HEVEA Advertentiën. Laatste berichten. Bond van Werklieden in Openb. Diensten en Bedrijven Groote Vergadering, Ingezonden Mededeeling. AGENDA. Cinema Palaco. Blnnonhavoo 3. Hoofd- ■urnmer Het T.ialkeohip „Do vrouw Clasina". KorstoHoldorscho BioacooD. Kaoaalweg 113. 2 Hoofdnummata: Lily in verlegen heid an De val van Troje. bet v»jf jarig Casino, 6 uur. *0 Ja». Groot Concert „Heldors Harraoniekapel". Casino, 8 uur. Fubv. ToonoolvoreenigiuR „D.O.V.". Liefdadig heids-uitvoering. Casino, s uur. SI Jan. «n l Febr. Liefdadigheids-uitvoering, te geven door do Tooneel- en Gymn.- Ver. „Tbalia", met medewerking van do Turnclub „O.K.K." en Dames afd .HyglSa" Cnninn 8 uur. MARINE EN LEGER. Wegens ongeschiktheid voor de vordere.jyatir- neming van den Militairen dienst tengevolge van lichaamsgebreken worden op l Maart 19i6 uit den Zeedienst ontslagen Sergesnt-schiijvor W. Brakhoven, sorgeant- o der Loo, sergeant fjrpedomaker c. Daalhuizen, korporaal-lorpedist L. J. Hllst,» korporaal-rnachinedrüvor 2e kl. J. S. P. Boigmann.'idem f. Jasperse, kloormaker W. Snij der, stoker le El. J. G. van Kuijk, Matroos 3o kl. 0. A. Plnxtereo, idem M. de Gunst, Idem J. J. M. Brauu. lichtmatroos K.D. A. A. Otlenhof. - Do Luitenants ter zee der 2ekl.J.G.Veenen- bos, A. G. Vromans ön A. J. Dulfer, de machi nisten D. H. PJjsel en B. do Kre(j en de Boots man J. Andeweg zijn bestemd voor plaatsing aa» boord van hot uouvornomentsstoomschip „DeDeb" teneinde met dien bodem plm. 16 Maart u,b. naar Oost-Indie te vertrokken. Hr. Ms. .Noordbrabant" zal waa April uit Nederland om do Kaap de Goede Hoop naar Indiö vertrekken, voor aflossing sooeel. STOOHVAARTBERICHTEN. Stoomvaarimaalschappij „Nederland". Lanka, thuisreis, vertrok 26 Jan. van Gibraltar naar Cenua. Koningin der Nedorlandon, thuisreis, arriveerde 28 Jan. te Durban. Booton, uitreis, vertrok 26 Jan. vau Gravosend. Rlouw vertr. 26 Jan. v. Wellington naar Sydnoy. uitreiB.vf-'— vertr. 27 i'i Boads. J. PloterBZ. Coen, ultr., arriv. 27 Jan. te Kaapstad. Kariraata, uitreis,arriv 27Jan. te Padang. Boerou, thuisreis, pass.27 Jau. KuapSt. vlircoi Karimoon arriv. 26 Jan. van A'dsm te Batavia. Knmbangnn, thuisreis, vertr. 26 Jan. van Sabang. Rembrandt, uitreis, pass. 26 Jan. Wlgbt. Haudu, arriv. 28 Jan. van Java te Amsterdam. Rott8rdamscho Lloyd. Bandoeng, tbuisr., vertrok 27 Jan. van Port-Said. Kcdiri, thuisr, vertr. 37 Jan. v.Glbraltar n.Huolva. Koninklijke Hollandsehe Lloyd. Kernland, thuisreiB, pass. 26 Jan. vau Bevozier, Rijnland arriv. 27 Jan. van A'dam te R'dam. Kennemorland, uitreis, vertrok 26Jan. v.Bahis, Hollandla, thuisreis, pass. 27 Jati.Toceriffe. Ballood, thuisreis, vertrok 26 Jan. van Oporto. Zeelandia,uitreis, vertrok 26 Jan. van Lissabon. Kon. West-Indische Maildienst. Prins Prederik Hendrik vortrok 28Januari Amsterdam naar Paramaribo. Haven te Nieuwediep. 27 Jan. Aangekomen van HnrliDgencn vertrok- naar Lytü Eng. 8 8. „Amulet". 28 Jan. Idem van Goole naar Harlingen Ned. sj. .Friesland". VISSCHERIJ BERICHTEN. schar por mand f6. Van Garnalenvlsschorsmand schar per mand f6.—. 28 Jan. Van garnalenvisschers: 2 mand kleine schol per mand fs.—16 mand. schar per mand MARKTBERICHTEN. Broek op Langendjjk, 28 Jan. 1916. 900 bloemkool, le soort f A.CO-f 7.80, 2e fl 10-f0.-, aOOOroodo kool fl.10-f8.60, 9899golo kool fl. 10-f620, roode kool f -0.- per wagon, e kool f 1.39—f7.90, 0- zak gele kool -0. 91 baal ulc» f4.70 a fl-90. 60 baal 0 witte kool f 1.39-f 7.9), 0- zak gele r-.0, a f-0. .91 baal u |ga wortelen fl.60 a 11.76. Alkmaar, 28 'Jan. 1916. Jleden werden tor graanmarkt aangevoerd 1277 B Ij. .Tarwe f 10.60 a f 11.-, rogge f .- a f gorst re,— a f—idom chev. f 11.76 a f haver f6.76 a f7.80. Bruine boonen f20.- a f23.-. wltlo boonen f21.- a f-.-, rood mosterdzaad f-.- a'f—.-. spluaxiezaad f a f—.-, blauw maandzaad f-.- a f-.-, kar weizaad f95.26 af-.-, paaM" boonen f16.— a flS.-, citroenboonen 122- f21.-,duivenboonenf-.-af .-.geel mosterd zaad fa f Erwten: groono f21.- a f26.-, grauwe f26.- a f-.-, vale f-.- a 1 -.-.witte f -.- a' Alkmaar, 28 Jan. 1916. KAAS, Jonge kaas kleine fabriekskaas f f 0.-, kleine boerenkaas f71.00-f0.-,commisslo fabriekskaas f6700-f0.-. commissie boerenkaas f7i.60-fa-, middolb. fabriokskass f -.O0-f 0- middelb. boerenkaas f70.f0.-. Aangevoerd 811 stapels, wegende 156685 KG. Handol kleine matig. Beverwijk, 28 Jan. 1916. •ROENTEN. Andijvie f0.00-f0.-, bloomkool le soort foO.OO-fO.öO, idem 2o soort I'O.OO-i'OOO, idom 8e soort f0.00-f0.