HELDERSCHE COURANT. JTieutos» en Zaturdag <flöoerlentie--6faÖ. 27 Januarij. Twaalfde Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. J& 1115. 1872. Verschijnt D1NGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor.3 maanden. ƒ0.50 franco per p.ost 0;65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór desDingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. OBffincd gebeclte. B E K E N D M A K I N G. DE BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend, dat het KOHIER der GRONDBELASTING op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, over het dienstjaar 1872, den 23 dezer maand door den Heer Provincialeu Inspecteur is goedgekeurd en invorderbaar verklaard. Helder, den De Burgemeester voornoemd, 26 Januarij 1872. STAKMAN BOSSE. JSiet-offiriëcl gr&eelte. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 26 Januarij 1872. Het is de politie gelukt dezer dageu eeu matroos der marine te arresteren, die bij verschillende lieden volgens hunne verzekering een horologie ter beleening of te koop had aan geboden en het ten slotte ook verkocht zoude hebben tegen f 4.- Dit horologie is door den heer S. P. Marinkelle herkend, als bij hem ontvreemd in den nacht van Zaturdag jl. met meer anderen. De gearresteerde blijft echter halstarrig ontkennen, tegen over een achttal getuigen, dat hij niet de persoon is waarvoor zij hem aanzien. De bewijzen schijnen echter zoo voldoende, dat eene langere ontkenning hem in het minst niet zal kunnen baten. De politie schijnt overtuigd te zijn, dat hij eeu medepligtige heeft, mede een matroos der marine, die juist verlof heeft gekregen en met het overige gestolene naar elders zoude zijn vertrokken. Ter zijner opsporing wordt geene moeite gespaard. Dat door der heer Mr. Ch. Bosch Reitz het initiatief zouden zijn genomen tot het oprigten eener broodfabriek voor arbeiders te dezer plaatse, kunnen wij met de meest moge lijke zekerheid tegenspreken. De geruchten dienaangaande verspreid en door een al te ijverig correspondent ter plaatsing aan het Handelsblad opgezonden, moeten dus beschouwd worden als uit de lucht gegrepen. Z. M. heeft de luit. t/z. 2e kl. E. G. van Emden, dienende bij de zeemagt in West-Indië, op zijn verzoek, eervol uit de zeedienst ontslagen met den laatsten der maand, waarin het besluit ter zijner kennis zal wordeu gebragt. Aan den marinier lste klasse H. Bosman, alhier in garnizoen, is jl. Maandag morgen voor het front van dat corps de gouden medaille uitgereikt, voor 36jarige getrouwe dienst, benevens de daarbij toegekende geldelijke gratificatie. Naar wij vernemen is tengevolge van een heden nacht aan de Buitenhaven alhier plaatsgehad hebbende vechtpartij, tusschen eenige koopvaardij-matrozen, een der deelnemers zoodanig verwond, dat hij naar het hospitaal is vervoerd. De directie der stoomvaartmaatschappij //Nederland" deelt mede, dat het stoomschip Prins van Oranje de van Java aangebragte lading in zeer goeden staat heeft gelost en den 13 Januarij verhaald is naar het gouvernemeutsdroogdok alhier, dat door welwillende beschikking van den minister van marine was afgestaan en voor dergelijke groote schepen uitmuntend geschikt is. De bodem is schoongemaakt en ge schilderd, en het stoomschip is 20 Jan. weder van de lig plaats in de buitenhaven teruggekomen, waar thans de steen kolen en de gereed liggende lading worden ingescheept. Het vertrek naar Java is bepaald op 3 Feb. Er zijn een aantal passagiers aangenomen. Alle hutten 1° kl. B zijn reeds besproken. De minister van Finantiën heeft de aandacht der be langhebbenden gevestigd op de gelegenheid tot verzending van brieven, gedrukte stukkeu en monsters van koopwaren naar Nederlandsch Indië, door middel van het stoomschip Prins van Oranje van de Maatschappij //Nederland," waarvan het vertrek uit het Nieuwediep is bepaald op den 3n Fe- bruarij aanstaande. De brieven en verdere stukken, welke men met deze ge legenheid wenscht te verzenden, moeten voorzien zijn van eene bepaalde aanwijzing op het adres, waaruit vau dat ver langen blijkt. Het port der brieven van 15 grammen en daar beneden is twintig ceJit, met toepassing op de zwaardere brieven van de schaal van opklimming, die voor de binnenlandsche brief wisseling is vastgesteld. Voor de gedrukte stukken en moDsters van koopwaren is een port verschuldigd van vijf cents voor elke 40 grammen of gedeelten van 40 grammen. De aanteekening der brieven en verdere voorwerpen kan plaats vinden tegen vooruitbetaling van het vorengemelde port en een vast aanteekengeld ten bedrage van vijftig cents. Bovendien kunnen de brieven aan het adres van militairen, beneden den rang van officier, die zich in Indië bevinden, mits het gewigt van 15 grammen niet te boven gaande en geene in closa bevattende, tegen een frankeergeld van vijf cent met de bovengemelde gelegenheid verzonden worden. Men schrijft uit Hoorn, 21 Jan. Op de gister hier gehouden vergadering der Burgemeesters van die gemeenten uit Noord-IIoJland en Friesland, die ge acht kunnen worden belang te stellen in het tot stand komen van den Noord-HollandschFrieschen spoorweg, waren 45 gemeenten vertegenwoordigd. Het plan der commissie vond veel bijval. Men beloofde krachtige medewerking. In de verschillende gemeenten zullen thans pogingen worden aan gewend, om het vereischte. kapitaal bijeen te krijgen. Een Hollandsch zeeman, varende op een Rotterdamsche stoomboot, is te Londen, wegens smokkelen, tot een boete vau 100 pd. st., met subsidiaire gevangenisstraf van zes maanden, veroordeeld. De criminele Kamer vau het Prov. Geregtshof in Noord-Holland behandelde dezer dagen de zaak tegen Jan Fraksel, oud 22 jaren, slagtersknecht te Heemstede, beschul digd van moedwilligen manslag, gepleegd op I October 1871, ter gelegenheid der Bennebroeker kermis op Dirk van Dam. De beschuldigde, die tot hiertoe ontkend had, bekende thans den steek te hebben toegebragt, tengevolge waarvan,volgens de verklaring van vier deskundigen, de verwonde op 7 Oct. was overleden. Hij gaf op, de daad te hebben gepleegd in hevige drift over het uitgaan met een meisje, waarmede hij had willen kermis houden. Twaalf getuigen werden in deze ge hoord. Het O. M. zag wegens die bekentenis af van het hooren der 4 overigen. Bij monde van den adv.-gen.mr. J. Spoor, requireerde het de schuldigverklaring van den be schuldigde aan het hem teu laste gelegde en zijn veroordee ling tot een tuchthuisstraf van zes jaren. De toegevoegde verdediger, mr. Joh. C. Bijleveld, achtte intusschen het be wijs hier niet geleverd, dat de dood het gevolg was van de verwonding, en ontkende, dat de bedoeling had bestaan om te dooden. Hij bestreed voorts de jurisprudentie van derl Hbogen Raad, dat voor het aannemen van moedwilligen doodslag het bewijs der bedoeling om te beleedigen, vol doende zou zijn. Hij wees overigens op verschillende ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1