KLEINE ADVERTENTIËN Laatste berichten. AGENDA. Cinema Palace. Binnenhaven 2. Hoofd nummer: Liefdestrijd. Eerste Helderscbt Bioscoop. Kanaal- weg 112. Hoofdnummer De toren der Verschrikkingen. Tavenu-Bloscoop. SpoorgrachL. Hoofd nummerNocturne of De Koning dor Detectiven. MARINE EN LEGER. Da luitenant ter zee 2o kl. J. P. Abbinga is overgeplaatst van het Wachtschip te Willems oord naar dat te Hellevoetsluls. De luitenant ter zee der 2e kl. Jhr.G L. Wlchers wordt met den lSden dezor overgeplaatst van Hr. Ma. Neptunus naar de Marine-Kazerne to Amsterdam on gedetacheerd bU de Militaire Kustwacht. Mot den lSden dezer worden overgeplaatst luitenant ter zee der 2e kl. N. A. Rost van Tonningen van Hr. Ms. Wachtschip te Willerns oord naar Hr. Ms. Medusa en de Buitengewone Adolborsten Marlno-Reserve J. G. Schuetler en J. de Visser van Hr. M8. Al joh naar Hr. Ms Wachtschip te Willemsoord STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij „Nederland". Kangean, thulsr., arriv. 14 dezer te Suez. Karlmata, thulsr., arriv. 16 dezor ter reede van Marseille. Prinses Juliana on Ternate, belden thuisreis, bevonden zich 14 dezer op 66 gr. N B. „Allos wel". Ambon, arriv. 16 dezer van Java te A'dam. Banka, uitr., pass. 18 dezer Perlm. Boeroe, ultr,,arriv. 14 dezer to Sabang. Booton, tbuisr., vertr. 14 dezor van Sabang. Banda,arriv. 16 dezer van A'dam te Batavia Timor, ultr., arriv. 16 April te Gravesend. Rotterdamscha Uoyd. Ternate, thulsr., bevond zich 14 dezer op 86 gr. N.B. .Alles wel". Djebres, arriv. 15 dezer van Java te R'dam D jocja, arriv. 16 dezer van Java te R'dam. Kawi, thulsr., vertr. 14 dezer van Falmoutliom do Noord. Hoorakarta; thulsr., vertr. 14 dezer van Falmouth om de Noord. Insullnde, thulsr., vertr. 16dozor v. Padang, Kodiri, uitr., arriv. 16 dezor te Sabang. Merauke, thulsr., vertr. 16 dezer van Port-Satd. Samarinda,arriv. 16 dezer v. N -York te R'dam. Jacatra, van N. York naar Saigon, vortr. 16 dezer van Barbados. Koninklijks Hollandschs Lloyd. Kennemerland, vei Ir. 16 dezer van A'dam naar Rijnland, vertr. 16dezer v. A'dam n. B.-Arros. Amstelland, ultr., pass, 16 dezer Beveeler Drechterland, thuisr., vertr. 16 dezer v. Vigo. Goasterland, arriv. 16 dezer v. R'dam te B.-Ayres, Hollandia,arriv. 17 dezer v. B.-Ayres te A'dam. Kon. West-Indische Maildienst. n Horta, VAN 1 TOT 4 REGELS 30 CENT, IEDERE REGEL MEER 7 CENT, WORDEN ALLEEN TEGEN VOOR UITBETALING GEPLAATST. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op alle gevechtsterreinen weinig verandering. Voor Verdun hebben de Duitschers Zaterdag van oenige (vruchtelooze) voorwaartsche bewegingen der Fran- schen melding gemaakt, waarover de Fransche herichten met geen woord spreken. Een aanval der Franseben ten Zuiden van Douaumont., in het Duitsche bericht vau Zondag als af geslagen vermeld, komt ook iu de Fransche berichten voor, en het heet daar geheel gelukt. De Franschen konden „sommige gedeelten van de Duitsche loopgraven" bezetten. Een ander bericht uit Parijs meldt, dat men met een