sa aanbieding van Mantels a f 2.99. AXMINSTER KARPETTEN ie „Amstel" overstrooming DE WITTE BIOSCOOP. HET ADRES bij A. COLTOF, Binnenhaven 1. Donderdag a.s., 20 Jan., Soiree Amusante PUBLIEKE VËRKOOPING Profiteert eog van de Reclame-Prijzen ie Manheim's Goedkoopen Winkel De van extra nummer Schoenbeslag 1 3 Jong HollantTs llerplegings-lrtikeh, A. ten Klooster, Laatste berichten. Advertentiën. Uitvoering „CASINO". Uitvoering MORGENROOD. Ontwikkelingsavond a, i op WOENSDAG 26 JANUARI 1916, Meubilaire- en Inboedelgoederen, CINEMA PALACE, Binnenhaven 2. Judith van Bethulië. Woensdagmiddag te 2 uur: MIDDAGVOORSTELLING, G. JOH. v. d. LEE, Spoorstraat 106. m Manheim's goedkoopen Winkel, Keizerstraat 93. Ossenvleesch «O. „f0"»4' ^aafr zt# ®<*e 4?" Baiea Verdam, welke *°g i; g* »ed wilden be- itrt0Q 6611 ken' ^v^d.; ua oorzaüv iaa - ^.en zij met een L' '*1(yerden, kantelde Aior een van hen i oorzaüv Van de ramp? Het „Hdbl." schrijft: Zie hier wat iemand, die het weten kan, ons mededeelde: Het waterschap Waterland moet den zeedijk van Waterland onder 'jt houden. De provincie Noord-Holland .j geeft daarvoor subsidie en ook het 3 Rijk geeft er subsidie voor. De achterliggende waterschappen moeten echter ook hun deel bijdragen. Maar niet alle betrokkenen doen dit met 'f animo. En nu konden de betrokke nen wel gedwongen worden hun plicht te doen, doch in de Staten verheven zich steeds stemmen tegen dwangmaatregelen. Het, gevolg van een en ander is geweest, dat de dijk niet onderhouden is geworden, zooals dit behoorde. Ware de dijk goed onderhouden geweest, dan had de doorbraak nooit plaats gehad. In hoever het bovenstaande al of niet juist is, kunnen wij niet beoor- deeien. Bezoek van H.M. de Koningin. Hare Majesteit de. Koningin heeft gisteravond den Heer S. P. van Eeghen ten paleize ontvangen, in zijn qualiteit van voorzitter van Ad ministrateuren der Algemeene Ver- eenigde Commissie tot leniging van rampen door Watersnood, ten einde van den heer Yan Eeghen eenige inlichtingen te verkrijgen omtrent de werkwijze der commissie. H. M. de Koningin heeft den heer Van Eeghen meegedeeld, dat Zij be reid is met een gift van tienduizend gulden de lijst te openen, met dien verstande, dat wanneer mocht blijken, dat later meer noodig is dan de in gekomen giften mochten bedragen, Hare Majesteit het voornemen heeft een tweede gift te laten volgen. De Koningin heeft gisteren de overstroomde polders bezichtigd. Met eenige motorbootjes van de Kon. Roei- en Zeilvereeniging werd aller eerst Buiksloot bezocht, waar de be volking van de komst niets afwist. Te Broek maakte H. M., vergezeld van eenige notabelen, een wandeling door het dorp, waarna men het kanaal naar Monnikendam opvoer. Daar werd zij op hare wandeling begeleid Qtrtr nagenoeg de halve bevolking van het stadje, die bij haar vertrek het Wilhel mus toezongen. Van Monnikendam ging de tocht naar Volendam. Over een wankelend plankje, beholpen door den adjudant jhr. Hooft Graafland éh door den bekenden Volendammer, den heer Spaander, kwam de Koningin in een botter, waar de visschers juist aan het eten waren. Van Volendam ging de tocht naar Diméerdam en zoo over Schelling- woude terug naar de hoofdstad. Hedenochtend om vijf minuten voor achten vertrok Hare Majesteit per gewonen trein naar Alkmaar, om van daaruit het overstroomde gebied te bezoeken, waarschijnlijk in de eerste plaats den Anna Paulownapolder.