NIEUWSTIJDINGEN. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 10 Sept. 1872. Den 5den dezer is van de werf der heeren John El- der Go. te Eairfield te water gelaten het ijzeren schroef stoomschip Koning der Nederlandengebouwd voor rekening der Stoomvaartmaatschappij //Nederland" en bestemd voor de vaart van hier naar Java door het Suezkanaal. Het schip is 350 voet lang en 39 voet breed, meet 3055 ton en heeft machines van 400 paardenkracht nominaal. Het stoomschip Conradkapt. Graadt van Roggen, van hier naar Batavia is jl. Zoudag morgen te 7 ure te Port-Saïd aangekomen. Door de directie der stoomvaartmaatschappij Nederland is geplaatst als gezagvoerder op het in aanbouw zijnde stoom schip Koning der Nederlanden de kapt. C. Braat van de Prins van Oranjedie als zoodanig op laatstgenoemden bodem wordt vervangen door den kapt. E. W. Eabritius. Bij de Hersteld Evangelisch Luthersche gemeente al hier is het navolgend drietal geformeerd A. M. Kesper, predikant te Woerden, J. A. Heiwig, predikant te Enkhui- zen en J. H. Schwill, predikant te Hoorn. Volgens een bij het departement vau Marine, ontvangen telegram, is Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admiraal van IPassenaeronder bevel van den kapitein ter zee li. L. de Haes, op zijnen kruistocht in de Noordzee, den 6n dezer, ter reede van Leith aangekomen. Aan boord was alles wel. De le luit. E. E. A. baron van Ittersum, van de alhier gestationeerde 3e kompagnie van het Je regenient vesting artillerie, is op zijn verzoek op non-activiteit gesteld. Door de tweede compagnie der dd. artillerie-schutterij, ouder kominando van den l11 luit. A. A- Bakker Cz., werd Zondag 11. schietoefening gehouden met het kanon van 9 crn. Van de 23 schoten waren 3 treffers, de overige echter allen uitmuntend in de richting, zoodat ook deze .oefening als zeer goed geslaagd mag beschouwd worden. Na afloop der exer citie, betuigde ook ditmaal de heer Majoor-Kommandant zijne bijzondere tevredenheid aan heeren officieren, onderofficieren cu manschappen, voor den ijver en de ambitie bij deze oefening aan den dag gelegd. Naar wij vernemen, is de derde en laatste schietoefening van dit jaar bepaald op Zondag a. s. en alsdan alleen voor heeren officieren, onderofficieren en korporaals. De algemeene vergadering der onderwijzers in het 7e district van Noordholland, zal dit jaar, onder voorzitting, vau den heer Schoolopziener, gehouden worden op Zaterdag ueu 21 September a. s.te Schagen, in de zaal van den heer A. Knikker. De vraagpunten van wege de onderscheidene onderwijzers gezelschappen ingezonden, komen in deze bijeenkomst in behandeling. Beroepen bij de Doopsgezinde gemeente te Harlingen ds. Boefje, te Koog aan de Zaan. Door de doopsgezinde gemeente te Edam is opgemaakt het volgende 4tal H. Boefje, te Appelscha H. Ter Meulen, te llottevalleW. Schiff, te Nes op Ameland; en J. Sepp, le Witmarsum. Bij koninklijk besluit van 3 dezer is bepaald, dat de tegenwoordige vergadering van de Staten-Generaal zal worden gesloten op Zaterdag 14 September 1872, 's namiddags ten twee ure. De minister van Binnenlandsche Zaken is gemachtigd om zich op het bepaalde tijdstip te begeven in de vergadering der Sfcaten-Generaal, teneinde in de vereenigde zitting der beide Kamers de vergadering in naam des konings te sluiten. De Slaats-Courant van heden bevat het programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's Gra- venhage, op Maandag den 16n September a. s. Tot voorzitter der Eerste Kamer is benoemd inr. E J. A. graaf van Bylandt. Z. M. heeft, omdat eene nadere vermeerdering van het getal 2e luitenants bij elk der bataljons grenadiers van het regiment grenadiers en jagers, zoomede dat der 2e luitenants vau elk der veidbataljons van de overige regimenten van het wapen der infanterie, noodzakelijk is, bepaald dat het cijfer der 2e luitenants, bedoeld bij besluit van 28 Juni 187.1, ander maal bij elke bataljon met één zal worden vermeerderd. De commissie voor het examen van hulp-apothekers, heeft in hare zitting van G Sppt.voor zoover het letter kundige en wiskundige gedeelte betreft, toegelaten de heer P. A. E. Schouten, geboren te Alkmaar. De Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal haar XXVjarig bestaan van 21 tot 30 September te's Gravenhage vieren met een algemeene vergadering, een nationaleinter nationale tentoonstelling van werktuigen en vee, volksfeesten, muziek, illuminatie, vuurwerk, harddraverij, tooneelvoorstellin gen, enz. (Breeder in de programma's vermeld.) De te 's Gravenhage gehoudene vergaderingen der Internationale zijn Zaterdag jl. gesloten, zonder dat de door het Dagblad geprofeteerde groote ongeregeldheden hebben plaats gehad. Alleen Vrijdag heeft een contra-mauifestatie van de zijde van het aanwezige publiek plaats gehad, die zich aan het einde der vergadering