BURGERLIJKE STAM) DER GETOTE HELDER. Soridderenvan Hudikswall naar hier bestemd, gered en te Kopenhagen aan land gebracht. Men schrijft uit Harwich, 14 Nov. Het barkschip Australiëkapt. Beekman, van Sundswal met hout naar het Nieuwediep, werd gisteren door een zee beloopen, welke de groote boot, dekhuis, deklast, stutten enz. overboord sloeg en waarbij een man het leven verloor. Heden ochtend werd, daar het schip vol water geloopen was, een boot uitgezet, teneinde naar de schoener Jokann kapt Ostendorff, van lliga naar Brugge bestemd, te gaau om assistentie te vragen, waarbij de kapiteinsvrouw, die in de boot trachtte te gaan, verdronk. Toen de boot de schoener Johiann bereikte, sloeg ze ondersteboven, waarbij een man, die de kapitein vergezelde, omkwam. De kapitein van de fohann kon geen hulp verleenen door de hevigheid van den storm, hield naar deze plaats af, en zette kapitein Beekman ongeveer ten 8 u. 80 m. aan land, welke mededeelde, dat hij de Australië had verlaten ten 9 ure des voormiddags, de Shipwash in peiliug NW. ongeveer 14 Engelsche mijlen afstand, en dat nog aan boord waren 11 man en twee zijner kinderen. Ten 9 ure des avonds rapporteerde kapitein Burwood, van de loodskotter Magnettehuis behoorende te Aldborough, dat hij ten 1 ure des namiddags bij de Shipwash de Australië gezien had, met noodsein op hij kon zelf geen assistentie verleenen, doch draaide bij en seinde aan twee sleepbooten, welke het schip op sleeptouw namen naar Sheerness of Londen. Men zag het volk en de twee kinderen aan boord. Een later bericht van Gravesend van 15 Nov. deelt mede, dat de Australië aldaar is aangekomen vol water, gesleept door de sleepbooten Wellesley en Hallett. Als bergloon voor het binnenbrengen van de Australië wordt verlangd 12000. Het admiraliteitshof zal in deze beslissen. Men telegrafeert uit Straalsund, 16 Nov. Tengevolge van den storm en den watervloed, zijn hier on geveer 80 vaartuigen verloren gegaan. Uit Zingst en van het eiland Hiddensee wordt gemeld, dat nagenoeg alle visschers- ^chepen zijn verongelukt en dat alle huizen zwaar beschadigd zijn. De nood is er zooveel te grooter, omdat tengevolge der hooge zee, de putten onbruikbaar zijn geworden en het aan •drinkwater ontbreekt. Er zijn geen menschen, maar er ia veel vee omgekomen. De regeering heeft twee stoomschepen met manschappen en proviand er naar toe gezonden. Ook van het eiland Rugen zijn treurige berichten ontvangen. HOORNSCHE CORRESPONDENTIE. De ufgeloopen week leverde mij (hoewel weinig) weder eenige stof tot vermelding. Na de brand welke alhier plaats had op het Breed, en dat het laatste belangrijke nieuws was dat ik u mededeelde, heeft alhier, naar men zegt, nog een 'begin van brand plaats gehad in een schoorsteen van het Park lokaal, welke echter door tijdig aangebrachte hulp, geen noemenswaardige schade 'heeft aangericht. Zondag en Maandag, 10 en 11 Nov. jl heerschte alhier eene ongewone beweging, door het houden der groote najaarskoemarktde bemanning van 26 vaartuigen, waaronder 6 stoombootcn, welke in onze haven bezig waren eerst met het ont- naderhand weder met het inladen vaa koeien, enz., gaf veel bedrijvigheid in onze haven en eeu menigte