- (alles per 100 stuks) boeren kool fO.26-fO.36 (por kist), knolseldori, flJ*i-f600, groene kool fl.00-fl.00, roode kool fSjOO-flO.OO,"•8n -i.~-_T.-r. 190 stuks). prL. i—, Petorselie 12.- a f8.-. (per 11» bos). fl.OO-tl.60 (perJ' (perjnand^^^^ savoye kool f200-f800 (alles pei éi f 6.U0 - f 10.00, selderij f2.00-f800 i-i <P«r 100 heet- id), wortelen f0.1 Staatsloterij. Trekking van Donderdag 27 Januari. 5e Klasse, 8e Lijst. Nos. 7542, 11000, 18925 20299 elk f1000. Nos. 9299, 15696 elk f400. Nos. 1506, 4892, 18992 en 20088 elk f200. Nos. 291, 1953, 4821, 5083, 550: 6369, 9857,10039,12211,14485,17920, 20231 elk f100. Burgerlijke Stand van Helder, van 27 tot en met 28 Januari 1916, GETROUWD: F. Wóhrmann en E. Oosterwijk P. H. Th. Commelter en A. DijkshoornW. Bijl en J. M. Kramer; D. Heinstmanen C. Vroom. BEVALLEN: A. Pieterseu Keij' zer, A. van der Leek—Koster, OVERLEDEN: M. Koene-Bruin, 30 jaar J._ Boon, 78 jaar C. Alders, 6 weken. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op het Westel^k gevechtsterrein voortduur der levendigheid van de laatste dagen. Ondernemingen op groote schaal blijven echter uit. Van het Oostelijk gevechtsterrein wordt in het geheel niets meer vüd beteekenis gemeld, en met het Itali- aansch-Oostenrljksch gevechtsterrein is het al evenzoo. in Mesopotamie blijven de Turken buiten staat Koet el-Amara in te ne men,"' waar zij, gelijk bekend, een Engelsche strijdmacht ónder generaal Townsend door uithongering tot over gave trachten te dwingen. De Engel- schen blijven echter aan den anderen kant buiten staat de plaats te ont zetten. Na do mislukking van de jongste daartoe aangewend» poging bevinden de ontzettingstroepen zich op een afstand van ongeveer 40 kilo meter van de bedreigde plaats. Sedert wij van de Russen hebben vernomen, dat zij het Turksche cen trum op Erzeroem hadden terugge worpen, hooreu wij ook van het Rus- sisch-Turksche geYochtstoreia niets meer van belang. Aangezien do Turksche vleugels de achterwaartsche 1-eweging van het centrum sléchts ten deele hebben gevolgd, springt her- front dei Russen eenigerxnaty met een boei-:,, waarvan de punt. naar Erzeioeni is gericht, vooruit. Bij voort zetting vau bet Russisch offensief ■kan men dus allereerst een actie tegen de Turksche vleugels verwach- In de buurt, van Melasjgert, ten Noorden van de Moerad of'Oostelijke Euphraat, dat té' dus op deu Turk- sehen rechtervleugel, worden o-.tnjoe tingen tusschen afdalingen gemeld, die evenwclgeehzms van besliss^ndei: aard zijn. („N. Rott. Ct."X De aanhouding van de mails. Door de regeermg der Vereenigde Staten is een uota aan Engeland ge zonden waarin wordt aangedrongen op verhclpiug vaD den misstand, dat de maiis van neutrale schepen worden afgehaald, welke schepen in vólle zee worden aangehouden en naar de Eugelsche wateren gebracht. Met betrekking tot Nederlaud zegt, de nota, dat van het stoomschip „Noorderdijk" de Amenkaansche mail werd afgehaald, en deze zich mis schien uog in Engelsche handen be vindt. Het zelfde is geschied met de mail van het. stoomschip Nieuw Amsterdam". Onder deze mail bevond zich de cassette met diplomatieke stukken van 'Amerika, bestemd voor de Nederlandsche regeering. Het is mogelijk dat de aflevering der stukken door de aanhouding vertraagd is. DoorMiu. Grey is hierop geant- weord, dat deze nota belangrijke kwesties van principieelen aard op werpt, welke ook Frankrijk raken. Daarom kan geen antwoord worden gege ven voordat, overleg met de F'an sch'j regeering is gepleegd. ip zoi - mam He van de Elder Dempster-lijn, yah Dakar op do thuisreis, met 200 passagiers aan boord, is reeds elf dagen over tijd. Men is zeer bezorgd voor de veiligheid van het schip. Lloyds meldt, dat het s.s. „Tie- gantle", te Huil aatikomende, meldt op 15 Januari tusschen Ma dei ra en de Marokkaansche kust «en reddings boot, gezien te hebben, uiet den naam „Appam", waarvan van den boeg vijf voet was weggeslagen. (Het s.s, „Appaiu", groot 7781 br. ton, werd gebouwd in 1913). den bodem en het. dorschen van deu oogst, lagen hier in bonte mengeling dooreen, doch allo reeds in hoogc mate aangetast, eu geroest door het zeewater. Algemeen hóópt meü dat de wind in het Oosten blijft staan, want alleen als de wind uit dien hoek komt, kan er vooitdurende ver- beteriug in den toestand komen. Mpn heeft t<; Anna Paulowna nog nooit zooveel gekeken hoe de wind is als ia dezen tijd. PLAATSELIJK NIEUWS. Schip