LEVERTRAAN Sanguinose THEE E. Brandsma. „Hollandia Billards". Fabr. J. VAN ROON en Zn. Haarlem. DE HELDERSCHE BANK. Let wel!! NU A. TEN KLOOSTER, Aanbesteding. AMOR AMANTIBUS. Arie D. van de Weg PIANO- en THEORIE-ONDERWIJS Keizerstraat 90. Waar hooge eischen gesteld worden onderscheiden zich de E. OOSTENDORP ZOON, Langestraat 29, Helder. Thee is De Directie der Oiiefabrieken Calvé-Delft te Delft noodigt huismoeders en verdere belangstellenden uit tot het bijwonen der Bak- en Braadproeven met Delftsche Slaolie en Delftsch Plantenvet Delfia, welke door den kok der fabriek en verdere vertegenwoordigers gegeven zullen worden WOENSDAG 19, DONDERDAG 20 «n VRIJDAG 21 JANUARI a.s., telkens des namiddags van 2 tot 5 uur, in de Groote Zaal van „TIVOLI" te den Helder. Gaarne wordt de gelegenheid tot het proeven van de bereide spijzen gegeven, terwijl de vertegenwoordigers en de kok der fabriek alle gewenschte inlichtingen verstrekken. Op de demonstraties is gratis verkrijgbaar het Recep tenboekje der Delftsche Slaolie met een bijlage betref fende het Oelfsch Plantenvet Delfia. Naar aanleiding van haar bezoek aan een demonstratie in Den Haag, schreef Mej. Suze de Jongh van Damswoude in haar vaste rubriek „Voor de Dames" -in het Weekblad „De Hofstad" o.a. het volgende: „Deze week werden er in het Gebouw Unitas opnieuw eenige gezellige bijeenkomsten gehouden ter demonstratie van de Delftsche plantenvettendo slaolie en Delfla. In derdaad mag men hier van „gezellige bijeenkomsten" spreken, in het aardige zaaltje, waar keurig gedekt en met bloemen getooid, in U-vorm de tafel stond, terwijl aan het eind de ijverige kok zijn smakelijke gerechten bereidde. Geen beter middel om de uitnemendheid dezer producten aan te toonen dan dit „aanschouwelijk onderwijs", dan deze „openbare les", waar iedere huisvrouw haar voordeel mee kan doen, daar zij er veel kan leereu. Het i3 mij steeds onbegrijpelijk, hoe er bij vele mensehen een soort vooroor deel kan bestaan tegen de zuiver, reukelooze, heldorgoud- gele olie, terwijl diezelfde mensehen zonder bezwaar „reuzel" (hoe antipathiek is de klaok van dat woord!) gebruiken. Olie is van oudsher een der meest gewaardeerde huis houdelijke benoodigdheden geweestdat er een spreekwoord kon ontstaan, als: „een goede naam is beter dan goede olie" is hiervan het bewijs. De volksmond noemde iets algemeen erkend voortreffelijks, namelijk olie, om aan te geven, dat een goede naam zelfs nog beter is dan dit. „In Itali,ö is er nauwelijks een gerecht te noemen, dat niet met olie wordt toebereid. Maar.de allereerste vereischte voor het gebruik van olie bij het klaarmaken van spijzen is natuurlijk, dat zij volkomen vrij van alle vreemde bc- standdeelen is, en niets dan een zelfstandig natuur-product. Dit nu, - de ondervinding leerde het ons, is bet geval met de Delftsche Slaolie, die men bewaren kan zonder dat zij ooit ranzig wordt, of bezinksel vertoont, en die, dit leerden de bak- en braadproeven ons, - voor alle mogelijke doeleinden kan worden gebezigd met uitstekend succes. Aardappels te bakken, het lijkt zoo gemakkeitjk, maar het is een kunst, om ze niet te droog, niet te vet, niet te ver brand, niet te leerachtigtaai te krijgenmaar op de demon stratie werden ze ons onverbeterlijk voorgezet, mooi-bruin van kleur en heerlijk croquant. En de mayonnaisein den tyd van vijf minuten, hoeveleD kloppen er niet een half uur en langer overen met de toevoeging van slechts één ei! kreeg men een verrukkelijke salade saus te proeven. Ook de met Delfia bereidde gerechten slaagden uitmuntend; voor velen was het hier