iuwouers beschouwden met genoegen deze werkzaamheden. Welwillend werd door de gezagvoerders der stoombooten toegestaan, dat de burgerij zich verlustigde met het inwendig be schouwen dier vaartuigen, welke, voor het doel waarvoor zij werden gebezigd, alleszins geschikt bleken te zijn, door hnnne doelmatige inrichting. Dinsdag jl. hield de beer van Kooten, van Amsterdam, alhier eene lezing in het Parklokaal, over het electro-magnetismus, de spreker schijnt zeer wel te hebben vollaan, ten minste wanneer men de houdiug van hat publiek, na het eindigen der voordracht, welke door verschillende proeven was verdui delijkt, tegenover den spreker, in aanmerking neemt. Woensdag avond had de tweede volksvoorlezing plaats, die weder door een talrijk publiek werd bijgewoond; als sprekers traden op de hh. Renssen, Tideman en van der Hoeven. Vreemd genoeg echter, geeft ons nieuwsblad van oeze voorlezing ons hoegenaamd geen verslag. Donderdag avond had weder eene lezing plaats in het Parklokaal, thans door Dr. N. Beets volgens een ingezonden stuk in de Hoornsche Courant schijnt deze lezing ook uitermate te hebben voldaan. Dat stuk echter is slechts de uiting van een enkele, en ik zöu niet gaarne het gevoelen van één man als het gevoelen van het geheele publiek beschouwen. Er was een zeer aan zienlijk publiek, ook van elders. Of echter allen voldaan huiswaarts keerden, waag ik niet te heoordeelen. In de vergadering van de „Vereeniging voor Volksvermaken," Vrijdag avond alhier gehouden, is besloten, wanneer sneeuw en ijs hiertoe de gelegenheid aanbieden, dezen winter weder een openhaar feest te geven. Zondag morgen wapperde hier van sommige publieke eu particuliere ge bouwen deNederlandschedriekleur, ter herinnering aan ja waarvan ?1 I ik weet het nietgenoeg, zij wapperden en gaven menige snuggere bol aan- aanleiding tot denken. Mocht ik met zekerheid de oorzaak van dat vlaggen te weten komen, zoo meld ik 't u. Des middags te 12 ure verzamelden zich de schutters op het Doelenplein, met de gewone plechtigheid had de installatie plaats van een officier bij dat corps en werden eereteekens uitgereikt voor langdurige dienst, na afloop hiervan werd inspectie gehooden over de man schappen en marcheerden dezen vervolgens naar den Roodcn Steen, waar men zou paradeeren. Voor de waarheid hiervan echter wil ik niet instaan, want hoewel ik mij naar het terrein (Doelenplein) had begeven, om alles nauw keurig gade te slaan, teneinde u een juist verslag te kunnen leveren, ver anderde ik spoedig van voornemen, toen ik daar eeuige oogenblikken had vertoefd, daar ik voorzag dat de plechtigheid niet zoo heel spoedig zou zijn afgeloopen; men schijnt bij zulke gelegenheden nimmer veel haast te hebben, ik bedroog mij ook thaus hierin niet, zoodat ik blijde was mij naar mijn woniDg te kunnen begeven. Dinsdag a. s. zal de Rederijkerskamer „Hofdijk" alhier hare eerste win- tervoorstelling geven, moge ook haar de goedkeuring van het publiek ten deel vallen. Meer bijzonderheden weet ik u niet mede te deelen. 