HELDERSCHE COURANT. Jiieuras- en Woensdag <rtihierlrnltC'fjfni). 11 September. JiS 1180. 872. Een bladzijde uit de gescliiedenis. Twaalfde Jaargang. Verschijnt DINSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 Franco per post 0 65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs dor Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Adverteutiên intezenden. Ingezonden stukkeu iniüslens écu dag vroeger. Uitgever S. G I L J E S. Voorzeker, cr zijn leelijke bladzijden in de geschiedenis. Wij zouden ze er wenschen uit te scheuren, doch het zou de zaken üict ongedaan maken. Do geschiedenis van ons vaderland heeft ze, zoowel als andere geschiedenissen. Om er maar één te noemen wie betreurt het niet, dat de talrijke blijken van heldenmoed, die het Nederlandsche volk in den oorlog van 1672 aan den dag legde, moesten worden voorafgegaan dooi den moord der de Witten? En waarlijk, dit is niet het eenige voorbeeld. Men moge nu daarover redeneeren, de oorzaken nasporen en daarover redetwisten, de gevolgen beoordeelen, en na dat alles een besluit trekken, meer of minder ongunstig, naar het standpunt waarvan men uitgaat en de zienswijze die men aan kleeft, zoodat de oordeelvellingen soms aanmerkelijk uiteen- loopen, niemand mag het wraken. Maar dat men toch nimmer zóóverre ga, van het kwade te vergoêlijken eu de waarheid geweld aan te doen. Wat kwaad is mag niet goed, zelfs niet verschoonbaar genoemd worden. Wij mogen het betreuren, het moge zelfs ons medelijden opwekken, het blyft toch altijd beter, het te bekennen, en daaruit nuttige lessen te trekken voor de toekomst, dan het in onze oogen minder afzichtelijk -te doen voorkomen. Deze denkbeelden kwamen bij ons op door het lezen van een artikel van Louis Veuilloty over den zoogenaamden Bur- tholomeusmoordof anders gezegd de Parijsche bloedbruiloj ty van 24 Augustus 15 72. Ook die gebeurtenis beslaat een leelijke bladzijde in de geschiedenis van Frankrijk. Heeft ze in den lijd, toen ze plaats greep, van sommige zijden wellicht juich- tuonen doen opstijgen, dat ze nu algemeen verfoeid wordt, zal niemand betwijfelen, en bewijst ons die schrijver allerduidelijkst. Het is bekend, dat die zaak een onderwerp is, dat onlangs de meeste Parijsche bladen uitvoerig behandelden. Het betreft hier hoofdzakelijk de vraag of die moord, waarbij wellicht meer dan 30,000 menschen in Parijs en elders van het leven werden beroofd, op rekening der katholieken moet worden gesteld tegen welke beweriDg Veuillot met alle kracht opkomt. Hij noemt de zaak een zuiver politiek feit, waarmede de ka tholieken niets uitstaande hebben gehad. liet kan wel niet aangenaam genoemd worden, dergelijke treurige voorvallen in het geheugen terug te roepen, maar waar zulk een feit in de bladen besproken wordt, kan het toch nuttig zijn de argumenten aan de critiek te onderwerpen. Veuillot noemt de gebeurtenis »een guet-apens van staatkun- digo vrijgeesten, uitgelokt door de muiterij der calvinisten, de internationale van dien tijd," Wij zijn het volkomen eeDs met den heer V., dat staatkundige drijvers, om hun doel te be reiken, gebruik of misbruik hebben gemaakt van de bestaande godsdiensttwisten. Juist de hoofdaanleggers en bewerkers ge- looven wij, dat meer dan anderen, vooral wat godsdienst heet, vrij onverschillig waren. Daarom doet het ons genoegen, dat V., zoowel als wij, het denkbeeld diep verfoeit, dat de ge beurtenis zelve verschoonbaar zou kunnen zijn. Ziedaar een blijk van vooruitgang, waarover wij ons verheugen. Het is toch bekend, dat Filips II van Spanje die nederlaag der ketters door een plechtig Te JJeum liet vieren, en dat paus Gregorius bij die gelegenheid kanonnen deed lossen, vuurwerken afsteken en gedenkpenningen slaan een schril contrast met hetgeen nu V. zegt. Een andere vraag is het echter, of de gebeurtenis werd uitgelokt door de muiterij der calvinisten, en of zij den naam van toenmalige internationale verdienen. Wij willen ons niet verdiepen in de hervormingszaak zelve. Ons gevoelen daarover is lichtelijk te raden maar, ofschoon wij zeer goed inzien, dat vele (niet alle) katholieken het daar omtrent niet met ons eens zulien zijn, gaarne willen wij hun gevoelen eerbiedigen, mits men de geschiedenis geen geweld aan doe, zoo als hier het geval is. Ofschoon