HELDERSCHE COURANT VOORHEEN GENAAMD 'T VLIEGEND BLAADJE Nieuwsblad voor Helder, Koegras, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Eerste Blad. ili gij nearslaebtig wordt, No. 4643 ZATERDAG 13 NOVEMBER 1616 43* JAARGANG Abonnement psr 3 mnd. G5 ct., franco per post 90 ct., Buitenland f 1.90 Zondagsblad 45 52'/2 0.85 Modeblad 65 75 1.00 Voor het Buitenland bij vooruitbetaling - Losse nummers der Courant 2 ct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag UITGEVER: C. DE BOER Jr. - HELDER Bureau: Koningstraat 29 - Interc. Telefoon 50 Advertentiën van 1 tot 4 regels (bij vooruitbet.) 30 cent Elke regel meer 6 ot. Ingezonden mededeolingen van 1 tot 4 regels 75 cent Elka regel maar 15 cenL Advertentiën op bepaald aangewezen plaatsen worden 25°/o hooger berekend. Groote letters en cliché's naar plaatsruimte. - Bewljs-exemplaar 2\ cent. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Nov. Zondag 14 Maandag 16 1.481 Dinsdag 16 1.61 Woansd. 17 2.6 Donderd.18 2.18 Vrfldag i<i 2.33 Zaterdag 20 2.61 Maan Zon Hoog. maau imu Water op: onder: op: onder: v.m.:njn. 1.30 0.- 7.20 4.9 0.39 1.36 0.4 7.22 4.8 1.45 2.49 1.22 7.24 4.6 2.68 4.4 2.37 7.26 4.4 4.1 6 4 3.62 7.28 4 2 6.11 6.1 6.7 7.S0 4.- 6.5 U.43 6.21 7.81 8,69 6.49 7.21 DE WEEK. 9 November. „Men gevoelt", schrijft dr. D. Bos in „De Vrijz.-Democraat", „dat, de zegen van' buiten den oorlog té z(jn gebleven grool is, maar dat de krank zinnige strijd, die alom woedt, ook duizenden bronnen verstopt, waaruit onze welvaart moet vloeien. Wie vorder ziet dan den dag van morgen, begr(jpt dat er een tijd komt van harde inspa ning en moeilijk werken een tijd, gansch anders dan die van bloei, dien wij nu achter' den rug hebben. Het is en blijft, ook als wij voor den oorlog bewaard blijven, voor velen een tijd van nood." Dr. Bos schrijft dit in een beschou wing, waarboven het opschrift: „Een groote taak". En met dat woord be doelt de zoo bekwame leider van de vrljz.-democratische partij die, waar voor de Staten Generaal thans zijn geplaatst. „Een taak" zegtdr. B. „zoo groot en moeilijk, als ons par lement nog niet was opgegeven". Wie zal in die uitdrukking eenige overdrijving durven gissen?... De groote, zware bundel wetsont werpen, op het bureau van den Par- lements praeses in de jongste weken neergelegd, is weêr met een aantal vermeerderd. Behalve die betreffende de Grondwets-herziening en belasting hervorming hebben wij gekregen in afwachting van wat nog nader volgt, de ontwerpen tot wijziging van do Verzekeringswetten Talma. Wij staan nu voor de groote, zeer ingewikkelde vraag: wat moet de prioriteit, den voorrang hebben Grondwets-herziening of belasting hervorming? 't Lijkt een „puzzle". Minister Treub heeft weet men verklaard, te willen berusten in het laten voorgaan van wat door het geheele kabinet-Cort v. d Linden de Vertegenwoordiging is aangeboden: de herziening der Constitutie. Maar de verklaring, van de Staten-Generaal uitgaande, dat de Grondwet behoort te worden herzien is tevens het eigen doodvonnis dat de Kamer velt 1 En de nood der schatkist vordert wat er ook geschiede onmid dellijke, krachtdadige voorziening. Van dat besef getuigt het reeds aan gekondigd voorstel van de vrijzinnig- democratische fractie om door heffing ineens 'de Leening der 275 millioen af te lossen. Het getal millioenen, 1 dat de schatkist nu noodig heeft, be reikt cyfers, waarvan anderhalf jaar geleden niemand in Nederland zal gedroomd hebben, wat de „kosten der gemeenschap" in Patria betreft. Een „tegenvaller"met delnvaliditeits- Ingezonden Mededeeling. Het gevoelige punt. Voor hen die aan zenuwpijnen lijden. In geval van zenuwpijnen verkeert geheel het zenuwstelsel in een slech ten toestand, terwijl de pijn slechts op een enkele plek zetelt doordat dit gedeelte gevoeliger is en minder weer stand bezit. Uit het feit dat de pijn plaatselijk is, moet men niet afleiden dat men genezen zal door het toepas sen van pommades en zalven op het pijnlijke deel. De zenuwpijn is een plaatselijk optreden van den slechten toestand