getoonde een openbaring, en on geloof en verbazing moest weldra voor overtuigde instem ming wijken. Ieder was het erover eens, dat in den tegen- woordigen tijd deze plantenvetten van onwaardeerbaar nut zijn, wijl zij een zeer groote besparing op boter geven, met een even smakelijk resultaat. Het zeer practische (gratis verkrijgbaar) recepten-boekje, aangevende de meest verschil lende bereidingswijzen met Delftsche slaolie en met Delfia, behoort dan ook werkelijk in het bezit van iedere huis vrouw te zijn." Na bovenstaand ongevraagd pleidooi is het wel haast overbodig de dames nog verder op te wekken om een be zoek aan de bak- en braadproeven te brengen. Alleen voegen wij er nog aan toe, dat het bezoek van iedere huismoeder of belangstellende welkom is en er gerekend is, dat een talrijk publiek alle verrichtingen van den kok goed kan volgen. Op VRIJDAG 21 JANUARI a.s., 's morgens 10 uur, zal ondergeteeken- de voor den Heer L. S. BEEK, in het Café van den Heer P. GROOT, aan het Koningsplein, publiek aanbesteden: Het bouwen van een Varkens- boet In de Heldersche polder. Aanwijziging Woensdag 19 Januari a.s., 's middags van 1 -4 uur, ten kan tore van ondergeteekende. Bestek en teekening ad f 0.50 per stel, verkrijgbaar ten kantore voornoemd. De Architect, G. DE BEURS Gz. FEUILLETON. INDISCHE ROMAN DOOR 7) J. S. E. „Ik denk eer dat ze verlangt jou lieve snuitje weer eens te zien," antwoordde Leegh. „Niet zoo familiaar alstubelieft, mijn heer Leegh?" zei Emmy uit de hoogte en ze vond hem tóch veel knapper en galanter dan George en hij had toch heel wat meer men- schenkennis. „O pardon, juffrouw Morel, neemt U het mfj niet kwalijk, maar ik voel me zoo gezellig, zoo op mijn gemak, zoo ik weet niet hoe, dat het me is alsof we elkaar al jaren kennen. U is zoo heel anders dan andere jonge dames van uw leeftijd." „Veel leelijker en ouder," zei Emmy koket. „Veel ouder dan jonge dames van uw leeftijd kunt u toch niet zijn," lachte Eddy en hij vond zich zéér gevat, „en veel knapper is U zeker." Hij legde den nadruk op het woordje „U". „Vleier," glimlachte ze. „Vleier? volstrekt niet. Ik zeg altijd ronduit mijn meening." „Och kom?" „Ja, werkelijk en ik ben blij dat ik je tenminste vandaag nog even' voor beginnenden en vergevorderden. Weezenstraat 6. In- en Verkoop van Wij nemen gelden in déposiio: mal één dag opzegging 3 tien dagen 3/2 voet drie maanden vast 3'/2 zes maanden 4 één jaar vasl 4 Bevalt op den duur het best! Te koop en te zien: des morgens van 10 tot 12 en des avonds van 6 tot 8 uur. alleen spreek. Ik vond de heele bende vervelend vandaag." „Dat meen je toch niet. Een vond je toch wél aardig." „Ja, jou natuurlijk." „Neen, zoek nu maar geen uit- vluchtjes. Met mij ben je niet in de grot gebleven?" Ze zag hen*lachend aan, maar in haar bruine oogen was toch eenige spanning wel te lezen. „Dwaasheid. Dat was mijn schuld niet en Willy's schuld niet „Je schijnt nog al op familaren voet met mevrouw Verloot." Opzet telijk zei ze niet „Willy". „Als ik het hopen dorst, zou ik denken dat je jaloersch op haar was." „Wat een verbeelding! Wat zou ik voor reden hebben om jaloersch op haar te zijn." „Om die grothistorie wellicht," opperde hij non-chalant. „Neen maar, dat wordt toch al te pedantAls dat waar was, was je heel niet met haar achtergebleven," zei Emmy knorrig. ,Daar verklap je je leelijk," riep Eddy triomphanteiyk, „O Emmy, wat vlieg je er in." Emmy herstelde zich spoedig. „Waarom, zij mag het gerust weten. Ik wilde alleen niet, dat Willy er wat achter zou zoeken, 't Was een domheid van me, zoo'n plotse linge