UNIFORMEN HERMAN NYPELS, - HELDER. Thee E. Brandsma Zee- en Landmacht LAKENHANDEL. gerookte Paling Laatste berichten. Mej. N. KISKE, Dag-Dienstbode Een Verstelnaaister B. H. BALM Bij P. BUK, Schagenstraat 58, der andere drijfkracht dan die van den wind. Niettemin was ik teleur- Ik heb de inrichting zeer goed in mij opgenomen, de werking volkomen begrepen. Maar, maar wat ik zag, had ik ruim 40 jaar geleden, minder goed gesteld, ook reeds gezien. Van zeilen is geen sprake. Voor de praktijk, voor gebruik op onze binnenschepen acht ik de vinding ab soluut onbruikbaar, zóó gelijk ik ze toen zag. Niettemin zweeg ik; op herhaald en dringend verzoek van den uitvin der. Hij beweerde nog verbeteringen te kunnen aanbrengen. Er kunnen verbeteringen worden aangebracht, maar de grondgedachte deugt niet, ik voorspel de vinding niet de minste toekomst. Toch zal ik nog een wijle zwijgen omtrent de inrichting zelf: de uit vinder heeft mij een verbeterden proeftocht toegezegd. Misschien, mis schien voldoet die meer aan mijn verwachtingen, voor zooverre daar nog iets van is overgebleven. IJmuiden, 12 Juli. Mooi resultaat. De Noordwijker logger „Cornelia" maakte voor zijn vangst van 20 last haring alhier plusminus 10.000 gul den, geen slecht reisje ditmaal. - IJmuider vloot. Ongeveer een 20 tal trawlers waren Zaterdag aan de markt alhier, waar door de aanvoer van visch tamelijk groot was. Hierdoor verkrljgtde visscherhaven weer haar gewoon aanzien. Nog een 30 trawlers liggen hier stil,de overigen zijn geregeld in de vaart. Een Handelsschool met 2-Jarigen cursus voor Noord-Holland boven het IJ. Men schrijft ons: Naar aanleiding van de bestaande plannen om dezer dagen in Alkmaar over te gaan tot oprichting van een handelsschool, die ook voor alle om liggende plaatsen zijn beteekenis hebben zal, kan 't zijn nut hebben om hier in 't kort inrichting en doel van deze geheel nieuwe instelling van onderwijs uiteen te zetten. Ter vermijding van alle misver stand zij er allereerst op gewezen, dat het karakter van de te Alkmaar bestaande Handelsdagschool met 3- jarigen cursus volkomen onaangetast blijft. Deze school, die, gelijk uit 't van jaar tot jaar toenemend aantal leerlingen blijkt, aan een sterke be hoefte voldoet, is en blijft de aange wezen inrichting van onderwijs voor die leerlingen, die na 3 jaren han delsonderwijs te hebben genoten, plaat sing zullen zoeken in handel of be drijf. Zeer waarschijnlijk zal nu na de groote vacantie naast deze inrichting een geheel nieuwe school worden ge opend, die bedoeld is voor oudere leerlingen. Ia een 2jarigen cursus zal zij een uitgebreide opleiding geven voor de "meest verschillende betrek kingen op 't gebied van handel, bedrijf en administratie. Vermoedelijk zullen tot de school worden toegelaten de leerlingen, die de eerste 3 klassen eener hoogere burgerschool of de be staande Handelsdagschool met 3jari gen cursus hebben afgeloopen. Dit geeft reeds dadelijk het voordeel, dat voor tal van leerlingen de beroeps keuze kan worden uitgesteld. Immers eerst als de leerling 3 klassen eener H. B. S. of daarmee gelijkstaande inrichting heeft doorgemaakt, behoeft, geheel in overeenstemming met zijn vaak daar eerst gebleken aanleg, een definitieve keuze van studierichting te worden