HOUTEN LEDIKANTEN. Fosco Corsetten SSefWCorsetten COR. STAALMAN'S RIJWIELHANDEL. MAGAZIJN „DE STER" Voor Stoomen, Verven en nu ook gewoon Wasschen KUNSTTANDEN Nougat winkel BEDDENFABRIEK M. KLERCQ, ZOMERDRANK HAAR WRAAK. LIMONADE SIROPEN Kersen- en Ananas-Pralines IJSBONBONS, DROPS, Oe Notaris ÏTÏ BEECKMAN, en Huisraad, K. ACKEMA, 's WOENSDAGS J. VAN DE POLL, Het betreft hier uw gezondheid. >ndmaking. Wegens enorm succes, BLIJFT nog eenigen tijd gevestigd Laatste Aanbieding. volgestorte polissen „LOTISICO", Groote keuze in Houten Ledikanten, f 7.25. KAPOK-MATRASSEN, VEEREN- EN KAPQK-BEDSTELLEN, SPOORSTRAAT 32. LEVERTRAAN no. Enorme sorteering in alle prijzen Prijscourant op aanvraag Depöthouders. 95 Filialen! 850 Personen SPECIALE AANBIEDING! Tn 5 verschillende smaken, meest verfrisschende drank. Prijs per Vi ffl. 65 ets. )l *1 I* Voor ledige flmchen worden 5 ets. vergoed! Overheerlijk Nieu w van natuurvrüchten bereid, keurig verpakt! 20 ets. per ons. VRUCHTEN-PASTILLES, VRUCHTEN-BLOKJES, bereid uit de allerbeste grond stoffen en zeer voordeelig in prys. Keizerstraat hoek Verl. Spoorstraat, DEN HELDER. DE NAAM ONZER FIRMA WAARBORGT ZUIVERHEID EN KWALITEIT. richte men zich tot de moderne nieuwgebouwde fabriek te Hoorn bij M. STAM of tof de depóts te Helder DE BOER KORVER, Spoorstr. 38te den Burg Texel Wed. JAC. BOON te Wieringen C. SLIKKER; te Anna Paulo'wna Wed. P. BAAS. «rogeni mink tn ephiKing der Kuisheuding. te NIEUWEDIEP (Den Helder), zal op WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1915, aanvangende des voormiddags ten 10 ure, in do Schouwburgzaal „TIVOLI" te den HELDER, in het OPENBAAR VERKOOPEN: diverse goed onderhouden waaronder Salon-Ameublementen, met leer bekleed Huiskamer-Ameublement, diverse Tafels, Stoelen, Buffet, Boekenkast, Fauteuils, Canapé, Bedden, Gordijnen, Kleeden, Spiegels, Schilderijen, Pianino, Glas- en Aardewerk, Koperwerk, eenig Goud en Zilver, Broedmachine, twee Kunstmoeders: 1 voor 75,1 voor 25 eieren, Pathéfoon met Platen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren van 2 5 uur. Tand-Technlker, ZAANDAM, komt thans weer geregeld Spreekuur houden van 1—3 uur. AdresStationstraat 11. Aanleg van Gas-en Waterleiding. Vraagt prijsopgaaf bij M. L. HEIJUGENBERG, Spoorstraat 19. Telefoon 191. Het goedkoopst en degelljkst adres voor moffelen, vernikkelen, en verdere reparatie van Rijwielen, is bij G. KOEDIJKER, BINNENHAVEN. Leerares NEDERLANDSCH M.O., BINNENHAVEN 65. OPLEIDING middelbare acte voor onderwijzers en bezitters einddiploma H.B.S., letterkundelessen, enz. Het is niet onmogelijk, dat men u een of ander soort eiwit staal aanbiedt, tegen eenigszins lageren prijs, doch dit mag geen aanleiding zijn om dat goedkoope soort te koopen. Niemand mag die voor eenige stuivers in de waagschaal stel len. "Wie een uitmuntend staal wil gebruiken, koope Mijn- hardt's Eiwitstaai en zal volkomen tevreden zijn. Mtjn- hardt's Eiwitstaai is verkrijg baar in verzegelde liter-lies- schen ii f 1.25. Te Helder bij Q. HAAGEN v/h. A. MIJNHARDT, Kanaalweg 147 bij Casino Gebouw. Te Texel bij A. Langeveld Mz., Den BurgD.Wuis, Oosterend P. Vos, Oudeschild; Mej. Wed. P. de Jager, A. Dekker, den