SAMSLlSBOiK fiOUDROR de 6UT0T HABINE. Schroefstoombootdienst AMSTERDAM-NIEUW EDIEP. langs Purmerend en Alkmaar. EEN GESCHIKTE JONGEN, ten gebruike van IIH. Officieren der Marine. Prijs ƒ5.50. Een woord in 't belang van het personeel der Marine. Prijs f0.25. AMSTEKÜAMSGHE KERAIIS, afgifte van Retourbilletten, tegen veel verminderde vracht, van Maandag 9 September tot en met Donderdag' 12 September. 4 DAGEN GELDIG. die lust heeft om een vak te leeren. kan direct geplaatst worden. Adres letter P. bij den Uitgever dezer Courant. OPENBARE AANBESTEDING op Vrijdag den 13 September 1872, des voormiddags ten elf ure, van: Het doen van eenige WERKZAAM HEDEN aan GEBOUWEN, enz., van het Maritime Etablissement te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij 'enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te s Gravenhageen bij de Directiën der Marine te WillemsoordAmsterdam en Hellevoelsluis alsmede in de localen der Provinciale Besturen van Noord-Hólland* Noord- BrabantZeelandGelderlandOverijssel en Frieslanden ter Secretarie van de Gemeentebesturen van Rotterdam en Dordrecht. De noodige aanwijzing zal worden gedaan op den 11 en ±2 September 1872, des voormiddags ten tien ure. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfers en letters en de namen van aan nemer en borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën, en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags ten e 1 f ure, vracht vrij bezorgd worden bij de Directie der Marine te Willems oord. Willemsoord, den 4> Sept. 1872. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Kommandant der Marine F. A. A. GREGORY. Bij dea Uitgever L. A. LAUREIJ alhier is zoo even verschenen: Van AMSTERDAM 's morgens 9 uur. Van NIEÜWEDIEP 's morgens 8 uur. 's namiddags 41 I 's avonds 111 NIEÜWEDIEP—AMSTERDAM le Kajuit ƒ1.50 2e Kajuit ƒ1.— Uitsluitend verkrijgbaar bij den Agent A. Zevenboom, Binnenhaven, Nieuwediep. SasulfA 2/CasisclX5) u e£stv uXXeM Cru "JvulZ 'ri&f hozf. ^-ej«- fiAjrb 14*- Ze. fXcuCÜ tZ ouF tcJLiïZ 'Vo&aJ~r' 75*^ dovY- IS C£sru&rf e— £zt~ tyorrr $-0 Tr-e^t/aXic^tA 5 /yV 1 uj.T\JL_r Vl/zJïi)6u) c V i/d/sfcoxrfL^ 0j^n.'. v-Qt. -JL^. Zz*^ fd*— d&r 1/lAé J*1*— J/ncukjd* £t^noL**ZZêjüS)<-. fëjistXi&zuAJtrt. t ZA/O*^ 2 "L 'hiAéU^Ce^ écJUd fjZ%cX_ vmrf- rnf' fe£aéV 1/Ctsv^, Ze^rui- CiXfè-tAA^ fctnsXiJUu*' Wl&jf- z*%z-cje*^ tr^)eXij^s_ v-erto^f-wo Cf, Kvj tz %&*TU^ WcuJcloZy ^OA^ejui^ «'ei/AuwV- cio^C isfC. 'yyie?(s~~ f-CLst*^. cvx'2n?üY~~ 0**- f O-zJfj, 1+<- ëy 'Z' A-»v— 9e_ Awv "ënAXXde- CMHA- Xê&tXcJtZAtsr' -nro^y Ctsyi^) Zfcó 1r ZAsfeo cX\As Q-^ru yêcuCcwd ZwJZjfzÉv ZJLyy^ éZ^OOL^LA^T Of ZJ2^XJI fcu<^ Jlzt' Zstvist/ef" ld/uyeXt?' ejioéfü Ü(U*- rfSu^r (rf. cjioen, •fe&L-eJüu^ mnfv GECONCENTREERDE TEERLIKEUR DcheerGuyot heeft het middel gevonden om aan de teer haren alleronnange- naamsten scherpen en bitteren smaak te ontnemen en haar tevens zeer oplosbaar te maken. Ten einde deze gelukkige ont dekking te benuttigen, bereidt hij cenege concentreerde teerükeur welke iu een kleinen omvang eene groote hoeveelheid werksame beginselen bevat. CiajoTe t«*er (Goudron de Guyot) bezit dus alle de heilzame eigenschappen van het gewone teerwater doch ontdaan van zijn onaangenamen smaak. Het is vol- glas water te vermengen om oogenblik- kelijk een uitstekend goed glas teerwater le bekomen zonder den minsten leelijken smaak. Op deze wijze kan iedereen zelf zijn teerwater bereiden op hetoogenblik van het gebruik, en zich aldus de tijd, de moeite en*hct onaangename van bet hand- teeren der Jeer besparen. Ciuyoi'ftteer is bij verkoudheden ont steking der luchtpijp, (bronchite), hoest en katarrale aandoeningen vaak verkies lijker dan allerlei min of sneer kraclitelooze kruiden doende een theelepel dezer likeur met een Guyot'm leer wordt met het gunstigste gevolg aangewend bij de volgende ziekten 4LS B2AKI. Een theelepel op een glas waterof twee eetlppels per flesch: LUCHTPIJPONTSTEKING BLAASONTSTEKING VERKOUDHEDEN HARDNEKKIGE HOEST BEZETTING OP DE BORST KINKHOEST ALS WA3SCB1NG. De teerlikeur onvermengdof met een wéinig water: HUIDUITSLAG JEUKINGEN ZIEKTEN DER HOOFDHUID ALS ISMJITING. Een deel teerlikeur en vier dcelen water (wezentlijk aller heilzaamst.) PAS ONTSTANE OF VEROUDERDE VLOED (BLCNtrURRHEA BLAASKATARREN De Teerlikeur van Guyot is met het meest gewenschte gevolg be proefd in de voornuamste hospitalen van Frankrijk, Belgie en Spanje. Het is bewezen dat er geen gezonder drank bestaat bij w'arni wederen vooral tijdens het heersdien van besmettelijke ziekten. Edke flacon is van eene gebruiksaanwijzing voorzien. Algemeen Hoofddepot- te Parijs t L. Frere. 19, roe Jocob. Depót te Nieuwediepgem. Beiderbij den Heer W. V. BRUINVIS. Hoofd-depöt bij de Heeren UHLOTH Co. te Amsterdam. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4