gedaan. Dergelijke handelsscholen met 2- jarigen cursus, die dus als bovenbouw op een 3-jarige middelbare school zijn te beschouwen, heeft men reeds te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Harlingen, Enschede, Nij megen, Vlissingen, Haarlem, Rolduc en Den Haag. De oprichting van deze scholen is grootendeels 't gevolg van de be hoefte van de groote commercieele, financieels en industrieele onderne mingen om te kunnen beschikken over krachten, die niet alleen een algemeene ontwikkeling bezitten, maar die ook speciaal zijn voorbereid met 't oog op de eischen van den modernen groothandel en grootbedrijf. Om deze reden hebben verschillende groote handelslichamen, bankinstel lingen (b.v. de Twentsche Bank") en dergelijke, aan bet bezit van het eind-diploma dezer scholen een bij zondere waarde toegekend, waar 't geld de aanstelling van nieuw per soneel. Voorts verschaft bij ministe- rieele beschikking het eind diploma dezer middelbare handelsscholen toe lating tot: a. het examen tot opleiding voor adspirant-administrateur bij de Kon. Marine; b. het examen voor adspirant- verificateur der Invoerrechten en Ac cijnzen c. het examen A voor surnumerair der Registratie en Domeinen d. het examen voor candidaat- Indisch ambtenaar e. het examen voor Surnumerair der Posterijen en Telegraphie; f. de examens voor Candidaat- Notaris; g. het examen voor klerk bij 's Rijks werf met een aanvangssalaris van f 600. i. het examen voor Ambtenaar bij de in- en uitvoerrechten en ac- cijnsen in Ned.-Indiö, en k. de school tot opleiding voor Surnumerairs voor den Ind. Dienst. Ten slotte geeft het eind diploma nog recht van toelating tot de Nederl. Handelshoogeschool te Rotterdam, terwijl 't ook de meest gewenschte voorbereiding is voor hen, die later voor den Consulairen Dienst wen- schen te worden opgeleid. Wij hopen hier dus in hoofdlijnen de groote beteekenis van deze middel bare handelsscholen te hebben uiteen gezet. Voor verdere inlichtingen moeten wij echter belanghebbenden verwijzen naar de betrokken autori teiten te Alkmaar. Wanneer nu, ver moedelijk in September, te Alkmaar de 2-jarige middelbare handelsschool geopend wordt, dan is dit een feit van beteekenis op onderwijsgebied, waar de verschillende plaatsen in Noord-Holland boven het IJ ten zeer ste bij geïnteresseerd zijn. SPORT. Voetbal. Militaire Competitie Stelling van Oen Helder. Gelijk men weet zijn op 'toogen- blik de militaire wedstrijden nog in vollen gang. Door de weinige publi citeit, die aan de programma's wordt gegeven merkt het burger publiek er al heel weinig van. Voor zoover deze wedstrijden op 't Terrein Bol- weg gespeeld worden, is dit jammer, daar iedereen daarop in dat geval vrijen toegang heeft, 't Is daarom, dat wij ons tot oen invloedrijk per soon op Militair Sportgebied hebben gewend met verzoek ons een pro gramma ter publicatie af te staan. Wij gelooven dat wij de talrijke voet bal-liefhebbers verplichten door het hier af te drukken. Terrein Bolweg Donderdag la Juli 2 4 uur: Veidstelling Artill.Veldstelling II, Scheidsrechter R. Luljckx. 6-8 uur: Adelborsten Erfprins, Scheidsrechter Van Hulst.. Maandag 19 Juli 6-8 uur: Erfprins-Veldslelling II, Scheidsrechter R. v. d. Poll. Donderdag 22 Juli 2—4 uur: Land vak Infant.