S. COLTOF. 141 KANAALWEG 142. KAPOKMATRASSEN en HUTMATRASSEN Witte Bioscoop „TIVOLI M. KLERCQ, Spoorstraat 32. heeft een reusachtig- ALS GIJ BESINT TE VERMAGEREN, KUNSTTANDEN Weekbericht CORSETS. R. BAKKER Dz. MIJNHARDT's EIWITSTAAL. Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. DansinstituutDijkstraat37. MARINEKOOIMATRASSEN, f I.OO. Bekendmaking. H. SPRUIT,! Mantelwol. JAN VEEN, H. WITSENBURG, Bericht ANTWERPEN, 5 September. Wapent U voor den regen. Gummi- en Waterprooff-MANTELS. In de Noordzee. Harwich, 4 September. Een Engel sche duikboot ie hier binnengeloopen. Aan boord bevond zich een Duitsche luitenant ter zee en een mechanicien, die gevangen zijn gemaakt in de Noordzee, waar zij zijn aangetroffen terwijl ze waren vastgeklemd aan een watervliegtuig. Na de bommen van het vliegtuig te hebben wegge nomen, heeft de duikboot het in den grond geboord. Oe „Tambora" opgebracht? De correspondent van de Rotter- damsche Courant meldt omtrent de „Tambora" Door het ministerie van Buiten- landsche Zaken worden heden tele grafische inlichtingen ingewonnen in de Engelsche en Fransche havens omtrent de verblijfplaats van het passagiersschip „Tambora", van den Rotterdamschen Lloyd komende van Java naar Rotterdam welk schip reeds Dinsdag te Rotterdam had kunnen zijn, zoodat liet waarschijnlijk door de Engelsche of Fransche marine wordt opgehouden. Berlijn, 4 Sept. De correspondent te Constantinopel van het persbureau Vaz Dias verneemt uit vertrouwbare bron, dat de oorlogsverklaring van Turkije aan Rusland en Turkije aan Griekenlond ieder oogenblik te wach ten is. Rusland heeft reeds aan Bulga rije gevraagd of het zou toestemmen in de landing van Russische troepen bij Varna. Bulgarije heeft deze schen ding van zijn neutraliteit afgewezen. Tevens vernomen wij, dat Engeland reeds eene blokkade van de Syrische kust zou zijn begonnen. Londen, 4 September. Volgens offi- cieele mededeelingen zijn 7Duitscho torpedo-jagers en torpedobooten in beschadigden toestand te Kiel aange komen. Men meent, dat andere bij het Keizer Wilhelm-kanaal gezonken zijn. Naar de Londensche correspondent van de N.Rott.Ct. seint, wordt daar hel bovenstaande, ietwat geheimzin nige bericht van het officieels pers bureau opgevat als een overwinnig der Russische vloot in de Oostzee. Londen, 4 September. De Russische legatie publiceert bizonderhedeu van den slag bij Lemberg, waarbij de verliezen van de Oostenrijkers bui tengewoon groot zijn. 200 kanonnen werden buitgemaakt, bonevens ver scheidene duizenden Oostenrijksche gevangenen. Londen, 4 Sept. De „Times" ver neemt, dat op verschillende plaatsen in de Noordzee drie stoomvïsschers- vaartuigen op mijnen zijn gestooten en gezonken. Van de bemanningen zijn totaal 15 verdronken. Het blad meld verder, dat aan de kust van Brazilië het Engelsche stoomschip „Helmwood" in den grond geboord is door den Duitsc.hen kruiser Dres- den". Axel, 5 September. Alhier werd gisteren in een weide het lijk ge vonden van een 8-jarigen knaap, overdekt met steek- en snijwonden. Zware vermoedens rezen tegen den 22-jarigen J. v. E., die met den knaap - gezien was. Deze werd met het lijk geconfronteerd en heeft bekend. Brand. Bij het afdrukken Van ons blad vernemen wij dat de boerderij met schuur en 6 klampen ongedorscht zaad van den heer Loopuit, bewoner de Graaf, in het Koegras bij Huis duinen, geheel in brand staat. Marine en Leger. daar gepl. de off.