onbezonnenheid, en toen ik zag, dat zij het kwalijk nam, had ik er al spijt van, maar jij moest me eer dankbaar zijn, dat ik je gelegen- Een ieder die iets te verkoopen heeft, zooals: Vodden, Koper, Lood, Zink enz. enz., weegt eerst zijn goederen en over tuigt U dan dat E. OOSTENDORP ZOON U de prijzen betalen welke iederen Don derdag In dit blad genoteerd staan. Aanbevelend, Diners worden dagelijks aan huis bezorgd. Bestellingen 's morgens voor 12 uur aan het van ouds bekend KOOKHUIS DIJKSTRAAT 13. Baleefd aanbevelend, Wed. L. H. RIETBERGEN. is het de tijd om Levertraan te gebruiken. Gebruik dan Lofodinsche Medicinale van J. TEN DOESSCHATE. Verkrijgbaar bij: Ass. Apoth., KEIZERSTRAAT 93. Tel. 78. heid heb gegeven voor zoo'n aardig tête a tète." Ze keek hem koket aan. „Emmy," protesteerde hij, „dat weet je beter." „Volstrekt niet." „Dan zal ik zorgen, dat je het beter weet. Ik heb iemand lief, Emmy." Hij zei het zoo bedaard en gevoel loos, dat het Emmy volkomen kal- ,Een interessante mededeeling," zei ze uit de hoogte. „Ben je niet nieuwsgierig?" vroeg hij, den knevel opdraaiend. „Absoluut niet," was bet koele antwoord. Eddy Leegh was te verwaand om te bemerken, dat hij op dat oogen- blik, zijn kansen had verspeeld. „En als het nu eens Emmy Morel gold?" vroeg hij met een air van zelfbewustheid, „Dan moest Emmy Morel onge twijfeld zéér dankbaar zijn en ze zou je dan ook zóó bedanken, dat er ;en twijfel overbleef." Ze zei het op zeer scherpen toon. Ze had verwacht, dat Leegh zenuw achtig en verleger: om haar hand zou vragen, dan zou ze gezegd heb ben dat ze zich nog even wilde be denken hij had dan aangehouden, gesmeekt, met tranen in de mooie oogen, en eindelijk had ze zich dan laten verbiddon en toegestemd in een nadere kennismaking. Maar tegen zulk optreden verzette zich alles in haar, al haar trots en Speciaal adres voor OVERHEMDEN naar maat. B OVERHEMDEN met piqué borst f 2.75, prima kwaliteit. 3 perceeien BOUWTERREIN te koop, ook zeer geschikt voor Hotel, vlak tegenover het Station. Adres: Aannemer WIJKER. onovertroffen van kwaliteit en zeer waterhoudend, 70, 80, 90 en 100 oent per pond. Pak|es van '-/> - 1 21/, ons. In het oude Victuaiiehuis. R. MAALSTEED, Oijkstraat 22. Helder. Wedervsrkoopers provisie. Zuiver plantaardig tonicum. Vinum Sanguinosum; in vacuo. Als gij een bleeke gelaatskleur hebt; bleeke lippen, bleek tand- vleesch Als gij lijdt aan hoofdpijn, sla peloosheid, gedurige vermoeid heid Als gij gebtek aan eetlust hebt; lusteloos zljt en prikkelbaar; Als gij moet klagen over ge brek aan energie; Denk dan aan de SanguinoseI De Sanguinose. Dat is „het" middel dal U snel en goed helpt. Zij verrijkt uw bloed, versterkt uw zenuwen; wekt uw eetlust op en bevordert een algemeene levensopgewekt heid. De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram f 1.50; 6 11. f8.-; 12 11. .f 15.-. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR* NAMAAK. VAN DAM Co,, Dé Riemerstraat 2c/é, Den Haag. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93te Texel, Ooste rend, P. Dros; Den Burg, J. Bois; Oudeschild, Joh. Dros. LIJST van ingekomen en vertrokken personen. INGEKOMEN. Naaru: Beroep: Woonplaats: Naar: Gelr A.Gerrits, bootsman, Broostraat 27, A'dam. N. H H.A.Rooasink, stoker, Kan. w. 35, Ochtrup (DR G.Smlt, brievonbost.. Bloomstr. II, A'dam. N.H. W J-Bilter, sergt.-m.dr., Tuinstr. 18, Arnhem. R.C. LdeWit.arbeider, Koegras, Bareingerhorn. N.H. H deVrios,arbeider, v. Galenstr.63, A.-Faul. W.doDobbelaar-BjjI. z .2oVroonstr, 80b. R'dam. P.G.Tim morman. Oostslootatraat 41, A'dam. A.Klebach. sergt.