HELDERSGHE COURANT. Jïieums- en Zaterdag flöoerletitie-öfaö. 7 December. M 1205. Twaalfde Jaargang. 1872. JPrijs per kwartaal slechts f 0.50 franco per post (0.65 NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG- cn VRIJ DAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 Franco per post 0.65 Men abonueert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 6P Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. G I L T J E S. Die voornemens is, zich met 1 JA NUARI a. s. op dit blad te abonnee- ren, kan de nog in deze maand verschijnende nommers, kosteloos ontvangen. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 6 Dec. 1872. Bij de heden plaats gehad hebbende herstemming voor twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, werden uitgebracht op de heeren D. de Lange, 12, P. C. van der Heulen, 9, M. J. Manheim, 6 en Mr. Ch. Bosch Reitz, 4 steramen. De beide eerstgenoemde heeren zijn alzoo herkozen. Het bericht, dat wij in ons nommer van 16 November mededeelden, betrekkelijk de garnizoensverwisseling op 1 Mei a. s., van het 3e en 4e bataillon 7e regement infanterie, alhier en te Amsterdam in garnizoen, onder de bevelen van de majoors H. E. J. Heijmans en H. F. K. van Overveldt bevestigt zich. Den 30n November jl. heeft Z. M. het besluit geteekend. Alsmede ten aanzien van de verwisse ling van de alhier garnizoen houdende 12e en 14e com pagnie vesting-artillerie, gekommandeerd door de kapiteins H. N. Boerrigter en J. N. A. Schneiders van Greyffens- wert, met de te Amsterdam garnizoen houdende 5e en 13e compagnie, gekommandeerd door de kapiteins H. A. Schneiders van Greijffenswert en G. D. Birnie. De met de 12e en 14e compagnie vesting-artillerie van hier vertrekkende luitenants zijn de heeren jhr. Beijma, Bisdom, Kramer en van Dam. Aan boord van het stoomschip Koning der Nederlanden van de maatschappij Nederlandzullen den 8n dezer als pas sagiers naar Batavia vertrekken de heeren H. B. van Daalen en echtgenoot, J. J. Hendriks, H. Rosentnal, J. A. Hardt- man, H. E. Tromp, A. L. v. Hasselt, J. C. van Hasselt, mr. J. E. Jas, J. D. Bakker, mej. van der Bijlde heeren C. G. Mammen, J. A. Jansen, E. Scheltema, W. C. deJongh, de- tachem.-komm. en echtgenoote, J. D. H. Vane, officier van gezondheid 2e kl. en echtgenoote, J. C. van Geel, 2e luit. der artillerie, 4 onderofficieren en 56 kolonialen. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der directe belas tingen en accijnsen te Uitgeest c. a., den heer M. Boon, thans ontvanger der zelfde middelen te Bergen c. a. Wij vernemen, dat bij gelegenheid van het feest der Citadelvereeniging, gehouden te Amsterdam, namens haar twee prachtige met zilver gemonteerde bokalen ten geschenke zijn aangeboden aan den heer E. W. Reise, president van de koninklijke tweede sectie der Rotterdamsche afdeeling van de vereeniging //Het Metalc-n Kruis." Yoor de crimineele kamer van het provinciaal gerechtshof te Amsterdam, werd Dinsdag de zaak behandeld tegen J. B., voormalig gemeente-ontvanger te Zaandijk, beschuldigd van in den loop van 1871 tot April 1872 hem in die kwaliteit toevertrouwde, aan de gemeente behoorende gelden, ten be drage van ruim f1500.aan hunne bestemming onttrokken en ten eigen bate aangewend te hebben. Yijf getuigen werden in deze gehoord, waaronder de beide wethouders, de vroegere burgemeester en gemeente-secretaris. De beschuldigde erkende zijne schuld, en gaf alleen te zijner verschooning op, dat hij, echtgenoot en vader van twee kinderen, veel had moeten uit geven