-macli. eii is do uit O.-IndlS tcruggokeorde luit. t. z. 2de kl. A. E. G. Post Uiterweor op non-activ, gesteld. Bu besch. v. d. Min. v. Marine is luit. t. z. 2de kl. I. J. \an don Bosch, laatst, dienende a. b. „Noord-Brabant", mot 1 dezer, op non-activ. gesteld, wegens ziekte. Stoomvaartberlchten. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Bauka, tliuisrois.airi veerde 4 Sept. te Suez. Flores, uitreis, arriveerde 4 Sept. te Sabang. Vouilel, uitreis, arrl voorde 4 Sopt. Sabang. Rotterdamsche Lloyd. Malang vertrok 4 Sept. van Huil naar R'dam. Kon. Holl. Lloyd. Gelria, thuisreis, vertrok 2 8ept. van Rio Janeiro. (De laatste berichten zijn ongecorrigeerd.) Burgerlijke Stand v. Anna Paulowna, over de maand Augustus. GEBOREN: Maaike Maria, dochter van Cornelis Kuiper en van Maria HoepFerdinand Jacobus Cyrille, zoon van Honoré Petrus Pateer en van Maria Louisa BruggemanDieuwertje dochter van Dirk Muit en van Geertje Bregraan; Jan, zoon van Leendert Jan Hoep en van Antje Brommer. Dieuwerje, dochter van Jan Smit en Trijntje SchenkJohannes, zoon van Gerrit Buter en van- Engeltje Dragt Pieter, zoon van Cornelis de Ruiter en van Jansje SchenkSaartje, dochter van Arie Schenk en van Johanna van Egmond; Hendrika, dochter van Jan de Boer en van Antje Blom Hermanus Cornelis Gerardus, zoon van Johannes Hermenius Hage- man en van Maria Anthonia van OplooMaartje, dochter van Albert Rezelman en van Geertje Vethman. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Dirk Walkeuter en Jeltje Stins. OVERLEDEN: Een als levenloos aangegeven kind van Cornelis Tljsen en van Aagje Renoolj; Christiaan de Leeuw, oud 75 jaar, weduwnaar van Elisabeth Kos eerder weduwnaar van Cornelisje BoonHelena Elisabeth van Sliedrecht oud 7G jaar, echtge- nool.e van Hendrik den Engelsen, allen wonende te Anna Paulowua; Cornelis Braaf, oud 89 jaar wonende te Wieringerwaard echtgenoot van Jannetje Liefhebber. Texel, 3 September. Gedurende de maand Augustus werden van hier uitgevoerd 1471 Schapen, 461 lammeren, 83 varkens, 12 koeien en 31 kalveren. In den loop dezer week zijn uitgevoerd 2 koeien, 18 kalveren, 763 schapen, 500 lamme ren 38 varkens. Burgerlijke Stand van Wieringen, over de maand Aug. 1914. GEBORENBatte, zoon van D. Groenhof en F. Lijmberg; Trijntje, dochter van W. de Jongh en M. TijsenCornelis zoon van C. Mulder en M. Koorn; Neeltje, dochter van J. Lont en Pr. Klein; Simon, zoon van S. Keijzer en Pr. BakkerAlbert, zoon van J. de Wit en M. Keesman. ONDERTROUWD: Jan BekOndam en Maartje Rotgans. GEHUWD: Jan Pdfel en Geertruida Kaleveld. OVERLEDENLevenloos aange geven kind