van het geheele zenuwstel sel en alleen door het geheele zenuw stelsel te versterken, zal men een eind aan de pijn kunnen maken. De Pink Pillen zijn een krachtige versterker van het zenuwstelsel. Wij bevelen hen aan ter genezing van de zenuwpijnen. Zij vervullen zeer goed dat werk van verlossing indien zij voor u doen en waarom zouden zij dit niet wat zl) gedaan hebben voorMejuf. vanNus, geb. Cirkel. Deze persoon die te Utrecht, Springweg 168, woont, schrijft ons: „Ten gevolge van familieverdriet was mijn gezondheid slecht geworden. Jk leed aan erge zenuwuitputting. Ik ondervond zenuwpijnen die mfj alle rust ontnamen. Om te trachten te genezen heb ik velerlei middelenter kalmeering der zenuwen genomen en behandelingen ter versterking vah het organisme gevolgd. Somtijds deed zich een lichte beterschap voor, maar spoe dig kwamen de zenuwpijnen terug. Eindelijk heb ik de Pink Pillen ge nomen en alleen deze goede pillen hebben mij van mijne pijnen kunnen verlossen. De Pink Pillen geven bloed en ver sterken de zenuwen. Men kan ze, met zekerheid van te genezen,nemen tegen de bloedarmoede, de bleekzucht, de algemeene zwakte, de maagpijnen, zenuwuitputting, de neurasthenie. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar j. f 1.75 per doos, en f9.— per zes doozen bij het Hoofddepót der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam; voor Helder en Omstreken bijAlb. TEN KLOOSTER, Keizerstraat en H. W. ZEGEL, Kanaalweg te Schagen by J. ROTGANS; te den Burg (Texel) by T. RUIS, en verder bij verschillende Apothekers en goede Drogisten.' rente, nog pas door minister Treub voorgerekend, ruim elf millioen 's jaars inplaats van de 2.8 door dr. Kluyver becijferd; niet 22.400, maar 112.048 rente trekkers!, zij behoort tot de „kleinigheden". Schoon 'tdan waar is wat de „N. Ct." uitroept, n.1. dat wij nu juist niet veel van dergelijke „tegenvallertjes" meer moe ten krijgen. ^Inderdaad, „veel en groot werk" is er thans voor de vroede Binnenhof- vaderen te verrichten. Erkend mag worden, dat het jongste Oranje-boek zekere ontspanning heeft gegeven wat de houding van onze regeering temidden van de wereldcrisis betreft, 't Viel samen1 met het interneeren der bemanning van de Duitsche duik boot, de „C 8", toen die zich zij 't dan door vergissing wederom binnen onze territoriale wateren begaf. Het aanhouden en interneeren tot „na den oorlog" was vanzelf sprekende maatregel. Maar toch gaf de tijding zekere bevrediging voor sommiger gemoed. Elke verdere toelichting is immers overbodig! Het Oranje-boek heeft ongetwyfeld op sommige punten eenige bevredi ging verschaft. Maar ook van eene zijde, die de Regeering zoo lang en zoo krachtig mogelijk steeds steunt kwam de wensch naar sneller open baarheid, vlugger en vollediger ophel dering van den kant der autoriteiten, speciaal van Buitenl. Zaken, maar stellig niet van dat departement alleenopdat allerlei misverstand vermeden en wantrouwen verhoed worden. Dergelijke openhartigheid van de Regeering ligt geheel in de I(jn des tljds, en met vreugde mag wor den erkend, dat het besef daarvan al-meer blijkt wakker te worden. Dat van de zijde der Vertegenwoordiging in die richting welhaast een fiksche „hint" zal worden gegeven in de openbare zittingmen kan er zeker van zijn. Vele weken van zware inspanning, van vaak zeer warmo debatten gaan wij nu op het Haagsche Binnenhof tegemoet. En wèl zeer te hopen is 't, dat de heeren zich houden zullen aan dit allerkosteiykst recept, hetwelk dr. Bos aan de hand doet „om, wanneer het niet meer gaat om hoofdzaken, zichzelf een toom aan te leggenveel en snel af te doen Een voor velen goede tijding was die betreffende den bevredigenden uitslag der reis, door prof. De Vooys naar Engeland ondernomen in ver band met den kolenaanvoer uit het Eilanden-rijk. Onze verhouding tot de Entente landen is nu eenmaal eene van uitermate kieschen en teëren aard. En de strijd tegen het wan trouwen, in velerlei Entente-kringen Nederland opgewekt is een even harde als onverpoosde. Ook hy, die erkent, dat wy onze „stevige onzijdigheid" hebben te handhaven op eene wijze, die noch te eenre noch te andere zyden speelruimte tot wan trouwen openlaat, hij kan beseffen, dat vrymosdige kritiek toch kan ge- rnrd gaan met de bijzondere omzich tigheid en het zelfbedwang,, door de zoo ernstige tydsomstandighedon ge boden. En aan deze opmerking raag m. i. vastgescliakeld de vraag, of scherpe kritiek bij voorbaat op de keuze van den man, die 26 Januari .s. per s.s. „Insulinde" zal vertrekken om de landvoogdy in Oost-Indie te aanvaarden, getuigt van zulke omzichtigheid, door vaderlandsliefde geboden Zeker, er is, - in menig opzicht, noodstand nu. Maar toch ia er krachtig leven in het oude Patria, dat een verjongingskuur ondergaat. Rotterdam is Universiteitsstad ge worden de eerste steen werd gelegd voor de Nederlandsche Handels-hooge- school in de tweede Koopstad des Ryks. Het oude „Nut" biyft eeuwig jong. Aan het eind van het derde lustrum der twintigste eeuw heeft 't zich zoomaar eene voorzitster gekozen mevrouw Leliman—Bosch. Zou de stichter, wiens wieg midden in de achttiende eeuw stond, ervan ge droomd hebben, dat er eene „eeuw van de Vrouw" zou aanbreken, waarin eene presidente zou komen te staan aan 't hoofd van de Maat- schappy, „tot Nut van 't Algemeen" opgericht; wier dood in de periode der versuffing, de eerste helft der vorige eeuw, telkens werd voor speld? En die thans toch nog 305 departementen telt met 1049 instel lingen Ook zulke dingen had de 104-jarige laatste Metalen Kruis ridder Corstiaan Hagers, pas te Brielle ont slapen de allerlaatste der oud strijders van 1813 in zyn jongen tyd stellig niet durven voorspellen!... In de politiek, zegt dr. Bos in zijn hierboven genoemd artikel, neemt de ernst toe, „gefljk in den toon van het geheele leven". Zoo is 't. En ook, in steeds-sterker mate, - voeg ik er in alle bescheidenheid by, de gewoonte om zich „over niets meer te verbazen". Salomo's woord, dat er „niets nieuws onder de zon is", wel, is geworden „le dernier cri": het allerjongste snufje. Mr. Antonjo. DE OORLOG. De officieels leger berichten van 10 en 11 November. Van het W e s t e 1 y k front. Van Fransche zijde wordt dd. 10 dezer medegedeeld dat in Belgie de Duitsche versterkingen In de streek van Boesinghe zwaar beschoten wer den. In Champagne werden twee aan vallen der Duitschers, gericht tegen de hoogte van Tahure, afgeslagen. Het Duitsche bericht geeft den toestand als onveranderd aan en ver meldt overigens slechts groote bedrij vigheid der artillerie. Van heL O o s t e 1 ij k front. Het Russische legerberlcht van den lOen geeft aan dat in de streek van Riga de Russen aan de winnen de hand zyn. In de streek van Schlock, wisten de Russen die op den linkeroever van de Aa tot het offen sief over wisten te gaan zich by Kemmern te versterken. Odingwerd eveneens bezet. Omtrent de gevech-/ ten by Dunaburg wordt medegedeeld dat deze verslappen. Verder naar het Z. tot in de moerasstreek van den Pripet is de toestand onveranderd. In de streek van het dorp Kolki werd verwoed gevochten. De vijan delijke aanvallen in de streek van Goetilowska werden afgeslagen. Ten Z.O. van het dorp Boeki werden de Duitsche stellingen doorbroken. By de vervolging van den terugtrekken- den vijand werd het dorp en de bosschen ten N. en Z. daarvan bezet. Tegen den middag hadden de Russen 50 officieren en meer dan 2000 man gevangen genomen en ongeveer 20 mitrailleurs veroverd. Een groot aan tal vijanden verdronk in de Tsjer- niawka. In de streek van Okonka werd een deel der vijandeiyke loopgraven stormenderhand door de Russen ge nomen. De pogingen der Oostenrijkers om in de streek van Zaleszyki tot het offensief over te gaan, mislukten. In het Duitsche legerbericht van den llen wordt medegedeeld, dat den lOen drie aanvallen der Russen in de streek van Kemmern werden afgeslagen. Tevens wordt echter ge meld, dat de bosschen ten W. en Z.W» van Schlock door de Duitschers volgens hun plan werden ont ruimd, daar het terrein door de vele regens in een moeras herschapen was. Ten Z.O. van Riga kwam een aan val der Russen niet tot uitvoering door het hevige vuur der Duitscherfl. Bij een kor en tegenaanval namen zij 100 Russen gevangen. Ten N. van den spoorweg Kowel Sarny werden de Russen uit hunne stellingen geworpen. 