EXTRA 25 Cents; Eene partij Manufacturen, Twee Standard-werken. ra xo^ De Notarissen B. Werendlijn Sinit en J. W. Hattinga Raven Geluksaanbieding. GELUK EN ZEGEN BIJ COHN, 18 en 19 December van dit jaar, verzending dek gewonnen geldes, LAZ. SAMS. COHN, MARLOT, GOUD-ELSJE. Hulp vooralle Lijders aan: Ahshaubbin's of Anli-ühumalische Watlen bij H. A. STADERMANN, TE HELDER. sullen op WOENSDAG 11 DECEMBER 1872, en zoo noodig de volgende dagen, telkens des voormiddags ten 10 ure, in het lokaal T CENTRUMin de ge meente Helderin het openbaar verkoopen bestaande in LAKENS, BUKSKTNGS, FLANELLEN, SATIN DE LAINE, DUFFEL, Grijze BEVERS, Blaauwe en Roode BAAI JEN, 5/4 en 8/4 breed, RATINÉ'S, gemaakte KLEEDINGSTUKKEN en meer WOLLEN STOFFEN. T)e goederen zijn daags vóór den verkoopdag voor een ieder te zien van des middags 12 tot des namiddags 5 ure. Voor het gekochte wordt ingestaan en ieder uitgenoo- -digd zich op den kijkdag te overtuigen van de uitmuntende kwaliteit der goederen. Allernieuwste Groote van den staat Hamburg gewaarborgde geldlo terij^ van 3 lUiUioeu a«fl.3ÖO TJiSr. Deze voordeelige loterij is ditmaal weder door winst zeer aanzienlijk vermeerderd, zij bevat slechts 69,000 loten en in weinige maanden worden in 7 afdeelingen de volgende prijzen zeker gewonnen, Damelijk 1 prijs van 100,000 Thlr., verder 60,000, 40,000, 30,000, 16,000 12,000, 10,OOG, 2 maal 8U00, 3 maal 6000, 5 maal 4800, 1 maal 4400, 12 maal 4000, 11 maal 3200, 10 maal 2400, 32 maal 2000, 5 maal 1600, 64 maal 1200, 122 maai 800, 6 maal 600, 3 maal 480, 256 maal 400, 306 maal 200, 6 maal 120, 402 maal 80, 16,408 maal 44, 40, 18340 maal 20, 8, 6, 4 en 2 Thalers. De Prijzen-trekking der eerste afdeel, heeft plaats op den Hiervoor kost het geheele origineel lot slechts 3} Gulden halve n n 1|- t kwart f r> 1 n en zend ik deze origineel loten, voorzien van het Regee- ringswapen, (geen verboden promessen of privaat-loterijen) tegen franco overzending van het bedrag, zelfs naar de meest verwijderde plaatsen, aan den lastgever toe. De origineele trekkingslijst en de volgt dadelijk op de trekking en ontvangt ieder bevoor deelde prompt en geheim. Mijn huis is, zooals bekend is, het oudste en geluk kigste, daar reeds bij mij de grootste hoofdprijzen van 100,000, 60,000, 50,000, dikwijls 40,000, 20,000, zeer dikwijls 12,000 en 10,000 Thlr. enz. gewonnen zijn. In den afgeloopen maand November is bij mij nog, volgens officiëele trekkingslijsten, de gezamentlijke som van 100,000 Thalers gewonnen. ESs3 Aerfere beüteiliiig; op deze origi- ES3 tiee! Bofcn kaai men eenvoudig* SS3 per postwissel doen. in Hamburg Hoofd-Kantoor, Bank en Wisselkantoor. Thans weer te krijgen Door het ongemeen debiet en de aanhoudende aanvragen aangespoord, is de thans verschenen tweede druk uiet 2 fraaie plaatjes versierd, zonder verhooging van prijs zijnde ingen. f 1.90, in extra fraaien band f 2.75. Nog enkele ex. zijn te bekomen van JJlAüSjil'ff'ff, graviu oiaseSa, f2.60, geb. f3.30, In de TijdspiegelNo. 11wordt deze roman een juweeltje genoemd, en de lezing er van dringend aanbevolen. iftAÜ&aT'a\feetüuïdeppïrtse»je, f2.70, geb. 3.20. JDev. Cour. 1 Nov.