van G. Bais en Tr. Bakker; Pieter de Wit oud 78 jaar, weduw naar van R. Kooy en A. Tijsen. Beperkte dienstregeling, vastgesteld met ingang van 17 Augustus. Vertrek van Aankomst te Helder: <g g Amsterdam: 7.38 J 10.10 12.33 - 3.33 4.28 1o 7.02 7.53 c S 10.57 8*3 Vertrek van Amsterdam 8.45 Aaukomst^te Helder a e 11,8 12-00 S 2.38 4.20 a S- 6.48 8.05 10-43 De om 4.28 van hier vertrekkende trein heeft te Heer-Hugowaard aan sluiting op Leeuwarden. De trein van 4.10 uit Amsterdam, aankomstte Helder 6.48, is tlus 10 minuten over het geheel verlaat. IV. Tuils tip StoombDDt-Ondainining. Beperkte dienstregeling, aanvangende 1 September 1914. Vertrek TexelVertrek Nieuwediep 6.15 v.m., 7.30 v.m., 10.15 v.m., 11.45 v.m., 2.30 n.m. 4.- n.m. Voor de Belgische Slachtoffers. Sedert de hcatste opgave ontval gen: P. G. 12.-. Totaal raèt de vorige f 18. Steuncomité HELDER. 5 Sept'. 1914. In dank ontvangen van J. H. W. (2e bijdrage) f 1. J. G. R. f 1. Wed. de B. f 5.-. Wed. Th. f 2.50. Comm.'van inzameling f 585.-. De Penningmeester, W. BIERSTEKER, Loodsgracht 21. SPORT. Heden werd geboren: QRIETJE, Dochter van K. DE .TONG en'M. DE JONG-Heldrr. Amsterdam, 4 Sept. 1914. Weesperzijde 106. Geboren: ELISABETH JACOBA, Dochter van A. M. WIEGEL en J. WIEGEL-Meijer. Helder, 3 Sept. 1914. Ondertrouwd ANNIE C. DE GROOT. Helder, a.b. Hr- Ms. „Emma", 5 gept. 1914. Loodsgracht 16. Heden ontvingen wij de treu- rigen tijding, dat onze geliefde Zoon en Broeder CORNELIS KUIPER, In leven Adjunct-Administrateur K. M., in den ouderdom van 22 jaar, den 30 Augustus te Soerabaia is overleden. Overveeu, Julianalaan 305, 4 September 1914. B. C. KUIPER. C. M. KUIPER-de Boer. T. KUIPER. W. KUIPER, Cheribon. J. T. KUIPER. L. J. KUIPER. Geen rouwbeklag. Den 22en Augustus overleed plotseling door oen noodlottig ongeval, leeftijd 2 jaar, onze lieveling BERNARD JOHAN GERARD. C. VAN LEEUWEN, (Oost-Indië). J. VAN LEEUWEN Van den Muijzknbero. 0. A. VAN LEEUWEN. Die door dezen, hartelijk dank zeggen, voor de treffende belang stelling, daarbij onder vonden. Kanaalweg 6, den Helder. 11 ij -mijn vertrek naar Indié, harte- telijke groeten aan familie, vrienden en bekenden. A. C. HAM, 3de Stuurman Gov. Marine. Heldor, 5 Sopt. 1914. Oe Vice-Admiraal en Mevrouw NAUDIN TEN CATE, zullen voorloopig niet ont vangen. Gevonden een gouden Dasspeld. Terug te bekomen Jan in 't Veldstraat 104. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG, v. m. 10 uur Ds. H. P. DE PREE, Ned. Herv. Prod. te Alkmaar. Voetbal. Aan onze geachte autoriteiten en stadgenooten. A.s. Zondag 6 September zal in „Fort. Erfprins" een voetbal wedstrijd gespeeld worden waarvan de opbrengst geheele ten bate van het Nationaal Steuncomité zal wezen. Om deze opbrengst nu zoo ruim mogelijk te doen zijn, is door den Heer Fort-Commandant toegestaan, dat iedereen toegang verleend wordt tegen volgend entrée. Volwassenen 10 cent, kinderen tot 15 jaar 5 cent en zullen er nog zitplaatsen zijn it 20 cent. Militairen genic-ten vrije toegang, doch