- Z. K. H. de Prins der Nederlanden heeft een bezoek aan het eiland Marken gebracht. Geen plekje werd onbezocht, gelaten en voor ieder had de Prins een deel nemend woord. Hedenochtend vertrekt Z. K. H. de Prins naar Amersfoort, oni van daar per automobiel een bezoek te brengen aan Nijkerk en de Westelijk daarvan aan de Zuiderzee gelegen plaatsen, die door den watersnood zijn getroffen. Deelneming In het Buitenland. In een hoofdartikel getiteld „Hol lands eindelooze oorlog", zegt de „Dail Telegraph" naar aanleiding van de overstroomingen hier Do Engelschen die zelf een nimmer afgsloten rekening met de Noordzee hebben, zullen warme sympathie gevoelen met het Neder- landsche volk in z\jn ongeluk. Dit volk is van een prachtig zeevarend' ras en in zijn eindeloozen oorlog om het eigen land heeft het zoowel stoere eigenschappen als groote tech nische bekwaamheid ten toon ge spreid. Wij willen hopen, dat de ver woesting, die reeds over vele mijlen lands plaats had, niet verder zal gaan. Maar zoolang de wind niet draait of men tijd heeft alhans voorzorgsmaat regelen te nemen eer hij weer ge vaarlijk opsteekt, is het onmogelijk te vertrouwen dat het ergste niet zal gebeuren. Aan deze zijde van de Noordzee zullen we echter blijven hopen, dat hoewel er veel schade door den storm is aangericht, geluk kig zonder verlies van menschenlevens de ramp zich niet zal uitbreiden en dat het Nederlandsche volk gespaard zal blljvep voor zoo iets vreeselijks als de zondvloed, die de laatste tele grammen als dreigend voorstellen. De Londensche berichtgever van het „Handelsblad" meldt nog omtrent het artikel in de „Daily Telegr." dat dit blad er op wijst hoe het gebeurde den noodigen aandrang z geven om bet plan tot afsluiting en inpoldering der Zuiderzee te verhaasten. De uit voering van dat plan zou Nederland rijker en grooter en veiligpr maken en de verkregen rijkdommen zouden in staat stellen de verdediging aan de Duitscbe en Belgische grenzen te versterken. In Engeland, dat groot belang heeft bij de onafhankelijkheid van dat dappere zeevarende volk met zijn schitterende geschiedenis en zjjn uitgebreide handel en industrie en waarmee we zooveel gemeen hebben, moet elke gebeurtenis die het verzwakt, of de vijand d" is of *eu ander, ons met ien en ^ympathie vervullet Montenegro vraagt om vrede. Weenen, 17 Jan. OfficieelDe Ko ning van Montenegro en .zijn regoe- ring hebben den 13en dezer verzocht, de vijandelijkheden te staken en vredesonderhandelingen te beginnen. Wij hebben geantwoord dat dit verzoek slechts kon worden inge willigd, als het Montenegrijnsche leger onvoorwaardelijk de wapens neerlegde. De Montenegrijnsche regeering heeft gisteren dezen