HoornG. v. d. Kooy, Cocks- dorp; P.Go vers, Anna Paulowna Mej. E. Rasch, Wieringen, Hip pol ytushoef, Mej. Wed. 0. Oomes, HaukesK. Stadig, Oosterland. Beleefde aanbeveling voor het lossen van Steen, Zand en al wat voor de hand komt, ook graafwerk. Leendert Baars, Langestraat 85. Heldersche Boter- en Kaashandel. I Fijne Friesche Roomboter 80 S 1 Boeren Kluitboter 80 ■S o Schager Kopboter marktprijs. i Gouda Kaas55 S* Leidsche Kaas Versche POLDER-EIEREN marktprijs. Heeren Winkeliers en afnemers genieten rabat, ook van de 50-Cts. Boter. Aanbevelend, A. ALDERLIESTE, Sluisdijkstraat 79. Te koop gevraagd tot 15 AUGUSTUS a.s. a f 25.— per stuk, vrij op naam. Na 18 Augustus zijn ze waardeloos. Aan biedingen J. v. BAERLE, Hoogstraat 77. Handel in binnen- en buitenlandsche premie-aandeelen en trekkingsiijsten. BAZELTJES voor de keel, p. doos f 0.30. Laxatieve Vruchtenbonbons per doos f 0.50. FORMARON formamint, in kokertjes, 20 st. f 0.30. MENTHOLSTIFTEN platte, breken niet af, p. st. f 0.30. Tamar Indien bonbons per doos f 0.75. Asthma-Cigaretten per doos f 0.35. Verkrijgbaar bij: A. TEN KLOOSTER, Ass.-Apoth. v b. OE BIE-BIERSTEKER, Keizerstraat 93. o 0. 2-persoons, 190 X 120 binnenwerksche maat, met mooie onderlagen, i In alle prijzen. ALLES EIGEN FABRIKAAT. Gummi-Artikelen. Wordt door klnde- graagte Vorkrugbaar in zuivere^ maaüiou Pain Expeller. 11 a nTII Sc°H's Emulsion. Rheumatiekwatten. h HAAulN f°STER's Rugpijn- Middelen tegen ruwe v.h. Nieron Pillen, en schrale huid. a. Mtjnhardt, Pinkpillen. Haarlemmerolie Kanaalw.147, Sanguinose. (de echte). Sanatogen. Formamint pastilles Molenbrus- Haemetogen. Pon Een Heerlijke Verfrisschende Met Melk of Spuitwater. Ook voorhanden in de bekende SPOORGRACHT 37. STATIONSDWARSSTRAAT. Zie voora! de PRACHTKAR „DE TOURIST". Eenig Agent: COR. STAALMAN. Inrichting tot het vernikkelen, emailleeren en repareeren van RIJWIELEN. Levering van alle voorkomende onderdeelen. AANLEG en REPARATIE van GAS- en WATERLEIDING. STATIONSDWARSSTRAAT. SPOORGRACHT 37. bevielen ous beter, voor den zwakken Adelborstenaanval, waarin DnSerriêie zeer tegenviel, niet te passeeren. De voorlinie van 't Landvak was beter dan die der Adelborsten. In 't veld vertoonde ze een zeer vlug en handig spel, vooral de midvoor en rechts buiten bevielen ons 't- meest. Schut teis zitten er echter niet in. V. d. Broecke speelt te veel op zich zeil', wat bij een goede verdediging nooit resultaat heeft. Verder leek 't ons zeer verkeerd dat beide grensrechters en de scheids rechter alle drie landmacht-militairen waren. Dat leidt onwillekeurig tot partijdigheid. Vandaar dan ook dat de scheidsrechter bij een denkbeeldig of in elk geval onopzettelijk geval van „hands" op de grens van't straf schopgebied direct een penalty toe kende, o. i. een veel te zware straf. Gelukkig trapte v. d. Broecke deze recht op den keeper aan, die hem over stompte. AI heel zonderling deed 't kort daarop aan toen De Serrière in 't beruchte gebied op unfaire manier .tegen den grond werd gesmeten en de grensrechter vergat zijn vlag op te steken. Was dit jongmensch een Adelborst geweest, dan had hij be slist voor een strafschop geappelleerd. Na afloop van dezen wedstrijd, waarin