HELDERSCHE COURANT VOORHEEN GENAAMD 'T VLIEGEND BLAADJE Nieuwsblad voor Helder, Koegras, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Eerste Blad. sss No. 4464 ZATERDAG 17 APRIL 1916 43e JAARGANG Abonnement per 3 mnd. 65 et., franco per post 90 ct., Buitenland f 1.90 Zondagsblad 37$ 45 „0.75 Modeblad 85 75 1.00 Voor het Buitenland bij vooruitbetaling - Losse nummers der Courant 2 ct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag UITGEVER: C. DE BOER Jr. - HELDER Bureau: Koningstraat 29 - Interc. Telefoon 50 Advertentiën van 1 tot 4 regels (bij vooruitbet.) 30 cent. Elke regel meer 6 ct. Ingezonden mededeelingen van 1 tot 4 regels 75 cent. Elke regel meer 15 cent. Advertentiën op bepaald aangewezen plaatsen worden 26°/o hooger berekend. Qroote letters en clichó's naar plaatsruimte. - Bewljs-exemplaar 2A cent. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). April op: ondor: op: onder: v.m.:n.ra. Zondag 18 m. 6.8 4.68 7.2 10,18 1034 Maandag 19 0.44 m. 0.4 4.66 7.4 10.48 11.9 Dinsdag 20 738 0.67 434 73 11.16 11.46 Woensd. 21 3.43 136 4.61 73 1L64 Donderd. 22 933 2.7 4.49 7.9 037 034 Vrijdag 28 11.17 233 4.47 701 1.19 135 Zaterdag 84 a. 037 2.46 4.46 708 238 837 DE WEEK. 14 April. In een der jongste nummers van het groote Parljsche blad „Le Temps" vindt men een allerzonderlingst „stukje". Klakkeloos, zonder verdere commentaar, wordt daarin beweerd als de natuurlijkste zaak ter wereld, dat zich Duitsche troepen zouden bevinden op een stuk Nederlandsch (en wel Zeeuwscb) grondgebied. Een dergelijke enormiteit treft men aan in een als zeer ernstig en degelijk be kend staand orgaan; waarvan men weet, dat 't meer dan eens als „spreektrompet" van de Fransche Regeering dienst doet. In hetzelfde blad, waarin nog pas dein warmste bewoordingen hulde is gebracht aan de wjjze, waarop Nederland, temidden van den wereldbrand, zijn onzijdig heid weet te bewaren, te handhaven. Hier heeft men wel een zeer sterk staaltje voor zich van het grillige, onberekenbare der „publieke opinie" in deze tijden van crisis. De waar heid is, dat wij ons, van uur tot uur, thans hebben voor te bereiden op allerlei „verrassingen", waarbij kalm te en zelfbedwang onmisbaar zijn, al is 't slechts om tot bezadigd heid-stemmend voorbeeld te strekken aan de heethoofden, hazenharten en alarmisten, waarvan 't nu wemelt Zelfs voor de Angstmeier's in het kwaadraat begint nu toch gaandeweg het „Medea"-geval iets van zijn grimmigheid te verliezen. "Wij weten thans uit de offlcieele bron, hoe van Duitsche zijde de bekende gevallen, (ook dat van de „Medea") is „goed gepraat" met eene verwijzing naar de voorschriften van de Londensche Declaratie voorts dat men te Berlijn bereid is, het oordeel van den prijsrech- ten te vragen en zich daar bij voorbaat aan te onderwerpen. Eindelijk, hoe men met nadruk verklaard heeft, dat er van „gewijzigde politieke gedrags lijn" jegens Nederland geen sprake is. En wij weten nog meer. Namelijk: dat men van uit Den Haag de Ber- lljnsche autoriteiten zal doen weten, dat Nederland in een eventueel Duitschland in 't gelijk stellende be slissingen van den prijsrechte niet zal berusten, maar vorderen, dat na den oorlog het Hof van Arbi trage in deze vonnis zal hebben te wijzen. Wat men te Berlijn, zoo goed als zeker, zal goedvinden. Daarmee is deze zaak dan voorshands van de baan, zonder ook het arme Patria in lichtelaaie te hebben gezet. Maar wie of wat waarborgt ons, dat morgen den dag niet eenig nieuw incident de alarmisten zal opschrik ken, alsook sommige buitenlandsche persorganen men denke aan het „berichtje" van „Le Temps"! een Duitsch-Nederlandachen oorlog als onafwendbaar doen voorstellen Ingezonden Mededeeling. De aanval der Pink Pillen. Ziehier een nieuw voorbeeld van het goede dat men van de Pink Pillen ^kan verwachten bij de behandeling van gevallen van hardnekkige bloed armoede. Zooals men zal zien, had de zieke gedurende vele jaren te ver- geefsch naar het goede middel gezocht. Na heel wat vruchtelooze pogingen, is zij, gelukkig voor haar, er toe ge komen de Pink Pillen te nemen en van dien dag af is hare genezing be gonnen. Dat de vrouwen die van bloed