HELDERSCHE COURANT. JiicuiHS- en <RÖoertentie-0faÖ. Zaterdag 13 Juli. 1163. Twaalfde Jaargang. 1872. gebeeïte. Jgict-offidccï gcbcclte. Het nieuwe ministerie en de dagbladen. Verschijnt DINSDAG- en VRIJ DAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 Franco per post 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel incèr 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GIL T J E S. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER maakt ter voorkoming van ongelukken aan de ingezetenen bekend, dat in deze gemeente ARTILLERIE- SCHIET-OEFENINGEN zullen plaats hebben Dat die oefeningen zullen bestaan in het schieten met kanon van de batterij KAAPHOOFD en het schieten en werpen van het fort KIJ KDUIN, waardoor een gedeelte van het terrein ten zuiden van dit fort ter breedte van ongeveer twee honderd en ter lengte van twaalf honderd meter, tijdens het varen ONVEILIG zal zijn. Dat de Schietoefeningen den 15 dezer maand aanvangen en ongeveer drie weken zullen duren. Op de dagen, dat gevuurd wordt, zal eene ROODE VLAG op het fort KIJKDUIN eu eene ROODE VLAG aan het EINDE der ROOILIJN op een uit den omtrek zigtbaar punt geheschen worden. Helder, den 12 Julij 1872. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. POLITIE. Dezer dagen op de publieke straat gevondenTwee Gouden OORBELLETJES. De rechtmatige eigenaar kan zich ter terugbekoining aanmelden ten burele van den onder- geteekende. A. C. BOONZAJER, Helder, 12 Juli 1872. Commissaris van Politie. Dat aan het thans opgetreden ministerie geen onverdeelde toejuiching te beurt valt, is zeer natuurlijk; het is immers bepaald onmogelijkzelfs een engel uit den hemel zou zulk een ministerie niet hebben kunnen zamenstellen. Wij gelooven evenwel niet, dat daarin juist een zoo groot ongeluk ligtde zaken kunne.n desniettemin toch goed gaan. Wij achten het, om vele redenen eenigzins voorbarig, reeds nu aan het mi nisterie lof toe te zwaaien. Doch niet alleen voorbarig, maar onkiesch en zeer weinig vaderlandslievend noemen wij het, te beginnen met verdenking en wantrouwen te zaaien tegen over achtenswaardige mannen, die zich bereid hebben betoond eene taak te aanvaarden, waartoe waarschijnlijk het grootste gedeelte dier verdachtmakers in de verste verte niet bekwaam zoude zijn. Of is de ministerieele waardigheid tegenwoordig in Neder land een zoo benijdenswaardig baantje Yan ben, die er het minst naar haken, zou men wellicht de meeste verwachting kunnen koesteren. De ware staatsman, die geen overdreven eerzucht bezit, moge bereidwillig de taak aanvaarden met den gegronden wensch voor het vaderland nuttig te kunnen zijn, hij zal er toch niet naar hunkeren. Wat onze nieuwe ministers moge hebben bewogen die taak te aanvaarden, wij mogen er niet over oordeelendoch zoo lang ons niet het tegendeel zal zijn gebleken, kunnen wij niet anders dan aan eerlijke motieven denken, en wat hunne be kwaamheden aangaat, dat zal spoedig genoeg blijken. Waartoe reeds nu begonnen, wantrouwen te zaaien, of hatelijke insi nuaties te uiten Het is waar, het levert stof voor een hoofdartikel, maar bet zijn er dan ook hoofdartikelen naar. Wij willen geene collectie geven van de beschouwingen van alle bladen, het zou ons onmogelijk en voor den lezer hoogst vervelend zijn; wij willen ons tot een paar opmerkingen be palen, die wel op de meeste van toepassing zullen zijn. Ouder gewoonte, zoodra er hatelijkheden vallen te debiteren, staat het Haagsche JJagbl, bovenaan. Het noemt de oplossing der zoogenoemde crisis ncurieus" een woord, dat in den geest van dat blad zooveel beteekent als bespottelijk, dom, verkeerd, of nog erger, maar in ieder geval als iets, dat geheel in strijd is met de dierbare belangen der dagbladpartij. Nu, dat is ook natuurlijk. Ware de vorming van het ministerie aan Heemskerk opgedragen, wellicht ware het blad met vergulde randjes uitgekomen, thans moest de pen in gal worden gedoopt. Of is dit te veel gezegd, wanneer wij lezen«dat het mi- «nisterie is tot stand gebracht door den