HiLDElSCHE COURANT. Jtteuros» rn Woensdag «flöoertentie-öfaö. 7 Februarij. M M 18. Twaalfde Jaargang. 1872. (©ffirtcri geüerlte- jgirt-nfficiëel gchrcite. Vaderlandsliefde. Verschijnt D1NGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 ïranco per post H n n 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Couten. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentiën iutezenden. Ingezonden stukken minsteus een dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd een Stalen HOROLOGIEKETTING, ter beschikking van den eigenaar. A. C. BOONZAJER, Helder, 6, Bebr. 1872. Commissaris van i. Er zijn woorden, die men niet te letterlijk moet opvatten, maar bij welke men den zin in bet oog moet houden, die doorgaans daaraan verbonden wordt. Wij zouden er vele kunnen opnoemenb. v. liberaal, conservatief, ultramontaan, anti-revolutionnair, radikaal, enz. Is het met het boven staande woord evenzoo gelegen Wij gelooven het niet. De beteekenis van het woord vaderlandsliejde is duidelijk en be hoeft geene omschrijving. Toch wordt er in het gebruik een zoo verschillende zin aan gehecht, dat het daardoor eenig- zins verlaagd wordt tot de cathegorie der bovengenoemde Woorden. Wij zeggen verlaagden zijn niet voornemens die omschrij ving in te trekken. Wij verstaan toch onder het woord ua- derlandsliefde een zóó verheven gevoel, dat het verre staat boven al die partijnamen. Zelfs de minst beschaafde heeft zijn vaderland lief, het moge in de koudste, onvruchtbaarste oorden gelegen zijn, of in de aangenaamste, meest lagchende streken het moge een gebrekkig, of een mild en verstandig, of een despotisch bestuur hebben; het moge rijk zijn, of den bewoners slechts met moeite en inspanning hunne levensbe hoeften verschaffen de liefde voor het vaderland gaat boven alles zij is dus als het ware het punt een er hoogere eenheid, waarin alle partijen behooren uit te loopen. Zoodra zij ophoudt dat te zijn, is zij een onding geworden. In dien zin hebben wij ons zeiven wel eens afgevraagd, of die ware vaderlandschliefde in Nederland heerseht Zijn wij Nederlanders daarin vóór- of achteruit gegaan Voor zeker eene vraag van het hoogste gewigt, want ons voort durend bestaan en onze onafhankelijkheid zullen, zonder die vaderlandsliefde van den echten stempel, voorzeker het grootste gevaar loopen, en wij vertrouwen nog altijd, dat het getal dergenen, die daarvoor onverschillig zijn, zeer gering is. De vaderlandsliefde bestaat niet enkel in woorden ware dat het geval, dan behoefden wij waarlijk niet aan haar bestaan te twijfelen. Zij behoort zich echter te openbaren in daden, die het welzijn van het vaderland en zijne inwoners ten doel hebben. Waar dit op den voorgrond staat, daar wordt partijbelang tot zwijgen gebragtdaar schuwt men geen opofferingendaar beperkt men zelfs bereidwillig zijne vrijheid, als het gemeen schappelijk belang daardoor wordt gebaat; daar is men al tijd gereed zijne krachten intespannen, ja zelfs zijn leven op- teofferen, als de veiligheid of onafhankelijkheid van het vader land op het spel staat. En bestaat nu die vaderlandsliefde in Nederland Heerseht zij algemeen Is zij krachtiger of zwakker dan bij onze voor ouders Dat zij eene plant zou zijn, die op onzen grond geen voedsel vindt, gelooven wij niet. Wij houden ons overtuigd, dat zij nog altijd door velen zorgvuldig wordt aangekweektmaar dat men ze in alle tuinen zou vinden, zoo als het toch behoorde te zijn, ziet, dat betwijfelen wij niet slechts maar ontkennen het op de stelligste wijze. Wel kweeken velen eene soort van basterdplant aan, die er eenigzins op gelijkt, omdat zy zich natuurlijk scha men, opentlijk te bekennen, dat de echte soort hun onverschillig is; maar aan de slordige wijze van behandeling in de blijkbare verwaarloozing kan men duidelijk genoeg ontwaren, dat zij ze niet liefhebben, en ten allen tijde terstond gereed zouden zijn haar uit te rukken en te vertreden, zoodra zij de gelegenheid vonden ze door een voordeeliger, al ware het ook een vreemde plant te vervangen, die meer naar hunnen smaak mogt zijn. In één woord, om de beeldspraak te laten varen in Nederland heerseht