NIEUWSTIJDINGEN. eren als voor het Dagbladeen soort van Heemskerk bestaat, die haar minder vrees en meer goede verwachting zou gegeven hebben. Maar dan is haar oordeel wel eenigzins verdacht, en in ieder geval zeer voorbarig. Wij willen geen andere bladen aanhalen. Dat allen niet eenparig denken oyer het nieuwe ministerie, spreekt wel van zelfdoch zoo ooit, dan vooral hier komt het woord van Thor- becke te pas: »wacht op onze daden." Een voorbarig oordeel kan nadeelig werken het bedaard afwachten doet niet alleen geen kwaad, maar het voorkomt nog bovendien het gevaar zich belachelijk te maken, wanneer uit de gevolgen mocht blijken dat men zich deerlijk vergist heeft. Het is waar, van hen, die een parti pris hebben, is geen ander oordeel te wachten, maar dezulken zijn waarlijk niet de personen, die het publiek moeten voorlichten. De tijd zal spoedig genoeg komen, dat aan allen de gelegenheid wordt geschonken, een oordeel te vel len, dat wat meer gronden heeft dan thans. Wij oordeelen nietwij verheugen ons slechts, dat de re geering is toevertrouwd aan mannen, die de algemeene achting ten volle verdienen. Wij wenschen daarbij vurig, dat in de behandeling van de zaken des lands het partijbelang en de bekrompen inzichten zullen wijken voor een onbevangen be hartiging van het algemeen welzijn van Nederland. Mogen de leden der Tweede Kamer in de eerste plaats daarvan door drongen zijn; voorzeker, ons vaderland zal er wel bij varen. Wie weet, of de klaagliederen van het Dagblad dan niet geheel tot zwijgen zullen worden gebracht door de juichtoonen der weidenkenden in Nederland Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 12 Juli 1872. Yolgens telegrafisch bericht is het stoomschip Conrad kapt. Oort, den 9 Juli des nam. ten 1 ure van Port Saïd naar hier vertrokken. Zr. Ms. schroefstoomschip der lc kl. van Galenin aanbouw op 's rijks werf te Amsterdam, is Dinsdag met goed gevolg te water gebracht. Zr. Ms. fregat met stoom vermogen Admiraal van Wassenaerkommandant de kapitein ter zee R. L. de Haes, is heden middag ten 12 ure van de reede alhier in de haven gestoomd. Z. M. heeft den luitenant ter zee 2e klasse H. J. Bor- gerhoff van den Bergh, op verzoek, met den 15n dezer, eervol uit de zeedienst ontslagen. De minister van marine heeft ter kennis van belang hebbenden gebracht, dat in het laatst van Augustus dezes jaars zoo noodig een vergelijkend examen zal worden ge houden voor de plaatsing van twee adspirant-ingenieurs bij de koninklijke Nederl. marine, en dat de vereischten ter toelating aan het examen vervat zijn in de voorwaarden, welke de Staats-Crt. no 161 vermeldt. Zij, die voor de opengestelde plaatsen wenschen in aan merking te komen, dienen daartoe voor of op ln Augustus een verzoekschrift op zegel in aan den minister van marine, onder overlegging van de stukken, mede in de St.-Ct. vermeldt. Bij beschikking van den minister van koloniën van den lOn Juli is J. Stuur, gewezen kweekeling van de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam, gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, om te worden benoemd tot 8n stuurman bij de gou vernementsmarine daar te lande. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders der Stoomvaartmaatschappij//Nederland," den 9nJuli te Amster dam gehouden, zijn tot commissarissen benoemd, de heeren E. Mohr, E. Euld, mr. C. J. A. den Tex, A. C. Wertheim, A. R. J. Cramerus, C. E. Quien, mr. C. A. Crommelin, Juls. G. Bunge, P. C. Loopuyt, M. M. de Monchy, jhr. G. A. Tindal, P. H. Holtzman. Voor het provinciaal gerechtshof in deze provincie is Dinsdag jl. behandeld de meer besproken zaak van J. Hen- nink. Na het getuigenverhoor, dat geruimen tijd duurde, requireerde de advokaat generaal mr. J. Spoor eene gevan genisstraf van 2 jaren, omdat de beschuldigde moest worden schuldig verklaard aanhet moedwillig aan een persoon toe brengen van een kwetsuur, waaruit ziekte en beletsel om te werken van meer dan 20 dagen is ontstaan. Daarna kwam de verdediger mr. J. C. Oijens aan het woord, die, na een breed betoog, toepassing eener zachtere straf verzocht. Na re- en dupliek is de uitspraak op Dinsdag 16 Julia.s. bepaald. Woensdag morgen werd door een Urker visscher alhier aangebracht en op de stoomboot naar Texel overgegeven, het lijk van den aldaar tehuis behoorenden schipper J. B. Deze persoon bevoer sedert geruimen tijd, met zijn zoon als knecht aan boord, een oude vergane vischschuit, welke ge heel onzeewaardig was en bovendien zeer slecht uitgerust. Dinsdag naar zee ter vischvangst uitgezeild zijnde, schijnt het vaartuig een lek te hebben bekomen, ten minste men vond het Woensdag morgen met den