invloed van laster ren intrigue, en dat de redactie van het Dagblad daarvan »al de draden in handen heeft, maar die verzwijgt uit eerbied «voor de beslissing van den Souverein." Wij weten niet wat meer te bewonderen de geslepenheid van den schrijver, of zijne huichelachtige taal, of zijn gebrek aan vaderlandsch gevoel. Wij vallen wel eens de Ultramon- tanen lastig, omdat zij Rome, meer dan Nederland, als hun vaderland beschouwen, en men dus geen vertrouwen in hen stellen kan maar wij vragen met den meesten nadruk, of men een haarbreed vertrouwen kan schenken aan eene partij zoo als die van het Dagbladdie door allerlei middelen zou wenschen de regeering des lands in handen te bekomen, of schoon zelfs een schooljongen kan begrijpen, dat ons vaderland daardoor in gevaar zou komen Toch kan het blad iets der gelijks zonder gevaar zeggen, in de volle overtuiging, dat niemand de moeite zal nemen naar die ndraden" te vragen. Immers de eerbied voor de beslissing van den Souverein' zou toch het schild zijn, waarachter men zich kan verschuilen. Maar juist dat is het huichelachtige van de zaak, wantmaast de beschuldiging, dat laster en intrigueinvloed hebben uit geoefend, toont toch de schrijver niet uil het oog te verliezen, dat de benoeming door den Souverein is geschied. Voor domme lezers is het intusschen alleraardigst verzonnen, want men kan er nauwelijks anders dan het zwijgen toedoen. Er is echter iets, dat wij ook curieus vinden, namelijk de aanhaling van het fantastisch Abderawant als er iets is, dat ook ons daaraan doet denken, en soms zelfs aan den twist over de schaduw van den ezel, dan is het voorzeker de taal, die het Dagblad gewoonlijk voert. Dat ook de Nieuwe Arnh. Ct.y de doublure van het Dagblad dezelfde taal voert, en eveneens releveert, dat twee der be noemde ministers, Fransen van de Putle en van Deldeny vóór de inkomstenwet hebben gestemd, zal voorzeker niemand ver wonderen. Alleen zouden wij vragen, of die wet, die afge stemd, en althans nu niet aan de orde is, niet een argument mag worden genoemd, dat er, als het ware, bij de haren is bijgesleept Ue Amsterd. Ct. is als altijd meer bezadigd, zoo als men dat van bejaarden mag verwachten toch is zij nu wel wat heftig ouwe lui kunnen ook wel eens baas worden. »De liberalen hebben geen beginsel; zij zijn onbekwaam en hebben geen regt om te regeeren het stel ministers heeft niets, dat den immo- reelen oorsprong kan vergoeden." En dat zegt zij van het stel ministers, dat door onzen Souverein is benoemdMaar teleurstelling en drift kan evenzeer als dronkenschap, wel eens dingen doen zeggen, die niet zoo geheel den toets kunnen doorstaan. Wij gelooven dan ook niet, dat de Souverein, noch eenig verstandig mensch, daarvan veel nota zal nemen. Het zijn echter niet enkel de conservatieve bladen, die onze afkeuring opwekken ook in sommige liberale vinden wij een en ander, dat wij minder kiesch noemen. Zoo lezen wy in de Arnh. Ct„ «dat zij haar oordeel over het ministerie voor eerst zal opschorten en in hetzelfde artikel erkent zij «weinig verwachting" daarvan te koesteren. Zij vreest zelfs, dat de «samenwerking hortende en stootende zal gaan," en gaat zoo verre van personen te noemen, die er wellicht beter in zouden passen. Ziet, het is mogelijk, dat wij de redeneering der Arnh. Ct. niet volkomen hebben gevatmaar het komt ods voor, dat zij tamelijk inconsequent is. Wilde de Arnh. Cf. haar oordeel opschorten, dan gelooven wij, dat zij zeer verstandig zou han delen ook wij zijn daaromtrent geheel van dezelfde opinie maar hoe is dat overeen te brengen met hetgeen zij daarop laat volgen Men spreekt toch wel degelijk reeds een oordeel uit, wanneer men zegt, dat men niet veel anders verwacht dan dat het ministerie «hortende en stootende" zal werken. Wij hebben in het algemeen veel op met de hoofdartikelen der Arnh. Cf., maar toch zouden wij haar wel in bedenking willen geveD, of zij niet den schijn op zich laadt, dat ook voor haar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1