EELDERSCHE COURANT. JHeums* en Zaterdag <flÖoerienfte--6faÖ. 21 December. 1 209r Twaalfde Jaargang. 1872. Prijs per kwartaal slechts f 0.50 frauco per post <0.65 «Pffictëcl gcbccïtc. jStet-ufftctM ocbeeltc. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG- en VRIJ DAG-AVOND. Abonnementsprijs vóór 3 ihaanden 0.50 Errtnco per post 0.65 Men abonneert zich bij alle Boekhaiidelareu en Postdirecteuren. Brieven franco. De prijs der Adveutentien van 1 4 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Vóór des Dinsdags en Vrijdags middags J.2 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILT JE S. - Die voornemens is, zich met 1 JA- w RUARIa. s. op dit blad te abonnee- ren, kan de nog in deze maand verschijnende nommers, kosteloos ontvangen. In het nommer van 1 Januari a. s. zal, 'en als vorige jaren, een alphabetische NAAMLIJST worden opgenomen van al len, die hunnen Nieuwjaarsgroet wenschen uit te brengen aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen Raam betaalt men 50 Centen, ten voordeele der Armen in deze gemeentena aftrek van 5 Centen, ter gedeeltelijke goedmaking der onkosten, waar onder is begrepen het bezorgen van een exemplaar van dat notniner, aan elk, wiens naam op de lijst voorkomt. Men wordt beleefd verzocht, zich vroegtijdig en frauco te adresseeren aan den Uitgever van dit blad, S. GILTJ ES. POLITIE. Dezer dagen op de publieke straat gevonden een© zil- versn Breipen. De regtmatige eigenaar kan zich tot terugbekoming aanmelden teu burele van den ondergetéekende A. C. BOONZAJER, Helder, 20 Dec. 72. Commissaris van Politie. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz., 20 Dec. 1872. Gisterenavond werd door de Kon. Holl. tooneelisten, in het lokaal Tivoli, voor een talrijk publiek opgevoerd: de Goudhoef, tooueelspel in 4 bedrijven en het blijspel met slaande trom. Beide stukken werden net en flink uitge voerd, de hoofdrollen waren in goede handen, terwijl allen er in slaagden om een goed geheel te formeereu. Wij ho pen dat dit gezelschap, door de ontvangst van gisterenavond, opgewektheid mag vinden, om ons dezen winter nog dikwijls te komen zien. De tooneelvoorstelling, jl. Dinsdagavond door de kor- poraals-vereenigiug *Een dracht en Vriendschap" gegeven, ten voordeele der armen in deze gemeente, heeft opgebracht f81.52; de onvermijdelijke uitgaven zijn f 57.57, zoodat de som vau f 23.75 voor de armen is kunnen wor den afgedragen aan den burgemeester dezer gemeente. Naar wij vernemen, zal door genoemde vereeniging in Ja nuari a. s. weder eene voorstelling voor hetzelfde doel wor den gegeven. Wij hopen, dat die edele poging dan meer dere ondersteuning moge ten deel vallen. Dat er onder de militien-plaatsvervangers velen ge vonden worden op wier gedrag dikwijls zeer veel te zeggen valt, is dezen morgen op nieuw gebleken, toen de militien- plaatsvervanger Weber, van het 3e bat. 7e reg. infanterie, voor het front van het bataillon, met een briefje van ont slag, uit de gelederen is weggejaagd. Woensdag vertrok van hier het stoomschip de J via -Suez, naar Batavia. De stoomvaart-maatschappij Nederland bericht: //Hetstoom schip Prins van Oranje is heden ochtend (18 Dec.) ten 9 ure van Batavia vertrokken, met volle lading en een aantal passagiers, benevens 65 militairen." De officier van gezondheid 3C klasse W. Schoonder- mark wordt, met den la Januari a. s. geplaatst bij het hos pitaal der marine alhier. Men schrijft ons van Oüde Schild op Texel, dd. 19 December, het volgende De knecht van den heer M. had heden avond, door de duisternis misleid, het ongeluk, alhier in de haven te loopen. Op het hulpgeroep van eenige personen, die het ongeval van den wal zagen, werd hij juist intijds door Urker visschers gered. Bij J. S. te Schagen, werd jl. Maandag avond nog een St. Nicolaas surprise bezorgd, nl. een mandje, waarin een pasgeboren kind. Dat deze gebeurtenis groote sensatie verwekte, behoeft niet te worden vermeld; geheel Schagen was er door op de been gebracht. Uit Yellen schrijft men, dat wegens het wintersei zoen de werkzaamheden aan de beton-blokkemnakerij voor de Nooi'dzee-havenwerken gestaakt zijn. Men schrijft uit Amsterdam, 19 December. In het lokaal vau het provinciaal bestuur te Haarlem Is heden aanbesteedhet amoveeren van het oude school gebouw en de onderwijzers woning en het bouwen, van een nieuw schoolgebouw en onderwijzerswoning te de Koog op Texelminste inschrijver de heer R. Platier, voor f 7237 het bouwen van eene school en onderwijzerswoning aan den Burg op Texel, minste inschrijver de heeren Geb. Moorman, voor f 14,34-0 en het driejarig onderhoud der rijkshavenwerken en zeeweringen op het eiland Vlieland minste inschrijver de heer L. Kalis, voor f 28,700. Naar wij vernemen, heeft het genootschap //Natura Artis Magistra" aan de zijde der Muiderpoort nieuwe gron den aangekocht, met het doel om het terrein van den Die rentuin wederom aanmerkelijk uit te breiden. (Tijd.) Woensdag barstte een hevige brand uit in een ga lanterie-magazijn in de Enge-Kapelsteeg, naast de Nieuwe- zijds-Kapei te Amsterdam. Schutterij en brandweer waren aanwezig. De brand is ontstaan tengevolge van een gas-ontploffing. Het braudende perceel werd bewoond door den heer C. van Eijck. Twee stoomspuiten en een aantal gewone spuiten gaven water. -Te Amsterdam is een oud man, die met zijn klein kind in het water gevallen Was, verdronken, terwijl het kind gered werd. Op een andere plaats aldaar viel een oud man van een schuit en werd nog levend op het droge gebracht, maar deze overleed kort na zijne redding. De hoofdcommissaris van politie te 's Gravenhage maak' bekend, dat zijn bekend geworden de volgende nommers van bij den dubbelen aldaar gepleegden moord ontvreemde effecten., als: 6 pCt. Amerika, 1882; 2 a Ds. 100, 2e serie: 26854, 63187 13 a Ds. 500, 2e serie: 24800, 39807; 3e serie: 4571, 9853,11611, 13448, 16402, 16422, 2256G, 29463 4e serie: 19873, 23685, 36336. [A. Pol.) Moorden, branden, diefstallen, ongelukken wisselen el kander tegenwoordig dagelijks af in het anders zoo rustige Nederland. De residentie krijgt er ruim haar aandeel van. Woensdag avond circa negen ure, was naar den kant van den Denneweg een groote oploop van menschen, die daar waren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1872 | | pagina 1