zoek. Londen, 28 Jau. Het.s.s. „Appam' De Watervloed. Te Purmerend was het water Donderdagnacht weer esnigszins ge stegen. Da stand was daar 2 c.M. beneden A.P. De werkzaamheden aan den nood- waterkeering vorderen goed. Aan het verkeer door deondergeloopen straten is tegemoet gekomen door het slaan van noodbruggen. Te Edam bleef de toestand gun istig. Nog steeds wordt de Piirmordijk krachtig versterkt. Thans wprdon de noodige maatregelen genomen om do talrijke eenden ongeveer 60.000 stuks op te vangen en naar elders over te brengen. De aanvoer van vee in het abat toir te Amsterdairf houdt aaui Don derdag werden 1100 stuks aange voord, die Vrijdagavond naar Duitgch- land werden verzonden. Vrijdag wer den er S00 verwacht. Daarna zoude aanvoer tot Dinsdag a.s. worden stop gezet. De toestand In den Anna Paulowna Polder. Vrijdagavond. Dank zij het kalme weder en de .gunstige Oostenwind is de toestand te Anna Paulowna iets gunstiger ge worden. Bij Oostenwind staat het water in de Zuiderzee laag, waardoor er gelegenheid komt uit den Polder te loozen. Het water uit den Oost- Polder stroomt weg door hét gat in den Zeedijk, dat van den West-Polder door de sluis aan 't einde van de Van Ewycksvaart. Het wajer was Vrijdag in den Polder dah ook flink gezakt. De Stoom weg lag geheel, de Meerweg bijna geheel droog. Alleen het deel van dezen weg dicht bij de Kromme Tocht stond nog onder water. Ia den Oost Polder was het water lager dan in den West-Polder. De weg van 't station naar de Kleine Sluis stond bijDa nog geheel onder water, zoodat er met drie vletten nog een voortdurende veerdieust werd onderhouden. Nog steeds wordt er door militairen erf burgers gewerkt aan het verster ken van den nooddljk langs de Zand- vaart. Ook is men bogonnen aan het verboogen van den weg vanaf den Meerweg tot hot Balgkanaal. De lo comobielen staan gereed voor het wegpompén van het water uit dat deel van den Polder, dat begrensd wordt door den Spoordijk, Kromme Tocht, Balgdljk en Zand vaart, ruim 300 H.A. Het materiaal voor het maken van een kistdam van Oude Sluis langs Kleine Sluis tot van Ewfjcfesluis wordt aangevoerd. Is deze gereed dan zal men trachten het gat te stoppen, dat in den weg langs de van EwJjcksvaart i$ geslagen. Met de voorbereiding voor dit laatste werk is men bezig. Voor de werk zaamheden aan den doorbraak van den Zeedijk is een schip met r(jshout gearriveerd. Voor men dit gat echter kan sloppen moeten zinkstukken worden neergelaten, waarvoor meer der materiaal onder weg is. Eerst bestond het plan zinkstukkeD, die voor een werk op Texel gereed liggen, naar den Polder te voeren, doch bjj nader inzien is gebleken, dat dit on mogelijk is, daar men voor deze expeditie 2 getijen noodig heeft. Nog steeds is. men druk bezig huis raad, hooi, graan en andere landbouw- produkten in veiligheid te brengen. Het is een eigenaardig gezicht, thans vletten, pramen, bakken, motorvaar- vaartuigen enz. den Polder in alle richtingen te zien doorkruisen waar men voor drie weken niets zag dan. rijtuigen, ploegende landbouwers en akkepj, waarop de wintertarwe reeds in ryen stond. Een eigenaardig, doch tevens een diep treurigen aanblik levert dezen toestand op voor den vruchtbaren polder. Wij zagen Vrijdagmiddag te Kleine Sluis een collectie landbouw werktuigen, van onder bet water weggehaald. Allerlei machines en gereedschappen, die men in den Oost- Polder bezigt voor het bewerken van Collecte Watersnood. Totheden is bij deu penningmeester van de inzanjeiings-comroissie alhier ingekomen ruim f 3500.—, terwijl nog bedragen worden ingewacht; van enkele lijsfeu en hetgeen door de vereenïging „Thalia" is gecollecteerd. Met ingang van 1 Februari is alhier aangesteld tot brievenbesteller T. H. Koopman. Do heer G. E. Kloosterhuis, hoofd van school 7 a, aan wien dooi den Gemeenteraad op de meest eer volle wijze ontslag is verleend, zal op Maandag 31 Jau. a.s., zijn werk kring verlaten. Niet minder dan 53 jaar is hij bij het onderwijs werk zaam geweest, waarvan nagen een halve eeuw hier ter plaatse. Zijn opleiding - outving hij aan de toenmalige bijzondere school van den heer D. Dekker en aa.n de Normaal lessen, die onder de leiding van den heer Ju. van der Haar gegeven werden. Op 18-jarigen leeftijd deed hij exa men als hulj) onderwijzer en werd toen aangesteld aan school 6 alhier. Vijf jaar Later werd-hij, na het vér- krijgen der acte als hoofdonderwijzer, benoemd tot hoofd der school te Anna