V ÜL K S-B O M A N S Lectuur voor Oud en Jong, JJuölMe Uer&ooping. DE G0UDB0ER. Strandvonderij. TRYFOSA. URBANUSPILLEN, DE LOTEL1NG VAN 1815. - WATEKLOO. - Gedroogde beschadigde ROGGE. Schouwburg TivolL KONINKLIJKE HOLLAND» TOONEELISTEN. Donderdag 19 December 1872. BIET SLAAFDE TROM. Na afloop BAL. Waarschuwing. VAN Bij Abonnement, per deel f fl.OO. Bootten AbosiBoeoncnt f3 20 In VEERTIEN DEELEN, successivelijk verschijnende, zal deze SERIE kompleet zijn. reeds is uitgegeven: De werken van ERCKMANNCHATRIAN behooren in ieder huisgezin gekend te worden. In alle beschaafde landen der wereld bestaan vertalingen van deze even geestige als boeiende verhalen, die bij duizenden en tienduizenden, in alle mogelijke vormen, verspreid worden. Alleen in on-s land werd nog eene volledige uitgaaf gemist, die de onderge- teekende, steunende op de medewerking zijner landgenooten, ondernomen heeft. ERCKMANNCHATRIAN geeft eene want de grootmoeder en de kleinzoon zullen evenveel genoegen hebben met Josef Bertha als met Vader Gulden zij zullen kunnen spreken over den Slag bij Leipzig en over dien bijWaterloo; over de Vrijwilligers van '92, over de In vasie van 1814, over de Blokkade van Phalsburg, over Dr. Matheus, over Vriend Erits, enz. enz. De vertaling is aan zeer bekwame handen toevertrouwd, zelfs zóó, dat men meent een oorsponkelijk Hollandsch werk te lezen. Bestellingen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren en bij den Uitgever II. A. M. ROELANTS. Schiedam, 1872. Woensdag den 18 December, des avonds ten zeven uur, zal in het HEEREN-LOGEMENT te den Helderdoor Mr. D. P. H. ABERSON, griflier bij het Kantongeregt al daar, publiek worden verkocht p. m. lOOstuks Greenen en Vuren PLATEN, dik 7^ cm., breed 18 tot 4-0 cm.; benevens DEELEN, BAT TINGS, DEKBALKEN, RONDHOUTEN en WRAK HOUT een MAST, lang p. m. 20 metervier Noorsche BALKEN, ANKERS en KETTING, twee KABEL TOUWEN, een partij loopend en gekapt TOUWWERK, een partijtje BLADKOPER vier SCHEEPSBOOTEN, twee Noorsche VLETTEN vijf Vaten PETROLEUM, twee Vaten gemalen TABAKSSTELEN, enz. enz. daarna Kozijnen met Ramen, Deuren, Luiken en Winkelkasten, alsmede p. m. 300 hectoliter De goederen zijn te bezichtigen op den dag der verkooping, in het Pakhuis van Strandgoederen en op het Heldersche plein. Directie JB» C. "V A L I S. Tooneelspel in 4 bedrijven, naar het Hoogduitsch van CHARLOTTÈ BIRCH-PFEIFFER. DAARNA: Vaudeville in één bedrijf, naar het Fransch, door Rosier Faassen. PAUZE NA HET VOORSTUK. Aanvang 7| uur. PRIJZEN DER PLAATSEN: Eerste Rang fl.25. Tweede Rang f 0.75. Plaatsen zijn aan het lokaal te bespreken a 10 Cents extra per plaats. Wie f 2.50 of meer aan de Vereeniging heeft geschonken en hiervoor een gezin wenscht bedeeld te zien, gelieve hiervan opgaaf te doen, inet nauwkeurige aanwijzing van de woon plaats, aan den HeerJoHs, DYSERINCK, vóór Vrijdag middag, 20 December. NB. De Vereeniging behoudt na nauwkeurig onderzoek het recht der bedeeling aan zich. bereid volgens het aloude en echte receptwaarop men in het bijzonder attent maaktzijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE, in het BLOED en UITSLAG der IIUTD, ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van- 37£ Ct. van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld te Purmcrende, J. van Alphem Rijp, Wed. D. de Vos. Schagerbrug, A. Ellen. Spanbroek, J. Bakker. Sijhecarspel, Jn. Dammes. Texel (aan den Burg), J. J. Verkerne. Venhuizen, Ks. Krijger. Vreeland, P. G. Donk. Weesp J. W. Voss. Westzaan, G. Jacobs. Wieringen, J. Bruul. Wormer, J. Kalaber. Wormerveer, D. Jacobs Gz. Zaandam H. H. Remme, Westzijde: 618, vroeger de hr. J. W. Knipscheer Zijdewind, A. Haan. Let welDe URBANUS-P1LLENbereid volgens het aloude en echte Recept sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer W. VERHOEVE BHUflIVflS, Hoofdgracht. Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door on9 bij niemand anders, de URBANUS-PILLENbereid volgens 't oude en echte recept, in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierboven genoemde Bépóthouders. In elk doosje- is een billet, voorzien met de eigenhandige naamteekeniug van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON, Apothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten, en raden hun aan wel toe te zien hij men men de doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening is, zich aan te schaffeD en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. 21. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJE&. Amsterdam, M. Cléban Co, Droogis- ten, Heilige weg, D. No. 321. P. J. Aerts en Zoon, Voorburgwal. Abbekerk, D. Bruijn. Abbekerker Wheere, J Ligthart. Alkmaar, Schreudcr Co. Ritsevoort. Asseudcllt, Cs. Koomen. Avenhorn, J. Nieuwenhuijzen. Enkliuizen, C. J. van 'Veereen. Groot-Schermer, Dk. Jansen. Hoorn, E. Knaven. Koog a/d. Zaan, N. van Pomeren Landsmeer, K. Draak. Medemblik, K. Krap. Nieuwediep, Verhoeve Bruinvis. Oude Wetering, J. B. Nierman.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 4