a f0.25, een knappe Dienstmeid. fatsoenlijke Dienstbode, llpenlmre UrrfuiopiiiQ VOORDRACHT BURGERLIJKE STAND DElt GEMEENTE TEXEL. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WIERINGEN. AD VE IK T E N T 2 E N. een KIPPENHOK, een DUIVENHOK van Zink, Eene (jroole collectie fijne geëncadreerde Lokaal Tivoli. van den beschuldigde, prins Louis de Lusignan, officier der huzaren in russische dienst, die o. a. verklaarde, dat hij prins van koninklijken bloede was, in rechte lijn afstamde van de koningen van Cyprus en Jeruzalem en dat hij van zijn vader een vermogen van 40 millioen roebels had geërfd, doch dat vermogen had hij in 1828 te Konstantinopel verloren. De president bevestigde de waarheid van deze verklaringen en deelde mede, dat de door den getuige overgelegde papieren met onbetwistbare zekerheid aantoonden, dat hij in rechte lijn van de koningen van Cyprus, Jeruzalem en Armenië afstamt, en dat een van zijne voorvaderen den titel droeg van «be schermer van het heilige graf"; dat verder bleek, dat de vader van prins Louis aan zijn zoon een fortuin van eenige millioenen had vermaakt, bestaande in dukaten, piasters en andere gouden muntstukken en o. a. een som van 480,000 hollandsche dukaten. Het testament was geteekend door ver scheidene grieksche bisschoppen en priesters. Het geld was toen gedeponeerd bij den metropolitaan van Konstantinopel. Uit het getuigenverhoor bleek verder, dat prins Louis in 1828 in russische dienst trad, zonder evenwel russisch on derdaan te worden; in 1848 kwam hij met zijn zoon te St. Petersburg, waar laatstgenoemde de universiteit bezocht. Hij en zijn zoon bevonden zich dikwyls in geldverlegenheid en in een oogenblik ven grooten nood had zijn zoon een valschen naam, Gorsky, aangenomen en daaronder valsehe wissels bij de bank aangeboden. De jury sprak de schuldigverklaring uit, doch onder aanneming van verzachtende omstandigheden. Het gerechtshof veroordeelde «prins Michel de Lusignan," voerende den titel van koning van Cyprüs, Jeruzalem en Armenië, grieksch onderdaan, tot verlies van al zijne burger lijke rechten en tot ballingschap naar de provincie Jénisseïsk. Deze uitspraak moet echter nog door den czaar worden be vestigd. Slngejoiiüi'H. De Redactie onderschrijft niet altijd de gevoelens der inzenders Waarde Heer Redaetear Gister avond las ik in de Heldersche en Nieutoedieper Courant eene op gave van de per het stoomschip Koning der Nederlanden verteoüken pas sagiers. Als tot het getal dier passagiers behoorende, keek ik daar zonderling van op, omreden bedoeld stoomschip nog rustig en wel in de haven ligt en nog geen enkel passagier daar aan boord is. Ik acht het gqed dat de uit gever van dat blaadje met den tijd tracht mee te gaan, maar dien zoo verbaasd vooruit te loopen, kan er niet mee door dat is eene mystificatie, die alleen daarin zijne verschooning vindt, dat het voor den uitgever „Sunterklaas- avond" was. NDiep, 6 Dec. II. Van 28 Nov. 5 Dec. 1872. ONDERTROUWD cn GETROUWD Geene. GEBOREN Tetje, dochter van Hendrik Boon en Beatrix Hoedemakcr. Jan, zoon van Cornelis Bruin en Baafjc Kalf. Jan, zoon van Sie- wert Duiuker en Antje Drijver. OVERLEDEN Johanna Schaasenberg, oud 2 jaar, doebter van T he- dorus en Pietertje Dijt. Jannetje Smit, oud 59 jaar, weduwe van Cor nelis Boon. Gedurende de maand November IS72. ONDERTROUWD Jb. Tijsen eu Maartje Kroon. W. Hcijblok, we duwnaar en Grietje Kool. GETROUWD Geene. GEBOREN Klaas, zoon van M. Stadig en Neeltje