miIiMHiM Werkverschaffing Texel. V E IV T E N T I E Geregtelijke Aankondiging. HUWELIJKS-AANVRAAG. Zoo lang de voorraad duurt: eerste kwaliteit PETROLEUM, TEREEN1GING TOT GODSDIENSTIGE EN ZEDELIJKE ONTWIKKELING VAN 'T VOLK. NIEUWSTE ROMANS VOOS LEESGEZELSCHAPPEN, De Predikant van Vrijburg CAUDIUM INTER NOS 1. EED WIG, de bandietenbruid. 2. CRISTINA VAN RUSLAND EN MILNA PETERHOF. Donderdag 21 Nov. vertrekt van hier de O.-I. landmail via Marseille, per laatste trein. Vrijdag 22 en Zaterdag 23 Nov. vertrekt van hier de mail naar de Kaap de Goede Hoop, beiden per eerste trein. Dinsdag 26 Nov. vertrekt van hier de O.-I. landmail via Triest, per laatste trein. Bevallen van een J O N G E N A. E. HERWEIJER—van ELDEN. Hei. der, 17 November 1872. E e n i g e kennisgeving. jimrgiföDie 'ets *e vorderen heeft van of ver- schuldigd is aan wijlen J. W. STERK, ge- ös® jjeve zich te vervoegen bij Y. STERK Kanaalweg No. 19, alwaar de handel in A.-fcLISESSEülU WIJN op den ouden voet wordt voortgezet. Bij brieven van meerderjarig verklaring, verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden, den 31 October 1872, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 12 November 1872, No. 26, zijn aan CORNELIS KOS, gedomicilieerd in de gemeente HELD KRgegeven ai de regteri bij de wet aan meerderjarigen toegekend, behoudens de bepaling van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek. C. J. FRANCOIS, Procureur bij den Hoogen Raad. Een burger-heer, flink uiterlijk, met den tijd meegaande, van fatsoenlijke burger afkomst en famielje, jong weduwnaar, zonder kinderen en bemiddeld, zoekt een MEISJE of jonge WEDUWE zonder kinderenmede van op voeding t. w. niet religieus en vrij van al wat stelselmatig is en bij voorkeur uit Noord-Holland, om bij wederzijdsch goed vinden een WETTBG HUWELIJK, aan te gaan. Deze weg dien hij inslaat, om zijn doel te bereiken, is wel den meer en meer gebruikelijke, doch wil hij, wat hem daartoe heeft geleid, bij nadere kennismaking gaarne bespreken. Schrijft vrij het is om tot het doel te geraken en weest verzekerd van geheimhouding, daar uwe briefjes, op verlangen, aan het opgegeven adres weder teruggezonden worden. Adres franco, letters A. M., bij den Boekhandelaar E. H. BRINKMAN, Oudebrugsteeg, M 476, te Amsterdam. a 20 Cent pep Liter, bij I. L. VAN GELDER Jr., Binnenhaven, No. 99. VERGADERING van AANDEELHOUDERS op Woensdag den 3© November 1§73, des avonds te acht ure, in 't gebouw aan de Vischmarkt. UIT LOTING van twee aandeelen. D. de LANGE, Voorzitter. P. UURBANUS, Secretaris. Aan de ingezetenen van Texel wordt berigt, dat de be stuurders Werkverschaffing in den loop der volgende week bij hen zich zullen aanmelden tot het bekomen van giften tot formering reserve kapitaal, terwijl het bedrijf kapitaal, ongeveer f8 a f9000, mede door hen, met of zonder rentenzal worden genegocieerd. Bestuurders dezer inrigtiug onthouden zich daarbij hun aanbeveling tot ruime deelneming te doen de zaak bewees feitelijk haar nut en onmisbaarheid. Namens het Bestuur P. KONING, President. uitgegeven door A. TER GUNNE, te Deventer 1. E. MARLITT, het Ileideprinsesje2.70 2. L. MUHLBACH, Keizer Jozef en zijn Lansknecht, 4 dln-12.70 3. K. GUTZKOW, de Zonen van Pestalozzi, door