//Het boek bevat in den meest aan trekkenden vorm een schat van levenswijsheid en menschen- keunis. De Heibewoners Heinz en vooral Lize herinneren aan de beste figuren van Dickens," enz. fiSLet §:clieini der Cèude Jufvi'ouw is geheel uitverkocht. Goud-Elsje, het geheim der Oude jufvrouw, de Rijksgravin Gisela en het Heideprinsesje zijn in 't, Engelsch, Fransch, Russisch, Czechisch, Poolsch, Deensch Zweedsch, Spaansch, Italiaansch, Hongaarsch en Hollaudsch vertaald. Op 't oogenblik is MARLITT gewis de meest gelezen Auteur der geheele beschaafde wereld. (Uitgaven van .1. 'JTEfifc ttUAAJS, te Deventer.) 1. I>r. J. VAi VLOTElü, Aesthetika of leer van den Kunstsmaak. Met platen2de, veel vermeerderde en verbeterde druk, 2 dln.f 5.35. Hetzelfde, in één fraai Eng. linnen band geb. -6.10. Het ongewoon succès, aan dit werk ten deel gevallen, maakt alle verdere aanbeveling onuoodig. Volgens 't algemeen oordeel voorziet het in eene erkende leemte in onze letterkunde. 2. fi>r. O. UlLfcU Populaire Natuurkunde. Met talrijke, houtsneden. Uit het Hoogduitsch door Dr. F. II.JULTL'S, Leeraar aan de Rijks H. Burgersch. te Zwolle, 2 dlu. f4 60 Hetzelfde, in één fraai Eng. linnen band -5.30 ^Niemand beter dan Dr. ULE is er in geslaagd om den oningewijde eenig denkbeeld te geven van de verschijnselen hun onderling verband en de wetten, waaraan zij onderworpen zijn. Niemand beter dan hem is het gelukt voor het den kende en meer beschaafde gedeelte onzer maatschappij een voldoende verklaring, een logisch overzicht te geven zoowel van de meest alledaagsche zaken als van de meer ingewik kelde verschijnselen." Dr. F. H. J. Op verschillende Inrichtingen van Onderwijs is dit werk ingevoerd. Inzonderheid wordt het ook aan DAMES aan bevolen. Van WAü "IHLOTE1U Dicht en Ondicht uit de 9de eeuw, is dezer dagen de derde druk van het 1ste deel ver schenen. (Uitgaven van A. GSMilKE» te Deventeri) jicht, kramp, buik-, borst-, hoofd-, kies-, tand-of schouderpijn, pijn in de gewrichten, armen of beenen, rhumatiek, krampkolijk of welke kwalen meer van rhumatischen aard zijn, worden in zeer korten tijd door het gebruik der ontwijfelbaar genezen verouderde rhumatiek verdwijnt zelfs betrekkelijk in zeer korten tijd. Ook ingeval van pokken waar men dezelve aanbrengt, zal men tengevolge niet ge schonden zijn. Brand of uitslag, roos, zweeren, ook klieren doen zij op eene voor het lichaam onschadelijke wijze geheel verdwijnen. Het is dan ook daarom dat dezelve de algemeen© maar ook tevens de bijzondere aandacht der geneeskundigen hebben getrokken en door Hun Ed. in voornoemde gevallen zeer worden aanbevolen. Geen lijder gebruikt deze Watten, zonder de zekerheid te ondervinden, dat zij krachtig, snel en zeker werken, en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen, noch aan kwalen van anderen aard schade lijk te zijn. De prijs dezer Watten is 30 Cents per pakje. Verkrijgbaar aan het Hoofd-Dépot bij A. BREETVELT Az. te Delft. En verder bij Gebrs. MEIJER, Kanaalweg te Helder W. B. Wiebols, Purmerende J. B. Upman, BarsiDgerhorn S. Keet, Schagen H. J. Teunisse, Haarlem J. C. Theissling, Alkmaar M. Vriend, ZaandamGeb. Frese, Yenhuizen Gebr. Reekers, Weesp; G. A. Köhne, Edam H. W. Böttger, Zuidseharwoude; Wed. R. Jongeling, Eijerland Gebr. Zurlohe, de Rijp W. C. Velthuizen, Laren A. van Lith, Wieringerwaard en meer Dépots in andere plaatsen. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4