-torpedora., Onrust 2, n W.F.Adrlaanso, Itoporslacor, Tulpsl.r. 2, L van Els, opperman, Tuinstraat 6, Haarlem. C tiotschalk, wlnkolj .Nleuwstr. 2,Rindhov. N.I. P J N.v.Doorne,onderw.,Spoor8tr.97,Zutren. Gor. B H.A Snijder, marinier. Doolhof 25, A'dam. N.H. W J.ten Have, huishoud.. Hoofdgr.8, Hattom. J.Grn\jter, kleermaker, leVroonstr. 61c. A'dain. A.Wiienberg, bookdr., IeWll.dw str 2,Utrecbt. F. J.Hofraan, schilder, Oostsl.etr.29, Alkmaar. R.C J.M.C.v.d. Brandt, verpl-, Ziekenhuis, R'dam. D.G' Wed. W. Wormhoudt, zSpoorslr. 36, A'dam. R.C' Wed.J Hoogerwerf, zKorkgr. 6, Apelda. Apost- A.Brus, werkm.i Achterbinn.h.28,Deventer. NH- VERTROKKEN. NaamBeroepWoonplaatsVanGel. H.Wilsenburg,opzteh., Hoofdgr. 77, Zwolle. N.H- Wed.J.F.Franken, z.,2e Behagend W.atr. 6, R'd. J.M.DievenbacU-vanDoorn,z,Woatgr.l7, M. Boon, zonder, Keizerstraat 87, C.Helnstman., maj.-torped., Sluisdykstr. 27, Hellevootsluis. Geen. Gemeenteraad. Op de vergadering van den Raad dezer gemeente, die op Woensdag 19 dezer is vastgesteld, komen o. a. de volgende onderwerpen aan de orde Voorstel met betrekking tot het verleenen van crediet aan den kleinen middenstand. Het betreft hier de bekende regeeringsvoorstellen om den kleinen middenstander, die tengevolge van de oorlogscrisis in moeilijkbeden geraakte, of wiens zaak daardoor te niet ging, door het verleenen van een klein crediet de zaak weder te doen herleven. B. en W. ineeDen, dat, daar er in doze gemeente wéinig zakeu zijn die in het bovenstaande geval verkeereD, daarom deze aangelegenheid, voor wat deze gemeente betreft, veilig aan het particulier initiatief kan worden overgelaten, vooral omdat de Regee ring bereid is een waarborg te geven tot 55 pet. Niettemin zijn B. en W. bereid voor de overige 45 pet. de risico op zich te nemen op den voet van het Regeeringsvoorstel en willen dit als volgt vastgesteld zienVan de eerste flO.— wordt niets vergoed, van de tweede f 10.- f 1.- en zoo vervolgens telkens 10 pet. meer. Bij geringe verliezen is dus het percen tage, dat ten laste van de gemeente komt, laageerst by verlies van het volle geleende bedrag stijgt het tot 45 pet. gevoel van eigenwaarde kwamen boven. Dan nog liever George, die haar gevraagd had op die manier, die haar de juiste leek. Eddy was zeer belcedigd door haar antwoord. Hij keek Emmy verbaasd aan, en eindelijk zei hij op onverschilligen toon „We zullen mekaar daar nog wel eens nader over spreken. Ik heb je werkelijk lief gekregen. Je gedrag van vandaag heeft me doen besluiten, je dit vandaag nog te zeggen. Maar ik kan wel wachten." Emmy had op de tong de woorden „Je hoeft niet te wachten," maar ze bedwoDg zich en zweeg; en om hem niet te doen zien, dat ze tranen in de oogen had, keerde ze het hoofd om. Op hetzelfde oogenblik reden ze een groep inlanders achterop. Toen deze de rijtuigen boorden naderen, gingen ze terzij van den eg staan. Het waren eenige politie oppassers, met gele strepen langs de naden van de broek, gewapend met korte sabels. De hoofdoppasser herkende in het derde rijtuig den president van den Landraad. Allen hurkten neer op z(jn bevel. In hun midden zat een groote, forsche) kerel. Zijn hoofddoek was losgegaan, de lange zwarte haren vielen hem ver ward langs den kop. De handen "°en stevi- gen ketting f. ')p zijn donkerbruin gelaat was geen spoor van aandoening. De oppassers deden ook hém neèrhurken. „Daar is weer werk voor u, me neer Sauder," merkte Mies op, biy een onderwerp van gesprek te hebben, daar George op al haar vragen wel beleefd maar zoo kort antwoordde, dat ze al een kwartier lang niet had