geen van beide partijen erin slaagde te doelpunten, had de prijs uitreiking plaats. Hierbij nam in de eerste plaats de Schout bij Nacht Dullemond het woord. Spreker dankte de Commissie welke de wedstrijden moest regelen. Zij heeft de haar opgelegde taak met succes volbracht. Verder dankt hij hen die hunne medewerking verleen den of van hunne belangstelling blijk gaven. Over het voetbalspel zal spr. niet uitweiden. Wel wil hij echter zeggen dat er goed werk geleverd is, daar de partijen ongeveer gelijk stonden. De overwinning is bierdoor des te eervoller en de nederlaag minder teleurstellend. Hierna sprak, namens den Ned. Voetbalbond, de heer WIjnmaleu een kort woord, waariu hij dank bracht aan den stelling commandant voor zijn welwillende medewerking, waar door de competitie zoo goed kon slagen, verder aan het eere-comité en aan de voetbal-commissie. Spreker hoopt dat deze competitie indien de mobilisatie voortduurt gevolgd mag worden door een tweede, welke dan in September zou plaats vinden. Door den Voorzitter der Commissie, Dr. Maurits, werden hierop de me dailles uitgereikt. De eerste prijs werd behaald door het elftal -Landvak, de tweede dooi de Adelborsten. Daar er drie afdee- lingen waren, elk van 8 elftallen, was voor den kampioen van iedere afdeeling nog een medaille beschik baar gesteld. Kampioen van de eerste afd. was het elftal van de Genie van de tweede afd. het elftal Land vak; van de derde afd. het elftal van het Detachement artillerie Veldstel- ling. Door vertegenwoordigers der ver schillende elftallen werden de medail les in ontvangst genomeu. Terrein Bolweg (3—5 uur). H. F. C. krijgt Zondag bezoek van de hier reeds bekende vereeniging H. S. M., die den vorigen keer op 't kantje af verloor en nu wenscht revanche te nemen. We herinneren ons van toen nog 't fraaie werk van den keeper, die bijna alles keerde. H. F. C. verschijnt geheel volledig en zal natuurlijk al haar best doen, om de 2de maal H. S. M. met een nederlaag naar huis te sturen. H. F. C. IH Leonidas 112u.30. H. F. C. IV—Sportclub 10 uur. Voetbal. Militaire Competitie. Adelborsten-Landvak 0-0. Donderdag is de beslissing geval len over 't kampioenschap der Mili taire competitie alhier. Door tegen de Adelborsten gelijk te spelen heeft 't Landvak op den kampioenstitel beslag gelegd en zal dus eerlang in 't Stadion te Amsterdam moeten uit komen tegen de nummers één der andere militaire competities. Wil dit elftal daar een eenigszins dragelijk figuur maken, dan dient het beter spel te vertoonen dan verschenen Donderdag. Wel bedierf de wind veel, maar toch was deze niet de hoofd oorzaak dat 't spelpeil zich niet of bijna niet boven dat van middelmatige 3e klasse clubs verhief. Bij de Adel borsten misten we in de voorhoede en in de halflinie eenige beproefde krachten, o.a. de beide vleugelspelers De Jong en Steffelaar, die zeer onvol- dóende vervangen werden, 't Landvak was volledig en verdiende feitelijk de overwinning, daar het zoowel voor als tegen wind zich de meerdere toonde. Dijkshoorn had 't dan ook heel wat drukker dan Vrenegoord. Hij kweet zich op meesterlijke wijze van zijn taak. Vrenegoord heeft geen enkelen gevaarlijken bal gehad, zoo dat