zal hetgeen zij willen offeren gaarne aanvaard worden. Diploma's dien dag niet geldig. Hier is dus gelegenheid om bij het aangename tevens het nuttige te vereenigen en hopen wij en Heeren Autoriteiten en Helders burgerij in groote getalen te zien op gaan om het schoone welbekende doel krachtig te steunen. Begin van den wedstrijd half drie uur (2'/o uur). Pogingen zijn jn het werk gesteld om den wedstrijd met muziek op te luisteren. Door samenstelling van zoo sterk mogelijke elftallen, belooft de" wedstrijd ook zeer spannend te zijn. Hieronder de samenstelling, en ver moedelijke opstelling der elftallen. Militairen Persoon, v. Benlliem. Koelman. Kuit Koorn. Dito. Korl'. Sint Hoffmau. v.d. Brooclce. v.d.Velde, H.F.C. H.: Hagenaar. Meerburg. He(jllng. Qoes. ten Herkol. Kikkert v.d. Poll. Taylor. Kiljan. Boogaards. Dorllln. Scheidsrechter: de heer Kubbe. Verschillende der militaire spelers zijn reserve eerste en tweede klas N.V.-Bond spelers, zoodat H.F.C. het beste voetbalpootje wel mag voor zetten om met eere uit den strijd te komen. Fr. Lktschkrt, Voorz. H.F.C. H. H. B. S II - Heldersch Elftal. Zondag a. s. op het II. B. S.-terrein. De opstelling van het Heldersch Elftal is als volgt: J. Smit A. Heeres Sutor (Sparta I) (Holland I) (Victoria I) H. Reems Boog (Sparta 1) (H.F.c. II) J. Wiering F. Bruin J. v. Willigen (H.F.O. II) (Holland I) (H.V.V. I) S. Slort J. Tiessen (Sparta I) (Holland I) B. Goedknecht (Victoria I) Doopsgezinde Gemeente Aanvang van de ZONDAGSSCHOOL 6 September. Advertentiën. Geboren: ANNA MEINOUDA, Dochter van H. ARIES en T. ARIES Klok. Hilversum, 3 Sept 1914. K. ACKEMA, Tand-Techniker, ZAANDAM, komt thans weer geregeld Spreekuur houden 's WOENSDAGS van 11—12 en van 1—2 uur. AdresStationstraat 11. Engelsch - Fransch. ONDERWIJS in ENGELSCH en FRANSCH, aan eerstbeginnenden en meergevorderden Snelste en gemakkelijkste methode. - Conversatie en correspondentie. - Brieven fr. No. 271, Bureau van dit blad. 99 Heden (Zaterdag) en Zondag Aanvang half acht. BUITENMEISJE. Een meisje van nette ouders, oud 17 jaar, welke reeds 2 jaar in den Helder dienstbaar was, biedt zich aan in een Chr. gezin, voor dag en nacht. Nadere inlichtingen adres W. VAN DALEN, Gravenstraat 50, Helder. Gevraagd een flinke Dienstbode, loon f 12. por maand en verval en een flinke Werkster. Adres: Hotel „den Burg." Gevraagd een net Dagmeisje. AdresHoofdgracht 66. Bij- de N.V. Stoomwasscherij „Den Helder" kunnen zoo spoedig moge lijk geplaatst worden nette Meisjes voor strijkkamor en andere werk zaamheden. Gevraagd een KINDERMEISJE. Zich aan te melden Havenplein 18, Maandagavond na 8 uur. Manufacturen. Een WINKEUUFFROUW gevraagd. Firma S. A. KANNEWASSER, Zuidstraat 82. Gevraagd een flinke Loopjongen. Adres: Boekhandel DUINKER, Spoorstraat. Gevraagd een flinke JONGEN. Adres: P. de Koning, Hoofdgracht 80. Nette Jongen gevraagd. Adres: Firma P. VERFAILLE, Keizerstraat. Gevraagd een flinke Jongen, om in het Rijwielvak te worden opgeleid. Adres: LJ5EN, Hoofdgracht. Gevraagd