armoede ziek zijn en een ellendig leven voortslepen, zich aan dit voor beeld spiegelen. De terugkeer tot de gezondheid, tot de vreugde des levens, verdient wel dat gfj een proef neemt met een zoo merkwaardig geneesmid del als de Pink Pillen. De Pink Pillen hebben zulke goede resultaten aan andere zieken gegeven dat het niet twijfelachtig is dat zij hetzelfde voor u zullen doen. Mej. Tr. Bakker, geb. Koning, oud 50 jaren, wonende te Enschedé, Room- weg 79, schrijft ons: „Gedurende vele jaren heb ik ver keerd in een ernstigen staat van bloedarmoede, die zich kenmerkte door overmatige zwakte, gebrek aan slaap, moeielijke spijsvertering ge paard met maagkrampen. Ik had ook hevige schele hoofdpijnen en het ge beurde mij dikwijls dat ik gal braakte. Ik heb vele middelen gebruikt, maar zonder succes en het is alleen van af den dag dat ik de Pink Pillen heb genomen, dat ik mij eindelijk iets beter heb gevoeld. Ik ben met het gebruik der Pink Pillen voortgegaan en ben genezen. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar fl.75 per doos, en f9.— per zes doozen bij het Hoofddepöt der Pink Pillen, Dac-ostakade 15, Amsterdam voor Helder en Omstreken bij H. DE BIE- Biersteker, Keizerstraat 93 en H. W. ZEGEL, Kanaalweg 63 te Schagen bij J. ROTGANSte den Burg (Texel) bij T. BUIS en verder bij verschillende Apothekers en goede Drogisten. 't Kan zijn nut hebben, hier even bij te toeven, téneinde de licht-aandoen- lijken, zeer impressionabelen onder ons, te waarschuwen, onverpoosd op hun „qui vive" te zijn Intusschen gaan wij met rassche schreden de uren tegemoet, waarop in het Parlement weer de mobilisatie- toestanden, met al den aankleve van dien en behalve dat nog enkele andere interessante en zelfs „pikante" onderwerpen stof zullen gev9n tot-, allicht geanimeerd, debat. Dat de „defensie-kwestie" in de gelederen der S. D. A. P. na het Arnhemsche congres voorloopig nog niet uit is, hebben w\j thans vernomen. De op positie de mannen en vrouwon van __3en man en geen cent" (de oude leuze-Van der Zwaag) en hun naaste geestverwanten zullen weldra te Amsterdam eene bijeenkomst houdenEn bij het nu-naderend parlementair „mobilisatie-debat" zul len zich ongetwijfeld klanken op het Binnenhof doen hooren, die „weer klank" zullen vinden op de bedoelde vergadering. Intusschen doet minister Bosboom wat hij kan om aan de wenschen der heeren tegemoet te komen. Zij, dié in dezen tijd des jaars voor den landbouw c.a. onmisbaar zijn, zullen extra-verlof krijgen. Ten opzichte der vergoediDg aan de ge zinnen van miliciens en L.W. streeft men nu met kracht naar eenheid. In antwoord aan den heer Van Twist heeft Exc. Bosboom gemeld, dat een Leiddraad in bewerking is, terwijl overleg tusschen de commissarissen der Koningin de burgemeesters zal worden bevorderd tot verbetering der toelage, waar die te laag zijn. Aan den ernstigen wil, het kloek eerlijke streven van minister Bosboom om aan vele ODgetwijfeld-rechtmatige klachten tegemoet te komen, mag niemand twijfelen. En te hopen is, dat b(j het komend Kamer-debat de „toon" daarvan het bewijs zal schen ken, hoe niemand in het Parlement daaraan ook zelfs een oogenblik twijfelt 1Dat het onderzoek naai de bekende „militaire relletjes", te Utrecht onlangs voorgevallen, aan een man als gep. luit.-generaal Vetter IrageD, getuigt evenzeer van geü. Bosboom's ernstig streven om misstanden niet „in den doofpot" te stoppen, maar stevig aan te pakken. Het besef, dat de mannen van het regeerend negental", nu aan de groene tafel gezeten, 't niet bij woorden laten, doch deze door daden doen volgen: die vertrouwenwek kende zekerheid is in deze dagen van onberekenbare waarde. Den 20sten dezer maand zal reeds de organisatie, met vaststelling van statuten, enz. plaats hebben van de onlangs aan gekondigde „Nederl. Bank voor Volks crediet", die kleine middenstanders, nu door zorgen gedrukt, tot hulpen zegen kan worden. Van deze Regee ring zal in volle waarheid, en zonder zweem van overdrijving kunnen ge zegd worden „qu' olie a bien méritie de la patrie" IEn daarom bestaat er ook zooveel reden, om zich van harte aan te sluiten bij de persstem, die zich dezer dagen liet