Paulowna, destijds nog deel uitma kende van de gemeente Zij pc. In 1871 werd hij, na gehouden vergelijkend examen, benoemd tot hoofd van school 3 alhier, en in 1875 overgeplaatst naar dc pieu w gebouwde schooL aan de Opstal ootstraat, waar hij tot beden werkzaam was. In zijn lange loopbaau heeft de heer Kloosterhuia zich doen kennen als eeri uitstekend onderwtjzer en be kwaam schooinuofd. die de liefde zijner leerlingen, de achting dei ouders en de waardeeriog van auto riteiten en mede-onderwijzers wist te verwerven. Ook aan de Rijksnormaallessen, was h(i tal van jaren als onderwijzer ir. G eschiedenis vet bonden, en de velen, die daar zflu opgeleid, zullen zich nog lang met dankbaarheid hun leer meester herinneren, die op zoo leven dige en onderhoudende wijze het »er- ledon wist te doen her loven. Ook in de büigerl(jke samenleving verwierf hij zich vele vrienden en wist zich DUttig te maken. De afdeeling Helder van het Roode Kruis, de Nutsspaarbank, het Redding fonds (en tot. vóór enkele jaren „Hel- der's Belang") tellen hem onder hun werkzaamste bestuursleden. En nu, a.s. Maandag, zal h(i zijn dagelijkschen werkkring verlaten. Het scheiden zal hem niet gemak kelijk vallen. Moge hij nog lang in gezondheid genieten van de welver diende rust, na zooveel jaren van werkzaamheid 1 Melkprijs-verhooging. Naar wij uit goede bron vernemen, zal met ingang van 1 Februari a. s. de melkprijs voor deze gemeente ver hoogd worden en bedragen voor rauwe melk 12 cent per liter, voor gepas teuriseerde melk in flesschen 15 cent per liter. Door de torpedoboot G 13 zijn gisteren in .de Noordzee opgevischt en alhier aaugebracht. 24 balen kurk. Gouvernementsstoomschip „Deneb". Het gouvernementsstoomschip „De- neb" vertrpkt Maandag 31 Januari a.s. vim IJmuiden naar Nieuwediep voor de te houden proeftochten. BINNENLAND. De bemanning van de H. 6. Woensdag zijn 9 matrozen van de tusscbon Schiermonnikoog en Ame land gestrande Engelsche duikboot H. 6 té Groningen geïnterneerd. De commandant van de duikboot, die met de 9 "matrozen door dc red dingboot van de Noord- en Zuid-Hol- landsc'ne Reddiagroaatschappij is op gepikt, is toe nader order op het eiland achtergebleven. De Amsterdamsehe Pers. Het bestuur van de VereenigiDg De Amsterdamsehe Pers" heeft an dermaal een buitengewone, spoed- eischende ledenvergadering uitge schreven, welke zal gehouden worden a.s. Dinsdagavond. In overleg en met instemming zijner mede bestuursleden heeft de heer H. Akema, die deel uitmaakt van de redactie van „De Telegraaf", gemeend, dat het wenschelijk is in de gegeven omstandighedeu uit het bestuur van voornoemde Vereeniging te treden. Smokkelen. Onder de gemoente Arcon en Vel den hebben officieren en een sergeant majoor van de grenswachtcompagnie een burger en zes dienstdoende mili tairen aangehouden, die gezamenlijk trachtten een viertal kooien over de grens te smokkelen. Tegen de zeven overtreders werd proces-verbaal op gemaakt en het vee inbeslag genomen. Vergaan? De stoomtreiler „Catania" uit IJ muiden, die 14 dagen geleden voor de vischvangst is uitgegaan, is nog niet van de reis teruggekeerd. Men vreest, dat het schip gedurende den zwaren storm, een ongeluk is over komen. Een gevaarlijk individu. De boerenknecht A. B., die reeds eerder bij zijn voormalige patroon, den landbouwer A. v. d. Pol, t.e Barneveld, heeft ingebroken en de bewoners be dreigd, heeft thans denzelfden land bouwer bijna gewurgd. Ongeveer een kwartier lang heeft bij v. d. P., die zich alleen in den roggeberg bevond, zoodanig den hals toegeknepen, dat de aangevallene niet om hulp roepen en zoo goed als geen adem halen kon. Ware toen geen hulp komen opdagen, dan was de landbouwer ongetwijfeld vermoord geworden. TWEEDE KAMER. Zitting vSn Vrijdag 28 Januari. Aau de urde is de regeling van werkzaamheden. Dc voorzitter zegt, dat de verkla ring van don minister van financiöu omtrent het onverbrekelijke verband tusscheu ouderdomsrente en ensioen- belasting nu niet aan de orde is. Spr. stelt voor, dat de Kamer Da afloop van het afdeelingsondeizoek over al de belastingwetten en de grond wetsherziening i)e ouderdoms- Tdc aan de orde zal stellen. De heer De Geer (c.