7-officieren, 200 man en 8 machinegeweren vielen in handen der Duitschers. Ten Z. van den spoorweg mislukten de aanvallen der Russen. Het Oostenryksche legerbericht geeft aan dat ten W. van Tsartorisk een aanval van den vyand werd af geslagen. Van het Z u i d e 1 tj k front. Het Italiaansche communiqué van den lOen geeft aan dat de Italianen in de buurt van den Col di Lana door vermetele aanvallen verschillen de bergstelliDgen namen, en op ver schillende punten tot voorby deze stellingen voortdrongen. Aan het Isonzo front werd een Oostenrljksche aanval bij Urgli afge slagen. Op de verdedigingswerken van Plava werden stoute aanslagen gedaan. Van Oostenryksche zyde wordt medegedeeld dat de aanvallen op Görz door de Italianen zyn hervat. In den tijd tusschen het derde oöensief aan de Isonzo en nu hebben zij sterke reserves samengetrokken, en hebben opnieuw over het geheele frout, van Plava tot den Monte Dei sei Busi, aanvallen gedaan. Alle aanvallen werden echter weder afgeslagen. Over het bezit van den top van de Col de Lana, loopen de berichten uiteen. Het bericht van Italiaansche zyde, waarin werd medegedeeld dat de top in bezet genomen, en de Ita liaansche vlag erop geplant was, wordt van Oostenryksche zyde op meest stellige w(jze tegengespro ken. Het bericht noemt de Italiaan sche mededeeling kort weg een leu gen.'Toegegeven wordt dat de top den 7en November tydeiyk in het bezit der Italianen is geweest, doch zij werd door de Tiroolsche scherp schutters hernomen, en is sindsdien nog steeds in het bezit der Oosten rijkers. De verovering van de Monte Sief wordt eveneens tegengesproken. Van het Servische front. Het Duitsche legerbericht van den llen geeft aan dat de vervolging van de Serviërs in het gebergte ten Z.W. van de Morawa goede vorderingen maakt. 4000 man werden gevangen genomen. In het Oostenrijksche communiqué van den llen wordt medegedeeld dat ten O. van TrebiDje een aanval der Montenegrynen met groote verliezen voor den vyand werd afgeslagen. De O.-H. troepen die van Oesjitse naar het Z. oprukkeD hebben de helft van den afstand naar Nowo-Waros af gelegd. N.O. van Iwanjitsa werden de Ser viërs *uït hunne borgstellingen ver dreven. In het gebied van Stolowi- Planina werden de Serviërs terugge drongen. Ten O. daarvan werden twee toppen door de Oostenrykers ver- meesterd. 2000 Serviërs werden ge vangen genomen. Hieronder waren 1000 soldaten en officieren en een geneesheer, die door de Serviëra in Ingezonden Mededeeling. HERMAN NYPELS - HELDER. Heeren Regenjastan, in gummi en waterproof. Van af f 17.00. Nieuwste kleuren en modellen. een hospitaal waren achtergelaten. De Duitsche troepen strijden ten N.W. en O. van Broes (Z. van Aleks- androwats). Van Bulgaarsche zyde wordt over de krijgsverrichtingen op den 9den dezer medegedeeld, dat de vervolging van de verslagen Serviërs op den linkeroever van de Morawa werd voortgezet. Voortdurend valt nieuwe buit in handen der Bulgaren. In het dal van de Morawa werden den 9den veel snel vuur houwitsers, acht snel vuurkanonnen en negen nieuwe zoek lichten buitgemaakt. 800 man werden gevangen genomen. Ten Z. van Leskowats weiden tien locomotieven en 400 spoorwagens buitgemaakt. 50 wagens waren met allerlei oorlogstuig beladen. Van Duitsche zyde wordt nog ge meld, dat de Bulgaren op verschillende )laatsen de Morawa zijn overgetrok ken. Uit het oorlogsperskwartier wordt aan de „Berüner Zeitung" gemeld, dat de Serviërs "Woensdag aan de verbonden legers bijzonder krachtigen tegenstand hebben geboden. De aan vallen werden niet alleen door de achterhoede afgeweerd, doch het ge heele leger tracht thans den opmarsch der verbondenen tegen te houden. Voor de tweede maal is bericht ontvangen van de herovering van Veles door de Franschen. Het bericht is afkomstig uit Monastir. Van de Grieksche