doornat en bijna naakt aan wal te brengen. Het gekerm en gehuil was verschrikkelijk, maar er moest gehandeld worden. Zij werden naar het dorp gevoerd, gehuisvest en vau droge kleederen voorzien. Dit was weder eeu treffend schouwspel. Zoowel jonge als oude lieden liepen om het hardst, om het huune bij te dragen tot verkwikking der arme schipbreukelingen. Alle personen hebben zich bij uitnemendheid goed gedragen; men roemt vooral zeer de orde, die de kapitein en de equipage bij de ontscheping van de passagiers tot op den laatsten man toe behield, dat tot de redding van allen veel heeft bijgedragen. Maar wien zullen wij lof en dank toeroepen daar het als een wonder te beschouwen is, dat alle opvarenden werden gered. 1£ uur later werd het schip totaal verbrijzeld. Het stoomschip Conradvan tle maatschappij Nederland, is Donderdag jl., ten 12 ure 's middags, van Port-Saïd naar hier vertrokken. Men meldt uit Alkmaar, 16 Dec. Den 8n October 1873 hoopt Alkmaar het derde eeuwfeest te vieren van zijn heuglijk ontzet. Dit te maken tot een waardig feest, is de plicht van gemeentebestuur en burgerij. De algemeene com missie, met de leiding der feestviering belast, heeft echter gemeend niet te mogen nalaten, het belangrijk geschied kundig feit van Alkmaars kloek en gelukkig verzet tegen den algemeenen vijand door een waardig gedenkteeken te huldigen. Zij hoopt op den 8n October vau het volgend jaar, op de plek, waar men streed en overwon, een beeld te doen onthullen, dat getuigenis geeft van de hooge waar deering van dit feit door het tegenwoordig geslacht en zijn beteekenis ook bij het nageslacht in dankbare herinnering zal doen blijven. Omdat Alkmaars beleg een glans- en keer punt in onzen grooteu vrijheidsoorlog was, en dus een feit is van algemeen belang, heeft de feestcommissie besloten bij dragen te vragen van het geheele Nederlandsche volk. Zij heeft dezer dagen door geheel Nederland een circulaire ver spreid, waarin de groote beteekenis van Alkmaars ontzet wordt in het licht gesteld en krachtig tot deelneming wordt opgewekt. De storm van 9 dezer bracht geen schade aan de werken aan den Iioek van Holland teweeg. De vloed bereikte de hoogte van 1.70 meter boven Am- sterdamsch peil, bij ZW. en WZW. wind. Het Gemeenlebl. bevat een conceptbrief van burgemeester en wethouders vau Amsterdam aan gedeputeerde staten van Noordholland, in antwoord op een vraag omtrent het peil van 't Noordzeekauaal enz. Daarin wordt als de meening der commissie van ingenieurs uitgedrukt, dat er een aanzienlijke vermeerdering van stoomkracht en spuivermogen noodig is om 't kanaal op een gewenscht peil te houden en dat het om verschillende redenen, vooral ten behoeve der scheepvaart, verkieslijk is, voordat kostbare werken aangelegd worden, het stelsel te laten varen, waarbij het Noordzeekauaal gebruikt wordt om 't boezemwater der omliggende waterschappen af te voeren. Verhooging van 't abnormale kanaalpeil wordt voor Amsterdam niet wen schel ijk geacht. De Amsterdamsche beurs zal iugevolge raadsbesluit, te beginnen met 1 Juni 1873, ten 1^- ure in plaats van ten 3 ure aanvangen, en alsdan ten 3J ure finaal wordeu gesloten Uit een particuliere brief uit Amsterdam verneemt men, dat aldaar in de laatste weken een ware handelskrisis in het artikel katoen heeft geheerscht De handel in ruwe katoen was sedert lang niet soliede, maar door koop en verkoop op termijnen, kontramineeren enz., vólkomen //spel" geworden. Eirmas van wie