-b.) merkt op, dat de Minister geheel onverwacht het bekende verband tusschen reDte en pensioen heeft gelegd. Niemand heeft dat, kunnen voorzien. Spr. dacht., dat de Minister in ieder geval 30 millioen wilde hebben. De heer Schaper (s. d.) merkt, op, dat het niet aangaat, dit debat, om formeele redenen af te snijden. De houding van deu voorzittèrin dat opzicht was verkeerd. Het antwoord van den Minister was voor de sociaal democraten onvoldoende. De Minister wil een Ouderdomswet met een (on gewijzigde) pensioenbelasting. Dat willen de sociaal democraten niet. Zij wenschen zich daartoe bij voorbaat niet te binden. Misschien dat spreker wel eens een belasting wil, die pen sioen belasting heet, maar hij wenscht zich niet vast te leggen op het oiitwerpTreub". De Kamer mag niet pausen naar de pijpen van den Mi nister. Wat Treub wil is een verkapte verplichte verzekering van de slecht ste soort. Daarvoor danken wij. De Minister overrompelt de Kclmer met een nieuw program-punt. Daarop kunnen de socialisten niet met den Minister samenwerken. Spr. vereenigt zich met de opmerkiDgeti .van den heer De Geer. Inderdaad zal de Kamer het insti tuut der bestemmings-heffingen niet zuiver kunnen beoordeelen. De socialis ten hebben genoeg van de buien van dezen minister. Met groot leedwezen zai spr. medewerken tot het ontslag vau deu minister. H(j heeft echter voor diens werkkracht en toewijding respect. De heer Treub heeft .aanspraak op den dank: der natie, ook op dien der arbeiders. Spr. heeft dat vaak buiten de Kamer erkend. Thans ech ter kan bij den minister niet steunen, De minister is nukkig, koppig, ver anderlijk en tyranniek en wei kt in de kaart der rechterzijde. Htj is onbe trouwbaar gebleken op het stuk van het staatspensioen en daarom kun nen de. socialisten niet met hem samenwerken. Spr. hoopt., dat de linkerzijde zich kordaat zal toonen. Het kabinet zal stellig worden verzwakt door Jiet heengaan van dón heer Treub, maar spr. verwacht, dat er nog wel man nen gevondeu zullen worden in het land, bereid om zijn taak over te nemen. Spr. stelt de volgende motie .voor „De Kamer, van oordeel, dat de dwang, die de minister uitoefent op de Kamer, om een onverbrekelijk verband te leggen tusschen het ont- werp-Oudeidomsrente en het ontwerp pensioenbelasting niet kan worden aanvaard, gaat over tot de orde van den dag." De V o o r z Ftrt e r gelooft niet, dat de motie nu kan worden behan deld. We hebben slechts een regeling' vau werkzaamheden. (Wederom hoort men van alle kanten luid protes teeren). De heer De Meester (u.-l.) meent dat de motie wel degelijk nu'moet worden behandeld. We zitten eenmaal midden,in de zaak. De Voorzitter handhaaft zijn meening. De heer N o 1 e u s (r.-k.) acht de rechterzijde vrij te staan in deze zaak. Maar spr. erkentj dat de zaak heel anders ligt voor de linkerzijde. Voor haar is het wenschelijk, dat aan de quaestie zoo spoedig mogelijk een eind komt. De Voorzitter wil dan maar tot stemmen overgaan, doch merkt nog even op, dal. wanneer de motie wordt aangenomen, niets komen zal van het werkplan. Men w-eet niet, wat de gevolgen ervan zullen zijn. De heer De Savorniu L o fa- man acht liet een 'academische quaestie of de pensioenbelasting al dan niet is een belemmeringsbejas- ting. Op het oogenblik behoeft dit niet te worden behandeld. Levendig kan spr. zich evenwel voorstellen, dat de Minister van financiën bang is, dat de, socialisten aeoudenlomsiente zullen gebruiken om de staatskas telkens weer meer te plukken door de rente te doen verhoogen. Terecht is aan vorige kabinetten het verwet gemaakt, dat er wel oens kostbare wetten werden aange nomen zonder aat. er. waarborgen waren voor het gel^. Wordt op andere wijze beslist,'dan komt de linkerzijde in de positie van een duif in de klauwen vatf een hai*t (de sociaal democraten). De heer Do Meester maakt de motie-Schaper ten eenen mate los van de toelichting. Spr. zou gaarne den raad van den voorzitter hebben gevolgd, door thans niet anders te doen, dan de werk zaamheden regelen, maar nu het eenmaal ertoe ligt, moet men er zijn meening over zeggen. Welnu, met genoegen heeft spr. gezien, dat de minister een groote concessie heeft gedaan, Er bestaat inderdaad nu niet meer de minste reden om pressie uit te oefenen. Daarom maar afgescheiden van do toeliphting stemt spr. voor de motie. De Minister van Financiën, de heer Treub, gaat mee met'het- geen de heer Lobman hoeft gezegd. Juist op aandrang van de Kamer heeft spr. het mogelijk gemaakt, dat men spoedig een wet kan aannemen zonder over de principieels vraag stukken te spreken. Daarom heeft bij voorgesteld de pen sioen wet van de andere wetten weg te nemen en afzonderlijk te behande len. Uit de toelichting