NIEUWSTIJDINGEN. voer en allerlei inrichtingen en werktuigen, een machtigen steun hebben gevonden, zal toch bezwaarlijk kunnen worden ontkend. Wij mogen dus den menschelijken geest toejuichen, wanneer hij het geheim ontdekt, de natuurkrachten aan zich te onderwerpen wij gelooven, dat die juichtoonen meer al gemeen en dubbel verdiend zouden zijn, wanneer hij tevens het middel wist op te sporen, om te beletten, dat daarbij het evenwicht in de maatschappij te niet gaat. En wij mogen voor dat gevaar de oogen niet sluiten. Van de eene zijde staat de toenemende ophooping van kapitaalvan de andere zijde het evenzeer toenemende pauperisme terwijl de middel stand; die het evenwicht moet houden, dreigt verloren te gaan. Voor dezen toch worden de middelen, om zijn welvaart te bevorderen, hoe langer hoe moeilijker te verkrijgen de te behalen winsten worden kleiner, terwijl de behoeften grooter worden de levensbehoeften, als woning, voeding, kleeding, brandstoffen, worden telkens duurder, terwijl de inkomsten slechts weinig merkbaar worden verhoogd men moet wel een optimist quand même zijn, om in een en ander geen dreigend gevaar te zien. Maar is er dan geen middel om het te be zweren Het zou intusschen zeer eenzijdig zijn, wanneer wij het verval van den middelstand enkel wilden toeschrijven aan den stoom, en andere oorzaken van buiten. Wel willen wij erkennen, dat deze een hoogst nadeeligen invloed daarop uit oefenen en dringend vorderen, dat zij binnen de perken wor den teruggebrachtmaar er zijn nog andere oorzaken, die bij den middelstand zeiven moeten worden gezocht, en die niet minder met alle krachten moeten worden bestreden wij be doelen de toenemende weeldewelke tegenwoordig niet zelden alle grenzen overschrijdt. Wij komen daarop nader terug. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 23 Juli 1872. Het stoomschip Prins van Oranjevan Batavia naar hier, is den 20u dezer des morgens ten 7 ure van Port- Saïd vertrokken. Alles wel aan boord. Volgens een bij het departement van marine ingekomen berigt is Zr. Ms. schroefstoomschip het Looonder bevel van den kapt.-luit. t/z. C. A. B. D. Rijk, na den 2u Mei jl. de reede van St. George d'Elmina te hebben verlaten, den 5n Juni jl. ter reede van Banana (gelegen aan de Congo- rivier) aangekomen, zou deu 8n daaraanvolgende van daar naar Liberia vertrekken, eu vervolgens nog eenige andere aan de Westkust van Afrika gelegen plaatsen aandoen. De officier van gezondheid le kl. W. Littel, dienende aan boord van Zr. Ms. ramschip Schorpioen, wordt met den lOn Augustus a.s. op non-activiteit gesteld en met den 1 ln daaraanvolgende vervangen door den officier van gezondheid 2e kl. D. Matak Pontein. De luit. ter zee le klasse W. H. P. van Oordt, ge- det. bij 's Rijks werf te Hellevoetsluis en belast met de waar neming der betrekkingen van equipage- en havenmeester der marine aldaar, wordt met den laatsten dezer daarvan eervol ontheven en op non-activiteit gesteld en met den eersten Aug. daaraanvolgende als zoodanig vervangen door den luit. ter zee le klasse J. C. H. Beeloo. De volgende zeeofficieren en adelborsten worden, met ingang van de hieronder vermelde datums, geplaatst, overgeplaatst of op non-act. gesteld Luit. ter zee 1 kl. J. M. L. A. P. Wirix, le offic. aan boord Zr. Ms. schroefstoomschip Citadel van Antwerpen-, luit. ter zee 2e kl. H. A. de Smit van don Broeke, van Zr. Ms. schroefstoomschip Citadel van Antwerpen idem van der Meer, idem; idem W. E. Hazenberg, idem allen op non activiteit, ingaande 5 Aug. 1872 adelborst le kl. J. M. Steers, van idem op