men wist, dat zij het vorige jaar twee ton en meer in katoen hadden verdiend, werden in eens dood arm. Verscheidene firma's zijn binnen eenige dagen gefailleerd. Volgens den Haagschen correspondent van de N. MCt. zou de Koning niet zonder pressie er toe overgegaan zijn, de wet op de besmettelijke ziekten te bekrachtigen. Eerst, nadat de minister van Binnenlandsche Zaken met het nemen van ontslag gedreigd had, en de andere leden van het ka binet zich collectief voor hem partij hadden gesteld, zou Z. M. hebben toegegeven. Aan het Ministerie van marine zal den 31 Dec. te 12 ure bij inschrijving worden aanbesteed het maken en plaat sen van 4 ijzeren schermen voor den noordelijken lichttoren te Eg mond aan Zee. Zeelieden, die het examen als stuurman wenschen af te leggen, moeten zich uiterlijk op den 25en dezer, onder overlegging van geboorteacte en het bewijs van hun rang benevens diploma van reeds afgelegd examen, aanmelden bij den president der commissie A. A. Bienfait, Keizersgracht KR 186, te Amsterdam. Vrijdag nacht is te 's Hage een zware misdaad gepleegd. In eene woning aan het begin van de Bocht van Guinea, werden Zaterdag middag door ingeroepen politie-beambten in de keuken vermoord gevonden twee vrouwen, mevr. de weduwe V., van middelbaren leeftijd, en hare jeugdige dienstbode. Beiden was de hals afgesneden. Een gereedstaand avondmaal bewijst, dat de moord Vrijdag avond is gepleegd. De dader heeft door de \oordeur de woning weten binnen te komen. Mevr. V. woonde alleen met eene dienstmeid, zoodat de misdaad eerst Zaterdag aan het licht is gekomen, doordien de woning ge sloten bleef en daardoor argwaan werd opgewekt. De moord ging gepaard met een aanzienlijke diefstal. Justitie en politie doen ijverig onderzoek. (N. K. Ct. Men meldt uit Vlissingen, 16 Dec. (pertelegr.) Hier is het bericht ontvangen, dat op de Banjaard gestrand zijn een bark en een Zweedsch stoomschipbijzonderheden ont breken noghet gevaar is groot. Zaterdagavond werd in het plantsoen nabij de Tolsteeg barrière te Utrecht, een heer door een vrouw aangehouden, die hem vroeg om zijn geld als hij dit uiet gaf, moest hij zijne bovenkleederen maar geven. De aangehoudene toonde zich hiertoe niet genegen, waarop de vrouw hem aangreep, terwijl een manspersoon uit de struiken te voor schijn kwam, die den heer bedreigde, dat hij hem, zoo hij niets gaf, de hals zou afsnijden. Een andere vrouw, die toevallig 't een en ander zag, gaf daarvan haastig kennis aan de politie, die nog tijdig kwam, om beide schuldigen in arrest te nemen en geboeid mede te voeren. Naar men verneemt, zal met 1 Januari 1873 een ge deelte van de miliciens van de lichting van 1872, die le Utrecht bij het 7e en 8e regement infanterie nog in dienst staan, met onbepaald verlof naar huis gaan er zal echter bij loting worden uitgemaakt, wie hieriu deelen zullen. Te Breda hebben herhaaldelijk onlusten plaats tusschen de Hollandsche werklieden aan de beetwortelsuikerfabriek en de Duitsche machinewerkers. Deze twisten over den voor rang in het werk en over de nationaliteit liepen eergisteren ochtend zoo hoog, dat de gansche brigade der kon. mare chaussee daarbij te pas kwam, om aan de vechtpartijen een einde te maken. Door den industrieel W. A. Scholten, te Groningen is, evenals in het vorige jaar, f 1000.beschikbaar gesteld, om daarmede arme kinderen, die getrouw de school bezoeken, vau warme spijzen te voorzien. Men schrijft uit Makkum, 11 December: Gisteren avond