grens werd ook reeds ge meld, dat hevige gevechten gaande waren bij Gradsko en Veles, tusschen de Bulgaren en de Franschen. De eersten hadden een wapenstilstand van 5 uur gevraagd om hun dooden begraven. Slechts twee uur werd Een Fransch bericht van den llen meldt dat de vyand by Kraljevo over westelijke iforawa is getrokken. In de richting van de Gilidsa- en Katsanik passen werden de aanvallen der Bulgaren afgeslagen. Een, uit Servische bron, te Londen ontvangen bericht geeft aan dat in het Z. van Servië de Bulgaren terug gedreven zijn op een linie die ten O. van Gilan in de richting van den spoorweg loopt en verder van Kat sanik naar het O. De Bulgaren trok ken na de verovering van Uskjub naai- Katsanik. De positie der Serviërs was hier echter gunstig. Indien het bericht juist ia dat de Franschen Veles hebben veroverd, zal dit van groot belang zyn. Daar het de sleutel van Uskjub vormt zullen de Bulgaren de linie Uskjub- Koemanowo moeten ontruimen. De spoorweg van Saloniki, tot dicht by Veles, is in handen der geallieer den. Dagelyks is de lyn voor troepen transporten in gebruik. Het gebied tusschen Zuidelijke en Westelijke Morawa is nog in handen der Serviërs. Over de door de Duitschers gevangen genomen Serviërs wordt medegedeeld dat deze getallen slaan op de bur- gerlyke bevolking. Het Servische leger is Dog intact. De kracht ervan is geenszins afgenomen. Over de verovering van de 130 kanonnen te Kragoejewats wordt uit Londen medegedeeld dat dit oude Turksche vuurmonden waren, in deD eersten Balkan-oorlog buitgemaakt. Zy waren niet meer bruikbaar. De Servische regeering heeft haar zetel van Mitrowitsa naar KroeBjevo (N.O. van Prilip) verplaatst. Van Turksche zyde wordt een en ander medegedeeld over tegenslagen, welke de Italianen in Tripolis onder vonden zouden hebben. Arabische stammen hebben verschillende plaat- heroverd. De Italianen leden groote verliezen en moesten machine geweren in handen van den vyand laten. In Fezzan veroverden de Ara bieren 5 kanonnen en machinege weren, in het Syrtegebied 12 kanon nen en 3 machinegeweren en in Misrata 3 kanonnen. Uit Tripolis werden door de Ita lianen versterkingen gezonden, doch deze werden eveneens verslagen. Met achterlating van een groot aantal dooden en gewonden moesten zij naar de stad terugkeeren. De duikboot- en mljnoorlog. In do Middellandsche Zee, tusschen de eilanden Moedros en Malta, is de Fransche paketboot „France" door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. De bemanning werd te Cagliari aan land gebracht. Van Engelsche zyde wordt mede gedeeld, dat het Engelsche stoom schip „Caria" (3032 ton) tot zinken is gebracht De bemanning werd gered. Engelsch transportschip getorpedeerd. Het transportschip „Southland", op weg van Alexandrië naar Egelsche Zee, is 2 Sept. getorpedeerd. Onder eigen stoom kon het vaartuig evenwel de haven van Moedros be reiken. De troepen gingen hier op andere transportschepen over. 9 man werden gedood, 2 gekwetst. 22 opvarenden worden vermist: waarschijnlijk zyn deze verdronken. De „Ancona". Een bericht uit Kaap Bon bevat i volgende nadere bijzonderheden over het in den grond boren van de „Ancona". Hot schip voer langzaam in den mist en gaf seinen met de sirene, toen het twee onderzeebooten ontwaarde, die de Oostenryksche vlag voerden. De eene was ca. 300 vt. lang en had twee kanonnen. De andere onderzeeboot versperde aan de „An cona" den weg, welk schip trachtte te ontsnappen, doch stopte zoodra het geraakt was. Juist was de achtste sloep uitgezet, toen het schip zonk. De voorsteven verdween het eerst in de diepte. De rest van de opva renden die zich op het achterdek hadden verzameld, gingen met het schip onder. De acht booten roeiden gezameniyk in zuidwaartsche richting. Tegen zes uur werd een schip gezien, waar de lichten gedoofd waren. Er werd naar dat vaartuig geseind, maar toen het schip naderkwam en het bemerkte, dat het door onderzeebooten werd achterna gezet, verwijderde het zich. De booten gingen toen van elkaar m er van, met 24 menschen erin, bereikte