Zr. Ms. ramschip Buffelidem G. dcFremery, van idem, op idem idem J. D. baron van Wassenaer tot Catwijck, van idem, op Zr. Ms. rader- stoomscliip Valk, idem J. C. Jeekcl, van idem, op idem idem A. W. F. C. van Woerden, van idem, op idem luitenant ter zee le kl. H. Dijserinck, non-actief, als 1c officier aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip Citadel van Antwerpen luit. ter zee 2e kl. F. W. Hudig, van idem, Zr. Ms schroef stoomschip Citadel van Antwerpen id. J. W. F. ridder Huyssen van Kat- tendijke, van idem, op idem id. A. E. J. W. Juta, van idem op idem adolb. 3c kl. J. A. II. Beek, van Zr. Ms. wachtschip alhier, idem; idem A. G. J. Kroef, van Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admiraal van Was senaerop idem idem J. G. Snethlage, van idem, op idem idem J. II. L. J. baron Sweerts do Landas Wijborg, van idem, op idemidem J. Car- dinaal, van idem op idemidem J. J. Poortman, van Zr. Ms. raderstooms. Valk, op idem, ingaande 6 Aug. 1872 id. D. Stolp, van Zr. Ms. fregat «iet stoomvermogen Admiraal van Wassenaer, op non-act., 5 Aug. 1872 id. M. F. F. J. de Nerée tot Babberich, vau idem, op idem, 5 Aug. 1872 id. J. H. Strootman, van idem, op idem, 5 Aug. 1872; id. W. II. Ditt- lof Tjassens, van idem, op idem, 5 Augustus 1872 idem G. C. Otten, van idem, op idem, 5 Aug. 1872 idem, J. M. Jansen, vau Zr. Ms. ram schip Buffel, op Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admiraal van Wasse naer idem, D. A. Mcnsert, van Zr. Ms. raderstoomschip Valk, op idem idem, J. S. van Droogc, van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, op idem; idem, W. H. Souman, van idem, op idem A. G. D. Nolthenius, van Zr. Ms. ramschip Buffel, op idemidem, I. van den Bosch, van idem, op idemidem, A. B. de Jongh, van Zr. Ms. wachtschip alhier, op idem idem, J. T. Jarman, van idem, op idemid., A. Seret, van idem, op id. idem, A. A. Sweep, van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, op idem; id., H. G. J. Wolterbeek, van Zr. Ms. wachtschip alhier, op idem, allen 6 Aug. 1S72; luitenant ter zee 2e kl. R. H. Jarman, le offic. aau boord van Zr. Ms. monitor Krokodil, op Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluisidem, J. C. Commijs, non-actief, als le offic. aan boord van Zr. Ms. monitor Krokodil, allen 1 Aug. 1872. Volgens bericht van den officier van Justitie te Alkmaar is onlangs alhier in beslag genomen een guldenstuk met de beeltenis van Koning Willem III en het jaartal 1855, welk stuk, door het muntcollege onderzocht, is verklaard te zijn valsch en vervaardigd in nabootsing eener echte Rijksmunt- specie. In de op heden te houden vergadering der stoom vaartmaatschappij Nederland, moet, zooals van wege de commissarissen thans bekend gemaakt is, voorzien worden in de vacatures, ontstaan door het bedanken van de heeren Jul G. Bunge, E. Fuld, P. H. Holtzmau, P. C. Loopuyt, M. M. de Monchy, jhr. G. A. Tindal en A. C. Wertheim. Het Utr. Lagbl. verneemt uit volkomen goede bron, dat jl. Dinsdag daar ter stede de lotiDg heeft plaats gehad onder de officieren, bij de le militaire afd. behoorende, tot het samenstellen van een raad van eer in zake den ln luit. plaats, adj. P. M. Keyser. De luit.