Cinema Palace T UITZENDING VAN DINERS. Eerste Heldersche Bioscoop-Theater S. COL-TOF, KANAALWEG- DE VLUCHT NAAR Binnenhaven 2, Helder. 20-25 liter Avondmelk Malson VAN ALPHEN. m.1h Laatste berichten. Kanaalweg 112. ALBERT PAULIG ALS ASTA NIELSEN. DE DRIE CASSETTEN. CH. F. A. BECK, K. GROOT, Met goed weer Confiseur-Patissier. - DIJKSTRAAT 34. Gistermorgen is in de nabijheid van het personenstation te IJmuiden de heer J. Breed, commies bij de H. IJ. S. M.. vermoedelijk van de treeplank van een in beweging zijnden trein gevallen of bij het opstappen daarvan uitgegleden. De trein is hem over het hoofd gegaan waardoor de dood onmiddellijk is ingetreden. Van het Oostelijke gevechts terrein. Weenen, 1 Sept. Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier: De vesting Luck is sedert gisteren in ons bezit. Het 29ste regiment in fanterie heeft de Russen met de bajo net uit het station en de verschanste stellingen ten Noorden der stad ver dreven en is daarna tegelijk met den vluchtenden vijand de stad binnen gedrongen, die gisteravond van vijan den was gezuiverd. De verslagen Russen zijn naar het Zuiden en Zuid oosten teruggetrokken. Bij Bialy Kamien (ten Noorden van Zloczow in N.O. Galïciö) is het leger van generaal Boehm Ermolli over een afstand van 20 K.M. door de vijandelijke linie heengebroken. Deze dubbele nederlaag heeft de ten Westen V3n de Styr vechtende Rus sen tot den terugtocht achter die rivier gedwongen. De terugtocht heeft zich vanochtend ook uitgestrekt tot het front bij Zbo- row (ten Z.Z.O. van Zloczow), welke plaats gisteren door het leger van generaal Bothmer is genomen. Aan de Strypa wordt nog gevochten. De Russen hadden gisteren bij een tegenaanval in de streek van Kozowa (ten Oosten van Brzezany, aan de Koropiec) een Duitsche en een Oos- tenrijksch-Hongaarsche brigade eenige K.M. teruggedrongen. Een daarop door onze troepen tot verdrijving van den vijand ondernomen flankstoot heeft de Russen, nog voor het tot een aanval was gekomen, tot een overhaasten terugtocht op den Ooste lijken oever van de Strypa gedwongen. Ook ten Noorden van Buezacz (aan de Strypa) zijn verscheidene vijan delijke tegenaanvallen afgeslagen. Daarbij hebben de Russen zwar6 ver- Het aantal gevangenen, de laatste dagen in Oost-Galiciö en ten Oosten van Wladimir Wolynski ingeleverd, is tot 36 officieren en 15,250 man gestegen. In de maand Augustus zijn door de onder Oostenrljk-Hongaarsch opper bevel strijdende verbonden troepen 190 officieren en 63,299 man gevan gen genomen, 34 kanonnen en 123 machinegeweren buit gemaakt. Het aantal gevangenen, door deze strijd krachten sedert het begin- van Moi gemaakt, bedraagt 2100 officieren en 642,500 man, het aantal buitgemaakte kanonnen is 394, dat der machine geweren 1275. Van liet Westelijke gevechts terrein. Berlijn, 1 September. Officieel be richt uit het groote hoofdkwartier: De toestand is onveranderd. Ten N.W. van Bapaume heeft een onzer vliegers een Engelsch vliegtuig neergeschoten. Van hat Zuidelijke gevechts terrein. Rome, 1 September. Officieel be richt van den grooten generalen staf De Italianen hebben de Oosten rijkers door middel van geschutvuur uit hun versterkingen aan den kop van het Strinodal verdreven. De Oostenrijkers hebben Borgo, dat geen militaire bezetting heeft, en Caprilo gebombardeerd. Te Caprilo is het hospitaal beschadigd. Voorts hebben zij de stellingen der Italianen op- den berg Rombey