Rietvink. Cornelis, zoon van E. Rotgans en Maartje Mostert.Evert, zoou van Jb. Huijberts en Trijntje Mekken. Geertje, dochter van H. Kooij en Trijntje Strand. OVERLEDEN Maartje Wigbout, oud 7 maandeu, dochter van Jb. Wig- boet eu Neeltje Tijsen. MARKTBERICHTEN. SCHAGEN, 5 Dec. 2 Paarden f40 aSO, Veulens f a Stieren f a25 Gelde- Koeien f 150 a 240, Kalf-koeieu f a Vaarsen f 90 a 110, Hok- kelingen f40 a 62, 7 Nuchtere Kalveren f 20 a 34, Eng. Rammen f a -, 1700 Magere Schapen f 25 a 36, Vette Schapen f 34 a 42, Overhouders f25 a 35, 8 Bokken en Geiten 1'2 a 10 8 Magere Varkens f 18 a 25. 46 Biggen f 8 a 12, Kouijnen 20 a 70 ets., Kippeu 75 a 150 et., Eenden 70 a 85 et., Duiveu 15 a 20 et., Boter per kg. f 1.24, Kaas per kg. 40 a 50 ct. Kipeierea per 100 f 6 a 6.50, Eendeieren per 100 f-.a ENKHUIZEN, 5 Dec. Kaas aangevoerd 19 stapels, wegende 5258 kg. hoogste prijs f 37. laagste prijs f 33.Mosterdzaad f 20.50 a per hectol., Karweizaad per 50 kg. f 17.50 a Blauw Maanzaad per 50 kg. f Grauwe Erwten f 13 a 14 per heet., Vale Erwten fll a 13.per heet,, Bruine Boonen f 13 a Gerst fa a 6.—, Hayer f3.50 a 4.50. ROTTERDAM, 5 Dec. Granen per 100 kilo. Tarwe. 129/30 ffi Bovenl. Ris f 15.60; 128/30 fg Pransche bij partij f 15.65 en in entrepot bij partij f 15.60. Rogge. 129/30 fê Canada, v. a. b., f 10.35; 119/20 Odessa f9.50; 117/18 Tg jarige dito f9.25. Gerst. 104 £g Pernau, te Schiedam op 6/w bij groote partij fll 80. De prijzen der aardappelen waren heden als volgtZeeuwsche Jammen f3.40, Geldersche ronde wolkammers f2.50 a 2.70. Met redelijken aanvoer. LONDEN, 5 Dec. Ter Veemarkt van heden waren aangevoerd Runderen 1400; Schapen en Lammeren 4000; Kalveren 200; Varkens 100. Prijzen.-Beste Runderen 6/ Schapen en Lammeren 7/2, Kalveren 6/8, Varkens 4/6 persteen. Zaterdag 7 December, laatste lichting voor de mail naar O. I. per stoomschip de Koning der Nederlanden." Zaterdag 7 en Zondag 8 December vertrekt van hier de mail naar de Kaap de Goede Hoop, per eerste trein. Dinsdag 10 December vertrekt van hier do O.-I. landmail via Triest, per laatste trein. Donderdag 12 December vertrekt van hier dc O.-I. landmail via Brindisi, per laatste trein. Heden overleed mijne geliefde Dochter DIRKJE, in den ouderdom van 32 jaren. Helder5 Dec. 1872. Wed. B. YERHEY. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Jufvrouw HARMS verlangt ten spoedigste Loon naar bekwaamheid. Mevrouw L O D E R verlangt eene primo Januari.} a. s. TE KOOP AANGEBODEN: omgeven door een ijzeren hek benevens onlangs nieuw. Te bevragen bij den Uitgever der Heldersche en Nieuwe- dieper Courant. OP DINSDAG ÏO DECEMBER E§7*> des avonds ten 7^- uur, in het Koffiehuis "'T CENTRUM van den Pleer J. B. LEIDING, te Nieuwediepten overstaan van den Deurwaarder C. JSWAAING, van: allen naar Schilderijen van beroemde Meesters, als: Landsheer, Ansdei.l, Herring, Brooks en anderen. Op den verkoopdag, van af 's morgens 10 uur, ter plaatse voormeld te bezichtigen. op ZONDAG 8 DECEMBER 1872, des avonds ten 7^ ure. Programma 1. DE REGTE JÏOSEP, Overbetuwsche Novelle van J. J. Cremer. 2. DE ZIEKE JOAGEEING, declamatorium woorden van van Beers muziek van A. Berlijn. 3. EEN VEKV2ILGiLE§JE 111 de natuur lijke historie. De tusschenpoozen afgewisseld door MUZIEK.. BEWIJZEN van TOEGANG, zijn van heden af te verkrijgen aan het lokaal, bij de Boek handelaars BERKHOUT C°. en bij A. C. van der PAUWERT. TIVOLI. NA AFLOOP DER VOORDRACHT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 3