ELDERSCHE COURANT. JM 1184. 1872. Jïteuras- en Woensdag <flDoertentie--6foÖ. 25 September. Twaalfde Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 Franco per post 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. Dc prijs der Advertentien van 1—4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentièn intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever 8. GILT J E S. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 24 Sept. 1872. Zr. Ms. schroefstoomschip lekl. Curacaokommandant kapt.-luit. t/z. H. P. Klerck, den 1 Mei ait Oost-Indie naar Nederland vertrokken, en komende het laatst vati de Kaap de Goede Hoop, is heden morgen ten 10} ure alhier aangekomen. Volgens ontvangen telegram, is het stoomschip Prins Hendrikkapt. Hendriks, 20 September, des avonds, te Port- Saïd aangekomen, en den 22sten, ten 1 uur des ochtends, van daar naar hier vertrokken. Z. M. heeft den officier van admin. 3e kl. J. Gallas, met 1 October bevorderd tot officier van administratie 2e kl. Een alhier bestaande vereeniging, ter beoefening van uiterlijke welsprekendheid, en waaraan tevens een fonds ver bonden is tot ondersteuning van behoeftige natuurgenooten, vierde gisteren haar tienjarig bestaan. Wij bedoelen het Israëlietisch Jongelings Collegie Eendragt baart genoegen Aan den ingang van het lokaal Tivoli zag men reeds vroeg in den morgen Neêrlauds driekleur vroolijk wapperen, voorzien van het devies der vereeniging. De groote feestelijke vergadering nam des avonds een aan vang in bovengenoemd lokaal, daartoe zeer net gedecoreerd. Na eene goed uitgevoerde ouverture, door een wel bezet orchest, werd door het bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen tijdperk. Op eene zeer eigenaardige, doch niet minder geestige wijze, was dit verslag verwerkt in den vorm van een tooneelstukje, waarin bij afwisseling en dialogue en monologue door de leden van het bestuur, ieder in zijne functie, mededeeling werd gedaan van hetgeen daarop be trekking had. Het werd afgewisseld door de medewerking van een jeugdig zangkoor, dat zich uitmuntend heeft gekweten, inzonderheid het recitatief en de solopartijen waren zeer lief. Behalve sierlijke attributen, allegoriën en beelden, bracht de op den achtergrond van het tooneel geplaatste apothéose een zeer schoon effect teweeg. Indrukwekkend was het oogen- blik, waarop een der godinnen uit de groep op den voorgrond trad, en na met een heldere stem aan het publiek te hebben medegedeeld, dat zij de Dankbaarheid voorstelde, hare hulde bracht aan het bestuur, voor de liefelijke wijze waarop het fonds tot ondersteuning der armen beheerd wordt; tevens de contribueerende leden dank zeggende voor hunne bijdragen, waardoor zij het bestuur gedurende het afgeloopen tijdvak in staat had gesteld, om zoo menige traan van den ougelukkigen en lijdenden natuurgenoot te drogen. De solo's, en vooral het //Gebed," door de godin voorge dragen, zullen bij de aanwezigen nog lang in herinnering blijven en zonder twijfel van invloed zijn op de voortdurende ondersteuning van dit fonds. Nadat de Dankbaarheid haren zetel, onder hare zusteren, weder had ingenomen, werd het slotkoor aangeheven; terwijl het geheele tooneel door bengaalsch vuur werd verlicht. We wagen ons niet eene beschrijving te geven van dat oogenblik, zij bracht bij al de aanwezigen een enthousiasme teweeg, dat zich uitte in daverende en langdurige toejuiching. De godin der dankbaarheid werd gerepresenteerd door de jonge juffrouw B. P. Polak. Het ingenieuse idee van dit belangrijke gedeelte der feest viering, is het collegie verschuldigd aan den heer P. H. Polak, ouder wiens leiding dan ook de zang en het geheel plaats vond. Het bestuur daarvoor erkentelijk, benoemde den