door ons gestel den eisch aangenomen. Het gevechtsterrein op den Balkan. Saloniki, 17 Jan. De Pransche en Engelsche troepen in Macedonië zijn onder bevel van generaal Sarrail ge plaatst. Parijs, 17 Jan. De correspondent te Saloniki van de „Petit Parisien" meldt dat d6 Engelschen zoowel te Saloniki als op Chalkidike groote versterkingen hebben geland. De ge allieerden hebben eveneens hun oor logstuig versterkt, o. a. met aulo- kanonnen en gepantserde machine geweren. Troepenlandingen te Plraeus en Phaleron. Boedapest, 17 Januari. De Est meldt uit Sofia dat de Engelschen en Fran sozen ook in Piraeus troepen hebben geland. De Grieksche troepen daar hebben een lijdelijke houding aange- Sofia, 17 Januari. In de Atheensche haven Phaleron zijn ententetroepen aan wal gegaan, die echter weer zijn ingescheept na de plaats te hebben doorzocht. Van het Russisch-Turksche gevechtsterrein. In de gevechlen van eergisteren hebben onze troepen 167 man ge vangen ger.omen en eert Turksch artiileriedepot ten N.W. van de stad Horissan vermeesterd, ;waariu onge veer een millioen geweerpatronen en verscheidene duizenden granaten waren geborgen. In Mesopotamlë. Londen, 17 Januari. Minister Cham- berlain heeft in net Lageihui3 mee gedeeld dat de Turken, na op 11 dezer te zpn teruggeKOcid naar Essin, een steiliog op 6 mijlen ten Oosten van Koet el Amara, op 12 dezer opnieuw zijn vooruitgerukt naar de Waddi- stelling. Den 13den is er onafgebró ken gevochten. D8n 14don en den loden zijn de Turken w>er terugge trokken. Hun heele Waddi-stelliDg is vermeesterd. De Turksche achter hoede staat nu te Essin. Berichten ontvangen tijdens het afdrukken van ons blad. Men seint ons uil Anna PuUiuwna Dinsdagmorgen twnaif uur De R. K. kerk bjj het station staat rondom in het water, het bereikt den drempel. Het water rijst thans niet meer. De spoordijk is overal beveiligd. Het water staat er tegenaan aan de Oostzijde doch de spoordijk steekt er nog meer dan 1 M. boven uit. Een klein dijkje houdt het noorderdeel van den polder naar de Kooi droog. Een vletterman peilde Maandag in het gat van den zeedijk - Oostpolder meer dan 5 M. water. Men is thans druk bezig zandaau te rijden om te trachten de gaten in den weg tusschen den Oostpolderen den Westpolder te dichten. In Anna Paulowna wordt niemand zonder 'bewijs van de burgemeester toegelaten. De burgemeester is op het Raad huis (bij Veerburg) en is dus van het station niet te bereiken, ook niet voor verslaggevers van de pers, die even min worden doorgelaten. Overal staan militaire dubbelposten. Men seint ons uil Amsterdam dd. 1 u. 45: Van de schepen „Rijndam", „Noord- dam", „Nieuw Amsterdam", „Ooster- dijk", „Noorddijk" en „Rotterdam" zijn partijen spek, gezouten vleesch en daimeu door de Engelsche regee- ring aangehouden. Deze aanhouding zal voor hbt Prijzenhof behandeld worden. De la dingen waren onder goedkeuring van de N.O.T. verladen. De medewerking van den Ameri- kaansche gezant is ingeroepen, ten einde de partijen alsnog vrij te krij gen. Het spek was grootendeels