we over zijn keeperstalenten niet kunnen oordeelen. Wel konden we constateeren, dat hij aan een hinder lijke „mooidoenerij" leed. „Spelen voor de galerij" zouden ze in een schouwburg zeggen. Zijn beide backs In de navolgende 12 Depöts is ons blad geregeld verkrijgbaar: A. BAKKER, Westgracht 89. BOMHOFF, Koningdwarsstraat 16. J. BROUWER, Schagenstraat 9. j. DE WIT, Vijzelstraat 28. J. DE GOELJ, Jonkerstraat 43. R. JONGKEES, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34. Wed. F. KLEIN, Hartenstraat 2. Wed. C. RAN, Basstraat 38. A. SIKKERLÉ, Oostslootstraat 20. IJ. STOLL, Molenstraat 172. A. TABELING, Vischstraat 35. Bij de Boekhandelaren: N.V. Boekhandel v/h. A. J. MAAS, Kanaalweg. P. SPRUIT, Molenplein. J. C. DüINKER, Spoorstraat. H. J. P. EGNER, Keizerstraat. FEUILLETON. 8.) Hij was een krachtig gebouwd man van middelbaren leeftijd met een vroolljk gezichten een blozende kleur. Over het algemeen was de indruk, dien hij op den ingenieur maakte, nog al gunstig. Zoodra hij het doel vernomen had, waarom zijn bezoeker hem verlangde te spreken schoof hij hem een armstoel toe. Hij verklaarde zich bereid alle inlichtingen te geven, doch hij moest kort zijn, daar hij rekening moest houden met den beschikbaren tyd. „En dus was signor Baldini uw broeder?" begon hij bij wijze van inleiding. „Ja en u zult my zeer verplichten mij zonder omwegen te zeggen, wat hy voor een man was?" „Als artist of mensch?" „Als beiden". „Als artist had hij weinig te be duiden. Hij was een vrij goed ruiter, doch te woest en te roekeloos en die eigenschappen hebben zyn dood veroorzaakt. Bij een repe titie van „Mazeppa" raakte hij door zijn onbesuisdheid onder zijn paard en kreeg een trap tegen de borst. Hy begon te sukkelen en de dood was het gevolg. Toen hij wist dat er geen hoop meer was, schreef hy dien brief, dien ik u gezonden heb. Toen vernamen wij ook zijn eigenlijken naam. Als mensch was hij een flinke kerel, een beetje trotsch, maar overi gens steeds gereed te helpen of te steunen, als het in zijn macht was." „Hoe kwam hy bij u?" „Och, zooals wel meer gebeurt. Wij waren te Görlitz en gaven daar voor stellingen. Op zekeren avond bood hy zijne diensten aan als stalknecht, of wat dan ook. Hij zag er niet schit terend uit, dat begrijpt u wel. De lompen hingen hem aan 't lyf, haar en baard ongekamd en ongeschoren. Mijn vader, die toen directeur was, was een zeer medelijdend man en nam hem aan, zonder er verder veel bij te denken. Uit dankbaarheid of misschien uit plichtsgevoel ver richtte hy zyn werk met den meesten yver. Toen we wat meer met hem bekend werden, bespeurden wij, dat hy niet bij ons hoorde, uit een an deren stand was. Vader zocht iets beters en droeg hem de betrekking van administrateur op en daar heeft hy nooit berouw van gehad. Met uiterste nauwgezetheid bezui nigde hy waar het noodig was, en heeft ons trouw en eerlijk gediend. In geldzaken was het steeds een warboel, maar hij bracht er orde in. Hij hield alles stipt bij, en uit de boeken hadden we dadelijk een over zicht hoe de zaken stonden. Het moet voor den armen kerel een reuzenarbeid geweest zyn, doch hy is er uitstekend in geslaagd. Onder ons, myhheer, is hy de oorzaak, dat wij er boven op gekomen zijn. Arme kerel, wij hebben hem vier dagen geleden begraven. De meesten van ons hadden tranen in de oogen, toen de kist langzaam in de groeve zonk. Hy zal een groote leegte achterlaten zyno assche ruste in vrede!" „Sprak hij nooit over zijn verleden?'