HELDERSCHE COURANT. i 208. Twaalfde Jaargang. 1872. Jltcsims-- en Woensdag Aöficrteniie-fifnö. 18 December. Prijs per kwartaal slechts f0.50 franco per post <0.65 NIEUWST IJ DINGEN. Verschijnt DINSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 0.50 Franco per post 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Advebtextikn van 1 4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Adverteutien intezer.den. Ingezonden stukken minstens écn dag vroeger. Uitgever S. G I L T J E S. Die voornemens is, zich met 1 JA NUARI a. s. op dit blad. te abonnee- ren, kan de nog in deze maand verschijnende nommers, kosteloos ontvangen. In het uommer van 1 Januari a. s. zal, 'even als vorige jaren, een alphabetiselie NAAMLIJST worden opgenomen van al len, die hunnen Nieuwjaarsgroet wenschen uit te brengen aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam betaalt men 50 Centen, ten voordeele der Armen in deze gemeentena aftrek van 5 Centen, ter gedeeltelijke goedmaking der onkosten, waar onder is begrepen het bezorgen van een exemplaar van dat nommer, aan elk, wiens naam op de lijst voorkomt. Men wordt beleefd verzocht, zich vroegtijdig en franco te adresseeren aan den Uitgever van dit blad, S. GILTJES. <$ftricd geüeclte. POLITIE. Dezer dagen op de publieke straat gevonden Eene POR- TEMONNAIE, waarin eenig geld. De regtmatige eigenaar kan zich ter terugbekoming aanmelden ten Burele van den ondergeteekende A. C. BOONZAJER, Helder, 17 Dec. 72. Commissaris van Politie. Jgit't-officiëel scheelte Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 17 Dec. 1872. De feestviering van het vijftigjarig bestaan van het de partement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen, heeft Vrijdag jl. op luistérrijke wijze plaats gehad, in het voor die gelegenheid smaakvol versierde lokaal Tivoli. De vergadering werd geopend door den president, den heer J. G. R. Vos, met een woord van welkom tot de aanwezigen. Door den heer G. E. Bron weFd de feestrede uitgesproken, die bijzonder boeide door keurige taal en stijl. Vervolgens werd door den heer D. Dekker, als bijdrage geleverd, een fragment van een zijner nieuwste novellen. Een en ander werd afgewisseld door keurige feestmuziek, uitgevoerd door een talrijk bezet orkest; alsmede door het instellen van toasten en het zingen door de aanwezigen van voor deze gelegenheid vervaardigde feestliederen. Een tombola voor de dames, met een aardige verscheiden heid van prijzen, werkte mede tot een aangename stemming. No. 17 van het programma: Spectroscopische voorstellingen door een der leden, den heer Saiithagens, ten beste gegeven, heeft er zeker niet weinig toe bijgedragen, om deze feest viering nog lang in herinnering te doen blijven. Bij de sluiting bracht de president dank aan de beide sprekers en aan allen, die het hunne hadden bijgedragen tot verhooging der feestviering, in het bijzonder aan den heer Leich voor het smaakvolle décoratief. Ten slotte noodigde de liefelijke toonen der muziek de feestvierenden ten dans. Zondag avond had in het lokaal Tivoli alhier de 2e volksvoordracht in dezen winter, van wege het departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, plaats. Als sprekers traden op de heeren D. Dekker en P. Greidanus jr. Eerstgenoemde behandelde, met het oog op het gevierde 50jarig bestaan van dit departement, de geschiedenis der Maatschappij in het algemeen en van de Heldersche afdee- ling in het bijzonder, er op wijzende, welk nut door de Maatschappij is en nog steeds wordt gesticht. De heer Greidanus droeg eenige kijkjes door het venster voor, waarin hij karakters uit het dagelijksch leven schetste. Eindelijk werd door de zangvereeniging Cecilia op uit muntende wijze voorgedragen de cantate "de Landelijke avondstondUit