de kust van Tunis op Dins dagochtend 9 uur. De commandant vreest, dat de andere booten waarin zich 240 menschen bevonden ver gaan zyn. Woensdagmorgen werd ter hoogte van het eiland Zembra nog een boot opgepikt met 28 menschen erin. Sommigen van de overlevenden beweren, dat de onderzeebooten, toen zij het eerst werden opgemerkt, on der Duitsche vlag voeren. By het torpedeeren van het schip zyn naar alle waarschljniykheid eenige Amerikaansche burgers omgekomen. Evenwel zal moeten worden uitge maakt of het schip op bevel van de onderzeeërs heeft gestopt, of dat het getracht heeft te vluchten. In het laatste geval heeft de Ame rikaansche regeerlng geon reden tot protest. De Balkan. De opmarsch der Centralen opent de mogeiykheid voor nieuwe verwikke lingen op den Balkan. Volgens een te Parys ontvangen bericht ziet de Grieksche regeering met angst het oogenblik naderen dat de Servische en Engelsch-Fransche troepen over de Grieksche grens teruggedrongen zullen worden. De 8erviërs zullen wel kunnen worden ontwapend. Maar de bondgenooten Over de troepenlandingen hoort men ook niet veel. Een Duitsch be richt geeft aan dat er tot 7 dezer slechts 80.000 man geland was. Een deel ervan ls naar het front gezonden. In Griekenland maakt de Entente thans bekend dat een leger van 100.000 man gezonden zal worden. Volgens een Duitsch bericht is aan het Servische hoofdkwartier in over weging gegeven naar Montenegro te trekkeD. Echter zullen dan de Engel sche en Fransche troepen het Griek sche grondgebied niet verlaten, zoa lang er kaDS is op de operaties van de centralen en Bulgaren Invloed uit te oefenen. In verband met uitwijken van (iet Servische leger naar Montenegro, weet do „Temps" te berichten, dat volgens een bericht uit Rome, Italië thans besloten heeft aan den oorlog op den Balkan deel te nemen. Het zal aan de kust van Monte negro troepen ontschepen, daar ver ondersteld wordt dat Saloniki geen groote troepenmassa's meer bergen tan. De Italianen willen in de eerste ilaats de Montenegrynen in den strijd egen de Oostenrijkers steunen en daarna trachten tegen de flank van Von Mackensen's leger teopereeren. Een gevsaht In de lucht. De Noorsche scbryver Iohan Bojer, die kort geleden aan het Fransche front in Champagne is geweest, geeft in een van zijn brieven de volgende levendige beschrijving van een kamp dien hij tusschen twee vliegtuigen by woonde. Hy was in gezelschap van een Franschen majoor. „Kyk daar," zegt de majoor. Hoog aan den hemel zyn een aantal witte wolkdotjes te zien. Vooortdurend komen er meer. Het is alsof zij uit den lucht spatten, alsof zij uit den blauwen hemel ontploffen. „Het zijn de Duitschers, die op onze Vliegers schieten," zegt de majoor en hy zet zyn kyker voor zyn oogen, Men ziet inderdaad een klein prikje, ver weg in de blauwe oneindigheid. Het zweeft op en neer, heen en weer. Het speelt met het gevaar. Schiet, mik maar goed. Hier ben ik. Ach, de Duische arm is geweldigmaar zoo ver reikt hij niet met zyn prikkel draad en zyn systemen. Hier is de oneindigheid. Schiet maar. Nu komt hy naderby, zoodat hy goudachtig in de zon blinkt. De ont ploffende granaatkartetsen volgen mee. Daar in de verte achter het bosch, waar de Duitschers staan, don dert het als in razerny. „Kyk daar, daar ginds," zegt weer de majoor. En hoog boven het bosch nadert een donkere streep, rustig als een zeilende arend. „Dat is een Duitscher," zegt de majoor. Rondom ons heen hebben de solda ten het druk, zij graven in den grond, exerceeren in peletons, verzorgen de paarden. Maar nu wordt het stil. Allen wenden het hoofd naar den hemel en staren daarheen. Uit de Fran sche batterijen breekt geknal en ge donder los, en nu beginnen ook wolkdotjes rondom den Duitsche vlie ger te paffen. De twee menschen vogels hebben elkaar in het zicht gekregen. De lichte valk boven ons tuimelt heen en weer en doet in het begin, alsof de ander hem niet aangaat. Da zwarte zeilt rustig nader. Nu draait de valk zyn snavel naar hem toe, en de twee roofvogels storten recht op elkaar in. Wat zal