een flinke Knecht of Werkman, die goed kan melken en met paarden kan omgaan. Adres: P. DE BRUIN, Breestraat. In cene ontwikkelde familie, (liefst bij onderwijzer) wordt zeer eenvoudig, doch degelijk tehuis gezocht voor een jongen van 16 jaar, die do R.U.B.S. moet bezoeken. Brieven met uitvoe rige inlichtingen en condities franco, Bureau DeHtsche Courant, Delft. Gevraagd een net en degelijk Kosthuis, voor direct,. Brieven onder No. 285, Bur. v. d. blad. van „JONG HOLLAND". Drinkt U reeds onze door centrifugaal kracht gezuiverde Melk? Beziet de uitstalling van het z. g. n. „centrifugeslib" voor het raam van ons laboratorium, Westgracht 31, en U zult ver baasd staan over de onrein heden, welke melk „zoo pas van de koe" bevatten kan. Aanbevelend, DE DIRECTIE. Boterprijs f 0.72]/3. B. H. POLAK ZONEN, hebben de eer U hier mede kennis te geven, dat zij hunne lessen in dansen en wellevendheid ven af heden zullen hervatten. Inschrijving van leerlingen dagelijks uitsluitend aan hun adresDIJKSTRAA T. 37. Dienstbode b.z.a. voor Noodhulp of wast, z.g.k. koken en werken, van g.g.t. voorzien. Adres: Mejuffrouw M. BOER, 2e Wilhelminadwarsstraat 18. Een net meisje zag zich gaarne tegen 1 Oetober geplaatst als hulp in de huishouding of bij kinderen. Kunnende naaien, mazen, stoppen en fröbelen. Adres: ALGEMEEN WEESHUIS. Gevraagd: een nette DAGDIENSTBODE. Adres: Weststraat 59. Bestelt Uw DRUKWERK NU! Aanbevelend, C. DE BOER «Ir. co rr O e e 09 09 "O n| E A- 09 IN ALLE MATEN. gevuld met paardenhaar, worden machinaa! geplozen, bijgevuld en OPNIEUW doorgestikt, HALEN VAN EN BEZORGEN AAN BOORD INBEGREPEN. Gevraagd een nette Zit- en Slaap kamer, tijdens de mobilisatie. Brieven onder No. 284, aan het Bureau van dit blad. Een Onderwijzeres viaagt een vrije Kamer met Slaapkamer of een Zit-Slaapkamer mei degelijk Pension. Brieven onder No. 287, aan, het Bureau van dit blad. Net gemeubileerde KAMER en SLAAPKAMER te huur. Adres: Weststraat 55. Te koop 6 KONIJNEN, 4 maanden oud, groot soort. Adres: Bloemstraat 22. Te koop gevraagd een Heerenhui9 met minstens vijf kamer?, gelegen Kanaalweg, Dljkstrnat, Pol derweg of omtrek. Aanbieding met prijsopgaaf onder No. 286, bureau van dit blad. Te koop eenige boeken voor i Handels-avondschool. Adres: „TIVOLI". Ondergeteekenden berichten hiermede hun Clientèle, dat zij tengevolge de STIJGING DER GRONDSTOFFEN genood zaakt zijn met ingang van 7 SEPTEMBER a.s. de prijzen van MELKBROOD, WATER BROOD, BRUINBROOD, ROGGEBROOD, KRENTEBROOD en BESCHUIT, te ver- hoogen met EEN CENT. AMERICAN ROYAL WORCESTER Magazijn „De Magneet" Alléén-verkoop 0 E flt Zie de étalages der nieuwste Modellen: u Free-Hip-Bone. O, 01 Empire-Busl, ,ïj Front-Lace, Bon-Ton, QJ Adjusto, enz., van af f2.95 f 15.00. lol O Leesbibliotheek. Voor 't samenstellen eener nieuwe Catalogus, worden alle in omloop zijndè boeken beleefd terug verzocht. N.VBoekh. v. h. A. J. MAAS. KEIZERSTRAAT 56, bericht de ontvangst eener groote partij EDAMMER KAZEN, oud en jong, a f 1.00 en