top boven water achter de Noorderhaaks, terwijl de schipper dood in den mast hing. Van den zoon wist men echter niets en wordt vermoedt dat ook die jammerlijk is omgekomen. Gisteren namiddag lag de Nederl. bark JoAanniskapt. Nannings, in de koopvaarders-schutsluis alhier tot uitzeilen gereed; de kapitein langs dek een en ander in oogenschouw nemende, verwonderde zich niet weinig uit het voorluik een weinig rook te zien opstijgen. Bij nader onderzoek bleek, dat op een niet direct in het oog vallende plaats tusschen- deks een brandstapeltje was opgericht, bestaande uit klosjes hout en licht ontvlambare stoffen, als zeildoek, touw, enz.; dat naar men veronderstelt, reeds lang gesmeuld kan hebben. Door het aanbrengen van een paar putsen water werd de brand spoedig gestuit. Ware dit dreigend onheil bijna zonder twijfel door kwaadwilligheid gesticht niet zoo spoedig door den kapt. ontdekt, dan had het allertreurigste gevolgen kunnen hebben. Wij vertrouwen, dat in deze wel een streng onderzoek zal worden ingesteld. Woensdag is een zeemilicien, die zich op de hoogte der oesterput wilde baden, verdronken. De twee Eugelschen, ieder gezeten in een zeer klein, net vaartuigje, in den vorm van een Indische kano,waar van de nieuwsbladen meermalen melding hebben gemaakt zijn hier Woensdag, langs het Noordhollandsch kanaal, aan gekomen. Gisteren hebben zij een toertje gemaakt door het Helder- sche kanaal tot aan het Westplein. Deze vaartuigjes ver dienen bewondering wegens hunne lichte bouw en daardoor bijzondere geschiktheid tot snelle voortstuwing, bij aanwen ding van weinig kracht. Zij zijn zoo klein dat ze slechts plaats hebben voor een persoon, die op den bodem moet zitten. Bij het embarkeren wordt een bijzondere ervarenheid vereischt. Men moet zich direct midscheeps van het vaar tuigje weten te plaatsen bij de minste afwijking verliest het zijn evenwicht, slaat het om en geraakt men te water. De voortstuwing geschiedt door middel vau pagaaien. Men schrijft ons van Texel, 10 JuliAls een be wijs van de groote drukte en bedrijvigheid, die er thans op ons eiland heerscht, melden we, dat er voorname boeren zijn, die mede naar 't veld moeten om te maaien. Op ons eiland circuleert een adres aan den gemeenteraad gericht, inhoudende het verzoek om eene commissie te be noemen tot onderzoek der haven, dewijl die is gebleken voor de tegenwoordige behoeften te klein te zijn. Men schrijft ons van Oude Schild op Texel, 11 Juli De wiervisscherii is in vollen gang. Niemand heeft heu genis, dat er ooit zooveel werd aangebracht als thans. Rondom de haven ligt alles vol wier. - Gisteren nacht te 12 *- ure is te Amsterdam een hevige brand uitgebroken in een loods op het terrein van den stoom- rijstpelmolen //de Vriendschap," aan het einde der Oosten burgervoorstraat. Eerst ten 5 ure was men den brand ge heel meester. De pelmolen en negen huizen zijn afgebrand. Een werkman is van een der brandende gebouwen gevalleu en heeft zich erg gekneusd. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Lijn AmsterdamRotterdam-HelderZaandam. Aantal reizigers gedurende de maand Juni 1872 188,601 Opbrengst vau reizigers f 167,750.17 goederen - 40,316.66 Totaal f 208,066.83 Sedert primo Januari aantal reizigers 949,282 Opbrengst reizigers en goederen f 1,056,903.40 Te 's Gravenhage zal van 21 tot 30 September a. s. eeue groote tentoonstelling gehouden worden door de Holl. Maatschappij van Landbouw, bij gelegenheid van haar 25- jarig bestaan. De uitgeloofde prijzen vertegenwoordigen een bedrag van f 22,200. Voor den 15 Augnstus moeten de aangiften geschied zijn van het voornemen tot inzending. Maandag jl. is de zoo gunstig bekende tooneelspeler, de heer Anton Peters, in het krankzinnigengesticht te Delft overleden, in den ouderdom van 60 jaren zijn hegrafenis zou heden morgen ten 10 ure plaats hebben. Aan de wis- en zeevaartkundige school te Schiermon nikoog is tot leeraar benoemd, de heer O. J. van der Veen, te Eraneker. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Oostzaan A. van der Wijk, secretaris dier gemeente. De Minister van Marine heeft ter kennis van belang hebbenden gebracht, dat bij de loodingen van den 1d, 4n en 5n dezer, op den drooge van den Nieuwen Rotterdam- schen Waterweg, is bevonden 14 decim. bij gewoon laag water. In de gemeenteraadszitting te Kampen, van Dinsdag, waarin werd behandeld het rapport der commissie tot oprichting eener stedelijke gasfabriek aldaar, liepen de debatten zóó hoog, dat de voorzitter, na een lid tot tweemalen toe vermaand te hebben zijn taal te matigen, genoodzaakt was de vergadering te sluiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2