-generaal N. Mac Leod, inspecteur van het wapen der infanterie, doet een inspectie-reis, teneinde in de verschillende garnizoenen de infanterie te inspecteeren, alvo rens deze voor een groot deel naar Millingen gaan. In de maanden Augustus en September a. s. zullen in de vlakte van Waalsdorp gecombineerde manoeuvres plaats hebben, waaraan zullen deelnemen het garnizoen der residentie, alsmede het bat. van het 4e reg. inf., gestationneerd te Delft. Op Woensdag 17 dezer zijn de laatste ijzeren vloed deuren in de Noordzeesluis te Velzen ingehangen. De zes tien stuks deuren voor deze sluizen behooren tot de groot - ste soort, die immer hier te lande zijn vervaardigd; de grootste hebben ieder een gewicht vau 55000 kilogrammen. Gelijk men weet, zijn deze deuren- geleverd door de Konink lijke fabriek van stoom- en andere werktuigen. Zoowel de spoed als de buitengewone zorg, waarmede deze deuren zijn vervaardigd, leveren weder een nieuw bewijs voor de geschikt heid der fabriek, om werken van den grootsten omvang te vervaardigen. Ebl. Aan A. C. Roem, te Alkmaar, is door de commissie, belast met het afnemen van examen van leerling-apotheker, eene akte van bevoegdheid als zoodanig uitgereikt. Men schrijft uit Harlingen dd. 19 dezer het volgende: Woensdag morgen had alhier, op de Londensche boot, een vreeselijk ongeluk plaats. De werkman H. v. S. had het ongeluk, dat terwijl hij aan de lier stond te draaien, hem, bij het veeladen een os met zoo een geweldigen kracht in den rug viel, dat hij met zijne borst tegen de lier beklemd raakte, zodat hij zich noch voor, noch achteruit kon bewe gen. De os heeft hem met zijne horens zoo geweldig van binneu gekneusd, dat men voor het behoud van#zijn leven vreest. Inmiddels is hij naar het nieuwe verplegingsgesticht overgebracht Gisteren is in de blauwe sleuk opgevischt en alhier aan wal gebracht het lijk van een manspersoon, genaamd J. B., afkomstig van een visschersvaartuig, dat onlangs in de na bijheid van Texel is gezonken. Zoo als men weet is in de vorige week nabij den Helder de vader van dezen persoon gevonden, die mede op dit vaartuig was. Men schrijft uit Amsterdam, 22 Juli. Jl. Zaterdag ochtend is alhier in de Leliestraat een steiger, waarop drie werklieden stonden te metselen, ingezakt. Een hunner was terstond een lijkbe beide anderen zijn zwaar gekwetst naar liet gasthuis vervoerd. Een meisje alhier, dat gisteren al spelende een rijksdaalder in den mond stak, moest die onvoorzichtigheid met haar le ven boeten. Het geldstuk schoot haar in den keel, zoodat zij weinige oogenblikken later gestikt is. Te Hoorn wordt een verzoekschrift aan den stedelijkeu raad geteekend, om op de a. s. kermis te doen weren, alle gevaarlijke kunsten met jonge kinderen en alle vertooningen van gevoel- of zedenkwetsenden aard. Te Maastricht waren twee mannen bezig aan het ledigen van een secreetputde ladder in dien put geplaatst, brak onder hunne voeten. Een hunner, vader van 6 kinderen, vond daarbij den dood, terwijl de ander het dijbeen gebroken heeft. Zaterdag namiddag was een jong koetsier uit Edam met paard en rijtuig op weg uaar Hoorn, toen een honden wagen hem achterna kwam. Zijn paard werd daardoor schichtig en sprong op zijde. De koetsier sprong van den wagen af, doch deze kantelde en raakte boven op hem in een sloot. Hij werd er levenloos onder uitgehaald. Verleden Zondag is er in de stad Luxemburg eene vergadering gehouden van inschrijvers voor het fonds tot oprichting van een gedenkteeken voor prinses Hendrik. Men heeft tot nu toe 20,000 frs. bijeengebracht en men hoopt nog 10,000 frs. te zullen ontvangen. Het oprichten van een weldadigheids-instelling werd verworpen en men besloot een monumeut op te richten. Een comité is benoemd om het plan ten uitvoer te leggen. De voor eenige weken te Vlissingen geopende bad inrichting heeft zooveel succes, dat men reeds aan uitbreiding begint te denken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2