wij met genoegen hebben gelezen, wat de heer V. schrijft, mogen wij toch niet nalaten, onze lezers op zijne eenzijdigheid opmerkzaam te maken, door een blik te siaau op hetgeen den Bartholomeus- nacht voorafging. In 1549 onder Hendrik II werden de protestanten in Frank rijk met de uitgezoehtste wreedheid vervolgd, waaraan zijne geliefde Diana van Poitiers een groot aandeel namzonder dat er toen althans staatkundige bedoelingen in het spel kwamen Om slechts één voorbeeld te noemen Op de place de Greve werd onder verschillende stellages vuur gestookt, waarboven men overtuigde ketters aan kettingen, die in katrollen liepen om hun lijden te verlengen, beurtelings in do hoogte haalde en neêrliet. Onder zijn opvolger Frans II was het niet veel beter. Men kent de chambres ardentes, die allen, welke aan de godsdienstige bijeenkomsten der protestanten deel hadden genomen, tot den brandstapel veroordeelden, en dan die bende van aanbrengers van den inquisitieraad Mouchinaar hem mouchards genoemd. Dat alles vond niet de minste afkeuring, zelfs bij den pau selijken legaat, die het eene vermetelheid tegen God noemde, aan de ketters vrijheid van godsdienst te vergunnen. Wat tusschen 1560 en 1570 in Frankrijk tegen de hervormden werd ondernomen, is te walglijk, te afschuwelijk, om iu de bladen te worden behandeld en dat alles ouder de leus nTot eer van God!'" De raad van Alba aan Katharina de Medicis»om geen enkel hugenoot, ook hunne hoofden niet, te verschonen," werd meer dan getrouw opgevolgd. Is het dan te verwonderen, dat juist door die maatregelen, het getal der hugenoten vermeerderde en opeutlijk op een ge duchte wijze toeoam. Van daar de gedwongen vrede van Longjumeau in 1568, waarbij hun volkomen vrijheid van gods dienst en veiligheid werd toegezegd. Het wantrouwen was echter van beide zijden te diep ingeworteld, zoodat noch de een noch de ander de voorwaarden vervulde. Nog iu het zelfde jaar herriep een koninklijk edict alle vrijheden, die den hugenoten tot dus ver bewilligd waren, en verklaarde hen voor muiters. Was die naam echter verdiend? De vrede van Si. Gennain in 157U verleende op nieuw aan de Hugenoten vrije godsdienstoefening. Nu hoopte men dan eindelijk, dat eendracht ea verdraagzaamheid voortaan in Frank rijk zouden heerschen, eu ook de gunstige gevoelens, die het hof jegens de protestanten uitte, kouden niet anders dan die hoop versterken. Wie had toen kunnen denken aan iets dat op den Bartholomeusnacht geleek? En toch had hij plaats, vóór twee jaren verliepen. Maar nu vragen wij in gemoede: Was dan de moord een gevolg van de muiterij der calvinisten En mag hun den naam van internationale van dien tijd worden geschonken Wy dweepen niet met de internationale. Hun doel is ous nog niet geheel en al duidelijk, inbare eerste openbare ver gadering te 's Hage, sprak de heer Ranvier Wij zullen onze laak voortzetten, totdat zij geheel en al vervuld zal zijn. En verder wij denken met verachting aan de infame mi nisters, die de uitlevering verlangden van de communisten. Welke taak? Welke communisten? De petroleurs Wij weten het niettoch vreezen wij de internationale nietwij houden ons verzekerd, dat zij nuttig zal werken, niet in haren geest, maar in den geest der orde uit het kwade zal hut goede voortkomen. Wat echter de internationale beteekent in den geest van Veuillotweten wij maar al te goed. En dan vragen wij, of het niet van schromelijke eenzijdigheid getuigt de protestanten der 16e eeuw met dien naam te bestempelen? En hoe is het mogelijk in~de 19e eeuw muiterij te noemen de strijd tegen een ongehoorde, uitgezochte dwingelandij Moet men dan noodzakelijk een muiter worden, zooüra men ophoudt een lafaard te wezen Over het recht van gewetensvrijheid willen wij met V. niet twisten daartoe zijn wij eeöige eeuwen te ver vooruitgegaan. Maar waar hij de vrijheid neemt de oorzaken van den Bartholomeusmoord te zoeken in de muiterij der calvinisten, daar plaatsen wij rondborstig daarvoor in de plaats de schandelijke, onteerende onderdrukking, vervolging, mis handeling en marteling, die zij vooraf moesten ondergaan en waardoor het alleen mogelijk werd, dat de staatkunde van de godsdiensttwisten misbruik maakte om haar doel te bereiken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1