f 1.30 per stuk. PRIMA GOUDSCHE KAAS 45 ct. LEIDSCHE 37V= en 45 ct. ROOMBOTER 65 ct. SCHAGER KOPBOTER 70 ct. Overheerlijk is onze 50-Cents Boter. Steeds versche EIEREN voorradig. Het goedkoopst oii degelijkst adres voor moffelen, vernikkelen, c-n verdere reparatie van Rijwielen, is bij G. KOEDIJKER, BINNENHAVEN. Wie in dezen tijd KOU SEN of SOKKEN breit voor militairen of minge- goede medemenschen, doet een zeer goed werk. Wij ontvingen: de nieuwe Doekenwol. Koordwol. Handschoenenwol. Jaegerwol voor Ondergoederen. Gekleurde wol voor Heeren SOKKEN en KOUSEN. Spoorstraat 96-98 recht over de Hoogstraat. BOS, C. BRUIN Jr., J. CRONE, S. DEKKER, J. J. DEKKER, JOH. EENDRACHT", N. V. „DE ELBURG, R. J. v. ELTE, H. L. GRAAF, H. DE HEES, L. A. v. JONGH, J. DE KUIPER, H. LAMMERS, Firma W. MAH1EU, C. Th. METZELAAR, K. VLIEK, G. VOLHARDING", N. V. „OE Werklieden-Vereènig. „0. S. W.' WITSENBURG, Firma H. Hygiënische Luxe-Broodbakkerij Hoofdgracht 38. aan onze geachte cliSntèle, dat VOORLOOPIG, zoolang onze meeivoorraad nog strekt, de prijzen van ons wit brood NIET verhoogd zullen worden, doch alleen hel Bruinbrood, Roggebrood en Beschuit (per /4 stuks) mei I CENT WORDT VERHOOGD. Aanbevelend. H. WITSENBURG. Bekroond GOUDEN MEDAILLE, I. B. A., Juni-Juli 1814. Als gij merkt, dat uwe lichaamskrai-htmr afnemen, Als uw wangt-n bleek worden, Als gij last hebt van duizelingen, Als hoofdpijn u nu en dan plaagt., Als gij onrustig slaapt, Als gij last hebt van hartkloppingen, Als gij 's morgens vermoeid wakker wordt, Als g(j suizingen hebt in hoofd en ooien,. Als gij pijn in rug en lendenen hebt, Als de levenslust u ontbreekt, Als gij u afgemat gevoelt, Als.gij zenuwachtig zijt, dan is het tijd om genezing te zoeken. Want al de bovengenoemde kwalen wijzen er op, dat gij bloedarmoede hebt en dat uw bloed er dringend behoefte aan heeft om versterkt te worden. Door tijdig in te grijpen e#een goed bloedvormond en versterkend middel te gebruiken, kunnon ernstige ziekten voorkomen wordon en kunnen volkomen gezondheid, kracht en levenslust wier uw deel worden. Wacht daarom niet tot morgen, maar begint dadelijk genezing te zoeken, die gij boslist zuil vinden door liet gebruik van B(j het gebruik hiervan kunt gij van succes verzekerd zijn. Laat u echter niets anders goven, doch verlang uitdrukkelijk het overbekende, veelgeroemde on alom aanbevolen EIWITSTAAL uit de Chemische Fabriek van A. MIJNHARDT, Zeist. Verkrijgbaar in verzegelde literflesschen ,"i f 1.10, bij 3 II. f 3.15 bij G. HAAG EN, voorheen A. MIJNHARDT, ass.-Apo- theker, Kanaalweg 147, bij *1 „Casinogebouw. T. Texel b(i de dames Gez. Petersen en A. Langevcld, Deo BurgD. Wnïs, Oostor- endP. Vos, Oudescbild; Mej. Wed. P. de Jager, dun Hoorn en G. v. d. Kooy, Oocksdorji. Te Breezand bij G. Borst. Te Oudesluis bij A. Muntjewerf. Te Wieringen bij E. Rusch, Hippolytusboef, Wed. 0. Oomes, Houkea en K. Stadig, Oosterland. Te Anna Paulowna bij P. Govers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1914 | | pagina 3