op dat wetsont werp leest spr. eenige passages voor, waaruit blijkt, dat de minister reeds toen de pensioenbelasting verbonden achtte met de ouderdomswet, al ge bruikte hij het woord, „samenkoppe ling" dan ook niet. Zou men .het willen vinden uit de inkomstenbelasting, dan zou men die moeten verhoogen met 42 opcen ten. Dat gaat niet, men zou dan tot ,een tarief moeien overg.tau. (Gelach en gejuich.) Spr. kan niet, als de heer De Mees ter, de motie los maken van do toe-, lichting. Zij is in zijn oog een motie van afkeuring en hij zal dus, 'wordt zij. aangenomen, daaraan de waarde hecu- ten,dio naar alle parlementaire ge bruiken wordt gehecht aan een motie van afkeuriqg. De heer D c Geer zegt bfi repliek, dat hy er niet aan deukt voor de- motie te stemmen. Spr. wenscht geen politieke stemming over dezen mi nister. De heer Van Hamel betreurt i indiening van de motie, eu zal er daarom tegon stemmen. Hij acht zich niet verantwoord om dezen verdien stelijken Minister ten val te brengen. De heer Bos vindt het door den Minister toegepaste stelsel vau inii- mida'ie verkeerd. Dat loopt altijd spaak, al waardeert men eeu Minister nog zoo. Spr. waarschuwt den Minister niet op dit standpunt te blijven aan. Verschillende leden möti voeren hun stem. In zijn repliek beautwoordt de heer Schaper de gemaakte op merkingen. Vande zijde van den heer Lob man zijn weer eeniee hatelijkheden gedebiteerd aan het a ires der sociaal democraten. Iu het beeld .van den heer Lobman zegt spr., dat aan db overzijde staat een gier, die zijn vleugels uitbreidt over den minister, maar gereed is om - straks te azen op den buit. De motie is eigenljjk afkomstig van de vier groepen der linkerzijde. Ieder wist, dat de minister zou heengaan, als zij werd aangenomen. De bewe ring, dat de toelichting der motie den minister daartoe zou nopen, is dus lèugen eu bedrog. Spr. zou zeer gaarne zien, dat deze minister zou kunnen behouden wor deu voor de Kamer en voor het land, maar hy wil geen dingen met hem doen, die niet goed zijn. De heer Van'Hamel zegt, dat men later wel nadèr kan zieu. bii de behandeling van de wet zelveja, wanneer hier geen sokken zatenDaarvan komt niets. Bedelarij zou het zijn hetèrop aau te laten komen, of de minister bij de schriftelijke gedychtenwisseling nog eenige toenadering toont. Als bij toenadering wil, dan toone hij dat nu. Thans is het do tijd. Nogmaals verklaren spr. en zijn geestverwanten zich niet bij voorbaat tegen pensioenbelasting, zij wenschen evenwel heel het belastingstelsel iu zijn geheel te beoordeelen. Zij wen schen ook niet te bukken voor een gril van dezen minister. De Minister van Financiën, de heer Treub beantwoordt den heer Bos, die o.m. heeft gezegd, dat de minister opnieuw dwang op de Kamer gifag uitoefenen ten aanzien van ,de opceuten op de inkomsten belasting of bet tarief. Uit zijn steno gram blijkt ten duidelijkste, dat spr. eenvoudig vroeg, „wat blijft er dan over, wanneer de Kamer de 42 op centen te hoog vindt en de regeering het tarief niet wil? Spr. wil volstrekt geen ongeoorloof de pressie uitoefenen op de Kamer, doch ook de Kamer "ffefeue die niet jjit op den minister. De samenkoppeling, die hier zoo wordt bestreden, is door spreker 23 October al op den voorgrond gezet. Spreker krijgt telkens te hooren, dat hij dwang legt op de Kamer, zoodra hij een mededeeling doet, die aan een deel van de Kaïncr onwel gevallig is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten, volgens het voorstel des voorzitters, de ouderdomsrente te behandelen in openbare zitting, dade lijk na afloop van het afdeelings onderzoek. De motie-Schaper wordt daarra aangenomen met 45 tegen 42 stemmen. Minister Treub' begaf zich na het gevallen itotum,naar zijn departe ment, waarna hij zich iu verbinding zou stellen met het Kabinet der Koningin nopens het aanvragen van eene audiëntie bij H. M. hot echec van een minister. De val vao Treub is méér. Namelijkhei einde van de politieke loopbaan van ren groot man. Naar den nicnsch gvspro kon is de po'nicuö Treub gisteren voorgoodv vt-rdwenen. En hoewel het mttige loven van dozen hoogbegaaf den man vol is geweest van verras singen', en z'n optreden in het kabinet even onverwacht en merkwaardig was als nu z'n val (belde: om bet staatspensioen), zou het toch al heel zonderling moeten loopen, wanneer de één ling Treub, los van elke party, als staatsman ooit weor in hetprac tische .politieRe leven terugkeert:1. Hij is