gesproken. „Niet onmogelijk," was zyn ant woord. Toen bedacht hij zich plotseling. H(j liet het rijtuig stilhouden en wenkte den hoofdpasser. Deze naderde eerbieding. Wie is die man vroeg hij hem. „Manan, kangdjeng!"antwoordde de oppas. „Djaga betoel, oppas!"2 beval San- der, en zich toen tot Mies wendende, zei h(j „U heeft zeker wel gehoord van dio geruchtmakende moordgeschiede nis, de man die. in koelen bloede zijn schoonvader heeft vermoord en daarna zijn vrouw, die haar vader te hulp wilde komen, heeft doodgeslagen? Welnu, dat is de moordenaar. Eerst daags komt hy voor den Landraad." „Afgrijselijk," en Mies keek nieuws gierig den moordenaar aan, „die wordt zeker heel zwaar gestraft." „Als alles bewezen is, geef ik de doodstraf, als de Landraad méégaat," antwoordde George. B. en W. vragen verder machtiging tot de benoeming van drie ingezete nen dezer gemeente, die als commissie omtrent elke credietaanvrago advies zullen uitbrengen, nadat zij overleg hebben gepleegd met de plaatselijke Middenstaiids-Vereeniging. Door Gedeputeerde Staten is l>e zwaar gemaakt goed te keuren het raadsbesluit vau 21 December 11. tot bet opnemen van gelden ter voor ziening in tijdelijke behoefte aan kasgeld, en wel. op grond van de rente bepaling van 6 pet. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld het desbetreffende besluit te wijzigen. Het Heldersche Drankweercomitó heeft aan den Raad een subsidie ge vraagd van f 100. B. en W., hoewel de goede bedoe lingen van dit Comité waardeerende, kunnen niet inzien, dat 'sRaa's beslissing inzake het verminderen van het maximum aantal vergunningen, noodzakelijk tengevolge moet hebben, dat aan iedere vereeniging voor drankbestrijding een subsidie moet worden verleend. Ook de minder gunstige toestand der flnanciön geeft B. en W. aanleiding te adviseeren afwijzend op het verzoek telbeschik- ken. Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening op de Arbeidsbeurs in deze gemeente moet een Directeur voor deze instelling worden benoemd. Het komt B. en W. gewenscht voor al vorens daartoe over te gaan, het salaris van' dien ambtenaar vast te stellen en B. en -5V. stellen, naar aanleiding van een verzoek van het Bestuur voor dit te bepalon op f 300.— per jaar. Voorstel met betrekking! tot den Zaterdagmiddag voor het adrainis- tief personeel. Het kantoorpersoneel en de Opzich ter van de distributie aan de Gasfa briek hebben een verzoek ingediend tot wijziging van de kantooruren. Bij instructie waren die uren geregeld als volgt des voormiddags van 8 1/2 tot 12 uur des namiddags van 1 Va tot 4 uur en des avonds van 6 tot 7 uur. B. en W. hebben geen bezwaar, nu de Directeur en de betrekkelijke commissie zich niet daartegen ver klaren, dit verzoek" in te willigen. Eenigszins anders is het gesteld met het tweede verzoek van hetzelfde personeel, om don kadtoortijd des Zaterdags te willen stellen van des voorraiddags 8 Va tot des namiddags 1 Va uur- hierbij bedoelde bckor- tiDg vau den Zaterdag is reeds meermalen besproken. B. en W. stellen voor te bepalen, dat voor het administratief personeel van alle gemeentelijke instellingen en bedrijven, voor zoover de dienst dit toelaat, de werktijd op de Zater dagen zal eindigen des namiddags ten 2 uur met eenige uitzonderingen voor het kantoorpersoneel van de gasfabriek en de aangiften van huwelijken en andere werkzaamheden betreffende den Burgerlijken Stand. Voorstel tot wijziging van den werktijd van de werklieden en van de loonsbepaling in de verschillende bestekken der gemeente. B. en W. stellen voor I. te bepalen dat de minimum- loonen