POFFERTJES, Kiezers, Tex el, dfc EEN HUIS, flpenöare ïïerpacjjting Vruchten te Velde, ADVERTENTIES. Jb. TEGEL en ECHTGE10TE School voor Meer Uitgebreid Lager- en Middelbaar Onderwijs, M. van der KAM OROSSIERDERIJ IN TABAK J. T. Zijm, Hoorn. Coninck Westenberg, Notaris. W. H. Bruno Bok, Burg. J. A. Buikes, Oude Schild. Buitengewoon voordeelige 1 Millioen 860,000 Thlr. 17den en IHdcn Juli aanslaande LAZ. SAMS. COHN, Maandag 15 Juli vertrekt van hier de West- Indische mail via Southampton, per eerste tr. Donderdag 18 Juli vertrekt van hier de Oost Ind. landmail via Marseille p. laatste trein. Ondertrouwd J. J. DUINKER en A. C. MEIJERDIRCK. ïiep, lé Julij 1872. Ondertrouwd M. G. SMIT-S, Weduwnaar van G. Karsten en T. MIE DEM A. Helder11 Juli 1872. Eenige en algemeene kennisgeving. betuigen hunnen hartelijken dank voor de menigvuldige blijken van belangstelling, ondervonden bij hunne 25jarige echtvereeniging. {WISKUNDE). OUDERS en VOOGDEN, die hunne Kinderen of Pu pillen met den aanvang van den CURSUS 29 Juli ek. van het onderwijs willen laten gebruik maken, worden beleefdelijk uitgenoodigd zich vóór den 25 Juli 6. k. aan te melden bij den ondergeteekende. Het voorafgaand onderzoek zal plaats hebben Vrijdag 26 Juli 0. k., 's morgens ten 9 ure, in een van de Lokalen der School. C. J. BLOK. heeft de eer te berigten, dat hij nog zal voort gaan met het bakken van belovende eene zindelijke bediening. Standplaats MOLENPLEIN. De ondergeteekende berigt bij deze aan zijne geëerde begunstigers, dat hij, op veel aanzoek daartoe, bij zijn handel in SIGAREN ook eene heeft gevoegd. Eelovende door eene nette en reëele bediening, zich ieders gunst en vertrouwen waardig te zullen maken, even als hij gedurende eenige jaren met zijn SIGAREN- HANDEL heeft mogen oudervinden. Winkeliers en Afnemers genieten bij Kilo 5°/0 korting on 10 °/0 overwigt. Spoorstraat, Q, 13. P. BRUI JN Wz. worden attent gemaakt de namen der candidaten als l0d0n voor den Gemeenteraad te schrijven Zeer aanbevolen als waardige candidaten voor Leden van den Gemeenteraad te TEXELde Heeren EEN AANTAL KIEZERS. geschikt voor alle affaires, staande en gelegen op den besten sland dezer gemeente (het drukste gedeelte van den Binnenhaven). Te bevragen bij P. VRIESLANDER, aldaar. van te ANNA PAULOWXA. De Heer A. P. S1PMAN, Landeigenaar te ANNA EAULOWNAnamens zijne principalen, is voornemensten overstaan van den Notaris A. J. van DOORN, te Wie- ringenop WOENSDAG den 17 JULI 187$, des voormiddags 12 ure, in //Y e e r b u r g" te Anna Eau- lownapubliek te verkoopen Het ROGGE-GEWAS van 15 bunders land te Anna Eaulowna aan den Kleiweg en de Zandvaart, in perceelen als op het terrein zijn aangewezen. Het ROGGE-GEWAS van 3 bunders, 25 vierk. roeden, aldaar, aan de Meersloot. Het ZOMERGARST-GEWAS van 3 bunders 25 vierk. roeden, gelegen aldaar. Het te veld staande YLAS-GEWAS, van vijf bun ders land, aldaar. Het te veld staande GROENE ERWTEN-GEWAS, van 1 bunder, 31 vierk. roeden, 30 vierk. ellen, mede aldaar gelegen. Men wordt vriendelijk verzocht bij de bezichtiging zoo min mogelijk schade aan de gewassen toe te brengen. GELUK EN ZEGEN BIJ COHN. Groote door den Staat Hamburg: ge waarborgde Geldloterij van meer dan Deze voordeelige Geldverloting is ditmaal weder met prijzen zeer belangrijk vermeerderd. Zij bevat slechts 58,000 Loten en worden in 6 klassen binnen weinige maanden de volgende prijzen bepaald getrokken, namelijk: 1 Premie van 100,000 Thaler, verder Prijzen van Thlr. 60,000, 40,000, 24,000, 16,000, 12,000, 10,000, 3 maal 8000, 3 maal 6000, 4 maal 4800, 1 maal 4400, 7 maal 4000, 9 maal 3200, 10 maal 2400, 26 maal 200G, 4 maal 1600, 53 maal 1200, 103 maal 800, 5 maal 600, 2 maal 480, 205 maal 400, 255 maal 200, 5 maal 120, 340 maal 80, 14,610 maal 44, 40, 13,750 maal 20, 8, 6, 4 en 2 Thaler. De trekking der Prijzen van de 2e klasse is ambtelijk op den en kost de verwisseling voor het heele Ori- gineele Lot slechts 7 Gulden, het halve idem idem het kwart idem idem 1|- en verzend ik den geëerden lastgevers deze origineele Loten met het Regeerings-wapen voorzien (geen verboden Promessen of private Loterijbriefjes) tegen franco toe zending van het bedrag, zelfs naar de meest verwijderde gewesten. De officiëele Trekkingslijsten en de verzending van de gelden der getrokken Prijzen volgen prompt en met discretie aan eiken belanghebbende, onmiddelijk na de trekking. Mijne zaak is gerenommeerd als het oudste en aller gelukkigste, daar de deelnemers in mijDe Collecte reeds de grootste hoofdprijzen van Thaler 100,000, 60,000, 50,000, verscheidene van 40,000, 20,000, zeer dikwijls van 12,000 Thaler, 10,000 Thaler, enz. enz., en kor telings bij de in de maand Mei jl. plaats gehad hebbende trekkingen een totaal bedrag van ruim 80,000 Thaler volgens de officiëele Lijsten der Prijzen bij mij getrok ken zijn. Elke order op deze origineele Loten kan men eenvoudig door eene Postkaart met voorschot opdragen. te HAMBURG. HOOFD.KAITOOR van Bankiers en Wisselzaken. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4