er nu gebeuren. Maar hier onder den zonnig warmen hemel ls men alB een ander wezen. Men wil een beetje coquetteeren, zelfs met een vyand. Men begint er mee elkaar te wijzen wie men is. Wat kan jij, en wat kan ik? Kijk! En de valk buitelt alsof het hier louter spel voor hem geldt, dronken als het ware van de zon en den zomerschen hemel. En de arend doet hem na met een spelletje op zyn manier. De een vervolgt den ander. Als jonge havik ken, die als dronken zyn wyi zij de ruimte kunnen beheerschen. Totdat zy op geiyke hoogte gekomen zyn, stil biy ven staan alsof zy nu eikaars krachten meten en plotseling storten zy op elkaar af. „Krrrral!" luidt het in de hoogte. Het zyn de mitrailleuaes. Nu valt er wel spoedig een. Neen, beiden klimmen hooger en hooger. Zy koersen al maar omhoog. Weer schatert het. Nu vlucht de een, en de ander vervolgt. Nog hooger. Daar boven is geen andere dekking dan de afstand, geen andere redding dan de snelheid. Nu verdwynen zy in het blauwe, worden door den klaren hemel verzwolgen. Twee legers staan daar beneden op de aarde en kyken. Daar daalt een donker punt uit de ruimte naar beneden. Het staat een oogenblik stil, geiyk een gonzend insect, en krygt weer een beetje heerschappy over zich zelf, het klept met de vleugels als duizelig door de oneindige ruimte, als in vrees zoo ver van de aarde verwyderd te zyn. Het tast in den blinde om zich heen naar een steun. Het is alsof het om hulp roept. Ach, ik heb zoo vaak een gewonden vogel in de lucht gezien, maar dit is een aangeschoten menschen vogel. Nu valt hy, tuimelt hulpeloos neer achter den blauwen boschrand, daar ginds. „Daar is de onze," zegt de majoor. En de gulden vogel komt snorrende aan en daalt in wyde vlucht over de Fransche linies neer. Doofitomma soldaten. Ongeveer 1000 doofstommen, doch overigens gezond, zullen Ingeiyfd worden by een der Londenscbe regi menten vrijwilligers. Zy worden reeds eenlgen tyd geoefend, waarby de com mando's door teekens worden ver vangen. BINNENLAND. Maximum melkprijzen. De burgemeester van Amsterdam heeft de volgende maximum-prijzen voor melk vastgesteldRauwe melk 18 ct. per liter, gepasteuriseerde melk 14 ct. per liter (Qescb). Tabaksbelasting. Verschenen is het wetsontwerp tot heffing van een tabaksbelasting. In de memorie van toelichting wordt erop gewezen dat, terwyi in andere landen de tabaksbelasting flinke baten voor de schatkist afwerpt, in Nederland, alleen de buiteuland- sche tabak belast is en, dan nog zeer licht. De Min. van financiën erkent dat het invoeren van een tabaksbelasting in ons land eigenaardige bezwaren met zich brengt. Maar daar de schat kist dringend nieuwe inkomsten eischt, acht hij het noodig dat een deel hiervan gevonden moet worden In een belasting van de tabak. In ons land ls het tabaksverbruik hooger dan in eenig ander land. De tabak behoort niet tot de noodzake- ïyke levensbehoeften en is tegeiyk een niet onontbeeriyk genotmiddel. Uit dat. oogpunt beschouwd leent ze zich uitstekend voor een verbruiks- Ingezonden Mededeeling. wordt door 21.000 ai voor Zonuwtn «n Lichaam verbruikers kan worden verhaald. De Minister wenscht met het in voerrecht eenigszins verder te gaan dan de commissie. Hy stelt voor het recht voor sigaren te stellen op 20 pet., dat op clgaretten op 80 pet. van de waarde. Aangenomen dat hierdoor invoer met 20 pet. zal teruggaan, wordt een verhooging der invoerrech ten verwacht van f628,500. Door het verbod van huisindustrie zal by de toepassing der accijns in het begin groote werkeloosheid ont staan. Door het toenemen der biDnen- landsche fabrikatie zal deze echter weer worden teniet gedaan. In de eerste jaren zal echter voor hen die werkeloos worden (in het byzonder voor ouden van dagen die op de fabrieken geen werk kunnen vinden) een schadeloosstelling worden uit gekeerd. Het ontwerp wyst als belasting object qan de tot verbruik bereide tabak (sigaren, clgaretten, rook- en pruimtabak en 9nulf). Als maatstaf voor de belasting be rekening is aangenomen de klein handels prya, terwyi het bedrag is