in de bestekken, die hierna worden opgemaakt, zullen vastgesteld worden als volgt: Voor werklieden van 23 jaar en ouder een timmerman 26 cent p. uur. metselaar 28 schilder 25 lood- en zinkwerker 26 stucadoor 26 smid 26 steenhouwer 30 grondwerker 24 opperman 24 sjouwerman 24 II. De werktijden voor de werk lieden der gemeente, die niet voor dag-, nacht- of ZoDdagsarbeid zijn aangewezen, des Zaterdagsmiddags te doen eindigen te 2 uur, behoudens machtiging- aan ons te verleeneD, hiervan af te wijken wanneer ons dit noodzakelijk voorkomt en met b ling dat de werklieden, die op dien middag dienst moeten doen, zullen beloond worden naar den maatstaf van overwerk. INGEZONDEN. Geachte Redactie! Beleefd wordt nog eens verzocht, om onderstaande in Uw geacht blad op.te In het laatste rijtuig werd zeker het vroolijkste gesprek gevoerd. „Waarom zou ik je nu wel gevraagd hebben in het laatste rijtuig te gaan zitten?" vroeg Karei. „Daar zal je zeker wel je goede reden voor gehad hebben," meende Poppy. „Nu raad eens?" „Misschien houd je veel van stof..." „Opjagen „Dat zeg ik niet," glimlachte zy, „Du meiue Seele, du mein Herz, toe raad nu eens in allen ernst," drong Karei aan. „Om Emmy en Eddy te bespion- x) Manan, hoogedele heer. 2) Goed oppassen, oppasser. „Wel goeie hemel, alsof ik niets anders te doen heb. Net of Poppy en Karei niet veel belangrijker Ver- sucbskaninchen waren „Maar als je het dan niet raden kunt, dan zal ik je maar op streek helpen. Ik wilde eens ongestoord met je praten, Pop." Poppy deed haar waaier uit en in, en ze speelde met de kwastjes, die daar afhingen. Ze werd er heusch verlegen onder. Kareis stem was een oogenblik ornstig, maar onmiddelljk sloeg hij weer den ouden luchtigen toon aan. „Ja, lieve kind, daar z(jn nog mor- genrooden. die voor jou niet gelicht hebben," zei hy. „Je wordt poëtisch," morkte Poppy op, omdat haar zwygen haar ver maakte. In uwiarint' ingezonde-uwen cretaris edelen, AlgemeePn e Telegraa/racht. telt op oóea ae vier !edtnar, wi-or <üci:£.üaS stukje in uien- Ons dunkt®1'" ongelukkig, 9e" niet aangerov11" Of het denlf wel bekend ia aan het gehee0 ten goede kom# noemde secre'1, dat personeel a va" ishet is v-' -eer geachte Donatrices-Donateurs bekend, dat ieder die lid van „Nerva" is, ook natuurlijk recht heeft op de fi- nantieele voordeelen van zyn ver- eeDiging, maar niet iemand lid zijnde van een andere vereeniging, die hoe genaamd niets met „Nerva" te maken heeft De volgende vraag van dien secre taris moei: toch we! in conflict komen met het pluimpje, dat hij, naar zijne meening door ons in ons vorig stukje gegeven onder aan zijn artikeltje, zoo gretig opstrijkt. Want onder meer vooruitstrevend behoort toch zeker ook een deeltje kennis, want iemand die Donateur is van de eene of andere vereeniging, beschouwt toch zijn A- nantieelen steun niet als een uitge lokt Nieuwjaars-fooitje? Ook zijn dien secretaris leden van „Nerva" bekend, die zich te hoog achten Nieuwjaar te wenschen. Het is het geheele publiok van den Helder en ons leden van „Nerva" in het bijzonder allen bekend, dat zij zich allen te hoog achten om, onder een zekere begeerte (flnantieel voor deel) iemand die hun geheel onbe kend -is te gaan Nieuwjaarwenschen. Wel geven zij er de voorkeur aan, om op wat bescheidener manier eenig geld in de kas hunner afdeeling te krygen, om by eventueele gevallen, zooals bij ziekte, overlijden enz. steun te kunnen verleenen, aan" hen die daarop recht hebben, maar niet zooals gij secretaris schaamteloos vermeldt, omdat zij te hoog zyn om die gelden op te strijken. Wat