voor het Nederlandsche leger bestemd. De Hoofdofficier van Administratie i klasse C. Flaes Intendant der Zeemacht in de Directie der Marine te Willemsoord heeft met iugang van 16 Maart a. s. eervol ontslag gevraagd. Met het oog op de tijdsomstandig heden zal het a.s. assaut van het corps adelborsten, dat op 5 Februari was bepaald, niet plaats hebben. INGEZONDEN. Geachte Redactie! Verzoeke beleefd een plaatsje'in Uw blad voor het onderstaande. Oproep aan Haldar's ingezetenen. Zooals algemeen bekend is hoeft ons land een outzettende ramp ge troffen. Den toestand Zult U allen wel in de dagbladen hebben gelezen en veel hierover uit te wijden is dus geheel overbodig. Honderden zijn beroofd van have en goed; velen zijn dakloos en heb ben behoefte aan steun. Geheele dor pen zijn overstroomd en wij achten het onzen plicht deze ongelukkigen finan- tieel te steunen. Onze geöerbiedigde Koningin gaf in deze weer eeD voor beeld door Haar Paleis aan de dak- loozen af te staan. De Tooneel- en Gymnastiekver- eeniging ,-Thalia" a/b. Hr. Ms. „Noord brabant" (Beschermheer do Edel-Gestrengo Heer C. Pantekoqk), de turnclub Mannenafd. „O.K.K.", Damesafd. „Hygiéa" en het „Casino- Orkest" hebben besloten ten bate van de noodlijdenden een uitvoering te geven in Casino op 24 en 25 Ja nuari a.s. (zie advertentie). Door het Bestuur worden dames en heeren gevraagd die zich dispo nibel willen stellen om deze week met inteekenlijsten rond te gaan ten einde deze uitvoering te doen slagen. Zij, die zich hiervoor disponibel stellen, worden beleefd verzocht hier van Woensdag a.s. kennis te geven aan den heer Greveling, Botbastraat 5 en W. Laarhoven p.a. Molenstraat 29. Elke gift, hoe klein ook, zal dank baar in ontvangst worden genomen. Met hoogachting en dank aan de geachte Redactie voor opname. Het Bestuur van bovengenoemde Vereenigingen. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moest het verslag concert Klicka tot een vol gend nummer blijven liggen. AGENDA. Witte Bioscoop. Koningstraat. Hoofd nummer Door oen Intrige. Cinema Palace. Binnenhaven 2. Hoofd- nummor: Judith van Bethuliö. Eerste Heldersche Bioscoop. Kanaalwog 112. Hoofdnummer: Zün schuld geboet. Bioscoop ïavenu, Spoorgracht. Hoofd nummer: Lord Lister en hol blinde meisje. in 25 Jan. Uitvoorlug te gevou door de Toon. en Gymn. Ver. „Thalia", do Turnclub Mannonafd. „O.K.K." en de Damesafd. „Hygiêa" in Casino. MARINE EN LEGER. Do luit. ter zee dor 2o kl. Harino-Roservo W. van Meorkork is 17 Jan. 1916 ontheven van hot bevel over Hms. „Dolfijn" en onthoven van zijne plaatsing in workellikon dionst, terwijl de op dien datum opgokomen luit. J-" De luit. ter zee der 2e kl. J. W. H. Vogelzang wordt 18 Jan. 1916 eervol onthoven van het bevol over Hms „Vidar" en met 19 Jan, d.a.v. joplaatst naar Hms. „Botterdam". Luit. ter Jor 3e kl. 1). N. Foest, thans geplaatst to lingen, wordt 20 Jan. 1916 geplaatst aan 1 Hms. „Holland". Luit. ter zee dor 2e kl. A. J. Dulfer, 20 Jan. 1916 overgeplaatst van Hms. „Holland" naar de Harino-kazcrne te Am sterdam. Luit. ter 