veruam men, dat bij den storm van Maandag nabij deze plaats eeu tjalk op strand was geraakt. Heden morgen begaven zich drie sclielpenvisschers naar het wrak, waarvan zij afhaalden een mast, gaffelzwaard, eenig touwwer k, een zeil, anker, ketting en een groote bus met zeekaarten. Het was een oude tjalk, met steenwrak geladen zij was in het midden gebroken en de achterplecht was afgeslagen. Het wrak zat bijna onder watervan den naam was hoegenaamd niets te ontdekken. Men houdt het Pr voor, dat de opvarenden allen hun graf in de golven hebben gevonden. De Italiaansche korvet //Governolo" en het adviesjacht AVadetla," zijn dezer dagen naar Napels vertrokken, teneinde te worden uitgerust. Te Napels zullen zij veertien dagen blijven, om vervolgens naar de wateren van Borneo onder zeil te gaan. Het doel vau dezen tocht is, een onderzoek in te stellen, of in deze streken gelegenheid is tot vestiging eener Italiaansche strafkolonie, om later, naar bevind van zakeD, dienaangaande met de Nederlandsche regeering in onderhan deling te komen. (Hbl) Alle Indische couranten klagen over de duurte van levensmiddelen, inzonderheid van de rijst. In Japara acht de resident zelfs voorziening van gouvernementswege wen- schelijk, tenzij de handel spoedig in de behoefte voorziet. Aan het "Journal de Gand" wordt gemeld Ik ben getuige geweest van een zeer treffend geval van het redden van een drenkeling. Tegen halt ëen kwam ik van Mariakerke langs het kanaal, toen ik eensklaps de hart verscheurende kreten hoorde van eene jonge dame, wier kind, een meisje van 4 jaren, in het kaDaal was gevallen. Wij wa ren daar met ons zessen, maar konden geen van allen zwem men. Het was een vreeselijk oogenblikDaar komt een vigilante aan, en toen de reiziger die er in zat, naar de oor zaak onzer ontsteltenis gevraagd had, wierp hij zijn hoed neer en sprong te water maar in zijn haast vergat hij een vrij zwaren winterjas uit te doen. Na verloop van eenige seconden zagen wij hem weder, terwijl hij het kind boven water hield, dat dadelijk werd aangepakt maarftoen begon een hevige worsteling voor den redder, daar de zwaarte van zijn overjas hem belette den oever te bereiken, en wij zagen hem verdwijnen maar weldra werden wij hem weder gewaar aan den anderen kant van het kanaal, ontlast van zijn jas, hijgende en uitgeput. Gelukkig konden wij hem de noodige hulp verleenen en hem gezond en wel zien vertrekken. Hij wees alle dankbetuiging af en nam alleen het kaartje aan van de moeder, die buiten zichzelve van vreugde was. Ik verneem, dat de moedige zwemmer een Hollandsch schilder is, Gustave Merlier,wonende te IJzendijke. Zijn naamver- dient alleszins vermelding. In 't bosch van Romainville bevindt zich een merk waardige boom, een eik, die onder den naam van »den eik der zelfmoordenaars" algemeen bekend is. De zelfmoorde naars schijnen een bijzondere voorliefde voor een zijner ko lossale takken te hebben. Sedert 1 April dezes jaars toch hebben niet minder dan 17 personen zich aan dien boom op gehangen. Het merkwaardigste van de gansche zaak is ech ter, dat, terwijl alle takken van den boom reeds ontbladerd zijn, de eene, waaraan zich allen hebben opgehangen, nog frisch en groen is. Een der bosch-opzichters, een oude sol daat, is er ten stelligste van overtuigd, dat het leven der ge hangenen in dien tak is overgegaan, die hij dan ook niet zonder teekenen van gvooten angst durft naderen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 2