beschoten en twee aanvallen gedaan op het Karst- plateau, die zijn afgeslagen. Men denkt dat de Oostenrijksche artillerie zoo bedrijvig is om troepen bewegingen te bemantelen. Weenen, 1 September. De generale staf meldt, dat de toestand op het Italiaansche gevechtsterrein onver anderd is. Van het Oostelijke gevechts terrein. Berlijn, 1 September. Officieels mededeeling uit het groote hoofd kwartier Legergroep-Hindenburg. Ten Oosten van de Njemen worden de gevechten voortgezet. Op het Westfront van Grodno staan onze troepen voor de buitenste forten- linie. Tusschen Odelsk, ten Oosten van Sokolda en de heide van Bialowicz, wordt de vervolging voortgezet. Legergroep Leopold van Beieren. De bovenloop van de Narew is overschreden. Ten Noorden van Pru- zany is de vijand over de moerassen teruggedrongen. Legergroep Mackensen. De vervol ging is voortgezet. Waar de vijand trachtte stand te houden, is hij verder teruggeworpen. Op het Zuidoostelijk oorlogsterrein bestormden de troepen van generaal von Bothmer, trots den hardnekkigen tegenstand des vijands, de hoogten op den oostelijken oever van de Strypa bij en ten noorden van Zborow. Het tijdelijke oponthoud, door de tegenaanvallen der Russen veroor zaakt, is thans overwonnen. De Duitsche troepen hebben in Augustus op het Oostelijk en Zuid oostelijk oorlogsterrein meer dan 2000 officieren en 269,839 man ge vangen genomen. Zij veroverden meer dan 2200 kanonnen en 560 machine geweren. Voor Kowno alleen bedroeg de buit ruim 2000 gevangenen en 827 kanonnen. Voor Nowo-Georgiöwsk 90,000 ge vangenen, waaronder 15 generaals, 1200 kanonnen en 160 machinege weren. Het tellen van de machine- weren in Nowo Georgiöwsk is nog niet voltooid en van die in Kowno moet nog beginnen. De getallen van de machinegeweren zullen dus nog toenemen. De buitgemaakte voorraden munitie en proviand voor menschen en dieren is nog niet te overzieD. Het getal gevangenen dat de Duit sche on Oostenrijksch-Hongaarsche troepen sedert 2 Mei, d. i. het begin van den voorjaarsveldtocht hebben gemaakt, is thans ver over het mil- lioen gestegen. Van het Westelijke gevechts terrein. Parijs, 1 September. Officieele mede deeling van hedenmiddag: In den loop van den Dacht heeft slechts hier en daar actie van de artillerie om Neuville St. Vaast in de buurt van Roye en bij Auberive sur Suippe plaats gehad. In do Argonne gisteren levendige kanonnade ten Noorden van Fontaine Eouyette en Chevanchée. De nacht was rustig. In de Vogezen hebben na een bombardement met bommen, die verstikkende gassen ontwikkelden, de Duitschers gisterenavond op de Fransche loopgraven op den Linge- kopf en Schratzmaennele een hevige aanval gedaan. De Franschen handhaafden hun stellingen. Midden in den nacht werd een nieuwe aanval der Duitschers afgeslagen. UIT DEN OMTREK. Texel, 1 Sept. Bij het binnenhalen van den oogst in onze polders komt men tegenwoor dig bijna handen te kort. Gelukkig dat er nog al Belgische hulpkrachten in dienst konden worden genomen. De uitvoer van rogge is stopgezet. Alleen naar de rogge-commissie te Utrecht kunnen zendingen plaats hebben. De opbrengst van den tarwe oogst over hot geheele eiland, wordt geraamd op rond 16000 H.L. De handel in zeegras, die zoo lang gedrukt is geworden door de oorlogs toestanden, begint nu eenigszins te herleven. Sedert 'n paar weken gaan belangrijke zondingen naar elders. De prijs van 't gevlschte zeegras is thans gemiddeld f2.