hooren, de vaste overtuiging uitsprekend, hoe ook minister Pleyte inzake de Indische Leening der 62J millioen, en wat daar aan vast heet te zitten, zich tegenover de vertegenwoordiging weldra geheel zal kunnen zuiveren van elke verdenking of wat daarop ook in de verte lyktzal toonen dat ook hij volkomen waardig is om een plaats in te nemen in den kring der negen vroeden, aan welks hoofd de wijze, en bedachtzame wijsgeer-staats man werd gesteld, in wiens krachtig en beproefd beleid nu en allen in Patria - zonder uitzondering, immers blindolings vertrouwen hebben Er is meermalen op gewezen, dat de groote oorlog in tal vaD toestanden verandering zal brengen. In zoover zou men kunnen zeggen, dat deze ontzettende wereldbrand de scheiding vormt tusschen verouderde en nieuwe begrippen, opvattingen, die zeker reeds aan 't ontkiemen waren, doch nu door een hevigen, allen en alleB beroerenden schok plots tot „wasdom", straks rijpheid geraken. Hoe het streven om in de taal, die wij spreken en schrijvenin het bevorderen van eigeD handel - en nijverheidin tal en tal van andere dingen op „eigen huis en haard" onzen gepasten trots te toonen, zich nu al-krachtiger doet gelden; 't zal ieder duidelijk zijn. Wanneer wij ver nemen, dat het Scheveningsche Kurhaus welhaast in Badhuis, den goeden ouden naam herdoopt, voor het nieuwe seizoen het Residentie-orkest heeft geëngageerd, dan weten wij hier met iets te doen te hebben, ten nauwste samenhangend met „de tijds-omstandigheden". Maar de warmte der sympathie, door zulk vooruitzicht bij de over- groote meerderheid gewekt, - ze is toch weer in hooge mate karak- teriseerend. En de wetenschap komt nu op menig gebied hare diensten toonen. Bij velen zal het besef ontwaken, hoe die „dorre, drooge studie" in laboratoria toch nog heel wat anders beduidt dan „liefhebberij van boeken wurmen". Heeft in de Chemische Sectie van het Natuur- en Ge kundig Congres te Amsterdam de heer Katz niet gedemonstreerd, dat men weldra op zeer eenvoudige wijze het brood versch kan houden, zoodat daarmee de onoplosbaar-lijken de kwestie van den bakkers-nacht- arbeid plots van de baan zou zijn zouder tusschenkomst van den wet gever! Voor den niet al te zwart- kijkerig-aangelegde openen zich nu „onmetelijke perspectieven"Op het aanstaande Internationale Vrou wen-Congres, dat de Amerikaansche miss Jane Adams, uit Chicago, zal leiden en waarvoor de „animo" buitengewoon is, zullen wij hooren yan den „nieuwen dageraad", dien de Eva der twintigste eeuw ziet komon. En te Amsterdam heeft de onder-directrice van den Arbeidsbeurs aldaar, mej. Van Oorschot, geschetst eeng nieuwe verhouding tusschen huisvrouw en dienstbode, waardoor zélfs het „dienstboden vraagstuk" zou worden opgelost on de tegenzin om „te gaan dienen" allengs overwonnen. Door het afbakenen, aan beide kanten, van rechten en plichten. Het vast stellen en waarborgen daarvan. Dat ook hier aan beide kanten „offers" zullen moeten worden gebracht, aan egoïsme 'gekortwiekt en om plichts besef versterkt - 't staat vast. Nog maals aan beide kantenEn dat de oplossing van dit „vraagstuk veler eeuwen" voor onnoemelijk veel dames babbel-kransjes een gevoelig verlies aan „discours-stof' zal wezen: wie durft 't betwisten Dat er ook nu tegenover de licht punten, heel wat „schaduw" is in de historie der jongste week-periode: w(j weten 't allen. Het heengaan in de kracht der jaren, van kranige „selfmade-men" als het Haarlemsche Raadslid Rinksma was: 't is te be treuren voor ruimer kring dan dien zijner gewone dagelyksche bezigheid. Wij hebben de thans vaststaande ramp van het vergaan der „Prins Maurlts". De droeve gevallen van gasverstikking te Amsterdam, - zoo veelste waarschuwing voor hen, die de aaD maning van de klapper-nacht wakers uit den ouden tijd, van„Berg je kolen en vuurtje op!" feitelijk nog steeds noodig hebben Er zijn gruwelijke, aarts-griezelige, zeer-recente gevallen op het gebied der criminaliteit. Er is weer een „messe steker" opgedoken, ditmaal te Vlissingen vrouwen en maagden bedreigend Er is nog heel wat meer treurig- eu narigheid. Maar voor hem, wiens blik niet onherstelbaar-vertroebeld, versomberd is, zal 't