NIEUWSTIJDINGEN. de woorden dienen om de gedachten te verbloemen. Dit be wijst ons de kwestie der verplichte vaccine. Het is bekend, hoezeer de Standaard daartegen te velde trekt, op grond van de gemoedsbezwaren, die bij sommige onbemiddelde ouders daartegen bestaan. Dat de redactie zelve tegen de vaccine is, hebben wij nog niet kunnen bespeuren, evenmin als de hh. GroenDa Costa, Dr. Bijlandt en anderen. Wij willen niet met gemoedsbezwaren den spot drijven, maar wanneer op zulk een wijze daarop wordt gespeculeerd, of wanneer ze met het een of ander doel worden geëxploi teerd, gelijk hier het geval schijnt te zijn, dan kunnen wij er moeielyk veel waarde aan hechten, en wij moeten ook hier tot de veronderstelling komen, dat de woorden dienen om de gedachten te verbloemen. De Standaard representeert de zoogenaamde antirevolution- naire partij, en noemt ze in alle nederigheid de christelijke kern der natie. Daarom acht hij zich geroepen, als kamp vechter op te treden voor een klein getal bevooroordeelde ouders, die hunne kinderen niet willen laten vaccineeren, om dat zij gewetenshalve tegen de vaccine zijn, op grond van de "verhouding waarin zij als schepsel tot God almachtig staan," en omdat het middel precair is. Wij hebben geen plan, dat gemoedsbezwaar te wederleggenonze woorden zouden niet de minste uitwerking hebbenook hier zou worden begonnen met de vraag: Wie zegt het? en daarna zou waarschijnlijk niet eens worden gelezen, wat gezegd werd. Wij willen slechts ééne vraag doen Zouden de Standaardmet den heer Groen en anderen niet meer handelen, zoo als het aan de christelijke kern eener natie voegt, wanneer zij hunnen invloed en hunne meerdere kennis aanwendden, om die weinige bekrompen ouders van hun vooroordeel te overtuigen, en zoo mogelijk terug te brengen, dan in ons vaderland agitatie op te wekken Onze vraag is voorzeker zeer onnoozel, want het antwoord is licht te raden; maar dan veroorlove men ons ook, dat wij hier weinig meer zien dan de toepassing van de stelling van Talleyrand, en dat wij die agitatie beschouwen, als meer gericht tegen de gemengde school, dan tegen de op den voor grond gestelde verplichte vaccine. Daarom spraken wij straks van de zoogenaamde a/i£i-revolutionnairen, dewijl de hevige, arrogante taal van de Standaard en het agitatiemiddel, dat aangewend staat te wordenvoor ons ten bewijze verstrekken, dat het voorvoegsel anti schijnt te hebben uitgediend. Wij komen op dat middel terug. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 19 Nov. 1872. Als een vervolg op het bericht, betrekkelijk de aan besteding van benoodigdheden voor het marine-hospitaal alhier, deelen wij mede, dat de minste inschrijvers zijn ge weest voor de groenten, de heer P. de Graaf, voor het bier, de heer R. H. Raadsveld, voor de melk de heer D Konijn; en voor de wasch de heer E. Kindt. Het schip Aberdeenshirekapt. Wilson, van North Shields naar Nieuwediep, te Harwich binnengeloopen, zou bij gunstig weer, vermoedelijk zonder de lading te lossen, naar Londen verzeilen. Men schrijft uit Texel, 16 November: Nog dagelijks drijven hier een massa nieuwe deelen aan, waaronder vele die in brand zijn geweestvermoedelijk dus afkomstig van een lading uit een schip, dat bij de stranding in brand geraakt en daarna verbrijzeld is. Men schrijft ons van Texel, 17 Nov. Heden viert de WelEerw. heer Huizinga, doopsgezind leeraar aan den Burg, zijn 40jarige ambtsbediening. Vele gemeenteleden waren er in 't kerkgebouw vereenigd, zoo ook verscheidene van andere godsdienstgezindteu, ook van de andere dorpen des eilandswel allen, om den waarlijk door iedereen hoog- geachten jubilaris hulde te brengen voor zijn waarlijk goede gezindheid ten aanzien vau eigen en andere kerkelijke ge meenten en ten aanzien vau zijn godsdienstzin in 't maat schappelijk en kerkelijk leven. Met de meeste belangstelling schetste ZEw. zijn leven en levenservaring naar de plaatsen, waar hij geleefd en ge arbeid had, naar de tijden die alles doen wijzige en andere richtingen aanbieden en naar de levensomstandigheden, die ZEw. zijn deel mocht heeteu. De onverdeelde aandacht getuigde van de ware toou om een gemeente onafgebroken te boeien. Zijn arbeid is niet vruchteloos geweest. Onze bede is dat zijne wenschen worden vervuld, niet het minste ten aan zien van hem zeiven. ZEw. is het waardig. Zijn betui ging van vertrouwen op den Allerhoogsten, zijn danken aan het Opperwezen, zijne toespraken aan de gemeente, aan zijne medearbeiders in den wijngaard des Heeren en aan zijn eenigen broeder, werden uitgesproken in bewoordingen waarvan men zeggen mag dat zij uit het harte tot het harte gingen. Voldaan ging ieder uaar huis, met de bede op de lippen Heer, bewaar hem voor ons en voor zijn huis, Tekst Ps. 48 10. Z. M. heeft goedgevonden, met ingang van den 16n dezer: lo. den vice-admiraal J. Andreae, den kapt. ter zee jhr. E. de Casembroot, 's konings adj. in buiteng. dienst, den luit. t/z le kl. P. J. D. Breukelman en den luit. t/z 2e kl. J. C. Sprenger, op hun daartoe gedaan verzoek, ter zake van ongeschiktheid voor de militaire dienst, wegens in en door de dienst ontstane lichaamsgebreken, op pensioen te stellen, onder dankbetuiging aan den vice-admiraal Audrese voor de goede en langdurige, en aan den kapitein ter zee de Casembroot, voor de vele goede diensten aan den lande bewezen, onder toekenning aan laatstgenoemde van den rang van schout bij nacht, en aan genoemde vlag-, hoofd- en officieren van minderen rang, van een jaarlijksch pensioen, respectievelijk van f3000, f 1800, f 1100 en f700. 