— per 50 K.G. Het lijk, dat hier Zondag tegen den zeedijk aanspoelde, bleek b(j nader onderzoek voorzien te z(jn van den naam F. T. Lutford. Vermoedelijk heeft deze doode ook al behoord tot de Engelsche Marine. Ook in Augustus werd van hier veel vee naar elders verzonden. De geheele uitvoer over die maand be droeg 2732 Lammeren, 1872 Schapen, 63 Koeien, 44 Kalveren, 47 Paarden, 2 Veulens en 85 Varkens. SPORT. Voetbal. Heldersche Voetbalbond. AaDgezien er voor de kleine plaatse lijke voetbalclubs alhier - door het gemis aan eigen terreinen zeer weinig gelegenheid was, zich met elkander te meten, hebben eenige voetballers, leden uit bedoelde clubs, het initiatief genomen om dezo kleine voetbalclubs tot één bond te organi- seeren. Inderdaad heeft dit streven groot succes gehad. Maandagavond is dan ook tot stand gekomen een bond van plaatselijke voetbalclubs, genaamd „Heldersche Voetbalbond". Dat er veel animo in onze gemeente is voor de voetbalsport, bewijst wel het feit, dat er zich al dadelijk acht clubs aanmeldden tot lidmaatschap, t.w.H.F.C., „Victoria", „Leonidas", „Olyrapia", „H.V.V.",„Ajax", „Quick" en „Sportclub"te zamen met ruim 120 leden. Dank zij de bereidwilligheid van H.F.C., zal deze bond haar wedstrijden mogen spelen op het terrein van H.F.C. aan den Strooweg, terwijl voor de wedstrijden tegen H.F.C. III en IV zooveel mogelijk het terrein aan den Bol weg wordt disponibel gesteld. Een woord van dank aan het bestuur van H.F.C. is hier zeker wel op zijn plaats. Het is de bedoeling van den H.V.B. om dit seizoen ook competitie-wed- strijden uit te schrijven, waaraan ook kan wordea deelgenomen door^ voet balclubs uit den omtrek der gemeente. N. B. Secretarissen van bovenge noemde clubs worden verwezen naar de „Heldersche Courant", waarin wekelijks de wedstrijden worden opgenomen. Het secretariaat van den H.V.B. is gevestigdPolderweg 17. Wedstrijden op Zondag 5 September. Terrein Bolweg 10-12uur: H.F.C.IH-Quick. 12—2 uur: Ajax H.F.C. IV. Terrein Strooweg: 9—11 uur: Leonidas I—Olympia. 11 1 uur: Sportclub—Leonidas II. 2J—4J uur: Victoria—H.V.V. Leuke landweermannen. Dat er onder de landweersoldaten nog al eens een grap wordt uitgehaald zal niemand verwonderen. Het zijn alle jonge kerels in de fleur van hun leven, die, al vinden ze niet altijd prettig, dat de mobilisatie zoo lang duurt, toch hun opgewektheid er niet bij inboeten. Dit blijkt uit den volgenden guiten streek, ons door een onzer landweer mannen verteld: Ze lagen met een heel troepje al sinds geruimen tijd in het grensdorpje ingekwartierd. Op een namiddag der afgeloopen week zaten een tiental hunner na een flinken marsch van dien dag, des namiddags te verpoozen bij een potje bier om de dorpsher berg. Daar komt uit de verte een boertje met een geit aan -een touw om door de straat. Bij de herberg gekomen, bindt het boertje het beest aan een boom naast het huis vast en stapt binnen. Hij bestelt een borrel. De waardin geeft te kennen, dat ze geen sterken drank mag tappen. Dan maar een glaasje bier. Al dadelijk loopt het gesprek over de geit en het boertje nog al praat- zaam en daarenboven al een beetje dubbelslaand met de tong, blijkbaar van het vele spraakwater, dat hij op zijn reis verorberd heeft, vertelt, dat hij de geit in het naburig dorp heeft gekocht en nu nog een klein kwar tiertje moet tippelen eer hij bij moeder de vrouw is, die wel met groote be langstelling zal zitten