nog maar al te veel gebrek aan ware krachtige vader landsliefde, en dat is een groot kwaad, dat door alle weldenken- den met al hun vermogen behoort te worden bestreden. En het moge bij ons schaamte verwekken, dat mag ons niet verhin deren, het opentlijk te bekennen, willen wij het middel vinden het te herstellen. Een stellig bewijs voor onze bewering zien wij iö do voor gestelde Aprilsfeesten, waar is hier die hoogere óónheid, die boven de partijen staat? Hoe gretig wordt door sommigen elke gelegenheid aangegrepen, om die eenheid hoe langer hoe meer onmogelijk te makenMen wijst ons op de ruwheid onzer voorouders, die zich voor 300 jaren aan vele buitensporigheden hebben schuldig gemaakt. Wij hebben reeds in ons vorig ar tikel de opmerking gemaakt, dat die ruwheid van beide zijden heerschtemet welk regt kan dan nu óéne partij in ons va derland, welken naam zij dan ook moge voerenom die buiten- eporigheden weigeren deel te nemen aan een feest, dat ons juist den aaovang herinnert van een staat van zaken, welke ze later onmogelijk heeft gemaakt? Bovendien alléén deze vraag Heeft de feestviering ten doei: ons met genoegen aan de woestheid van beide, zijden, te dier tijd aan den dag gelegd, te herinneren Immers neen, iedereen weet dat beter, en vooral zij, die er het hardst over roepen, weten dat het allerbest. Laat ons de zaak bij haar waren naam noemeft het is Diet de regte plant, die men aankweekt; het is niets anders dan een basterdplant, die men uitrukt, zoodra partijbelang het vordert. Een duidelijk blijk hiervan zien wij in de Tijd De Am- sterdamsche feestcommissie noodigt allen uit »tot een natio naal feest ter herinnering aan de laatste driehonderd jaren." T)e Tijd zegt daarvan »Wie kan bezwaar hebben om dank baar te gedenken den zegen, dien Nederland gedurende drie honderd jaren genoten heeft Zoo wordt de feestviering op een broederen grondslag gebragt, waarop gelijkelijk vóór alle Nederlanders plaats is, en waarop alle partijschap wegvalt en broederlijke eendragt allen vereenigt." Het blad meent daarom die poging, met eenige restrictie, to moeten toejuichen. De oppervlakkige lezer moge zich over die taal eenigzins verwonderen, welligt zich beginnen te vleijen met die te ver wachten broederlijke eendragt men behoeft geen diepe denker te zijn, om tórstond te begrijpen, dat hier een adder onder het gras schuilt. Eene feestviering als de voorgestelde, kan men elk jaar, elke maand, eiken dag viereD, en daarbij denken wat men wil. Maar is het dan niet duidelijk, dat geheele viering hare waarde verliest? Het is waar, dat zij zoo doende op een breederen grondslag wordt gebragt, waarop voor alle Nederlanders plaats is, maar die grondslag zou stellig zóó breed worden, dat de een den ander niet meer zou kunnen toespreken, misschien niet meer zien zonder verrekijker maar hoe moet dan daardoor alle partijschap wegvallen hoe kan dan broederlijke eendragt allen vereenigen Dwaasheid! Men viere de Aprilsfeesten wél, of men viere ze nietdaaromtrent blijven allen vrij maar men verbastere de ware beteekenis niet, en brenge ze niet op een terrein, waarop ze niet te huis behooren. Toen de Tijd de feestviering opentlijk afkeurde, en daartegen te velde trok, mogten wij bare taal betreuren, toch had die strijd den schijn ved eerlijkheidmaar nu gaat ook deze verloren, en wat blijft ons dan anders over, dan te denken aan het reeds genoemde gebrek aan ware vaderlands liefde Deze kan toch onmogelijk gepaard gaan mét listen en uitvlugten, want zij heeft daaraan niet de minste behoefte. Het is echter dat dagblad niet alléén, dat blijken geeft van dergelijk gebrekwij zouden er nog meer kunnen noemen. Ook bij de voorstanders der feestviering bespeuren wij soms blijken, dat eigeD, wel eens bekrompen inzigten bij hen hooger staan, dan het gevoel van nationaliteit. Wel gelooven wij, dat eenigen daarvan zullen terugkomen, en velen zullen, naar wij hopen, zich later nog vereenigen maar die eensgezindheid, die uit een krachtig vaderlaDdsch gevoei voortspruit, is nu althans nog verre te zoeken. Zouden de dagbladen niet een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1