bepaald op 10% van dien prijs. Ieder gebruiker draagt dus een evenredig deel van hetgeen by voor tabaksverbruik besteedt. Do accyns wordt geheven van de fabrikanten en importeurs. Door een naar het verbruik inge steld onderzoek bleek dat per jaar aan tabak ln alle vorm ongeveer fi4.100.000 wordt besteed. Besteden verbruikers voortaan evenveel dan komi f 5.410.000 ten bete der schatkist De heffing van 10 zal tengevolge hebben dat de bestaande merken in de naastvolgende hoogere verkoops klasse zullen komen, en dat dan een cigaar die thans 2} cent kost voortaan 8 cent zal kosten. Voor de andere artikelen is een dergeiyke pryBafronding niet wel mogelijk en zal de belasting door kwaliteitsvermindering moeten wor den verhaald. Sigaren en sigaretten van verschillenden pr(}8 zullen niet meer te samen mogen worden ver pakt tenzy, wat sigaren betreft, voor zien van een zegel. De zegel3 zullen worden vervaardigd in den vorm van strooken, die om de sigaren worden aangebracht in den vorm van de thans in gebruik zynde ringen. De zegels zullen ter gemakkeiyke onderscheiding van de kleinhandels- 'J :en van verschillende kleuren worden aangemaakt. Ze moeten wor den bedrukt of bestempeld met den naam van den fabrikant, grossier of winkelier of met een gedeponeerd handelsmerk, waardoor herhaald ge bruik door anderen zal worden voor komen. Ten einde te voorkomen dat het zelf vervaardigen van sigaretten goedkooper zou worden wordt een zware belasting van het sigaretten papier voorgesteld, waardoor de eigen gemaakte sigaretten even duur zullen komen als de in de fabrieken ver vaardigde. Tengevolge van toenemende wel vaart zijn de uitgaven voor rookge not aanmerkelijk gestegen. Algemeen rookt men sigaren en sigaretten, ook in kringen waar vroeger slechta pijp tabak werd gebruikt Er mag dus aangenomen worden dat een matige belasting geen zwaren druk op de rookers zal uitoefenen. De minister heeft zich de mede werking verzekerd van een commissie van advies, bestaande uit deskundi gen, gekozen uit alle categorieën van belanghebbenden. Voorgesteld wordt een heffing ln den vorm van een banderollen- of zegelbelasting op het fabrikaat, omdat deze vorm de eenige iB, waarby tegeiykertyd le. de handel in ruwe tabak geen zoodanige belemmering ondervindt, dat gevaar voor verplaatsing der tabaksmarkt is te duchten; 2e. de belasting rekening houdt' met de draagkracht der verbruikers 3e, zekerheid bestaat, dat z(jopde Ingezonden Mededeeling. vind dan uit waarom. Neerslachtigheid komt gewooniyk voort uit een slechten toestand van het gestel, en indien gy er niet in slagen kunt om uw zwartgalligheid te verdry ven door te letten op wat gy eet en drinkt, door voldoende te slapen, voldoende lichaamsoefening en frissche lucht, bestaat er aanlei ding om aan overtollig urinezuur in het bloed te denken. Gewooniyk wordt gy hiervoor ge waarschuwd door pyn in den rug, duizeligheid, hoofdpyn en waterstoor nissen. Bekamp dit urinezuur door licht verteerbaar voedsel te gebruiken, vol doende nachtrust en lichaamsbewe ging te nemen, door u niet op t« winden en door de nieren op te wek ken tot grooter werkzaamheid en het beter flltreeren van het bloed. Er be staat hiervoor een veilig geneesmid del: Foster's Rugpyn Nieren Pillen. Foster's Pillen zyn een speciaal niergeneesmiddel, dat de nieren helpt om overtollig urinezuur en andere vergiften, die nierkwalon veroorzaken, uit bet bloed te flltreeren. Ongetwy feld verdienen geprobeerd te wor den, want zij hebben tal van personen in gevallen van niergruis, niersteen, waterzucht en andere nierkwalen ge holpen. Een verstandig meDsch zal door een eenvoudige, zorgzame leef- wljze zijn genezing bespoedigen. Te Den Helder verkrygbaar by Alb. ten Klooster, Keizerstraat 98. Toezending geschiedt fr. na ontv. van postwissel f 1.75 voor één, of f 10.— voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpyn Nieren Pillen; wei gert elke doos die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. (50)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1915 | | pagina 1