voor de opvoeding van een jongeren broeder en zelf met zijn gezin een jaar lang met ziekten te worstelen had gehad. Hij had daarbij als gemeente-ontvanger slechts een jaarlijksch inkomen van t'400.en als candidaat-notaris geen hoogere vaste jaarwedde dan van f 350.De advokaat-ge- neraal jhr. mr. C. H. Backer, die de schuld volkomen be wezen achtte, deed een en ander, alsmede zijn broeders on besproken gedrag en het gemis in deze van elk geldelijk nadeel, ter zake van een in effecten gegeven borgtocht, gelden als verzachtende omstandigheden, en rekwireerde veroordeeling van den beschuldigde tot eene cellulaire gevangenisstraf van een jaar en tot betaling eener geldboete van f 150. De advokaat mr. A. A. M. van Berckel drong nog nader aan op het vele verschoonende in deze treurige zaak, die alleen daarom ter crimineele- en niet voor de correctioneele recht bank moest behandeld worden, omdat de verduisterde gelden het bedrag van f 1500.even te boven gingen. Hij vestigde nog de aandacht op de hardheid, om eene zaak als deze, waar de gelden door eene borgstelling van f2400.volkomen gedekt waren, gelijk te stellen met eene, waar dat niet het geval zou zijn en dus diefstal aanwezig was. Het hof ver oordeelde den beschuldigde tot eene cellulaire gevangenisstraf van een jaar en eene geldboete van f 130. Te Amsterdam stellen B. en W. voor, aan de nieuwe straten de volgende namen te geven Sarphatistraat, Andriesz- kade, Spinozastraat, Yalckeniersstraat, Maarten Jansz. Koster straat, Huidecoperstraat, Pieter Pauwstraat, Nikolaas Wiisen- kade, Stadhouderskade, Jakob van Campenstraat, Daniël Stalpertstraat, Rembrandtstraat, Gerard Doustraat, van der Helststraat, Ferdinand Bolstraat, van Ruysdaelkade, Pieter Cornelisz. Hooftstraat, Huygensstraat, Marnixstraat en Mar- nixkade. Op een Dinsdag te Amsterdam gehouden veiling der verzameling van oude schilderijen en oudheden, afkomstig van liet kasteel Ilpenstein, zijn o. a. de volgende prijzen be steed: f6300.voor twee portretten, man en vrouw, door Theodore de Keyzer; f4500.voor de //dienstmeid met kind", door Frans Hals. Naar wij vernemen, is het ontwerp vestingwet thans gereed. Er zou o. a. in voorgesteld worden, om de vestingen Groningen, Delftzijl, Deventer, 's Bosch, Nijmegen en Zut- phen te doen vervallen. Alles zou neerkomen op het hand haven der liniën van Utrecht en Amsterdam. De kosten worden geraamd op 34 millioen, te verdeelen over 7 jaren. D.v.Z.-II. Zij, die wenschen mede te dingen naar de subsidiën» door Z. M. den koning ter beschikking gesteld voor jeugdige kunstenaars in het vak van teeken- en schilderkunst, worden opgeroepen daartoe schriftelijk aanvraag te doen, met opgaaf van leeftijd en vergezeld vau proeven van hunnen arbeid, voor 31 December e. k., aan het adres der commissie voor de ko ninklijke subsidiën, lokaal: Maatschappij Arti et Amicïlice, te Amsterdam. Naar men verneemt, circuleeren er in de noordelijke gewesten van het Rijk adressen aan de hooge regeering, uit gaande van den schippersstand, verzoekende ontheffing der ongelijkmatige tolgelden aan verlaten, sluizen, enz. op de on derscheiden wateren, en aandringende op scherper controle van de handelingen en het beheer der sluisbewaarders in die streken. De vaststelling der jaarwedden van den Burgemeester, de Wethouders, den Secretaris en den Gemeente-ontvanger te 's Hage, respectievelijk op f 8000, f2000, f 4000 en f4500 bepaald, is dezer dagen door de hoogere autoriteit goedgekeurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1