ad patres.. En wij kunnen het niet anders zien.: ons volk heeft gisteren een groot verlies geledeni Hij was populair geworden. Het volk sprak mei eerbied en bewonde ring van hem. Eu hij heeft, in bange en booze tijden, „ter oirbaer van hoi, laot een lastigh ambt bekleed." Innig jammer, dat hij-verdwijnt, dat hij zelf en dat de meerderheid der Kamér het niet Rebben verhoed. Na de motie-Schaper. In politieke klingen worden giste ren - aldus meldt het Coirespon- dentiebureau-Belinfante reeds dade lijk drie namoo^naar voren gebracht 'van bekend^personen die, indien de heer Treub, wat mét zekerheid kan wordeu aangenomen, zijn ontslag zou indienen als Minister van Financiën na het Kamer votum var, gisteren, voor het rainistersambt in aanmer king zouden komen. Het waren die van do heereii mr. Patijn, lid der Kamer voor Zierikzee, mr. De Moester, Kamerlid voor Den Helder en oud-Minister van FiDancieo, en mr. Van Gijn, Thesaurier Generaal aan het Departement van Financiën. Tenaanzien van dozen lqatste meende men intusschod to weted, dat hij reeds bij bot optreden "an het tegeuvVóDrdigo kabinet was aange zocht oni als Minister van Financiën op te treden, waarin hij echter niet hot oog op zijn toenmaligen gszoDö- hoidstoesïand niet meende te kunnen treden./ CORRESPONDENTIE. Wij ontv.ngen een iro-ozo uoh :-tuk, geteekeüd 'B.Wij vor zo,-kon d- u inzender voorletters en woonplaats op te feeven. Den J&ien Februari a.s. hopen 1 onze geliefde Ouders JOHANNES MARTINUS SANOERSE i en JANNETJE V/AAQMEESTER, dan (irvt te herdenken waarop zij voor 25 ja3r in den Echt zijn I verboódeD. Dat ze nog lang gespaard luogou blijven is de wensch van hur-no dankbare Kindereu, Behuwd- ,-n J Kleinkinderen. Heldor. 29 Jan. 1916. SPORT. Treub's val. „Voor den heer Treub is hot poli tieke uurwerk komen t,e hokkende wijzer ewaD is gevallen. En wij vree zen, dat zijn tijd inderdaad „voorbij" is. Hij gaat heen, en wij zullen hem, naar onze overtuiging, noch achter de ministerstafel, noch op de groene banken spoedig weer zien." Aldus de Overzicht-schrijver van het „Handelsblad", over den val van minister Treub. En verder: „...En zelfs de oorlogsomstandig heden, die geruimen tijd zelfs de kleinste geesten hebben gedwongen om op hun teenen to gaan staan, teneinde zich nog zoo groot mogelijk te toonen, hebben dezen Gulliver op deo duur niet kunnen bewaren voor overmeestering door LilliputDe politiek heeft gewonnen." De „N. R. Ct." had den heer Treub eeD mooier gelegenheid om te sneven toegewonscht. „Treub had als Minister veel aautrekkelijks. Eene krachtige figuur, een begaafd man, een hard werker Helaas, de Minister heeft niet begrepen, dat de liefde niet van één kant komen kan. Zijn briefwisse ling met den Voorzitter der Kamer moest een ongunstigen in.druk ver wekken." De sameukoppeling van beide ontwerpen, nl. ouderdomsrente en pensioenbelasting, waaraan de Minister halsstarrig vasthield, was naar de meening van het blad, ten onrechte geeischt; beide ontwerpen waren afzonderlijk ingediend, 2 jaar na elkaar, en, indien de oorlog niet tusschonbeide was gekom n, ware de ouderdoms-rentenwet reeds afgehan deld geweest vóór de Minister zijn belastingplannen bij de Kamer had kunnen iödienen. Het blad meent verder, dat het een zwak politiek oogenblik was van den Minister toen hij, zooals de heer De Meester het uitdrukte, de ouderdomsrente wilde gebruiken als locomotief om de pen sioenbelasting, die uit zichzelve geen kracht had, voorttetrekken. Intus- schen brengt zijn aftreden het land en het ministerie in ongelegenheid. De „Telegraaf" schrijft: De val van Treub is niet alleen Terrein Boliveg. H. F. C.- Adelborsten (2J 4 uur). A. s. Zondag speelt H. F. C. een wedstrijd tegon de Adelborsten op haar terrein aan den Bol weg. De opbrengst hiervau komt geheel ten bate van de noodlijdenden van den Watersnood. Een uitstekende gele genheid dus voor de voetbal-lie'hèb- bers o<n iets bij te dragen tot leni ging der ellende en tevens van een goede party voetbal te genieten. Dat 't een spannende partij zal worden daarvan zijn wo overtuigd. .Om ook voor de spelers do animo té vctóoo- gen heeft 't bestuur van ae H.F.C. „Helder"een verguld zilveren medaille voor het wihner.d elftal beschikbaar gestold. De muziekvereniging „Winnubst," heeft zich belangeloos aangeboden op ,'t terrein een concert te geven, wat de stemming by publiek ea spelers slechts ten goede kan komen. De vclgr od9 elftallen komen regen