u m mini! i j. j. in huk SCHOOLBLAD. ÜKBANUSPILLEN, NIEUWE, G0EDK00PE UITGAAF Wekelijkschc Courant voor Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs. EEN GULDEN per kwartaal. REMPLApANTEN Waarschuwing. No. 6, heden verschenen, bevat: J. Yebsluys, Overbodige hoofdstukken. Bell-Lancas- tersche Methode. Aansluiting van een h. b. s. met een 3jarigen cursus aan de vierde klasse van een öjarigen cursus. Acte-examens bij het lager onderw. Gemeentelijke bur gerscholen. Schriftelijke opgaven der eind-examens van R. b. s. en der acte-examens bij tiet l.o. T.H. de Beer, Een //Handboek voor School en Huis." R. B. van Daalen, Mengelingen. Binnen- en buitenlandsche berichten. Leeraars, Hoofdonderwijzers, Hulponderwijzers en Hulponder wijzeressen gevraagd in verschillende plaatsen van Nederland. Advertentiè'n. PRIJS PER KWARTAAL f 1.50, franco per post. Uitgevers: P. NOORDHOFF en M. SMIT, te Groningen. S H I. Naar plattelandsgemeenten, franco bij ontvangst van een postwissel of postzegels ten bedrage van 1. Inhoud van N°. 1. Den Briel in 1572. Histor.-Romant. Schets, door J. G. Yriese. Miss Einch, De Arme Blinde, door Wilkie Collins, In het Maastrichter Park. De Thechas-Pas in Spanje, met een plaat De Overbrugging van het Holl. Diep bij Moerdijk. De Yisscher van St. Goar. Buitenlandsch Overzicht. BureelWagenstraat 100 's Gravenhage. worden verzocht, met opgave van conditiën (week-of kostgeld wordt niet verstrekt) zich schriftelijk en franco te adresseren onder letter Z'., bij den Uitgever dezer Courant. bereid volgens het aloude en echte receptwaarop men in het bijzonder attent maaktzijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID, ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 37Ct. van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld te Oude Wetering, J. B. Nierman. Purmerende, J. vau Alphen. Rijp, D. de Vos. Sekagerbrug, A. Ellen. Spanbroek, J. Bakker. Sijbecarspel, Jn. Dammes. Texel (aan den Burg), J. J. Verberne. Vreeland, P. G. Douk. Weesp J. W. Voss. Westzaan, G. Jacobs. Wieringen, J. Bruul. Wormer, J. Kalaber. Wormerveer, D. Jacobs Gz. Zaandam L. Driescher, Westzijde. 618, vroeger de hr. J. W. Knipscheer. Let wel! De URBANUS-PILLENbereid volgens het aio ude en echte Receptsinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer H. YERHOEVE BKU11IV1S, Hoofdgracht, Amsterdam, M. Cléban Co, Droogis- ten, Heilige weg, D. No. 321. P. J. Aerts eu Zoon, Voorburgwal. Abbekerk, D. Bruijn. Abbekerker Wheere, J. Ligthart. Alkmaar, Sckreuder Co. Ritsevoort. Assendellt, Cs. Koomen. Avenborn, J. Nieuwenhnijzen. Enkhuizen, C. J. van Veersen. Groot-Schermer, Dk. Jansen. Hoorn, E. Knaven. Koog a/d. Zaan, N. van Pomeren Landsmeer, K. Draak. Medemblik, K. Krap. Nieuwediep, Verhoeve Bruinvis. Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand anders, de URBANUS-PILLENbereid volgens 't oude en echte receptin Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierboven genoemde Dépot houders. In elk doosje is een billet, voorzien met de eigenhandige naamteekeuing van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON Apothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instanlelijlc daar wel op te letten, en raden bun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening is, zich aan te schaffeu en zich te wachten voor bet gebruik van de vele namaaksels. 9. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN OP DE VAN De Ondergeteekende acht het overbodig, het plan, betreffende eene nieuwe, goedkoope uitgaaf van AI de Leerredenen van den Hoogleeraar Br. J. J. van Oosterzee met vele woorden aan te kondigen, of breedvoerig aan te bevelen. Sinds meer dan het vierde eener eeuw bekleedt de Utrechtsche Hoogleeraar eene plaats der eere op het gebied der gewijde welsprekendheid, hem door niemend ernstig betwist. In hoevele duizendtallen ook gedrukt en herdrukt, nog altijd worden zijne Leerredenen even gretig gehoord als gelezen. Deze uitgaaf zal in geenen deele eene gewone herdruk zijn van de vorige, maar in vele opzichten ge wijzigd en verbeterd. Zij omvat niet slechts veel meer, dan in de tot dusver bestaande en hierdoor ver ouderde Bundels gevonden werd, maar dat meerdere, waarbij onderscheiden Leerredenen, die nog nimmer gedrukt werden, ook herzien en juister gerangschikt. Bundels, die op zich zelf reeds een gesloten geheel vormden (zooals Mozes, of de Feestbundel b.v.), blijven ais zoodanig bijéén, maar overigens wordt, door de hand des schrijvers zeiven, en zooveel mogelijk met het behoud der historische volgorde, het gelijk soortige hier voor het eerst behoorlijk bij elkander gevoegd, en geheel de rijke Verzameling als het ware in zeker aantal verwante groepen verdeeld, terwijl ook aan de revisie van taal, spelling, enzde noodige zorg zal gewijd worden. De kompleete Leerredenen van den Hoogleeraar van Oosterzee (ongeveer 180 in getal) omvatten alzoo den FEESTBUNDEL. AL DE LEERREDENEN OVER VRIJE STOFFEN UIT DE SCHRIFTEN DES O. V. MOZES. AL DE LEERREDENEN OVER VRIJE STOEEEN UIT DE SCHRIFTEN DES N. V. STEMMEN VAN PATHMOS. TIJDPREEKEN EN GELEGENHEIDS-LEERREDENEN. Al de Leerredenen van J. J. van Oosterzee worden met eene geheel nieuwe duidelijke letter, op goed, stevig papier gedrukt, tot den prijs van TIEN CENTS iedere Leerrede. De verzending geschiedt, naar verkiezing, bij Afleveringen van vier vellen (64 bladz. druks), die ieder drie Leerredenen bevatten, of bij Deelen van vijftien tot twintig Leerredenen. Het Eerste Deel (FEESTBUNDEL) 840 bladz. druks, ziet het licht en kost 1.60. Jaarlijks verschijnen vijftig Leerredenen, zoodat men uiterlijk binnen vier jaren in het bezit der geheele Verzameling komt. De betaling geschiedt bij ieder vijftal Afleveringen, of bij ieder Deel, tegen eene kwitantie des Uitgevers. Afzonderlijke Bundels zullen, voor zoover voorhanden, verkrijgbaar zijn tot den prijs van vijftien Cents iedere Leerrede. Eene naamlijst der Inteekenaren wordt gratis aan deze uitgaaf toegevoegd. Schieuam, 1871. H. A. M. ROELANTS, Uitgever. Boek,- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4