-Veldstelling Artill., Scheidsrechter Van Hulst. —8 uur Adelborsten—Veldstelling II, Scheidsrechter P. Krabbendam. Donderdag 29 Juli 10-12 uur: Veldstelling Art.-Erfprins, Scheidsrechter Wijnmalen. 2-4 uur: Landvak lnf.-Adelborsten, Scheidsrechter Wijnmalen. Vooral de match Landvak - Adel borsten op 29 Juli zal belangrijk zijn, daar zij over 't kampioenschap be slist. Van het Westelijke gevechts terrein. Parijs, 12 Juli. Namiddagcommu niqué. Er hoerschte groote activiteit in don loop van gisterennacht op ver schillende punten van het front. In den sector van Atrecht beproefden de Duitschers na een groot, aantal projectielen met verstikkende gassen te hebben geworpen tegen midder nacht, een aanval ten zuiden van Souchez, die mislukte. Te twee uren werd een tweede aanval beproefd, die de Duitschers in staat stelde het kerkhof te bezetten en eenige aan sluitende stukken loopgraaf. Een hevig gevecht met handgra naten werd geleverd in de loopgraven ten zuidoosten van Neuville St. Vaast, echterzondereenigenoemenswaardige winst aan een van beido zijde. Op het plateau ten noorden van de Oise was het wederzijdsche bombardement vooral hevig in de streek van Quen- neviére en Nouvron. In de Argonnen werd de strijd met bommen en mijnen afgewisseld dooi de beschieting der Fransche artillerie. In Woevre beschoten de Duitschers Fresnes hevig met allerlei soorten projectielen. Zij beproefden verschil lende aanvallen. Een bjj Sault en Woevre, andere bij het Apremont- bosch, Vaux Very en Tête de Vache. Overal ^werden zij afgeslagen. In de Vogezen deden de Duitschers in de nabijheid der Fransche stellin gen een mijn springen ten zuidoosten van Ammersweiler. Ver volgens deden zij een krachtigen aanval met vele compagnieën, die echter met zware vorliezen werd afgeslagen. Wij maak ten eenige gevangenen. Van het Oostelijk front. Weenen, 12 Juli. Rapport van den Generalen staf: Aan den Boeg ten noordwesten van Boesk veroverden onze troepen bij Dereflany een Russiéch steunpunt. Aan het front in het noordoosten hadden verder ook gisteren geen ge vechten plaats. De toestand is on veranderd. Van het Zuidelijke gevechts terrein. Weenen, 12 Juli. Rapport van den generalen staf: In den laatsten tijd ontwikkelden de Montenegrljnen aan de grens van Herzegowina grootere, doch vrucbte- looze bedrijvigheid. Zoo deden onlangs wederom ongeveer twee Montene- grynsche bataljons een aanval op onze grensstellingen ten oosten van Avto vac, nadat de zware artillerie de positie langon tijd onder vuur had genomen. De aanval echter werd af geslagen. Een onzer vliegers wierp te zelfder tijd in het Montenegrijnsche kamp bommen. Verder zuidelijk deed een vijandelijk bataljon een inval over de grenzen. Maar ook deze aan val werd door een tegenaanval af geslagende vijand werd op Monte- negrljnsch gebied teruggeworpen. Ten oosten van Trebinje trachtte de vijand na het mislukken van zijn pogingen in de vorige week, weer met het vuur van zware artillerie succes te behalen. Maar ook dit keer te vergeefs. Weenen, 12 Juli. Rapport van den Aan het front in het kustgebied trachtten de Italianen wederom eenige aanvallen te doen, die ook thans weer werden afgeslagen, zoo bijv. bij Vermegliano, Redejunglia en andere punten ten zuiden van het Krymassief. In het Karinthische grensgebied