toch duidelijk zijn, dat Gode zij dank „het licht" de bovenhand behoudt 1... Mr. Antonio. DE OORLOG. De officleele legerberichten van 14 en 15 April. Van het Westelijk front. Het Fransche legerbericht meldt, dat do Dinsdag over het geheele front rustig verliep. De tyd werd gebruikt oin hot in de vorige week veroverde terrein te bevestigen. Door Fransche vliegers werden de militaire loodsen te Vigneulles met succes gebombardeerd. De mededeeling van den 15en zegt dat bjj la Boisselle de loopgraven en schuilplaatsen der Duitschers door het Fransche geschutvuur totaal ver nield werden. In Argonne ontstond eon plaatselijk gevecht, hetwelk in het voordeel der Franschen werd voortgezet. Een tegenaanval der Duitschers bij Eparges werd afgeslagen. Evenzoo ging het met Duitsche aanvallen in het bosch van Ailly en in het bosch van Montmare. In den Elzas gingen de Franschen ten N. van de Lauch 1500 M. vooruit. Het Duitsche legerbericht van den IBen meldt, dat het tusschen Maas en Moezel slechts tot op zichzelf staande gevechten kwam. Een aanval der Fraiischen bij Marcbeville, welke tot driemaal toe herhaald werd, werd onder zware verliezen afgesla^ Ook in bet Bois le Prfitre mislukten de aanvallen der Franschen. Vijandelijke afdeelingen, welke op trokken tegen de Duitsche stellingen bij Manonviller, werden onder groote verliezen teruggedrongen. Ten Z. van den Hartmannsweiler- kopf beproefden de Franschen tot 5 maal toe door het Duitsche" front te breken. Echter zonder succes. Datum 15 April wordt van Duitsche zijde uitvoerig bericht over de ge vechten tusschen Maas en Moezel, welke een uiterst verbitterd karakter hebben. Volgens het Duitsche bericht ondernamen de Franschen in het tijdvak van 10 tot 14 April minstens 23 aanvallen op de Duitsche stellin gen. Soms slaagden zij erin een ge deelte van de Duitsche loopgraven te bezetten, doch ten slotte werden zij er steeds weder uitgeworpen. Heele regimenten van de Franschen werden vernietigd. Vooral bij Eparges wordt bloedig gevochten. Aanval op aanval wordt hier door de Franschen gedaan. Totnogtoe zonder resultaat. Hierbij komen nog de voortdurende gevechten op korten afstand in het Bois le Prêtre, waarbij in het geheel geen rust bestaat. Onophoudelijk is hier het woord aan de blaDke wape nen. Het Duitsche bericht geeft dan ook aan, dat de Fransche verliezen ontzettend zijn. Evenwel zullen die aan Duitsche zijde niet voel minder zijn. Zooals bekend is, werd de ver dediging van de stellingen bij Eparges reeds tot drie keer toe aan een ander regiment opgedragen. Het bericht besluit met de medo- deeling dat achter St. Mihiel gedurende Ingezonden Mededeeling. HERMAN NYPELS - HELDER. Heerenmode-Artikelen. Bsmaakte kleeding. Kleeding naar maat. Steeds het nieuwste. den 14en weder belangrijke troepen bewegingen werden waargenomen, zoodat er tusschen Maas en Moezel voorloopig geen rust zal heerschen. Van het O o s t e 1 ij k front. Het Duitsche legerbericht van den IBen geeft den toestand als onveran derd aan. Een Oostenrijkse!) bericht van den 15en meldt dat een aanval der Russen aan de Bialla werd afgeslagenEvenzoo verliepen de door de Russen met groote kracht ondernomen aanvallen op de - Oostenrljksche stellingen aan de Stryj. Overigens is er op het front geen belangrijks gebeurd. Volgens eenige bladen is de aanval der Russen thans volkomen tot staan gekomen en worden de vijandelijke aanvallen minder krachtig. Alleen bij den Uszok pas duren de gevechten met groote hardnekkigheid voort. Volgens een Turksch bericht werden de Engelsche oorlogsschepen „Lon den" en „Renard"ophun verkénnings- tocht in de Dardanellen, mot succes beschoten. De „Londen" zou herhaal delijk door zware houwitser projec tielen getroffen zijn. Aan den Sjat el Arab (Perzische golf) is ook weer gevochten. Maandag en Dinsdag werden de Engelsche troepen hier aangevallen door een macht van 23.000 Turken, Koerden en Arabieren, welke 28 stukken ge schut tot hunne beschikking hadden. De Engelschen hebben hen echter teruggedreven. 