't Is bij u zeker wel even als hier, geducht koud, de invloed daarvan doet zich gevoelen op ieder, wanneer men zich op straat bevindt, haast men zich weder naar huis, en vergeet men somtijds zijne beste vrienden te groeten, welke onbeleefdheid ook mij dezer dagen tebeurt viel, thans echter in een verwarmd vertrek ge zeten, zon het nog grooter onbeleefdheid zijn, wanneer ik mijne groeten li niet toezond, met de verzekering lot later lln0C5uuüen. Be Redactie onderschrijft niet altijd de gevoelens der inzenders. wëk v essscaa<u. texel. Buitengewoue Vergadering 14 N<iv., 's avouds 7 ure. President P. Koning, door wieu de Vergadering werd geopend met een gepaste toespraak. Aau de orde weid gesteld 1. Rekening en Veraiitwoordiug door het Hoofdbestuur van het afge loopen wintersaizoeu, waaruit ouder anderen bleek dat het cijfer, Ont vangst en Uitgave, beliep ruim 20,000.dat de betaalde arbeids- loonen het beduidende cijfer had bereikt van ƒ5800.dat liet na- deelig saldo bedroeg 206.69 dat de eigendommen dier iurigting bij vervolg der zaak eeue waarde behielden van ruim ƒ800.dat af eil aan 280 huisgezinnen voor deze inrigting hadden gewerktdat het fi-s- nantieel resultaat geen bezwaar gaf tot verder vervolg der zaak dat rekening en verantwoording 8 dagen ter inzage zouden liggen voor be langhebbenden. Bespreking voortzetting. Het Hoofdbestuur gaf, bij monde van zijnen presideut, te kennen, dat eene voortzetting der zaak alleszints weusche- lijk was; hij wees op de vele behoeften des winters onder de arbei dende stand, terwijl die door deze iurigting voor een groot deel wordt gelenigd en voorkomen, bedelarij geweerd, aan velen arbeid geleerd, Dinconen- en armenkassen verligt, terwijl diefstallen, welke vóór 't bestaan dier iurigting plaats hadden, thans niet worden ontdekt, in één woord, dat door deze inrigting eene betere geest bij de arbeidende stand wordt opgewekt. Het Hoofdbestuur en Bestuurders Commissicu verklaarden zich bereid, de zaak verder te besturen, waaneer aan hen althans de stoffelijke middelen daartoe werden verstrekt} zij fiepen daartoe de hulp in van alle aanwe zigen en meenden vooral te mogen rekenen op de hulp van Diaconeu en ar menverzorgers der verschillende gezindheden. Eenige besprekingen hadden verder alsnog plaats, waarna de Heer Burge meester van Texel het woord verzocht, die namens de aanwezigen zijnen dank betnigde aan het Hoofdbestuur, voor hunne vele gedane bemoeijingeu in deze, waarna de vergadering is gesloten. Van 8 tot 15 November 1872. ONDERTROUWD C. Schaap, werkman, weduwnaar van A. de Ruijtef en C. Flens, weduwe van J. Slot J. M. Hoeksel, zeeman, weduwnaar van M. B. Romberg en C. van Straten, weduwe van J. M. L. Marchand. GEHUWD H. J. Hoogervorst en J. de Nagtegaal H. Baris en J. W. Hellegers. W. F. Drager en G. N. de Roos. G. Temme eh E. Westhof. W. II, Dusschoten en W. J. Kraan. H. Kaptein en A. van der Veld Tjebbes. BEVALLENM. M. Langenberg, geb. Buijs, D. M. C. Nijland, geb. Verburgt, D. A. Kuiper, geb. Drijver, D. A. Deutekom, geb. Daalder, 2 D. T. Bakker, geb. Smit. D. M. Duinkerken, geb. Strentker, D. Leuring, geb. Kok, Z. M J. Booijen, geb. van Dongen, Z. J. Kok. geb. Jausen, Z. A. van Leeuwen, geb. Stijger, D. P. Bcuger, geb» Vierinh, Z. L. M. C. Gelijsteen, geb. Möller, D' A. Kruijff, geb. Strentker, Z. A. C. Kraak, gab. Stelleman Z. G. Schorsij, geb. Klein, D. F. Boom, geb. Valk, D. D. van der Kuijl, geb. van der Hof, Z. OVERLEDEN J. W. F. Sundquest, 2 jaren en 9 maanden. P. C. Harrelaar, 43 jaren. G. Klorn, geb. Kuen, 72 jaren. L. R. Havinga, 12 maanden. L. A. Dorlijn, 4 maanden. L. J. Gaanw, 40 jaren. D.