wachten op de nieuwe armelui's koe, die manlief meebrengt. De militairen gaan het beest eens monsteren en zingen den lof der geit. Een tweetal landweermannen echter keeren na een klein kwartier pas terug. Midderwljl werd het boertje door de anderen aan de praat ge houden en dronk nog een pintje en nog een pintje, totdat hij na een half uurtje zijn tijd van gaan gekomen acht. Zijn gaDg bewast, dat hij nu tamelijk aangeschoten is. De land weermannen doen hem met veel be langstelling uitgeleide tot bij den boom, waar de geit geduldig heeft staan wachten op de komst van haar nieuwen meester. Na een streeling over den hals van het beest, bindt hij het touw van den boom los en tijgt na een hartelijk afscheid van de militairen huiswaarts. De soldaten blijven hem naoogen tot hij om het hoekje van de straat uit het gezicht verdwijnt. En dan dansen en gieren ze het uit van de pret. De waardin begrijpt aanvanke lijk niets van die uitgelatenheid, maar weldra is ze ook van de partij. Onder de grootete lol vertellen do militairen, dat de twee, die wat langer wegge bleven waren van hun inspectietocht over de geit, do geit aan het touw hadden verwisseld met den bok van buurman Evertsen, waar ze beiden in kwartier zijn. Hoe zal dit afloopen als het boertje bij zijn vrouw thuis komt en de nieuwgekochte geit een bok blijkt. Ook dit raadsel zal weldra zijn op gelost. Immers, nog geen half uur verloopt er, of daar verschijnt het boertje weer aan de herberg, bindt den bok aan den boom en komt op- gezweepten woedendbinnen vertelleD, hoe do verkooper van de geit hem heeft bedrogen. Die schurkDat zal zoo niet afloopen met een sissor. Do soldaten kunnen zoo'n bedrog haast niet begrijpen, maar z(j zoowel als de waardin begrijpen drommels goed, waarom do twee ingekwaï tier den van Evertsen al onmiddellijk langs de keukendeur waren ver dwenen, nog eer het boertje binnen was. In een minimum van tijd was de verwisseling weer geschied en stond de oorspronkelijke geit weer aan het touw gebondeD, waar zooeven de hok nog stond. Het boertje had zijn ver haal en zijn gescheld nog niot uit of de soldaten, die zich verbijten moesten om het niet uit te proesten, wilden het beest' nu ook wel eens gaan mon steren. Vergezeld van het toornige boertje togen ze naar buiten. Wie beschrijft echter de reuzenver- rassing van heel het gezelschap toen ze er toch inderdaad een geit Z3gen staan. Het boertje zette oogen als wielen en zijn ontstemming keerde zich nu tegen zijn vrouw, die zoo'n domme gans was, dat ze zoo'n pracht van een geit voor een bok had kunnen aanzien. En hy begreep zich zelf ook niet, dat hij zich zoo had verkeken. Zijn toom had hem gewis verblind. Toch lag er een achterdochtige trek op zijn gezicht toen hij zich fluks met de geit uit de voeten maakte naar huis. Hoe het daar is afgeloopen wist onze zegsman ons niet te vertellen. Ta ziek I Indertijd gaven we het verhaal van de overdreven zorgen, door Duitsche liefdadige dames aan gewonden be steed. Wij vernemen nu van een Engel- schen tegenhanger. In een Engelsch hospitaal werden de gewonden op een der zalen zób lastig gevallen door verzorgsters, dat een gekwetste en herstellende soldaat een papiertje boven zyn bed bevestig de met het opschrift „Te ziek om vandaag verzorgd en aangehaald te worden." Onlangs gebeurd in een groot, Engelsch hotel. Op 't platteland. Het ia heel druk en de koetsier moet komen helpen bij het