7.oe der 2e kl. F. J. Backer, 21 Jan. 1916 overgeplaatst van Marine-kazerne to Amsterdam naar Hms. „Hadda" en luit. ter zee der 2o kl. M. A. A. Winkler 26 Jan. 1916 overgeplaatst van Hms, „Hadda" naar Hms. „Noptunus". De onlangs uit Ooat-Indie teruggekeerde luit. ter zee 2u kl. L. A. C. M. Doorman is in do directie der marine to Willemsoord geplaatst aan boord van Hr. Ms. instructieschip „Konin gin Emma". Do machinisten J. A. W. van der Laan en L. C. Lagaay zijn bostemd voor het oskador in Oost-Indiö, wam hoon zij binnenkort por parti culiere gelegenheid zullen vertrokken. STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij „Nederland". Ceylon, arriv. 13 Jan. van Java te Calcutta. Rondo, thuisr., vortr. 14 Jan. van Galveston. llandn, thuisr., vertr. 16 Jan. van Genua. Banka, thuisr., pass. 16 Jan. Kaap Yordo. Boston, uitr.,arriv. 16 Jan. te Gravesond. Karimata, uitr., pass. 11 Jan. Perira. Oranje, arriv. 16 Jan. van Batavia te A'dam. Vondol, thuisr., vortr. 14 Jan. van Durban, Kangeau, uitr., arriv. 16 Jan. to Port Said. Karimoen, uitr., arriv. 16 Jan. te Sabang. Rotterdamsche Uoyd. Birma, arriv. 16 Jan, van Java te U'dam. Arukan, van Java naar San Francisco, vertr. 16 Jan. van NagaBaki. Djobres, v. Port-Sald u. Java, pass. 16 Jan. Perira. Goontoer, uitr., pass. 16 Jan. Dungenoss. Kawi, uitr., vertr. 16 Jan. van Suuz. Modan, vertr. 16Jan. van New-Vork naar R'dim. Slndoro, thuisr., vortr. 16 Jan. van Padang. Tabannn, thuisr., is 16 Jan .tü Deal geank. Palembang, vortr. 14 Jan. van Batavia n. R'dam. Tarabora, uitr., arriv. 16 Jan. te Padang. Djerabor,uitr.I16Jan. llu. üObii Kenlish Knook. Malang, thuisr., pass. 16 Jan. K. Curvoolro. Koninklijke Mollandsche lloyd. Eemsland, thuisr., vertr. 13 Jan. van St. Vincont. Hollandia, thuisr., vertr. 13 Jan. van Rio Janoiro. Drechterland, thuisr., vertr. 16 Jan. van Vigo. Gelria, thuisr., vortr. 16 Jan. van Falmouth. Rtjuland, thuisr., pass. 15 Jan. Dover. Frlsia, uitr., vertr. 15 Jan. van Santos. Kon. Wost-lndische Maildienst. Ecuador, arriv. 16 Jan. van B.-Ayros te A'dam. Commowyne.uitrpass. 17 Jan. v.m. d.N -Hindor. Oranjo Nassau, uitr., pasa. 18 Jan. Ouessant. Colombia, arriv. 14 Jan. van W.-Indi8teN.-York. i van Nassau, arriv. 14 Jan. van Cur.njao te Now-York. Prins Willem I, thuisr,, pass. 16 Jan. Bevezier. Haven te Nleuwedlep. 16 Jan. Aangekoman van Goole en vertrokken naar Hnrlingen, Ned. s.s. „Friesland". Idem van Hartlepool naar Harlingen, „Midsland' 16 .Tan. Idem van Londen nat 3.s. Starllng". Idom van Harlingen s.s. „Amulet". Idem van Harlingen 8.8. „Prof. Buya". 'Harlingen, Eng. MARKTBERICHTEN. Alkmaar, 17 Jan. 1616. VEE. Aangevoerd 6 koeion en ossen f250 a f860, 9 vette kal voren f 50a f176,- Idom por K.G. ri.aó a f0.60, 44 nucht. Idom T8 a f21, 10 votto schapen f 10 a f 25, 886 vette varkens per K.G. f0.70 a f0.90, 19 magero varkens f28.— af40.-. Broek op Langendijk, 17 Jan. 1916. —00 bloemkool, le soort f ,0-f— .0, 2e soort f-.O-fO—700roodekool fl.20-f640, 7100gele w-ol f200—f12.50, roode kool f-0.