18 Officieren en 300 man werden gevangen genomen, terwijl 2 kanonnen en verscheidene vaandels buitgemaakt werden. Da Engelscha varllazen. Londen, 16 April. In het Lager huis heeft Tennant, de onderminis ter van oorlog, vandaag meegedeeld, dat de Engelsche verliezen tot den 11 den dezer in het geheel 139,347 aan dooden, gewonden en vermisten hebben bedragen. De „Ptarmlgan" getorpedeerd. Londen, 15 April. De bladen be richten, dat het Engelsche stoomschip Ptarmigan" bij het lichtschip „Noord- Hinder" getorpedeerd is. Van de equi page van 22 man zijn er elf gered. (Het stoomschip Ptarmigan," groot 780 br. tons, gebouwd in 1891, be hoorde aan de Gen. Steam Nav. Co. Ltd., te Londen. Het was Woensdag j.1. van Rotterdam naar I<onden ver trokken. Een Zeppelin boven de Engelsche kust. Zooals wij reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag komen mede- deelen heeft een Zeppelin weer eens eon bezoek aan EDgeland gebracht. Woensdagavond te 8 uur bewoog het luchtschip zich boven Blyth en wierp eenige mijlen verder het land in een 20 tal bommen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Ook werd weinig schade aangericht. In Wallsend, een industrieele voor stad van Newcastle werden 6 bom men geworpen, waardoor op 4 plaat sen kleine branden ontstonden, welke echter spoedig gebluscht konden worden. De nacht was bijzonder duister, terwijl het weer eeninszius mistig was, De omstandigheden waren dus gunstig voor een aanval uit den lucht. Vandaar ook dat men eerst laat het luchtschip bemerkte. BINNENLAND. Nederlandsch stoomschip getorpedeerd. In een gedeelte van onze vorige oplaag konden wij nog berichten dat het Ned. s.s. „Katwijk" in den grond geboord was. Nadero bijzonderheden ontbraken toen nog. Thans is bq het op last van het departement van Marine ingestelde onderzoek het volgende gebleken: Het stoomschip „Katwijk" kwam van Baltimore en was bestemd naar Rotterdam met een lading graan, geconsigneerd aan de Nederlandsche regeering. Het was des middags door het vaarwater van de Downs geloodst naar het Sunk lichtschip en had van daar koers gesteld langs de Gallopei naar het lichtschip Noord-Hinder. Daar de gezagvoerder vóór het uit gaan den raad had gokregen, dit traject alleen overdag te bevaren, kwam hq ongeveer halfacht ten anker, in 20 vaam water, op 7 mijl afstand ten Westen van laatstgenoemd licht schip. Het tij liep om de West, zoo dat het schip O.N.O. voorlag. Dadelijk werd het ankerlicht geheschen, en werden de twee groote electrische lampen klaar gemaakt, die het schip buiten boord moesten verlichten. Als kenmerken had het schip buiten boord geschilderd: de Nederlandsche vlag voorop, laDg 15 Meter, en achterop lang 10 Meter en Katwijk - Rotterdam. Bovendien liet men de natievlag waaien, benevens kantoorvlag en het naamsein. De tweede stuurman was met 2 matrozen bezig met de lampen, die, aan dek staande, de vlag en het naamsein goed verlichtten, doch met spieren buiten boord gevoerd moeten worden om ook den romp te ver lichten. Op de brug stond een uitkijk, overigens was er niemand aan dek. Plotseling voelde men een hevigen schok, en de stuurman zag aanbak- boord vóór de brug een groote water kolom boven de verschansing komen. De olielampen vlogen uit de beugels, en er ontstond dadelijk brand. De kapitein en de geheele bemau- ning kwamen onmiddellijk aan dek; de booten werden uitgedraaid en afgevierd. De tweede stuurman ging met negen man in de stuurboords boot, en de kapitein, nadat hij eerst zijn portefeuille met papieren uit rle kajuit had gehaald, in de bakboords boot met twaalf man. In de hoop, dat het schip nog zou blijven drijven, bleven de booten eerst in do nabijheid. Zij zagen toen plot seling vlak bij een duikboot uit hot water oprijzen. Nummers of naam werden niet gezien. Zij had een rechten voorsteven met laag voorschip, daarna een verhooging, waarop eenige opstanden, vermoede lijk periscopen, en daarachter weer een laag achterschip. Zoowel in het Duitsch als in het Engelsch werd de duikboot, die op ongeveer 15 meter passeerde, aangepraaid, doch men ontving geen antwoord. Menschen had men niet kunnen onderscheiden. De kapitein praaide ook nog om de sloepen naar de Noord-Hinder te sleepen, doch ook daarvan werd geen notitie genomen. De duikboot verdween daarop in de duisternis. Na