over elkaar Persoons. v. d. Poll v. Arnhem. Tlossen Bak Kikkert, v.d. Aardweg Ro'olvink Dito Rapati de Boer Borel Lt-tlz de Boo(j Dumoulia Baron v. Randwijk De Laïve Ranneft, Bol Vas Dias Schraver Jhr. Boreel 1 Dijkshoorn. I De wedstrijd staat onder leiding van den Heer Kuntsche, scheidsrech ter van den N. V. B. Heldarsche Voetbalbond. A.s. Zondag zai de eerste competitie dag zijn voor de kleine Heldersche voetbal-vereenigingen als onderafleo ling van den N.H.V.B. "Voor men daar toe kon' overgaan moesten dc namen der vereenigingen veranderd worden en zlin nu - 'S. S. S. vroeger Quick. Held. Vooruit Ajax. Victori Victoria. Mobilia Liouidas. Programma v/oor Zonda-g. Terrein Tuindorp. S.H.B 8. III—S.S.S I 12 uur. S.H.8.S.IV—HelnerlV 10 uur. Terrein Botweg. Helder III—VitLori 12 uur. Terrein Strooweg. Mobilia-Helder Vooruit 12 uur. Het congres der arbeiders- partij te Bristol. Londen, 28 Jan. Het congres der arbeiderspartij heeft heden, met een meerderheid van 1,405,000vertegen woordigde) stemmen eeu resolutie aangenomen, waarby het 't besluit om aan de arbeiders-afgevaardigden toe te staan zitting te nemen in de coalitie-regeeriilg, heeft bekrachtigd. Een tweede resolutie, waarin de wenschelljkheid wordt uitgesproken, dat de ministers uit de arbeiduparttj in de coalitie regeering zullen blijven, werd met eeu meerderheid van 1,1^7,000 (vet tegenwoótdigde) aiein- meu aangenomen. Engelsche verliezen. Londen, 28 Jan. Tot 9 Jan. 1916 hebbeD de Eugelsche verliezen aan gesneuvelden, gewonden en vermisten bedragen: 24,122 officieren en 525,345 manschappen. Landing op een eiland in de Egeïsche zee. Parijs, 28 Jan. Uit Salouiki wordt gemeld, dat Fransche soldaten en matrozen geland zijn op een eilandje bij Castellorizo. Een kapitein en 25 man zijn door de Franschen gevan gen genomen. Een luchtaanval op Frelburg. Freiburg, (i. Broisgiu), 28 Jan. Gisterenavond na 10 uur hebbeu 2 vijandelijke vliegers vijf bommen ge worpen, die alleen stoffelijke schade veroorzaakten en geen menschen wondden. Hr. Ms. „Kortenaer". Hr. Ms. „Kortenaer" is 28 Jan.jl. van Paramaribo vertrokken. Geboren: JOHANNA, Dochter van J. v. d. LEEK Wz. en A. v. n. LEEK Koster.. Helder, 26 Januari 1916. Geboren: NECOLAAS CORNELIS, Zoon van N. C. PIETERSEN en A. PIETERSEN -Keijzer. Helder, 27 Januari 19]fi. Heden overleed, zacht o-. kalm, n,a een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijnen, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Zuster' cn Behuwdzuster, MARIJTJE BRUiN, iu den ouderdom van bsjr.a 81 jaar. Dat zij ruste -in vrede is ons aller wensch. J. H. KOENE en kinderen. W. BRUIN. A. BRUIN -Mastemaker. P. BRUIN. G. L. BRUIN. A. BRUIN. Helder, 27 Januari 1916. Heden overleed, zucht en kalm, in zIjq Heer^n Heiland, onze ge liefde O.im JAN BOON, in deu ouderdom van 78 jkar. Namens de Familie, J. J. DEKKER. Helder, 27 Januari I9i6. Heden overleed, na een lang durig, doch geduldig lyden, onze geliefde Modder, Behuwd Groot- en Overgrootmoeder, Mej. dB Wed. J. BAKKER, geb. MARIA KOOIMAN, iu den ouderdom van bijna 78 jaar. Namens do Familie, G. Bakker, J. Bakker Alderlieste, Texel. A. Bakker, l A. Bakker Bous. C. Rxemers—Bakker, R. J. Riemers, f Wed. A. Schuurman, M. BAKKEB, 1 H'lder' d. Bbegman Bakker, l P. Brkgman, Helder, 28 Januari 1916. Evangelisatiegebouw in de PALMSTRAAT. ZONDAG 30 JANUARI, voorm. 10 uur en 's avonds 5]/g uur, Ds. C. J. WARNERS, van Heldor. N.v. Stoombootdienst GEBR. ZURMÜHLEN. De boot zal a.s. MAANDAG niet om 10.30 van NIEUWEDIEP vertrekken (marktdienst), doch DINSDAGMORGEN haar ge wone dienst langs Alkmaar en Purmerend vervullen. Vertrek v. Nieuwediep 7.45. DE DIRECTIE. Afd. KELDER. OPROEP aan alle Ainhtenaren an Werklieden, in dienst der gemeente Helder. te houden op 7 FEBRUAR11916 SPREKER: H.v.HINTE .des avonds8 u., bovenzaal café „Centraal", (Bondsvoorz.), oud-lid v/d. ïtaad R'dam onderwerp: Is een loons- verhooging voor de Gemeente-werklieden noodig? Allen worden verzocht deze Vergadering zooveel mogelijk te bezoeken. Namens het Bestuur, N. HELDER (Voorz.). J. v. d. BEN (Secretaris). tfAflijga»» De directie van Melkinrich- ting „JONG HOLLAND" bericht haren geachten afnemers, dat vanaf Dinsd^G 1 Februari e.k. weer twee bestellingen daags zullen plaats hebben. Verzoekt dus beleefd den betrokken wljkbesteller te willen waarschuwen, indien men 's namiddags molk wenscht bezorgd te hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1916 | | pagina 2