oploste in het roepen van //weg met de Internationale *A bas de Commune en het zingen vau //Wien Neêrlands bloed //Wilhelmus van Nassauen" en andere volksliederen. Op uitnoodiging der Amsterdamsche sectie, kwamen Zondag eenige congresleden uit 's Gravenhage bijeen in liet lokaal Dalrustte Amsterdam. De bijeenkomst was eigenlijk geheim. Per gratie werden de vertegenwoordigers der pers echter toegelaten, terwijl ook twee inspecteurs der politie en een commissaris aanwezig waren. Het verhandelde leverde volgens het Handelsblad eigenlijk niets nieuws op. De redevoeringen konden ditmaal onge hinderd ten einde toe vloeien. Ten slotte hief het auditorium de Marseillaise (voor het Nederlandsche arbeidspubliek bewerkt) aan. Burger van der Hout zong de solo's, terwijl de Am sterdamsche sectieleden met de koren invielen. Van buiten landers waren ter plaatse Marx, Beckt r, Longuet, Sorge, La- fargue, enz. Men schrijft uit Alkmaar, 8 Sept. Gisteren namiddag zijn twee jongens, van 5 en 6 jaren*, geholpen door eeu meisje van 11 jaren, op de stelling van een meelmolen geklommen. De molenaar was aan het steen- houwen en had niets van de aanwezigheid dier kinderen be speurd. Door het een of ander toeval is de molen aan het draaien gegaan men zegt dat het meisje aan het vangtouw heeft getrokken en beide jongens werden door de wieken getroffen. l)e toegesnelde molenaar vond er een, nagenoeg dood, op de stelling liggen, terwijl de ander dood in een boschje gevonden werd. Spoedig daarna was ook het eerst genoemde kind overleden, Omtrent den ram-monitor de Haaite Eeijenoord, op de inrichting van de Ned. Stoombootmaatschappij gebouwd, meldt men, dat dit schip in alle opzichten aan de gestelde eischen voldoet. Dit is vooral daarom van belang, omdat thans bewezen is, dat ook op particuliere werven binnenslands met goeden uitslag ijzeren stoomschepen voor de oorlogs marine kunnen worden vervaardigd. Het schip is voor eene kommissie van deskundigen onder zocht en beproefd, die over alle onderdeelen ten hoogste te vreden waren. Men schrijft uit UtrechtDe lezing van den heer D. Dekker, schrijver van de bekende Texelsche novellen, zal, naar wij vernemen, in het einde van deze maand plaats hebben. De begaafde schrijver zal ons publiek vergasten op eene no velle in Texelschen dialekt en op eene humoristische bijdrage. In de zaak van A. en J. J. Vrendenberg, die dezer dagen voor het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland werd behandeld, nam de advocaat-generaal jhr. Mr. C. H. Backer, gisteren zijn requisitoir. Volgens Z.E.G.A. moest het ten laste gelegde aantal valsche processen worden verminderd met een zestal, waarvan een die abusivelijk in de acte van terechtstelling was genoemd, een waarvan de handteekening gebleken was echt te zijn en vier waarvan de valschheid, tengevolge vau de afwezigheid van eenige gel uigen niet wettig bewezen was. De schuld der beide beklaagden aan het vervaardigen der overige 214 stukken, was volgens Z.Li.E.A. voldoende wettig en wettigend bewezen door hunne bekentenis in verband met de verklaringen der getuigen. Hetzelfde is het geval met den valschen vorm, voor zooveel betreft de le besch. wat het des bewust gebruik maken der valsche stukken aaugaat, meende de advocaat-generaal, dat slechts van 202 bewezen was, dat ze door de beschuldigden waren gedisconteerd. Met het oog op de niet genoemde schuldplichtigheid, achtte advocaat-generaal de toepassing eener gestrenge straf wenschelijk en requireerde dat de beide besch. zouden worden veroordeeld tot tuchthuisstraf voor den tijd vau 7 achtereenvolgende jaren en tot betaling, de le besch. vau 418 en de 2e van 417 geldboeten ieder vam f 50.bij wan betaling te vervangen door eene cellulaire gevangenisstraf van hoogstens één jaar. De uitspraak is bepaald op Maandag 16 Sept. a.s., des namiddags ten 3 ure. Er wordt wel eens beweerd, dat de vrijmetselarij een //geheim genootschap" is. Dit is eene dwaling; wie weten wil, wat vrijmetselarij is, hij leze de ultramonlaansche bladen, die het weten en dagelijks mededeelen. Vooral wijzen wij alle nieuwsgierigen en belangstellenden op de artikelen in de laatste nommers van //het Huisgezin", waarvan het thema is De vrijmetselarij is de grond, de oorsprong, het begin der internationale. Wat zij in het geheim, in het zwarte van den nacht jaren en jaren geleerd heeft, datzelfde verkon digt de internationale van de daken, en wil zij beoefend hebben niet binnen de muren van een of ander gebouw, maar in de maatschappij zelve, waarin wij ons bevinden". Deze artikelen bevatten zoovele grappige dwaasheden eu begripsverwarringen, dat de overigens vrij drooge lezing van een aantal citaten de moeite wel beloont. Men kan dan te vens de moeite sparen om het //Dompertje" te lezen, dat,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2