— por wagon, 10 witte kool f-.O-f-.O, 000 zak roode kool wagon gole kool 10.009 k.g. 1691 p. wagon, baal uien 16.20, p. 60 K.G., wortelen 10.-f0. 0 rammenas fO.-, STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 17 Januari. 5e Klasse—le lijst. No. 14189 f 100,000. No. 3642 f 1000. Nos. 1569, 1807 en 19675 elk f 400. Nos. 1340, 1400, 5401 en 9053 elk f200. Nos. 3202, 3996, 4089, 4130, 4338, 4965, 6294, 7120, 7614, 14962, 15281, 17235, 18858 en 19675 elk f 100. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indiö: Verzondingswee. Datum dor Tljdst.der 1 ter post- laat. busl. bezorging. a/hPostk. Naar Atjeh en onderhoorigheden n de Oostkust van Sumatra: ver Engeland v olken Dlnsd. 8.40 '6 Naar Guyana (Suriname) Naar Curaqao, Bonaire en Aruba: eepoet via Amsterdam! 27 Jan.I B.-'s nail via 8outhampton eiken Maan- of Queenstown - - dagen Dond.j 3.40 Burgerlijke Stand van Helder, Van 15 tot 17 Januari. BEVALLEN J. Looij geb. Koop man, z. W. C. van der Linden geb. Bosman, z. A. M. E. Kramer geb. Veldhoven, d. J. C. van Eeden geb. Blaas, z. E. B. L-.impert geb. van Es, d. OVERLEDENG. Woort wed. J. Ras, 73 j. S. J. Koens, 76 j. P. Dinkelaar, 6 j. M. Grouwstra geb. Hoogakker, 30 j. Hiermede vervullen wij den trourigen plicht U kenuis tege- V6D, dat na een langdurig doch geduldig lijden is overleden, mijne geliefde Echtgenoote en der Kiu deren zorgzame Moeder enZusIe", Mejuffrouw MARGARETHA GROUWSTRA geb. HOOGAKKER, ua voorzien to zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van 30 jaar. Uit aller naam: J. GROUWSTRA en Familie. Helder, 16 Januari 1916. Trompstraat ld. Do tar-aarde-bestellingzal plaatshebben Woensdag a.s. '3 middags 12 uur. Heden overleed in het Burger- Ziekenhuis te Amsterdam, ouze lieve Vrouw en Moeder, MARIA DE WIT, geboren KUIJPER, in den ouderdom van 44 jaar. .Helder, 16 JaDuari 1916. Uit aller naam, P. DE WIT. Voor de vele blijken van deelne ming, ondervonden bjj het overlijden van onze geliefde Dochter en Zuster GEERTJE LASTDRAGER, betuigen w(j onzen hartelljken dank. A. VAN ESSEN. P. VAN ESSEN-Zweerüs en Kinderen. Arnhem, 17 Januari 1916. Movrouw DE JONCHEERE-TEN BOSCH zal gaarne bezoeken ontvangen den eersten en derden Donderdag van de maand. Donderdag, 20 Januari a.s., zal de Officier van Gez. fa klasse F. K. FUCHS in het Marine-Hospitaal en aan huls geen spreekuur houden. VERLOREN, Zondag, een gebrand zilver D8mes-Armband-horioge. Vriendelijk verzoek tegen belooning terug te bezorgen, dnar het een ge- dachteuis is. Adres: Havenplein 12. wordt in het Casino-Gebouw te den Helder een gegeven ten bate van het Comité tot Bestrijding der Tuberculose hier ter plaatse. Plaatsen Stalles fl.-.le rang10.50.2s rang fO 25. Kaarten verkrijgbaar bij Boek handelaar MAAS, en het Sigaren magazijn KOKELAAR. Plaatsbespreking op den speel- g, van 11 1 uur, in „Casino". Steunt het goede doel en zorgt dus voor een eivolle zaal. op 24 en 25 Januari a.s. in „CASINO", te geven door ile Tooneel- en Cymn.-ïer. „THALIA", de Turnclub Mennen-afd. „O.K.K." en Dames-ald. „HYGIEA", benevens welwillende medewerking van het „CASIN0"-0RKEST. PROGRAMMA 1. Openingsrede. 