omstreeks 20 minuten zonk de „Katwijk". De booten roeiden toen naar het lichtschip Noord-Hinder, waar zij achtereenvolgens omstreeks 2 uur en half drie aankwamen. Schepen waren er op het oogenblik van de ramp niet in zicht. De bemanning heeft niets kunnen redden. Gelukkig is er niemand om gekomen of gekwetst. Onder de geredde papieren bevin den zich de bewijzen, dat de lading geconsigneerd was aan het Neder landsche gouvernement. Niemand, ook de uitkijk op de brug niet, heeft vóór den schok iets van de duikboot gezien of heeft iets hoo ren praaien. De „Nieuwe Rott. Ct." van Don derdagavond schreef over dit geval: De betrekkelijke kalmte, de terug gekeerd was na de semi-offleieuse verzekering, dat de gebeurtenissen mot „Medea", „Batavier", „Zaan- stroom", enz. niet mochten worden opgevat als te duiden op eene veran derde houding van Duitschland jegens de neutrale Nederlandsche scheep vaart, is weer op ruwe wijze ver stoord door het bericht omtrent de torpedeering van de „Katwijk". Dit is, wellicht, het ernstigste ge val voor onze scheepvaart, dat zich sedert het begin van den duikbooten oorlog heeft voorgedaan De „Katwijk" was op weg - verschil met de „Me dea", de „Batavier", de „Zaanstroom" niet naar eene Engelsche haven, doch naar Rotterdam. Over de be stemming van de lading bestond geen twijfel hoegenaamd. Deze bestond immers uit graan, dat aan de Neder landsche Regeering was geconsig neerd. Hier stond dus vast, dat van contrabande geen spraak was. Het schip voerde lichten, vlaggen en had alle in dezen tijd gebruikelijke ken- teekenen van een Nederlandsch schip. Het lag daarenboven voor anker terwijl verwacht kon worden, dat een schip van eene der oorlogvoerende mogendheden op de plaats, waar het onheil geschied is, niet voor anker zou gaan. Niettemin ia het schip getorpedeerd door eene duikboot. Dit werd uit drukkelijk gemeld schoon van an dere zijde een bericht komt, waaruit zou afgeleid moeten worden, dat de wijze waarop het schip is vernietigd, niet volstrekt vaststaat. Maar het feit, dat het schip niet varende was, sluit reeds vrijwel uit, dat da ramp aan eene mijn zou zijn te wijten. Overigens is voorzichtigheid bü de beoordeeling van het geval natuurlijk gewenscht. Daartoe zullen nadere bijzonderheden moeten worden afge wacht. Is de kapitein van het schip gewaarschuwd? Zijn de scheepspa pieren te voren onderzocht? Heeft de duikboot haar vlag getoond Van welke nationaliteit was de onderzeeër Van dit alles - belangrijke punten nietteminweten wij voorshands niets. De mogelijkheid, dat de tor pedeering van de „Katwijk" aan eene vergissing zou zijn te wijten, schoon dan aan wat men gemeenzaam een „reuzeflater" pleegt te noemen, mag niet absoluut ter zijde worden ge steld. Blijkt dat het geval, dan zou mogen worden verwacht, dat van de zijde van het land, wiens zeemacht de fout heeft begaan, uit eigen ini tiatief, met ronde zeemanseerlijkheid, schuld wierd beleden en verontschul diging gemaakt In het Ochtendblad van Vrijdag zegt het blad verder: Uit de nadere berichten omtrent de torpedeering van de „Katwijk" is thans het volgende duidelijk gewor den. Het schip is getorpedeerd uit een onderzeeër, onverhoeds, zonder dat de kommandant van de duikboot aan zijn daad eenige waarschuwing heefc doen voorafgaan, dus ook zonder dat hij zich op eenigerlei wijs van de nationaliteit van het schip, dat uiterlijk duidelijk als een Nederlandsch schip kenbaar was, nader vergewist om maar niet eens te spreken van de lading, bestaande, gelijk men weet, uit aan de Nederlandsche regee ring geconsigneerde maïs dus bui ten kijf geen contrabande. De mogelijkheid, die wij gisteren meenden nog open te moeten hou den: dat er een geweldige blunder zou hebben plaats gehad, kan dus nu wel terzijde worden gesteld. De „Katwijk" is getorpedeerd in strijd met de gebruiken van den oorlog ter zee, en in strijd met de geldende regelen van volkenrecht Zou de kommandant van de duik boot zelf hebben gevoeld, dat zqn ruwe daad hot daglicht niet kon verdra gen De duikboot heefc haar nummer niet laten zien, noch haar vlag ver toond. Er is dus voor de nationaliteit van de onderzeeör geen bewijs. Men kan