duurt de artilleriebeschieting voort, ook tegen onze stellingen op het grensgebergte ten noordoosten van het Monte Crocezadel en tegen enkele Tiroolsche werken. Nieuwe aanvallen van den vijand tegen de Cal de Lana mislukten evenals al de vroegere. Rome, 12 Juli. Officieele mede deelingOntmoetingen in onB voordeel in de dalen van de Chiese en Rim- bianco. In Carnia gingen de Italianen op den Grooten Pal (Pal Grande) tot het offensief over en hebben zij den vijand uit de naastbij gelegen loopgraaf met aanzienlijke verliezen verdreven. Aan de Isonzo is een nachtelijke tegenaanval van den vijand mislukt. De „Köningsberg" vernield. Londen. 12 Juli. De admiraliteit deelt mede, dat de monitors „Severn" en „Mersey" de Duitsche kruiser „Koningsberg" in de monding van de Rufigi (Oost-Afrika) op 4 en 11 Juli beschoten en het schip geheel vernield hebben. (Men zal zich herinneren hoe de kleine kruiser „Koningsberg" in het begin van den oorlog in de monding van de Rufigi een schuilplaats zocht en zich door het doen zinken van een kolenschip trachtte te beveiligen voor een aanval, doch zich daardoor tevens den terugweg naar zee af sneed. Duikbooten-oorlog. Londen, 12 Juli.De Amerikaansche bark „Normandy" landde heden te Liverpool veertien leden van de be manning van de Russische bark „Leo", welke door een Duitsche duik boot voor de kust van Pembrokeshire is getorpedeerd. Een Noorsch stoomschip door een Engelsche kruiser aangehouden. Christiania, 12 Juli. Ritzau's beurau meldtDe stoomboot „Markland" uit Bergen is 30 Juni door een Engelsche kruiser in de Noorsche wateren bij Kya aangehouden. Het Engelsche oorlogsschip gelastte de Noorsche stoomboot bij te draaien en vuurde een los waarschuwingsschot af. De Noorsche regeering heeft haar gezant te Londen opgedragen bjj de Engelsche regeering te protesteeren en er op te wijzen, dat de Noorsche regeering natuurlijk geen oogenblik de gedachte koestert, dat het optreden van de Britsche sc-heepscommandan- ten voortvloeit uit minachting voor de Noorsche neutraliteit. Maar het herhaalde voorkomen van dergelijke gevallen, maakt het noodig, dat de betrokken commandanten door de Engelsche regeering worden gelast voortaan nauwkeuriger toe te zien. UIT DEN OMTREK. Texel, 12 Juli. Vooi de betrekking van vader en moeder in het Algemeen Weeshuis alhier, hebben zich reeds meer dan 100 echtparen aangemeld. Ter markt waren heden aange voerd 728 lammeren, prijs f 15.50 k f 17.75, 293 schapen f28.—a f35. 2 koeien f200 a f235, 2 nuchtere kalveren f 17.a f24.- en 1 ram 18.-. Wieringen. Uitslag der Stemming van vier leden voor den Gemeenteraad te Wieringen, op den lOden Juli 1915. Uitgebrachte geldige stemmen 300. Volstrekte meerderheid 151. Uitgebrachte stemmen op: Jb. Brouwer 32. J. W. De Goeije 104. P. Keijzer Jz. 34. D. Koorn 182. P. Koorn Jz. 117. W. F. Lub 129. C. Maars 30. D. Oden 58. J. Rotgans Sz. 104. S. de Vries Pz. 234. Gekozen de heeren D. Koorn en de Vries. Herstemming tusschen de heeren De Goeije, P. Koorn, Lub en Rotgans. Anna Paulowna. Groenteveiling van Vrijdag 9 Juli '15. Aardappelen f 2.— a f 2.35 p. zak. kleine 0.95 a 1.05 Wortelen f3.i- a f 3.20 p. 100 bos. Peulen f 7.75 a f 8.25 p. 100 pond. Roode bessen f10 50 p. 100 pond. Groote boonen f 0.80 ii f 0.85 p. 1000. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië Verzend!ngswog I Datum dor (TiJdst.der ter post- laat. bUBl. Per: bezorging. a/hPoetk. m 80 JuU S.OO'anv. 33 S.OO'sav. Naar Atjeh en onderhoorigheden en de Oostkust van Sumatra: ovor Engeland olkon Dlnsd. 111.30's m. Naar Guyana (Suriname) 9 Juli 8.00 'aav. f 11.80 111.30 Queenstown mail vla Southampton (alleen op verl. d. afz.) Naar Curaqao, Bonaire en Aruba: lepost via Amsterdam 116 en 23 Juli 8.00'aav. iall vla Southampton i eiken Maan of QueenstowD dog en Dond. 11.30 'a m. Naar St. Martin, St. Euatatius en Saba 23 JuliI 8.00'aav. ■X 111.80 'a m zoepoat via Amsterdam 16 verl. d. afz.)1 mail vla Naai' Kaapland, Natal, Oranje-Rivier- kolonie en Transvaal: eiken Donderdag, 11.30 'au Advertentiën. Den 20en Juli a.s. hopen onze j geliefde Ouders J. KROONSTUIVER en E. W. GOUDSWAARD, hunne 50-jarige Echtvereeniging te j herdenken. Hunne dankbare Kinderen, I Behuwd- en Kleinkinderen. Ondertrouwd JOUKE HOFSTRA ANNA LOUISA MULLER. Amsterdam, Den Helder, 12 Juli 1915. KerkgTacht W, Receptie Woensdag 14 Juli, van 3-6 ure, Kerkgracht 48. Huwelijksvoltrekking 4 Aug. a.s. Huwelijksinzegening in de Lulhersche Kerk te Helder, n.m. half twee. Door deze geven wy U kennis van de geboorte onzer Dochter CORNELIA JOHANNA JIKKE. G. DE BEURS Gz. J. DE BEURS-KRUL. Helder, 12 Juli 1915. Door deze vervullen wij de treurige taak kennis te geven, van het overlijden op 7 Juni 1915 door een noodlottig ongeval hem overkomen bij het uitoefenen van zijn plicht, van onzen innig ge liefden Zoon, Broeder, Behuwd- broeder en Oom, den Heer P. BOON, in den ouderdom van bijna 45 jaar, in leven Korporaal Mach.- drljver Binnenlandsche dienst. Uit aller naam de Wed. J. BOON-v. Dalen. Voor de vele blijken van deelne ming, ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MAARTJE BLOM, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie P. DE WIT. C. BONTES en N. BONTES - Tromp, bedanken voor de vele blijken van belangstelling bij de herdenking van hun 45 jarig huwelijk ondervonden. Helder, 18 Juli 1915. Vereeniging „Tot Steun" op DONDERDAGMIDDAG half 3 in de Bestuurskamer van het Diaconiehuls. Verkiezing van een Bestuurslid. HET BESTUUR. VERLOSKUNDIGE, STATIONSWEG 1 eerste huis vanaf Koningsplein. VERLOREN een Dames-taschje, in den omtrek Koningstraat, Spoor straat of Keizerstraat. Tegen belooning terug te bozorgen bij VAN DIEN, Achterstraat 23. VERLOREN 1 bos Sleutels aan ring. Terug te bezorgen: MACHINISTEN-CLUB, Hoofdgracht Luitenant ter zee BLAND VAN DEN BERG, Dijkstraat 53, verzoekt inzending van REKENINGEN vóór 25 Juli a.s. Goed thuis gezocht voor één-jarigen herdershond, mooi dier, bijzonder geschikt voor waak hond Franco brieven letter A, boekhandel MAAS, alhier. HUWELIJK. Een net persoon, R.-K., 47 jaar oud, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met Weduwe of Meisje, onge veer denzelfden leeftijd, niet geh. on bemiddeld, om na wederzijdsche ken nismaking een huwelijk aan te gaan. Br. fr. No. 857 Bureau van dit blad. Wordt gevraagd een nette Dienst bode, met begin Augustus. AdresMej. VAN BREDA, Hoofd gracht 49. Gevraagd een nette Dag-dienstbode. AdresBreewaterstraat 67. Gevraagd van 8—8. Loon f 3.