het verschil van vorm dus betreft, kunt gij thans door bovenstaand ruimschoots weten. Thans komt het hoogtepunt uwer. zijds; ge schryft: bestellers die totaal niets met „Nerva" te maken hebben (dus zeker niet met de Donatiegelden van „Nerva" onzerzijds) behoeven dus door deze vereeniging niet bekriti seert te worden. Zooals gy zelf be kend, in uw schrijven hebt gij achter een ander zijn duiven gejaagd (niet netjes van U), gij kunt niet best schieten, er is door Uw manier van jagen niet één duifje van „Nerva" gevallen. Wij hebben ia ons vorig stukje, terecht het publiek van den Helder bekend gemaakt, wat op Uw Nieuw- jaarwenschkaartje voorkomt. Gij zult mogelijk nog eenige van die dingen, die thuis behooren in de vorige eeuw, in uw bezit hebben, lees dan eens aandachtig, zooals alle menscben, door u gewenscht, dit hebben kunnen lezen „Nieuwjaai s wenscb aangeboden door de brieven bestellers van de wyk". Gy hebt Uw wenschen aangeboden, in wijken waar gij geheel niet be stelde en uw itollega-wenscher, die, in dat heerlijke postale tijdperk van Nieuwjaar geheel niet in de brieven- bestelling is geweest, maar dienst heeft gehad als plaatsvervangend post- conducteur op den spoorlijn Helder - Amsterdam ook dienzelfdtn wensch in verschillende wijken heeft aange boden. Aan bet publiek is door ons het oordeel overgelaten, omtrent uwe handelingen. Door U echter is het publiek in de waan gebracht, dat alle bestellers dat minderwaardige werk deden, door uw kaartjes aan te bieden, in wyken, waar gij niet bestelde. Zeer waarscbijnïyk is het publiek niet zoo gestreeld, een staats beambte in uniform aan zyn deur te zien staan om een aalmoes. Hebt gy soms daarom onder uw kaartje uw naam pf wljknommer niet inge vuld? om de blaam die toekomt, op anderen te willen schuiven. Ten slotte nog dit: Toen gy, secretaris, met uw leden (nog niet zoo lang geleden) lid der afdeeling „Nerva" was en het besluit op een vergadering werd genomen, voorgoed af te breken met dat achter- ïyke, ongewenschte Nieuwjaarwen schen, besloot ook gy, evenals wy, daarin mee te stemmen. Daarna ge- voeldet gij uniet meer I huis ln onzen Bond (uw zaak) en ging over ineen meer uw inziens modernen Bond, waarin gy thans weer het achteriyke Nieuwjaarwenschen en onder verdekte termen voor den dag haalt. Enfin, wij verwachten, dat het publiek thans genoegzaam van uw doen en laten (waar wy wel mede te maken hadden) op de hoogte is gebracht. U, geachte Redacteur, dankend voor de op opname van dit, en tevens het laatste stukje. Met hoogachting, Het Bestuur van den Postbond „Nerva". UIT DEN OMTREK. Texel, 16 Januari. Naar wy vernemen zyn bij den jongston stormvloed heel wat bouw stoffen te loor gegaan bij het her stellingswerk by den zeedijk van het Horntje. De geheele voorraad rijswerk is door de zee verzwonden, terwyi een woonkeet van het werkvolk spoor loos is verdwenen. Bij den jongsten stormvloed deed zich het hier nooit waargenomen ver- schynsel voor, dat de waterstand, toen 't laag water moest zijn, nog 1.47 M. boven A. P. bedroeg. In de haven was, bij den hoogsten stand, het water gerezen tot 1.98 M. boven A.P. Behalve al de mynen, waarvan eeds melding is gemaakt, dreef hier op stroom voorby een myn, voorzien van het merk W. Een blazerschipper bracht een oude mast aan, in 't net bovengehaald. Deze mast was ver moedelijk van een treiler afkomstig en ongeveer 50 voet lang. By de Koog spoelden 2 vaten vet aan. Zaterdag morgen passeerde het stoomschip „De Dageraad" op Texel3troom weer een/mijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1916 | | pagina 4