Overijsselschen boer. Zijn eigen spek weet hij echter voor beteren prijs te verkoopen. Te Wouw was de ouderwijzer Elshof een timmerman behulpzaam in het plaatsen van een vlaggestok op het school gebouw, ter opluistering van een schoolfeest. De vlaggestok viel naar beneden en trof den onderwijzer zoodanig op het hoofd, dat hij kort daarna, tot algemeene droefheid, overleed. Dezer dagen stierf de moeder van een welgesteld per soon in de gemeente S. De zoon liet drie timmerlieden ko men, om met hen over den prijs van een gewone doodkist te onderhandelen en droeg eindelijk de vervaardiging daarvan aan den minsten aannemer op; onder beding nogthans, dat hij eenige oude planken, gediend hebbende tot varkenshok, in mindering van de inschrijvingssom moest aannemen. En nu zegt men nog, dat verkwisting een hoofdzonde onzer eeuw is. Volgens een correspondentie uit Munchen aan de Augs- burgsche Alg. Zeitg. is er sprake van een plan der Jezuïeten, pm hun orgaan Stimmen von Maria-Iaachhetwelk 5000 abonnenten telt, naar Nederland over te brengen en het aldaar, te beginnen met 1 Januari 1873, uit te geven in een plaats, gelegen in de onmiddelijke nabijheid der Duitsche grenzen. Prins Oscar van Zweden is jl. Donderdag tot Koning van Zweden uitgeroepen, onder den naam van Oscar II. Hij heeft den eed op de Grondwet afgelegd, waarna ook de hooge beambten, de leden van den Raad van State den eed van trouw afgelegd hebben. Vrijdag jl. deed het gar nizoen den eed. Het lijk van Koning Karei is gebalsemd en zal naar Stockholm gebracht worden. Tusschen Eisleben en Drackerstadt is op de Berlijn- Potsdam-Maagdenburger spoorwegiijn een ongeluk gebeurd. De trein ontspoorde op een 80 voet hoogen dam. Het dé raillement geschiedde met zoodanige kracht, dat de machine tot aan den schoorsteen in het zand drong en alle waggons meer of minder beschadigd werden. De persoonlijke onge lukken bepalen zich slechts tot éen. Sedert eenigen tijd komen er te Parijs iederen morgen talrijke mannelijke en vrouwelijke lijders aan ziekten der ademhaliugswerktuigen, of m. a. w. teeringlijders, zoowel te voet als per rijtuig naar de slachthuizen, om daar het warme bloed der pas-geslachte dieren te drinken Vooral echter zijn het de aan bloed-armoede of bleekzucht lijdende vrouwen en meisjes, die met eene schier kannibaalsche woede het nog rookende bloed inzwelgen. De aandrang tot loelating is iu den laatsten tijd zoo verbazend toegenomen wegens de gunstige resultaten, die men van deze geneeskuur meent waargenomen te hebben, dat het bestuur over de openbare slachthuizen een bijzonder reglement voor deze //kuurgasten" heeft moeten opmaken. Mocht de waarde dezer kuur zich verder beves tigen, dan zou dit ongetwijfeld een groot voordeel zijn voor duizenden lijders, die in vreemde badplaatsen te vergeefs ge nezing zoeken voor hunne kwaal, en welke ze in dit geval op kostelooze wijze gemakkelijk zouden kunnen bestrijden. Den lOn October a.s. zal het een jaar geleden zijn, dat Chicago door de vlammen is vernield. Men heeft be rekend, dat op dien herdenkingsdag de stad ten naastenbij geheel herbouwd zal zijn. Men zal zich herinneren, dat bij dien brand 17,450 particuliere woningen, zonder hierbij te rekenen de openbare gebouwen, tempeb, stations, dokken, scho len, schouwburgen, bibliotheken, enz.werden in de asch ge legd, waardoor 98,500 personen zonder dak geraakten. Op dit oogenblik hebben reeds 70,000 menschen een behoorlijk onderkomen gevonden 26 mijlen nieuwe straten zijn geheel voltooid, en de bevolking telt 30,000 zielen meer dan vóór de brandramp. Een New-Yorker geneesheer vestigt de aandacht van het Congres op het feit, dat er geen werkzamer middel is tot verspreiding van aanstekende ziekten, als het circuleeren van het vele smerige, onaangpnaam en kwalijk riekend pa pieren-geld. Genoemde geneesheer zou het wenschelijk vin den, dat er eens een wet werd uitgevaardigd, waarbij de na tionale banken gedwongen werden, hunne verfomfaaide, ver scheurde, met ziektestof besmette banknoten in te trekken en door nieuwen te vervangen. Het ware te wenschen,dat hierop ook bij ons te lande de algemeene aandacht gevestigd werd, daar men nog niet genoeg overtuigd schijnt, dat smet stoffen zich' zoo gemakkelijk door papier, dat dagelijks in honderden handen komt, laten overplanten. In de laatste berichten uit de Kaapstad wordt zeer geklaagd over aanzienlijke diefstallen van diamanten, die per postkar van de diamantvelden naar de Kaapstad worden verzonden. Nu onlangs is er weder voor een waarde van circa 3 tot 5 ton aan diamanten ontvreemd. Men heeft de dieven ontdekt. Amerikaansch tegengift. Een klein kind slikte den inhoud van een groote inktflesch in. De bezorgde moeder stopte dadelijk een hoeveelheid papier en peunen in de keel van de arme kleinehet resultaat was gunstigals manus cript kwam het papier uit het lichaampje terug.. De gemeenteraad van Rome wil op de villa Medicis, die aan Frankrijk behoort, een gedenknaald oprichten, met het opschrift//ln de villa Medicis heeft Galilei gevangen gezeten, schuldig aan de misdaad, van het eerst gezien te hebben, dat de aarde om de zon draait. De begrooling van Marine. De begrooting voor Marine bedraagt