daarnaar slechts gissen, hetgeen, trouwens, na de gebeurtenissen van den iaatsten tijd niet moeilijk is. De Nederlandsche regeering zal zeker niet nalaten, omtrent de natio naliteit van de duikboot, die de ver nieling van de „Katwijk" voor hare rekening heefc genomen, zekerheid te erlangen. Wü vertrouwen, dat de regeering, tot wier zeemacht de onder zeeör behoort, zich niet zal willen verschuilen, en rondborstig hare ver plichting tot vergoeding van de ge leden moreele en materiéele schade zal aanvaarden. EeDigen tijd geleden zijn hier te lande luchtvaartuigen gezien, koersende over ons land, en dus onze onzijdigheid schendend. De inlichtingen daarover door onze re geering in de oorlogvoerende landen ingewonnen hebben toen geen resul taat opgeleverd. Geen der oorlog voerenden heeft de fout willen be lijden. Zoodat wij het maar hebben moeten beschouwen, alsof er een ge zichtsbedrog plaats had gehad. Daarvau kan in dit geval geen sprake zljo. Het feit valt bfc geen mogelijkheid te ontkennen, en men mag verwachten, dat de dader zich niet opnieuw schuil houden zal. Ook is er geen aanleiding voor prljsge- rechten en andere expedienten, om de zaak op de lange baan te schuiven. In de Nederlandsche memorie van 12 Februari, het antwoord op de Duitsche aankondiging van den duik bootenoorlog, heeft onze minister van buitenlandsche zaken in het licht dat onzerzijds bij de Engelsche regeering bedenkingen waren uiteen- tegen misbruik door Eugelsche handelsvaartuigen van de Nederland sche vlag. „Die wederrechtelijke prak tijk vervolgt dan de memorie doet niets af aan de verantwoorde lijkheid van de keizerlijke Regeering, aangezien onderzoek naar het schip voordat het genomen of vernietigd wordt een plicht is, waaraan de oor logvoerende zich niet kan onttrekken. Indien het plaats greep, dat een Nederlandsch schip slachtoffer werd van eene vergissing van de zijde der Duitsche wapenmacht, zou de verant woordelijkheid daarvoor op de Keizer lijke regeering vallen". In deze zinsneden is - wie ook de dader in dit geval moge zijn - het juiste standpunt onberispelijk aangegeven. Het lijdt dan ook geen twijfel, dat onze regeering krachtig voor de rechten der neutrale vaart zal opkomen, nu zelfs van eene ver gissing geen sprake is, doch door een daad van verregaande roekeloosheid, of onverantwoordelijke onachtzaam heid, de eerste regelen, om tot ver nietiging van een neutraal schip te kunnen overgaan, zijn geschonden, en ook verder elk voorwendsel voor de vernieling van het schip ontbreekt. De „Telegraaf' schrijft onder het hoofd „Sluipmoordenaars": De laatste „vriendelijke" daad, het torpedeeren van de „Katwijk", is zonder twijfel van een zeer ernstig karakter. Uit de verklaringen der bemanning blijkt, dat op dit stilliggende schip, dat al zijn lichten voerde, waarvan de Nederlandsche vlag breed uitwoei, dat al de kenmerken vertoonde, die een neutraal schip in deze tijden vertoonen kan, zonder eenige voorafgaande waarschu wing een torpedo is afgeschoten niet alleen, doch door de duikboot zelfs niet de minste poging is gedaan de bemanning te redden. Men heeft haar in koelen bloede, na het schip lek en in brand geschoten te hebben, aan haar lot overgelaten, en men mag van geluk spreken, dat zij na zes uur roeien in den nacht nog veilig en wel aan boord van het lichtschip is kunnen opgenomen worden. De sluipmoordenaars, want een andere naam past hier niet, hebben natuurlijk niet den moed gehad vóór noch na hun heldendaad hun vlag te vertoonen, zoodat men wel ten eeuwigen dage in 't onzekere zal verkeereD aangaande hun nationali teit Uit de omstandigheden waaronder deze laffe daad bedreven is, heeft het Nederlandsche volk echter reeds zyn conclusies getrokken, doch wij waar schuwen er ernstig voor, dat zich door zijn verontwaardiging niet te ver late voeren en onze Regeering niet doe spelen in de kaart van een of andere mogendheid, die er blijk baar belang bij heelt ons zoodanig te prikkelen, dat wij ten slotte hebben te overwegen of w|j ons goed recht met de wapenen in de hand al of niet zullen verdedigen. Wanneer ons land toch aan de algemeene razernij moet deelnemen, dat het dan onze Regea- ring