tafeldienen. Hij, draagt den schaal met doperwten en buigt zich vragend naar den schouder van 'n oude, zeer hardhoorende dame. „Doperwten, mevrouw?" Geen antwoord." „Doperwten, mevrouw?" (Luider). De oude dame merkt, dat er tot haar gesproken wordt, en heft haar spreek-hoorn op naar den man, die naast haar staat. De koetsier kijkt in de groote opening, die naar hem toegekeerd wordt peinst: 't is zeker 'n nieuwe manier om ze zoo te eten, maar ik denk, dat ze 't zoo prettig vind. En er in gaan de doperwten 1 Een oude dame, dierenbeschermster vanwege haar lidmaatschap, knoopt een strand-gesprek aan met een der ezel-verhuurders. „'t Z(jn zeker lieve dieren, die ezels?" „Jawel, dame!" „En behandelt u ze goed?" „Ik ben hier al tien jaar ezel- verhuurder, en in dien tyd heb ik ze nog nooit geslagen, dame!" De dier-lievende juffrouw zoekt in haar beurs en geeft den ezeldrijver het hem toekomende kwartje, met de vriendelijke woorden „Daar, man, dit komt je dan wel toe!" „Dank u, dame!" „Maar zeg me 's, hoe krijg je ze dan wel aan den gang?" „Odame, we draaien ze hun staart om tot ze galoppeeren 1" Adverientiën. Ondertrouwd C. KIKKERT 81 Augustus 1915. Geen ontvangdag. Volstrekt eenige plaatselijke kennisgeving. Getrouwd 0. J. VAN DONK, Officier-Machinist 2* kl., a/b. Hr. Ma. „Voa'', en MIES ROMEIN, die, mede namens wederz(jdsche fa milie, hartelijk dankzeggen voor de belangstelling bij huD huwelijk ondervonden. September 1915. Eenige en algemeens kennisgeving. Heden overleed te Leiden na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van 82 jaren, onze geachte Oom en Behuwd- oom, de HoogEd. Gestrenge Heer VV. H. VAN DER MEER, Mede namens de familie, J. TIELROOY. Helder, 30 Aug. 1915. Heden overleed in het Ge meente-Ziekenhuis te Helder onze innig geliefde Echtgenoote, Doch ter, Zuster en Behuwdzuster, Mej. PETRONELLA HENDRIKA VRIES - KUIPER, in den ouderdom van 25 jaar; ons nalatende een kindje, te jong om dit zware verlies te beseffen. Koegras (Helder), 31 Aug. 1915. Uit aller naam: S. VRIES. De ter-aarde-bestelling zal plaats heb ben Zaterdag 4 September as. van uit het Koegras. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een korte ODgesteld heid, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, in den ouderdom van bijna 74 jaar. Helder, 30 Augustus 1915. Wed. R. KATOEN-de Cock. M. C. CORNIELJE-de Cock. N. CORNIELJE. J. W. DE COCK. Wed. T. E. DE COCK- Meuer, R. TH. DE COCK, C. DE COCK-Meijer. 2 6 J. G. DE COCK, M. DE COCK Lantinoa, <1 en Kleinkinderen. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De ter-aarde bestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s., n.m. 1 uur. I Vlieland. Heden overleed na een smarte lijk lijden, in den ouderdom van bijna 84 jaar, onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer PIETER BIZEL. Helder, 1 September 1916. Wed. P. BIZEL-Veldt en Familie. Heden overleed plotseling onze jongste lieveling ANNA MARIA, in den jeugdigen leeftijd van 6 maanden. Haar diepbedroefde Ouders en Broertjes, F. MOOIJ. Helder, 1 September 1915. BasBtraat 1. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Braewaterstraat. Het bestuur maakt bekend, dat da Leeszaal van 6 tot en met 12 SEP TEMBER wegens verbouwing en schoonmaak GESLOTEN zal zijn. er. Aan bovengenoemde inrichting wordt gevraagd een Leeraar In de Vlsscherljkunde voor 3 uren per week, gedurende het tijdvak van 15 October tot 15 Maart, op een salaris van f142.50. Nadere inlichtingen verstrekt de Directeur, de Heer TH. C. W. VAN MIERLO, Binnenhaven 40. Inzending van stukken op zegel (aan den Raad) vóór 14 September 1015 by den Burgemeester. Voor de vele aan vragers voor de 9-UURS-SLUITING heb ik wel kaarten voorradig, doch de buurtcommissies van kleine winkeliers dienen zich onder elkaar te vereenigen, om zoodoende het Gemeentebestuur van den Helder duidelijk te too- nen, het voor hen een grooten tegenslag Is geweest, dat de 9-uurs sluiting in de vorige ver gadering Is afgestemd. Nadere inlichtingen BINNENHAVEN 1. Tolefoon 195. Vanaf Vrijdag 3 Sept. tot en met Donderdag 9 Sept. geheel nieuw prachtprogramma. 2 HOOFDNUMMERS: Klucht In 2 acten. Drama in 3 acten. Gespeeld door de beroemds Artisten van de Koninklijke Schouwburg te Kopenhagen. In de hoofdrol dan algemeen beminde en beroemde tooneelspeler WALDEMAR PSILANOER. PROGRAMMA: 1. Heldersche Courant. Albert Paullg als Asta Nl8,Mn-j{{iucht 4. Oe drie Cassetten. Drama. 7. Luny als mannenrechterln. Komisch. Aanvang ZES uur. Zondags VIER uur. De directie behoudt zich het recht voor het programma to wijzigen. PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge 1 0.50. Ie Rang f 0.30. 2e Rang f 0.20. Militairen beneden den rang van ONDEROFFICIER half geld. Gratis gelegenheid tot berging v. rijwielen. WITTEBIOSCOQP Van VRIJDAG 3 toten met DONDERDAG 9 SEPT. HOOFDNUMMER: Spannend deleclive diama in 3 ild. met verschillende opnamen te Amsterdam an omstreken o.a. Ontvluchting per s.s. „Belria". Verder varfeerend programma De ondergeteekende bericht, dat zijn zaak vanaf 1 September des avonds om 9 uur GESLOTEN is, behalve Zaterdag. Aohtend, F. KROON, Keizerstraat 30-32. Oogarts, Loodsgracht 10a, den Helder, Is wagens varhuizing tot nadar aankondiging verhinderd spreek uur ta houden. FranSChC l6S aangeboden door onderwijzer mat akte Fransch. Adres: POLDERWEG 48. Telefoon 220. Als Hoofdnummer: In 3 afdeellngen. Praohtvol drama. Verder varleerend programma, alom bekend. PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge 50 ct., 1ste rang 30 et., 2de rang 23 et., 3de rang 15 ct. Militairen beneden den rang van Onder officier en Kinderen op alle rangen half geld. Aanvang 6 uur. Zondaga 4 uur, bij ongunstig weder 2 uur. DE DIRECTIE. Met ingang van 4 September 1915 zal de buitendienst worden waarge nomen door twee Officieren van Gezond heid en wordt de gemeente in twee gedeelten verdeeld, waarbtj de schei- jslijn loopt van de Marine Cantlne door de Noordpoort van de Werf, langs deze werf tot de Westpoort, Kerkplein, door het midden der Spoorstraat, den spoor weg kruisende tot den waterleldings- toren en verder langs den weg, die deze richting volgende door den polder loopt tot waar hij de ringvaart der vesting bereikt. (Zie kaart in de wachtkamer van den buitendienst). Buiten de fortgracht wordt geen geneeskundige hulp verleend. Met de geneeskundige behandeling van de recht hebbende personen der Zeemacht en hunne gezinnen, wonende ten Noorden van deze scheidingslijn wordt belast Officier van Gezondheid der Ie klasse G. K. FUCHS (groep I), met die wonende ten Zuiden daarvan de Officier van Gezondheid der Ie klasse C. G. TICHELAAR (groep II). Het spreekuur voor beide groepen van personen is in het lokaal van den buitendienst bij het Hospitaal en wel voor groep II (Officier van Gezondhaid TICHELAAR) des morgens ten 8u30m.p voor groep I (Officier van