- Abbo, 4 maanden. P. de Bruin. 53 jaren. M. Koorn, 27 jaren. H. P. Reuter, 50 jaren. J. Dilg, geb. vau Straten, 43 jaren. C. F. Mallet, geb. Bizit, 71 jaren. G. Kok, geb. Tonneboeijer, 66 jaren» A. Goeman, 31 jaren. L. de Groot, geb. Gal, 47 jaren. MARKTBERICHTE N. ALKMAAR, 16 Nov. Aangevoerd 8 Paarden f40 a 80, 3 Koeien f 90 a 210, 14 nuchtere Kalveren f15 a 24 100 Scbapen fl9a 42, 5 Geiten f4 a 5, 82 ma gere Varkens f 19 a 30, 326 Biggen f 9 a 12, Boter per 0.630 kg. f 0.85 a 1. HOORN, 16 Nov. Aangevoerd 2 heet. Tarwe f 10 a 11.lhect. Rogge f 8 a -.96 heet. öarst f5 a 6.25, 45 liect. Haver f 3.75 a 4.50; 12 heet. Witte Erwten f7 a 9.50, 30 heet. Groene dito f 10 a 13.26 heet. Grauwe dito f 13 a 14. 26 heet Vale dito f9 a 13; 6 heet. Bruine Booneu f 12 a 13.50; 3 heet. Witte Boonen f 15 a 4 heet. Paardenboonen f7 a7.50; 20 Paarden f50 a 200 per stuk; Koeien fa350 Schapen f 22 a 43 13 Kalveren f 12 a 27; 115 Varkens f 12.— a 26 9 Zeugen f30 'a 60; 425 Biggen f6 a 12.125 Kippen f 0.50 a 2.Eenden f-.a-.— 900 Kipeieren f4.50 a 5.per 100 stuks; 1600 koppen Boter f 0.75 a f 0.85 per kop; 550 beet. Aardappelen f 2,80 a 3.per heet.; 13 heet. Peren f3.20 a 3.40, 10 heet. Appelen f6 a 7.— Vlugge handel. ROTTERDAM, 18 Nov. Meekrap De handel was heden niet zeer levendig; alleen tot iets la gere prijzen bestond eenige kooplust. Vau Racijn blijven diverse partijtjes onverkocht. Granen. Tarwe. 118/22 nieuwe Zeeuwsche f 14 131/2 f§ Bovenl. Ruw- arige f16 05; 128/9 tfi nieuwe lioveul. f 15.75; 128 {g nieuwe roode Gro ninger bij party 2 maanden f 15.55; 128/29 |g dito dito dito f 15.20; 126/7 jarige witbonte Poolsche f 17.10; 129/30 jarige Odessa Poolsche f 15.85; 128/9 f§ dito dito dito v. a. b. f 15.60. Rogge: 119/20 ffi nieuwe Fran- sche f 10.25 en te Schiedam bij partijen f 10.30 10 35 en 10 40 120/1 dito dito te Schiedam bij partij f 10.50; 127/8 fg Canada f 10.25, 10.40; 129 fg Amerikaansche Western f 10, 10.10; 119/20 Odessa f9.25; 117/8 f§ onfrissche jarige dito f8.75; 118 £8 Donau f3.95, eu bij-partij f8.85; 116 ffi jarige Petersburger entr. v. a. b. bij partij f9.30. Vlas. De aanvoer vau Vlas was heden groot en werd tot ongeveer vorige prijzen grootendeels opgeruimd. De prijzen der aardappelen wareu beden als volgt Zeeuwsche Jammen f2.75 a 3 50, Fransche f'2.80, Geldcrsclic ronde Wolkammers f3 a 3.40/ Roode f2.90 a 3.40, Pruisische f2.50 a 2.70. Met redelijken aanvoer. LONDEN, 18 Nov. Ter Veemarkt vau heden waren aangevoerd Runderen 4100; Schapen en Lammeren 16000; Kalveren 200; Varkens 100. Prijzen: Beste Runderen 6/-, Schapen en Lammeren 6/10, Kalveren 6/6, Varkens 4/8 per steen. Afloop der publieke veiling van Huizen en Erven, gehouden in het lokaal TIVOLI te Helder, op Maandag den 18 November 1872, ten overstaan van den Notaris J. W. HATTINGA RAVEN. Een HUIS en ERF in de Vroonstraat, kooper de heer J. B. ESSELAAR, voor f910.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 3