2. Stokoefeningen Dames Hygiea". 3. Cornelis Pimpel voor 'I Gerecht. (Blijspel in één bedrijf.) 4. Gymnastiek (Barron) Heeren. 5. De muzikale Ciown. 6. Gymn. (Vrije oefeningen) Heeren. 7. Voordrachten. PAUZE. 8. Gymnastiek (Rekstok). 9. Voordrachten. 10. Gymn. (Knotszwaaien) Dames. 11. Zang. 12. Gymnastiek (Ringen). 13. De Sergeant en Recruut. (Kluchtspel in één bedrijf.) 14. De gefopte Matrozen of Een afge strafte Stuurman. (Blijspel in één bedrijf.) Na afloop BAL. Zaalopening 7 u. Aanvang 8 u. preclos. _..-W v.0 cent_ Vrijzinnige Zangvereenlging op Zaterdag 22 Januari 1916, In „Casino". N.B. Zij, die zich voor Zaterdag op geven als donateur, hebben recht tot het bijwonen van deze Soiree. Secr. P. GEUS, Loodsgracbt 55. R.-K. Volksbond is niet Woensdag maar Donderdag te 8 uur. (wegens sterfgeval) voorm. 10 uur, van w.o.Een salon-ameublement (roGd pluche), een idem (groen leer), ver schillende soorten pluche-, leeren- cn rietgaatstoel9n, fauteuils, mahonie houten en geverfde kasten, chiffo- nière's, étagère's, tafels, spiegels, schilderijen, pendule met coupe's, Amerik. mangel, kachels, partij kris tal, glas- en aardewerk, keuker.be uoodigdhedeu euz. Voorts: Vee-ren- en kapokken bod den, wolleu en gewatteerde dekens, ledikanten, waschtafels, kleeden, lino- leums enz. Bezichtiging daags te voren, van 10-4 uur. Deurw. W. BIERSTEKER. Gemsub. Zit- an Slaapkamer te huur op netten stand, direct ie aanvaarden. Brieven onder No. 255, aan het Bureau van uit blad. Te huur eon gemeub. ZIT- en SLAAPKAMER, mat gebruik van Keuken. Brieven onder No. 253, aan het, Bureau van dit blad. Mevrouw VAN LEENT, te Rjjswijk, bij den Haag, Nassaukade 17, vraagt tegen half Februari of later aan flinke Dienstbode als meid-alleen, v.g.g.v. Loon naar bekwaamheid. Mevrouw GRUN WALD-Menko, Stationsweg 17, vraagt een nette DIENSTBODE. Gevraagd wegens huwelijk der tegen woordige een flinke Dag-Dienst bode tegen 1 Februari a.s. Adres: KANNEWASSER, Zuidstraat 82. Gevraagd een flinke Dag-Dienst bode, hoofdzakelijk voor kamerwerk. Adres: Hötel „BELLEVUE". Gevraagdeen flink Dagmeisje of Dienstbode. Adres: S. KONING, Bassingracht 1. Gevraagd hulp In de hulshouding. Adres: Koningstraat 32. Een jonge Vrouw vraagt Werk- of Wascbhuizen. Brieven onder No. 254, aan het Bureau vau dit blad. Een Loopjongen gevraagd. Adres: Boekhandel P. SPRUIT. Gevraagd een flinke JONGEN. AdresJ. v. WILLIGEN, Weststr. Wordt gevraagd een flinke Jongen of Broodbezorger, kunnende fietsen. Loon 5 h 6 guldeD. Adres: S. CRONE, Wagenstraat H.H. BARBIERS. Gevraagd een n8tte Jongen, die iu het vak wenscht opgeleid te worden. Adres J. EELMAN, Dijkstraat 20. Coiffeursbediende of Noodhulp gevraagd. AdresS. DIJKSHOORN, Coifieur, Binnenhaven 3. BANKETBAKKERIJ. Direct gevraagd een derde bediende. Ad*is W. C. v. BREDA, Hoofdgr. 