Gezondheid FUCHS) des namiddags 1 uur. De aanvragen voor geneeskundige hulp voor .groep II moeten vóór het einde van het spreekuur (10 uur) in het spreeklokaal of wel vóór 1 uur des namiddags ten huize van den Officier Gezondheid TICHELAAR (Binnen haven 42) worden ingeleverd, die voor groeg I vóór 9 uur des morgens ten huize van den Officier van Gezondheid FUCHS, voorloopig Loodsgracht 10 a of des namiddags vóór half drie in het spreeklokaal. Hat busje aan den Stationsweg ten huize van den Officier van Gezond heid KRUIJNE wordt verplaatst naar Stationsweg no. 1 ten huize van Mejuf frouw KISKE en kan uifsluidend voor recepten gebruikt worden. Het wordt gelicht des morgens tan 8 uur en des namiddags ten 3 uur. De Hoofdofficier van Gezondheid der le klasse, Dr. I. G. TEN NOEVER DE BRAUW. Gevraagd een flinke Dienstbode, loon f12.— per maand. Adres: Hótel „DEN BURG". Mevr. TE WINKEL, Hoofdgracht 29, vraagt wegens ziekte der tegen woordige, tegen 1 October, een DIENSTBODE, voor noodhulp of vast. Gevraagd een net DAGMEISJE. Adres: Kanaalweg 104. Mevrouw VELDERMAN, Weststraat 75, vraagt zoo spoedig mogelijk een DAGMEISJE. Gevraagd een net DAGMEISJE. Zich aan te molden Keizerstraat 84a, tusschen 10—12 uur. Wordt gevraagd een flinke WINKELJUFFROUW. Adres: A. COLTOF, Binnenhaven 1. Gevraagd een nette WERKSTER voor Zaterdags. AdresHoofdgracht no. 38. Er biedt zich aan een nette burger vrouw als HUISHOUDSTER. Leeftjjd 50 jaar. Brieven Westgracht 26, alhier. Loopjongen gevraagd. Adres: Boekhandel EGNER, Kei zerstraat. Een KRULLEJONGEN gevraagd. Adres: Fa. H. STARRENBURG cn J. BOERDIJK, Schagenstraat. De Hollandsche Conservenfabriek alhier, vraagt voor direct flink KANTOORBEDIENDE, bekend met Engelsche-, Fransche- en Duitsche correspondentie en machine- sc rijven. Sollicitatie uitsluitend per brief. Gevraagd twee eenvoudige frissohe Kamers met gebruik van keuken. Br. no. 996, bureau van dit blad. Kamert met pension gevraagd door 2 heeren. Franco brieven onder opgave van prijs en wanneer beschikbaar onder no. 995, aan bet biireau van dit blad. Jonggehuwd militair z. k.. zoekt ZIT- sn SLAAPKAMER met kook gelegenheid op goeden stand. Brieven met opgaaf van prijs (pl.m. f20 p. ra., zonder vuur en licht), onder No. 994, aan het Bureau v. d. blad. Gevraagd voor twee schoolgaande jongens lost sn inwoning met een slaapkamer. Br. ra. prijs No. A 9272, Bureau „Haagsche Courant", den Haag. Te huur gevraagd gemeubileerde Kamer met gebruik van Keuken, door militair met vrouw. Brieven met prijsopgaaf onder No. 993, Bureau van dit blad. Te koop een Heerenrijwiel met beste banden. Adres 2de Vroonstraat 24. Te koop 2 zoo goed als nieuw gebouwde Hulzen, groot 5 aren, 61 centiaren, omtrek Nieuwebrug. Adres: Bureau van dit blad. Te koop voor f14.— Heerenrij wiel met freewheel en handrem. Adres: Van Galenstraat 13. Te koop aen Gramophoon met .f 100 platen. Platen ook afzonderlijk te koop. Adres: Bureau van dit blad. To koop gevraagd: goede 2e hands HEEREN- EN DAMESRIJWIELEN. Adres: P. M. HEIJLIGENBERG, Spoorstraat 91, over ALBERT HEIJN. adres: Oostslootstraat 2, gaat steeds door met de HOOGSTE PRIJZEN te besteden voor HUISRAAD, INBOEDELS ai alles wal vooikomt. Verkrijgbaar: bi| H. TIMMERMAN, VIJZELSTRAAT 5. staat morgen en Zaterdag een partij bloeiende en groenblijvende Kamerplanten bij De Werfbrug achter de Kerk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1915 | | pagina 3