. „Nooit! Natuurlijk begrepen wy wel, dat er iets niet in den haak was maar wat ging ons dat aan? Dat zyn ware naam niet Baldini was, evenmin als de myne Franconi, raakte ons Diet. Wy hebben bijna allen aan genomen namen en onze artisten veranderen die soms als een oude jas. Lieve hemel, als er eens uitge zocht moest worden waar onze ge boorteregisters berusten, wat zou daarvoor een papier vermorst moeten worden". „Was hij lang getrouwd?" „Een jaar of twaalf." „En signora Baldini?" „Hm!" zeide de directeur lachend. De signora is een zeer bekoorlyke vrouw en een uitstekende paardryd- ster, een sieraad van den circus. Hoewel ze reeds 30 jaar is, is ze toch de magneet, die aantrekt. U begrypt, dat wij nooit vertellen, hoe oud onze dames zyn." „Heeft u haar lang gekend?" „Van haar prilste jeugd af. Ze werd zekeren avond, nu ruim 30 jaar ge leden, wy waren ergens in het Kleefsche door een man by ons aan de tent gebracht, na de avond voorstelling. Of myn vader het kind kocht, of de brenger het hem gaf, weet ik niet. Voorheen kwamen dergeiyke zaken in ons beroep veel vuldig voor. Er werden geen sporingen gedaan, indien men zoo'n kind wilde missen. Ze is sedert by ons gebleven en heeft ons vak ge kozen en wel met een besten uitslag. Kort nadat Baldini bij ons kwam huwde zy. Neem niet kwalijk, dat ik zoo kort ben, maar de tijd dringt." „Nog één vraag: was het huweiyk gelukkig?" De directeur streek met de hand over zijn lange knevels en haalde lachend de schouders op. „De signora heeft ongetwyfeld een ruim hart. Zy hield er van bewon derd en gevleid te worden. Baldini was jaloersch, hield er heel andere begrippen op na en noodwendig moest er wel botsing ontstaan. Ik geloof wel, dat ze hem getrouw v Toch zou het niet kwaad geweest zijn, als hy haar tusschenbeide eens flink met de rijzweep had afgeranseld. Maar daarvoor was Baldini te veel gentleman en voor andere bewijs gronden was ze onvatbaar." „Zou ik haar nog heden kunnen spreken „O, ja, als u maar naar de sta: gaat. Ze moet het tweede nummer van het programma rijden, is dus zeker bij hare paarden en ligt even zeker overhoop mot de stalknechts. Mag ik u", en hij trok zijn hand schoenen aan, „een bewijs van vrijen „Pardon, ik wilde u juist een plaats le rang verzoeken." „Als 't u belieft. Ziehier het ver langde en deze deur leidt naar de stallen. Ik heb werkelijk geen oogen-, blik meer te verliezen. Doch aLs u nog meer inlichtingen mocht ver langen en ik kan u van dienst zyn, zal het my eene eer zijn u te woord te staan." Hy groette zeer beleefd en opende zyn bezoeker de deur. Van Weert volgde zijne aanwijzing en had weinig moeite de signora te vinden, die het optuigen van zeer twee fraaie schim mels met kennersblik gade sloeg. Zoodra zij van [een der knechten hoorde, dat een heer haar verlangde te spreken, keerde zy zich om en Van Weert kon nauw eeu kreet van verrassing inhouden. Die circusrijde- res met haar