49. Degelijk KOSTHUIS aangeboden met bewasscbing en heelhouding van ondergoed, voor één of tweo nette personen, h 6 gulden per week. Adres: Bureau van dit blad. Ongemeubileerde Voorkamer met gebruik van Keuken aangeboden Ook kunnen twes nette Commensaals geplaatst wordéti. Brieven onder No. 252, aan het Bureau van dit blad. Zit-Slaapkamer te huur gevraagd met kookgelegenheid, door jong geb. Brieven onder No. 261, Bureau van dit blad. Gevraagd met 1 of 15 Februari in een gezin met 1fwee kinderen een DIENSTBODE, goed kunnende koken en notjes werken, v. g, g. v. Brieven franco letter D, Boekhandel MA£8, den Helder. Gevraagd een flink Dagmeisje. Wasch buitenhuis. Adres: Kanaalweg 68. Terstond gevraagd Smidsknecht of Leerling. Adres: T. LANSER,Rijtuigsmederij te Koegras, (Gera. Helder).^, lederen avond reusachtig succes met ons prachtnummer Wordt slechts tot en met Donderdagavond vertoond. met speciaal Programma. Voor die voorstelling verlaagde prijzen voor kinderen en begeleiders: Loge 20, le Rang 10, 2e Rang 5 ct. 11=1 lil 1=11 KONINGSTRAAT. bij vele wederverkoopers verkrijgbaar. Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot den Agent van af als in Ter overname aangeboden, een zeer weinig gedragen zwart laken Unl- formpak (korte jas) voor Adj.-Ouder offic. Art., tegen zeer billijken prijs. AdresRozenstr. (Emmastr.) 82. Uit de hand te koop Het huls en erf, staande en gelegen aan de Westgracht nummer 68 en het daarachter gelegen huis en erf aan de Molenstraat nummer 113, te den Helder. Te bevragen ten kantore van H. M. BEECKMAN, No^ris, Nieuwediep. TE KOOP Rood pluche ameublement, be staande uit. canapé, crapauds, 4 stoelen, tafel, eiken-buffet, spiegel, schilderijen, theekast, alsmt-dc een lederen ameublement, bestaande ui: canapé, 2 fauteuils, tafel, 6 stoelen, spiegel, schilderijen, theekast. Te bezichtigen: BASSINQRACHT 30. Te koop 10 duizend K.G. eerste snee puik Klaverhooi, bij K.LIPS, Burg, Texel. Te koop een solide bestwerkende Handnaaimachine met kast. Spotprijs f 10. Adres: 1ste Vroonstraat 12. Te koop een goed onderhouden Promenade wagen. Te bevragenBureau van dit blad GRAMOPHOONS en PLATEN op zeer gemakkelijke condities. Inlichtingen by den agent Molen straat 24. eent per kaart, |j Koningstraat. Infanteristent Artilleristen! Torpedlsten! Êischt in Uw Cantine uitsluitend: melk in flesschen, en U ontvangt dan billijk, goede waar voor Uw geld. als: Buikgordels, Breukbanden, Rechthouders, Watten, Windsels, Gummi Zwachtels IS en BLIJFT bij: Ass. Apoth., v.h. De Bie-Biersteker, Eerste kwaliteit verkrijgbaar bij: BIJ P.SCHRIEKEN,Smidstraat 21. Ter overname aangeboden een KRUIDENIERSZAAK met uitbreng klanten, Fiats, Mand, enz., tegen bil lijke prys. Adres: Bureau van dit blad. LET WEL!! Een ieder, die Iets te verkoopen heeft, zooals: vodden, koper, lood, touw, zink, enz., enz., waegt uerst zijn goederen en overtuigt zich dan, dat G. VISSER, WESTSTRAAT 24, de allerhoogste waarde geeft!! Alles wordt van huis gehaald. Beleefd aanbevelend. Er wordt ter overname aangeboden een Zaak in Tabak en Sigaren met verhuring van Kamers. ■Brieven onder No. 240, aan het Bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1916 | | pagina 3