heer P. H. Polak staande de vergaderiug tot eerelid. Op plechtige wijze werd hem door den voorzitter, den heer G. N. Prins, het insigne en door den 1° schrijver, den heer J. Kleerekooper Jz., het diploma uitgereikt. En hiermede het gewichtigste deel van het herinnerings feest afgeloopen zijnde, ging men over tot de uitvoering van het eerste gedeelte van het dansprogramma. Na het aanbieden van eenige ververschingen, werd door den heer M. P. Polak, niet onverdienstelijk, eene solo voor cornet a piston voorge- gedragen. Vervolgens werd een kluchtspel in één bedrijf op gevoerd, getiteldnEen schildwacht zonder knevelszeer tot genoegen der aanwezigen. Met het aanbieden van een souper was het officiëele pro gramma ten eindeeenige vroolijke jongelingen hadden echter gezorgd thans een waar kluchtspel te doen aanvangen. Een programma werd door hen uitgereikt, dat een geïm proviseerde kermis deed verwachten en waarvan de uitvoering dan ook niet weinig de algemeeue feestvreugde verhoogde. Aan de Gebroeders Olie, als ondernemers en kunstenaars, viel een ruime oogst van applaus ten deel. Aan dit vluchtig verslag voegen wij den wensch nog toe, dat deze vereeniging op den ingeslagen weg moge voortgaan tot onderlinge beschaving en tot ondersteuning van den hulp behoevende, waardoor zij zonder twijfel eendrachtelijk veel genoegen zal baren. Naar wij geïnformeerd zijn, zal er weldra door bedoeld collegie eene voorstelling voor het publiek gegeven worden, die wij hopen, dat, ter wille van het doel dat er mede be oogd wordt, met een goeden uitslag bekroond zal worden. Naar aanleidiug van de troonrede, door den koning der Nederlanden bij gelegenheid van de opening der Tweede Kamer uitgesproken, schrijft de Globe aldus //Met welke geheel andere gewaarwordingen dan thans zou de inhoud van eene rede, gelijk die ons uit 's Gravenhage werd overgeseind, een paar eeuwen geleden door 't buiteuland vernomen zijn De betrekkingen tusschen Nederland en de vreemde mogendheden zijn zóó lezen we van vriend- schappelijkeu aard maar tegelijkertijd verzekert men ons, dat de militaire werken tot verdediging des lands met kracht zullen worden voortgezet. Welnu deze verzekering zou eertijds door de natiën van Europa ontvangen zijn met hoop of met vrees al naar gelang van den voet, waarop ze verkeerden met de Hollandsche republiek, die machtig ge noeg was om zich tegen een geheelen boud van vijanden te handhaven. Sinds den moord der de Witten en de troons bestijging van Willem lil, nu tweehonderd jaren geleden, heeft Holland heel wat wederwaardigheden doorleefd. Wat 't thans doet, boezemt weinig belang in aan den Brit, die de namen van Tromp en de Buy ter heeft vergeten. Toch, indien 't geluk van een volk 't beste bewijs is voor zijn welvarendheid dan mogen de Nederlauders tegenwoordig even welvarend heeten als in de dagen toen hun vloten, strijdende voor de heerschappij ter zee, schrik verspreidden op de Engelsche rivieren. Mag de troonrede beschouwd worden als een overzicht van den staat van zaken, zoo heeft Holland zich waarlijk over weinig te beklagen. De Nationale en Internationale tentoonstelling der Hollandsche maatschappij van landbouw is jl. Zaterdag te 's Hage plechtig geopend met eene rede van den voorzitter, Prof. van der Boon Mesch, die beantwoord werd door den burgemeester der residentie, in tegenwoordigheid van den minister van Binnenlandsclie Zaken, den Commissaris des Ko- nings, de leden van de Gedeputeerde Staten en den Ge meenteraad, en een aantal genoodigden. Zaterdag, 21 September, werd te Schagen de jaar- lijksche algemeene vergadering gehouden van de hoofd- en hulponderwijzers in het 7e district van Noordholland, daar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1