de talrijke opkomst mogen wij opmaken, dat de belangstelling in deze, voorzeker nuttige voordrachten steeds levendig blijft. Bij de op Vrijdag jl. gehouden aanbesteding van de levering van schoolboeken enz., voor de openbare lagere scholen dezer gemeente voor 1873, is het minst ingeschre ven door den hAr W. P. Kooij alhier, ad f925. Over den Hollandschen ijzeren spoorweg, lijn Amster- dam-Rotlerdam-Helder-Zaandam, was het aantal reizigers ge durende de maand Nov. 1872 144,835 opbrengst van het vervoer van reizigers f 125,959.54, idem van goederen f54,847.85; totaal f 180.807.39. Sedert 1 Januari was het aantal reizigers 1,922,586opbrengst van het vervoer van reizigers en goederen f2,156,919.05. Door tusschenkomst van gen. Gorham. minister-resident van de Vereenigde Staten van Noord Amerika te 's Hage, heeft de president der Vereenigde Staten aan jhr. H. O. Wichers, kapt. luit. ter zee en inspecteur vim het loodswezen alhier, een prachtig gouden horloge en ketting doen toekomen, ter erkenning van zijne groote diensten aan Amerikaansche schipbreukelingen in Dec. 1871 bewezen. Meu schrijft ons van Vlieland In <len nacht van den 11 December jl. strandde met zwaar stormweder te Vlieland de Eamburgsch6 bark Franklingevoerd wordende door kapitein Heideiich, komeude van Hamburg, geladen niet stukgoederen, aan boord heb bende 189 passagiers en bestemd naar Donn Francisco. Omstreeks 4 uur in den morgen, met zware buien uit bet Noordwesten, stootte het schip in de buitengronden cn gelukte het de Equipage bet schip uit de branding te krijgen. Een hall' uur daarna stootte het schip andermaal op lagerwal, waarop liet door den wind werd geworpen. De branding sloeg met ontzaggelijk geweld over hetzelve, waardoor men elk oogenblik verwachtte, dat het schip uiteen zoude slaan. Het kermen der vrouwen en kinderen was verschrikkelijk. De gezagvoerder sprak hen steeds moed in, waarop zij ein delijk op de kniecn vielen, om de hulp af te smeekeu van Hem, die alleen redding konde brengen in dezeu uitersten nood. Eindelijk brak de dag aan, ieder kreeg nieuwe krachten en eenige moed. Daar zagen zij de kustbewoners op het strand; maar nu was de vraaghoe aan land gekomen, door zulk eene hevige branding? Allen hoopten op hulp van de reddingboot, maar helaas 1 zij wisten niet, dat deze 's nachts otivei- voerbaar was geraakt. Flet vuurpijlentocstel werd in gereedheid gebracht. De eerste pijl mislukte, maar de tweede was goed gericht, doch ongelukkig brak de lijn. De kapitein had inmiddels de boot te water laten brengen en de eerste tocht zal worden gewaagd. De boot stak van het schip, doch bleef daaraan door een lijn verbonden. Waarlijk een treffend oogenblik! maar verschrikkelijk voor de aanschouwers De boot Werd door de branding heen en weêr geworpen en eer zij liet strand genaderd was, vol water geslagen. Ieder oogenblik verwachtte de bemanning te zullen omslaan, alles wendde zij tot hare redding aan, doch daar nadert eene hoogezee, waardoor twee lieden uit de boot werden geworpen cn het geluk hadden aan strand te komen. Aller oogen waren nog steeds op de boot gevestigd en tot groote verwon dering var. allen, die zich aan het strand bevonden, zag men een man zich aan de boot vasthouden, die inmiddels weder naar liet schip weid terugge trokken. Andermaal werd de boot bemand en de tocht herhaald met een gelukkig gevolg; onmiddelijk sprongen eenige Vlielaudsche loodsen, schippers, enz. iu de boot en kwamen aan boord. Inmiddels waren er twee vletten uit het dorp gehaald, die ook afstaken en door den onverschrokken moed der op varenden aan boord kwamen. In den tijd van 1-| uur had men het geluk na vele reizen, 58 mannen, 39 vrouwen cn 92 kinderen behouden, doch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1