f9,219,230.43, zijnde f130,406. meer dan voor 1872 werd toegestaan, en f215,970. meer, indien rekening wordt gehouden met een som van f85,564, die van den dienst 1870 op dien van het loopende dienstjaar is overgebleven. De tractementen voor het perso neel van's Rijks werven zijn gezamenlijk met f5,700 verhoogd. In het volgende jaar zal de bouw van het ramtorenschip "Koning der Nederlanden" en van het schroefstoomschip 3e kl.composite bouw, dat den naam van »Etna" heeft ont vangen, zoodanig worden voortgezet, dat beide schepen ver moedelijk zullen kunnen te water loopen. Het schroefstoom schip le kl. «van Galen" zal worden afgebouwd. Opstapel zullen gebracht worden twee ijzeren stoomkanonneerbooten, type Staunsch, waarbij tut modellen zullen dienen de "Hydra" en "Ever"gelijksoortige vaartuigen, thans nog in Engeland in aanbouw. De monitors "Adder" en »Wesp" zullen in het volgende voorjaar gereed komen. De monitors "Panter" en «Hyena" zijn nagenoeg afgewerkt en zullen in het laatst van dit jaar voltooid zijn. De monitor Haai" te Feyenoord in aanbouw, is gereed en zal in den loop dezer maand, na gedane proef tocht worden afgeleverd het werk werd met zorg uitge voerd, en draagt blijken van aan bekwame handen te zijn toevertrouwd. Dezelfde getuigenis kan van het gepantserde ram riviervaartuig gelden, dat op verscheidene tochten op de rivieren Rijn, Lek, Maas en Waal bewezen heeft aan de ge stelde eischen te voldoen. De "Hydra" en nEver" worden in dat jaar afgeleverd. Van het ramtorenschip «Guinea" zijn bij het volbrengen van den proeftocht de condensors ge sprongen, die op kosten van den labriekant worden vernieuwd. Voor het onderhoud van al wat tot de werktuigelijke in richtingen aan boord der schepen behoort is een speciale dienst ingericht, waardoor de in conservatie liggende schepen spoedig in dienst kunnen worden gesteld en wel de monitors en stoomschepen van 250 paardenkracht uiterlijk in 5 a 6 dagen, en de rammen en grootere schepen in 7 a 8 dagen gereed kunnen zijn. Met de aanschaffing van geschut en toebehooren voor het nieuw drijvende materieel wordt gaandeweg voortgegaan. De mariniers hier te lande zijn gewapend met het nieuw-model geweer dat wapen wordt nu ook verstrekt aan de naar zee bestemde bodems. De proeven met touwversperringen worden voortgezet; de uitkomsten zijn nog niet bevredigend. Een commissie van officieren der zee- en landmacht is be noemd, teneinde de regeering voor te lichten omtrent de re geling van den torpedodienst. De proeven, hier te lande met de Ilarvey zee-torpedo ge nomen, hebben vooralsnog geen voldoende aanleiding gegeven, om tot de invoering van dat oorlogsmiddel over te gaan. De verschillende oefeningen zoowel met geschut tot toepas sing der nieuwe taktiek en tot opleiding van kanonniers wor den met ijver voortgezet en blijven goede uitkomsten opleveren. De uitkomsten van de aanwerving van schepelingen kun nen in den laatsten tijd niet bevredigend genoemd worden en zoowei bij de eigenlijke zeemacht als bij het korps mariniers blijkt èn het getal der aanwezigen en dat der reëngagemen- ten onvoldoende te zijn, om de sterkte voltallig te houden. Misschien zal dus eerlang ook voor de schepelingen het bedrag van het handgeld moeten verhoogd worden. De kaders van de officieren der verschillende diensten bij de zeemacht zijn, met uitzondering van dat der officieren van gezondheid, voltallig. De poging om door het uitlooven eener gratificatie van f3000. artsen als officieren van gezondheid 2e kl. aan den zeedienst te verbinden, is mislukt. De uitgeloofde som is ver hoogd, de verplichte diensttijd ingekort en bovendien wordt nu beproefd om door het verleenen van toelagen, als tegemoet koming in de studiën en het toekennen van premiën na af gelegde examina aan de hoogescholen, studenten aan te werven, die zich verbinden, om na volbrachte studiën als officier van gezondheid, gedurende 6 jaren bij den zeedienst te dienen en daarna 6 jaren tot de reserve te behooren. Deze maatregel schijnt voorshands reeds goede resultaten te zullen opleveren. De opleiding der adelborsten op het koninklijk instituut voor de marine geeft redenen tot tevredenheid. De inrichtingen aan boord der schepen tot vorming van machinisten, bootsmansleerlingen en matrozen-kanonniers, zoo mede de kweekschool voor de zeevaart te Leiden, blijven aan haar doel beantwoorden. De maatregel is ingevoerd als voorzorg voor tijden van oorlog, om aan de scheeps-onderofficieren, bezitters van het brevet van kanonnier, die zich bekwamen in het constabels- vak, bet examen als constabel of constabelsmaat afleggen en bovendien blijken geven van practische en administratieve geschiktheid, een maandelijksche toelage van f14 toe te ken nen. Zij, die in het genot van die toelaag treden, verbinden zich om, zoo dikwijls de omstandigheden dit vorderen, be halve hun eigenlijken dienst, ook dien van constabel of con stabelsmaat te praesteeren. De proeven met het gepantserd riviervaartuig genomen, hebben gunstige uitkomsten opgeleverd, zoodat het als een type kan aangenomen worden, waarnaar andere gepantserde ram-riviervaartuigen kunnen gebouwd en ingericht worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 3