gitzwart haar, donkere oogen, slanke gestalte en schoon ge laat, geleek bij den eersten oogopslag sprekend op Liane. Ze liet hem niet lang tyd tot nadenken. Met uitgestoken hand en een be- valligen glimlach op de lippen kwam zy hem haastig tegemoet. „Signor Van Weert vermoedelyk vroeg ze met volle welluidende stem. U behoeft u niet voor te stellen, de gelijkenis met uw broeder is niet te miskennen. U treft het zeer slecht, ik heb geen minuut te verliezen. Wilt u my het genoegen doen mij naar myne kamers te vergezellen, zoodra myn deel van het programma is afgeloopen? Daar kunnen wij rus tig praten". „Het zal mij zeer „Tot straks dus". Zonder er verder een woord by te voegen, keerde ze by hare paarden terug, terwijl Van Weert zich naar het binnenste van den circus begaf om zijne plaats in te Van de voorstelling zou hy zich later niets hebben kunnen herinne ren. Hy zag alles als in een droom, zoozeer was hy in gedachten verdiept. Als een flauwe echo klonk hem het daverend applaus in de ooren, dat signora Baldini te beurt viel voor haar rit in de dubbele hooge ryschool een byval, die zeker wel verdiend was. Nog stormachtiger werd die bijval, toen ze bij haar tweede op treden op een ongezadeld paard over barrières en hekken heenstoof, door brandende hoepels en tonnen sprong meteen zekerheid,die elke gedachte aan gevaar verbande. Ook een meisje van een jaar of 11 had een schitterend triomf. Het regende bloemruikers, kransen en lekkernyen, toen de kleine van het paard sprong. „Dat is het dochtertje van la Bal dini'' hoorde hy iemand in zijne na- byheid zeggen. Doch toen hij daarop zijne aandacht aan het meisje wilde wydeu, zag hij niets dan een tenger, bevallig schepseltje, dat zich met de gewone buigingen en kushandjes uit de manége verwijderde. Eenige oogenblikken later vervoegde een stalknecht zich by hem en fluisterde hem in, dat signora Baldini te zyner beschikking was. Zwygend volgde hij den bode zwijgend bood hij de dame zijn arm en zwijgend legden beiden den korten afstand af Han den circus tot het bescheiden logement, waar zij tydeiyk haar intrek genomen had. „U zult wel een zeer vreemd en juist geen gunstig denkbeeld van mij gekregen hebben, mynheer Van Weert", begon ze, nadat beiden had den plaats genomen, „dat ik zoo kort na den dood van mijn man zoo vrooiyk en welgemoed voor het publiek optreed. Ik zal niet eens trachten dien indruk weg te nemen. Wy zijn immers circusmenschen", eindigde ze bitter. Wy kennen geen deugd, geen kieschheid, geen gevoel. Wij zyn om het publiek genoegen te geven. Wat gaat het hun aan of de ziel wegkrimpt van wee, de tranen ons naar de oogen dringen met on weerstaanbaar geweld. Kan men zich een erger marteling voorstellen dan te moeten glimlachen onder tranen als het hart vezel voor vezel wordt weggevreten van weedom, van diepen, diepen rouw?" „Mevrouw, ik „En toch had ik hem lief!" barstte ze los, „als het wit mijner oogen. O, myn Godmyn Godwat is de wereld ledig, wat zyn de menschen koud! Doch vergeef me, dat ik u met myri klachten lastig val, laten wy tot onze zaken overgaan. Ik weet, waarom u komt. (Wordt vervolgd O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1915 | | pagina 4