—. Ook gevraagd een Werkster. AdresMevr. GERDES, Hoogstraat 107. Gevraagd voor direct een Dag- of Dag-en-nacht-Dienstbode. Zich aan te meldenBinnenh. 79. Flinke Dag-dienstbode gevraagd. Adres: Mej. MEIJER, Kanaalweg97. Gevraagd een flink Meisje. Adres: Mej. WOUD, Binnenhaven 3b. Er bieden zich aan 2 gezusters, voor heele dagen. Leeftijd 19 en 16 jaar. Brieven franco onder No. 861, aan het Bureau van dit blad. Te koop: Een Viool met stok en kist. AdresDijkstraat 44. KINDERMEISJE. Gevraagd een net Kindermeisje. AdresMej. VEEN, Kanaalweg MANUFACTUREN. Gevraagd een Winkeljuffrouw met het vak bekend. Brieven onder No. 865, aan het Bureau van dit blad. gevraagd, voor één dag per week. AdresMolenerf 4, by de Fröbelschool. Gevraagd een flinke WERKSTER. Adres: GRUNWALD, naast het Postkantoor. Gevraagd een flinke DIENSTBODE. Aanmelding 's avonds na 7'uur. Adres: Hótel „DEN BURG". Mevrouw BRAAM vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, een flinke Dienstbode of Noodhulp. Zich aan te meldenMarinewerf, 's avonds na 8 uur. Mevr. VAN PIENBROEK, Ankor- park4, vraagt een DIENSTBODE, voor den dag of dag on nacht. Mevrouw VOS-Bisdom, Hoofd gracht No. 27, vraagt togen September of October een nette DIENSTBODE. Dagmeisje gevraagd, bij W. de BOER, Loods gracht 67. Gevraagd een L00PJ0NBEN of LOOPMEISJE. Loon f2. Adres: Apotheek, Weststraat 59. Een flinke LOOPJONGEN gevraagd. Adres: Firma S. A. KANNEWASSER, Kanaalweg. Flinke Jongen gevraagd voorde bezorging van 't Nieuws v/d Dag. AdresBoekhandel MAAS, Kanaalw. Een nette JONGEN gevraagd, voor bakkerij- en loopwerk. Adres: „DE KORENSCHOOF", Oostslootstraat 57. Flinke Jongen, niet boneden 17 jaar, gevr. voor de Broodbakkerij. Aanvangsloon 6 gulden en provisie. Broodfabriek „De Eendracht". Gevraagd een nette JONGEN. Loon f2.- i f 3.- naar gelang van den leeftijd. Adres: Boekhandel DUINKER, Spoorstraat. SCHOENMAKERSJONGEN gevraagd. Adfres: Janzenstraat 52. Eon net persoon, de middaguren vrij hebbende, zag deze gaarne door eenige werkzaamheden bezet, onverschillig wat ook. AdresBureau van dit blad. Gevraagd een Bakkersknecht, zelfstandig kunnende werken. Adres: Wed. P. K. VERBERNE, Oudeschild op Texel. Gedeeltelijk gemeubileerd Heerenhuis te huur. Inlichtingen te bekomen Binnen haven 101. Te koop wegens vertrek 8 aan den leg zijnde LEGHORNS-KIPPEN. Adres: Pieter Quantstraat No. 7. Te koop twee BURGERWOON HUIZEN, staande Bothastraat. Brieven onder No. 863, aan het Bureau van dit blad. Te koop een Kloek met 10 kui kens, een jonge Geit en een jonge Dekbofc. AdresD. ZAAL, Langestraat 58. Te koop: een goed onderhouden Heerenfiets. AdresVan Galenstraat 55. Wij berichten onze Clientèle te den Helder, dat vanaf heden onze WIJNEN tegen origineele prijzen (zie onze prijsboekjes) bij elke hoeveelheid te verkrijgen zijn bij de Firma H. BRES OTTO, Spoorgracht 36. ANBRAU Co., Utrecht. Hiermede geven wij kennis, dat onze zaken met ingang van 18 Juli a.s. des avonds om 9 uur GESLOTEN zijn, uitge zonderd des Zaterdagavonds. Beleefd verzoeken wij het geachte publiek hiermede rekening te willen houden. M. Ph. VERBEET, v. Galenstraat 37. A. KLOK, v. Galenstraat 48. D. KONINGSTEIN, v. Galenstraat 62. J. BRUIN, v. Galenstraat 22. J. F. OX, tevens de v. Galenstr. 