zij, die het oogenblik kiest, en niet de Regeering, die deze laffe sluip moordenaars tot handlangers heeft. Stoomtrawlers opgebracht. Volgens een te JJmuiden bij de betrokken reederljen ontvangen tele gram uit Hamburg zijn de stoom trawlers St. Nicolaas (IJm. 137), de I (IJm. 7), do H (IJm. 145) en de „Rijnland" (IJm. 198) door Duitsche torpedobooten naar Cuxhaven opge bracht. Redenen of nadere bijzonderheden zijn niet opgegeven. (Re«dB in een gedootto van ons vorig nummer opgenomen.) Een later bericht meldt, dat de 4 trawlers Donderdag weer zijn vrij gelaten. Het verdwenen geldkistje van dan sergeant Van Otterlo. Bij afsluiting en verificatie van het kasboek van het 19e bataljon infanterie te Soerabaje door de commisie belast met de instructie in zake den ser- t-majoor der militaire administra tie Van Otterlo, is gebleken, dat een bedrag van f11,424,25 in kas behoorde te zijn, meldt het „Soer. Handblad.". Bij het onmiddelljk ter plaatse Ingesteld onderzoek door bedoelde commissie is slechts met zekerheid kunnen worden vastgesteld, dat ge noemd bedrag den vorigen" dag om II uur v.m. nog aanwezig was. Sporta van diefstal of van braak werden niet gevonden, de geldkisten tn hangsloten waren ongeschonden. De «ergeant-majoor Van Otterlo beweerde, dat hij des morgens om 7 uur zijn geheele kas, geborgen in een klein particulier geldkistje, heeft genomen ujt de geldkist aan de hoofdwacht; dat hij daarop naar zijn bureau is gegaan en het geldkistje op zijn schrijftafel heeft gezet; dat hij zich daarna voor enkele minuten heeft verwijderd en terugkomende het geldkistje verdwenen vond. Eenig bewijs of aanwijzing voor i juistheid dezer bewering heeft de commissie echter niet kunnen ont dekken. Op grond van deze bevinding en van art. 86 der Comptabiliteitswet stelt de commissie voor het bedrag van f18,324,25 uit de rekening van de admistratie van het 19en bataljon infanterie af te schrijven, en den sergeant-majoor van Otterlo met genoemd bedrag te belasten. SPORT. Voetbal. Competitiewedstrijd Adelb.- Land vak 1. Woensdagmiddag werd op het terrein van H. B. S., de eerste der militaire competitie-wedstrijden ge houden, die op initiatief van den opperbevelhebber van Land- en Zee macht Z. E. generaal Snijders geor ganiseerd zyn. Wegens het slechte weer was deze match een keer uit gesteld thans Bcheeu do zon prachtig en had een groote massa volk voornamelijk militairen naar het terrein gelokt. Twee muziekcorpsen zorgden voor de vrool(jkheid. Het resultaat was dat Laodvak I welverdiend won met 2—0. Door Z. E. den Vice-Admiraal en er vele officieren met hunne dames, werd deze wedstrijd bijgewoond. Ingezonden Mededeeling. Rugpijn. Rugpijn is een vorschljnsel, het welk niet verwaarloosd dient te wor den, want meestentijds duidt het aan, dat de nieren (welke onder het smalle gedeelte van den rug zfjn gelogen) aangetast zijn of bedreigd worden. De pijn kan licht, vaag, dof, onop houdelijk of met tusschonpoozen op treden, zij kan van betrekkelijk weinig hinder, een gevoel van zwaarte, ste kend of snijdend zijn, zoodat bukken haast ondoenlijk is. Zelfs wanneer zij het gevolgd is van een gevatte koude, een slag of val mag zfj niet verwaarloosd worden. Bij hen, die aan gewrichtspijnen lijden, is zij een waarschuwend verschijnsel, de voorloopster van rheumatiek, jicht, zenuwpijnen, heupjicht, in het kort zfj wfjst op lichamelijke verwoesting door urinezuur. Andere gevolgen kunnen zijn nier- of .blaasontsteking, ureraie (urinezuurvergiftiging), water zucht, niersteen. Foater's Rugpijn Nieren Pillen ge nezen de rugpijn, omdat zij haar aan tasten in haar werkelljken oorsprong de nieren. Zü heratellen de nieren, wanneer deze verzwakt of aangedaan zijn, zij lossen op uitstekende wijze het urinezuur op en voorkomen dien tengevolge tal van gevaarlijke ziekten. Te Den Helder verkrijgbaar b\j de Fa. De Bie—Biersteker, Keizeratr. 98. Toezending geschiedt fr. na ontv. van postwissel h f 1.76 voor één, of f 10. - voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, wei gert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. (46)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1915 | | pagina 1