G. P. Kits van Heijningen, 2 dln. - 7.15 4. A. MEISSNER, de Kinderen van Rome, 2 dln. - 7.50 5. W. von HILLERN, eene Ziel gered, 2 dln. - 6.90 De Deventer CtNo. 21, zegt er o. a. van wMoeijelijk kon een uitgever gelukkiger greep doen uit den stroom van romans, die ons mildelijk uit het buitenland toevloeit, dan de heer Ter Günne gedaan heeft, toen gij dit werk het Neder- landsche publiek aanbood." Vroeger verschenen de volgende met bijzonder succes ont vangen romans 1. C. M. SAUER, Kinderen des tijds, 2 dln. ƒ4.90 Dit is zeker een der belangrijkste verschijnselen op ro mantisch gebied. Even als in Duitschland en Amerika (waar het reeds herhaalde vertalingen heeft gevonden) is het ook bij ons met de hoogste goedkeuring en toe juiching ontvangen. 2. D1NGELSTEDT, De Amazone 2.75 3. ELIOT, Silas Marner, de wever van Raveloe - 2.60 4. GERSTaCKER, De Zendelingen, 2 dln. - 6. 5. KINKEL, Hans Ibeles in Londen. Een famielie beeld uit het Vluchtelingsleven, 2 dl. -5. 6. MARK LEMON, Gouden Kluisters, 2 dl. - 6. 7. OLIPHANT (Mrs.) Madonna Mary, 2 dl. - 6. 8. SPIELHAGEN, Raadselachtige Karakters, 2 dl. -6.35 9. Door Nacht tot Licht, 2 dl. - 6.35 10. Hamer en aanbeeld, 3 dln. - 8.30 11. TAYLOR, Hannah Thurston, of de Emancipatie der vrouw, 2 dl- 5.50 12. TROLLOPE, Het kleine Huis teAlÜDgton, 3 dl. -8.40 13. WINTRHOP, Een Liefdejacht in de Prairiën - 2.60 14. YATES, Madeleine, 2 dln-5.34 Leesgezelschappen, welke nog niet in 't bezit dezer werken zijn, durven wij ze in gemoede aanbevelen. Uitgegeven door A. TER GUNNE, te Deventer. (vroeger predikant van v1iethu1zen,) OVER GODSDIENST EN WETENSCHAP, door I)r. E. J. DIE8T LOKGIOI, Hoogleeraar te Groningen. Prijs f3.60. In een populairen vorm worden in dit werk de nieuwste resultaten op het gebied van godsdienst en wetenschap behan deld. Voor Geleerden en Ongeleerden durven we 'teen be langrijk verschijnsel noemen. BUITENGEWONE VERGADERING op Zondag 34 lovember 1ST3, des avondsten 7{ ure, in liet lokaal TIVOLI. PROGRAMMA: Tooneelspel in 3 Bedrijven of 6 Tafereelen. Historisch Blijspel met Zang, in een Bedrijf. INTRODUCTIE! Heer met of zonder Dame f0.99. I Voor elke Dame meerder 0.30. Aanzienlijken en geringen, oud en jong, rijk en arm, hebben van Holloway's middelen gebruik gemaakt, en uit erkentelijk heid getuigd van den gunstigen uitslag dien het gebruik der- zelve heeft gevolgd. Weinige ziekten kunnen der menschheid overkomen, die geene verzachting, verlichting of genezing toe laten, door deze heelende, verzachtende en zuiverende berei dingen. De werking van de Zalf en Pillen is hen den noogsteu graad heilzaam en kan Dimmer schaden in uit- of inwendige ziekten. Holloway's middelen genezen zwereu, etterbuilen, verstuikingen, diptheria, borstziekten, ongeregelde spijsverte ring en galziekten. Tn gevallen van griep, bronchitis, schorheid, hoest, kortademigheid en hartklopping, moet men deze Zalf iederen avond en iederen morgen goed op de keel en borst inwrijven. Dezelve worden verkocht bij de Apothekers. Doozen PILLEN van 80 Ct., fl.85 en f3.00 en hooger Potten ZALP 80 Ct.fl.85 en f3.00 Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor 1IOLLOWAY, 533 Oxford-Street, Londen. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4