27a. F. v. PEPERZEEL, S Slijterij Rozenstraat 23. M. DIJKER, Rozenstraat 68. L. DEKKER Dz., Rozenstraat 46. P. N. VAN REEMS, Rozenstraat 30. W. C. CALTENBACH, Rozenstraat 2. Wed. BRUNING-DITO,Wilhelminadw.str. 2. G. H. J. v. d. BOGAERDE, Wilhelminastr. 76. B. DE BOER, Piet Heinstraat 2. Gezusters KIKKERT, Cornelis Ditostr. 34. P. VAN DER VIS, Cornelis Ditostraat 9. H. LASTDRAGER, Paul Krugerstraat 26. C. TIJSEN, Polderweg 36. In Kruideniers- en Grutterswaren. J. KLUFT, Rozenstraat 60. J. LUIDINGA, Rozenstraat 28. GROOT, Wilhelminastraat 1 e. KRIJNEN, van der Hamstraat 3. SCHREUDER, v. Galenstraat 60. Handelaars in Groenten. TELEPH. INTERC. 140. voor Ketelmakers gevraagd. De Directeur van *a RIJKSWERF te WILLEMSOORD maakt bekend, /dat tijdelijk, voor ten minste 4 en ten hoogste 7 maanden, geplaatst kunnen worden 16 bekwame Ketelmakers. Zij, die bekend zijn met het werk aan Yarrow waterpijpketels, genieten den voorkeur. Sollicitanten hebben zich onder overlegging van getuigschriften, te wenden tot den Hoofdingenieur, Chef der afdeeling Industrie van *s Rijks werf. Heer zoekt Kost en Inwoning, tegen half Augustus. Brieven onder No. 860, aan het Bureau van dit blad. Een net Dagmeisje gevraagd. AdresWeezenstraat 49. DAGMEISJE. Gevraagd een net Dagmeisje, niet beneden de 16 jaar. AdresMej. VEEN, Kanaalweg 98. Er wordt gevraagd een net Dagmeisje bij Mej. ZEGER HOUTER, Kanaal weg 117. Wordt gevraagd een net Dagmeisje. Hoofdgracht 76. Zich aan te melden '8 avonds tusschen 9 en 10 uur. Een net Meisje, niet beneden 16 jaar, gevraagd voor het verpakken van koffie en thee, bij M. A. GRUN WALD Zoon, Kanaalweg 67/68. Gevraagd een net aankomend Meisje voor d6 morgenuren en een flinke Werkster. AdresKanaalweg 1 b. Gehuwd militair zonder kinderen, zoekt een KAMER. Brieven onder No. 862, aan het Bureau van dit blad. Kamer met Kookgelegenheid gevraagd, voor twee personen, (moeder en kind). Adres met brieven onder No. 864, aan het Bureau van dit blad. Ruime gemeubileerde Zit- en SLAAPKAMER te huur aangeboden zonder pension. Adres: GEZ. SANT, Hoofdgracht. Gemeubileerde Kamers te. huur, thans bewoond door den WelEd. Zeergel. Heer Dr. C. ten Hoen. Adres: Weststraat 4-6. Gemeubileerd Heerenhuls te huur aan de Binnenhaven. Te bevragen aan het Bureau van dit blad. Op veelvuldig verzoek blijft nog deze geheele week bij den Heer A. LAAN, Spoorstraat 116, met zijn EERSTE KWALITEIT uit eigen rookerij. Dagelijks versche aanvoer. KONINGDWARSSTR. 59. Is aan huis te ontbledan voor halan an brengen van panden. De aenigste Bank van Leening in deze gemeente. Geopend van 's morgens 8 uur tot 's avonds 10 uur. J. KIKKERT. koopt men tegen de hoogste waarde vodden, beenen, ijzer, koper, lood, zink, tin en rommeling. Aan hetzelfde adrea een bankschroef en staak en nog eenige Puien te koop. Speciale aanbieding. Ratento Adjusto f 7.00. Dit Corset is zeer geschikt voor Corpulente dames en wordt door H.H. Medici aanbevolen. Het beste Corset voor den prijs, bil T, Magazijn „INSULINDE", SPOORSTRAAT 87. Bij P. SCHRIEKEN, Smidstraat no. 21. Gesteriliseerd Vleesch. Uitgasneden 7 ct. p. ons. Stukjes 30 ct. Vraagt Uwen Winkelier Te huur een gezellig gemeubi leerde Zlt-Slaapkamer, aan de straat. Ook goed voor twee vrienden. Adres: Bureau van dit blad. Een geurig kopje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1915 | | pagina 3