2o. Te bevorderen tot schout bij nacht, den kapit. t/z F. L. Geerling; tot kapit. t/z, de kapitein-luitenants t/z W. K. van Gennep en K. F. R. Andrau; tot kapit.-luit. t/z, de luitenants ter zee le kl. W. H. F. van Oordt, W. F. de Bruyn Kops en J. D. J. van der Hegge Spies; tot luit. ter zee le kl., de luit. t/z 2e kl. W. T. vau Loenen, N. A. de Vries en G. J. Buyskes; en tot offic. vau adm. 3e kl., de scheepsklerken F. J. Olivier en J. E. Jautze. De luits. ter zee 2e kl. P. Heyning, G. J. Fisscher» C. J. H. van den Broek, L. Dupper; de adelb. le kl. P- F. H Volcke, J. G. C. van Casteel, .T. Lastdrager, J. C. van Wessein, C. F. A. Gregory, J. Wentholt, J. A. P. van Dordt en J. F. N. van Oosterzee, de offic. van gez. 2e kl. J. Meijers en de scheepskl. J. M. A. Korpershoek van der Kooy, allen dienende aan boord van Zr. Ms. transportschip met stoomvermogeu Javaworden, met den 25n November aanstaande, op non-activiteit gesteld. Voorts worden met den 26n daaraanvolgende, aan boord van gemeld transportschip geplaatstde luitenants ter zee 2e kl. O. C. A. J. Moreau, J. D. A. Nederburgh. M. F. Tydeman en C J. de Jong; de adelb. le kl. J. H. M. Jansen, D. A. Mensert, J. S. van Drooge, W. H. Soumau, A. G. D. Nolthenius en de scheepskl. A. A. Kleynhens en J. S. C. F. Blankenstein. De kapitein ter zee D. A. Coomans de Ruiter, laatst bevelhebber vau Zr. Ms. schroefstoomschip Amstelgestati oneerd in de kolonie Suriname, en den 14n dezer van daar in Nederland teruggekeerd, wordt met dien datum op non activiteit gesteld. Het adres van de HH. Kuyper c. s. is Vrijdag per estafette naar het Paleis op 't Loo gebracht en in handen van Z. M. den Koning gesteld. Het vormde twee zware foliauten, elk van circa duizend bladzijdeu, in groen marokko gebonden, met het opschrift in goud//Smeekschrift om handhaving van Gewetensvrij heid aan den Koning." Door nagekomen adressen van adhaesie aan het door de H.H. de Hoogh Co. opgezonden smeekschrift, is het getal adressanten op dit éêne adres reeds tot 43,549 ge klommen. Vrijdagmorgen heeft het prov. Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak van Franciscus Cornelis de Rooy, stoker aau boord van het stoomschip Willem 1, en hem onder aan neming vau verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot één jaar eenzame opsluiting- Men schrijft van Amsterdam, 15 Nov. Voor de correctioneele Rechtbank is eergisteren behandeld de geruchtmakende zaak van den hoofdonderwijzer Ph. Rank, terechtstaande ter zake dat hij op 20 Sept. jl. op het bloote lichaam van een twaalfjarigen leerling zoodanig met een stuk touw had geslagen dat o. a. rug, billen en achterdijen daar door met blauwe striemen waren bedekt. Er werden zeven getuigen in deze zaak gehoord, waaronder ook de bedoelde twaalfjarige jongen. De afgelegde verklaringen waren hoofd zakelijk in het voordeel van den beklaagde en ten nadeele van deu leerling. De substituut-officier eischte tegen den beklaagde geen hoogere straf dan de betaling eener geldboete van f100. De Arroudissements-Rechtbank veroordeelde hem echter tot een cellulaire gevangenisstraf van zes weken en eene geld boete van f 8. Men weet, dat hij door B. en W. van Arasterdam reeds voor den tijd van drie maanden in zijn betrekking is geschorst. Naar men verneemt heeft de heer Rank, appèl doen aanteekeuen van gemeld vonnis. Op 1 December e. k. zal het verkeer tusschen de Plantage en het midden van Amsterdam wederom gemak kelijker worden gemaakt door het in de vaart brengen van stoombarges, dienst doende tusschen den Muiderpoort en den Dam vice versa. Het schip Vier Gezusters, kapt de Jong, is, na ankers en zeilen verloren te hebben, bij KjÖge gestrand en zal ver moedelijk weg zijn. Men schrijft uit Wisby, 3 5 November: Een brikschip, vermoedelijk De Pelikaankapt. de Jonge, van Lovisa naar Delfzijl, is het onderstboven te Fallund ge strand de equipage is vermoedelijk omgekomen. 2 lijken zijn aangespoeld. Het Nederl. schip Alpha, kapt. Ludeling, van Peters burg met rogge naar Got'nenburg, is Woensdag nacht, bij Drago ten anker liggende, door een onbekend schip aange varen en gezonken. De equipage is door de Noorsche bark

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2