kleinen aanval todoen had, die diende om lucht te verschaf fen aan de Fransche stellingen ten Zuiden van Douaumont en dat dit doel ton volle werd bereikt. Uit een en ander is duidelijk, dat bet een gevecht van minder belang is ge- weoBt. Als een partij een kleinen vooruitgang maakt,, is het oen zeer gewoon verschijnsel, dat iij in haar eigen bericht de beweging volkomen geslaagd noemt, daar het voorgeno men doel is bereikt, terwjjl de tegen- party, aannemende, dat het doel ver- dero strekking had dan dat wat werd bereikt, meent men het recht te heb ben, van een afgeslagen aanval te Uit Griekenland. Athene, 16 April. Eon vergadering van Wenizelisten in de open-lucht- sehouwburg heeft vandaag aanlei ding gegeven tot onlusten en ern stige voorvallen. Terwyl de 'voor zitter Negroponte den spreker Sofoelis inleidde, begonnen sommige menschen van het gehoor te roepenLang leve de Koning! Er werden schoten in de lucht gelost en er ontstond een paniek en een gevecht met stok ken. De politie kwam tusschènbeide. De schouwburg werd omsingeld en velo Wenizelisten zijn in hechtenis genomen. 0e Soc.-Dem. partij In Duitschland. Men schrijft uit Mülhausen aan de Zwitsersche bladen, dat de kopstuk ken der sociaal democratische bewe ging in Elzas Lotharingen doende zijn eon van de Duitsche sociaal-de mocratische party onafhankelijke groep, de Elzas-Lothariugsche sociaal democratische partij te stichten. De nieuwe groep zal zich waarschijnlijk aan de zijdo van Haase's minderheid stellen. Er heeft zich vroeger reeds een onafhankelijk Elzas Lotharingsche Centrum gevormd dat dezer dagen door de „Kölnische Volkszeituog" namens de oude Centrums-partij ver loochend werd. Haven te Nleuwedlep. 16 April. Aangekomen vaa Harliugen do Ned. motoreclioener „Sirra" (byieggor). Aangekomen van NorkOpiDg en ver trokken naar de Lommer, de Ned. zeo- tjalk „Ambulant", schipper H. Groon. Aangekomen vau Rotterdam eu ver trokken naar Harllngen, het Eng. s.s. 17 April. Vertrokken naar Amsterdam ds Ned. motorschoener „Sirra". Aangekomen van Maassluis en ver trokken naar Terschelling, het Ned. s.s. „Wodan", met op sleeptouw de blazer „Prins Hendrik". VISSCHERIJBERICHTEN. 16 April. Aangebracht door 20 kordero30 lon ken, p. stuk f 1.60,40 middel tongen, p. stuk 10.86, 20 kleine tongen, p. stuk f085, 6 mand stort- schol, p. mand f 12.—80 mand kleine schol, p mand f6.— a f8.—, 20 mand scharren, p. mand f360 a f4.-, 16 roggen, p. stuk fL40. Door trekkers, 30 tal haring, p. tal f8.76 a f 11.36. 17 April. Aangebracht door 8 korders: 40mld Door trekkers,800 tal haring, p. tal f6.— a f7.—. 18 April. Y.m. 8 uur niets. MARKTBERICHTEN. Beverwijk, 17 April. Prei ra- a f 14.—peterselie f3- a raapstelen f2.80 a f3.40, rabarber f6.- a f«.-, radijs f6.— a f8 selder)) f4.— a fa— per 100 boe; sla f8.- a f6.— per *-■- f0.40 a f0.60 per ben en f! zuring f0.12 a f0.16 per ben. Alkmaar, 17 April 1916. VIE. Aangevoerd 00 koelen en ossen f0 f 0—12 vette kalveren f80 a f200.-, idem p. f 1.2ÓaflA0, 118nucht. idem f 10 a f80,- 4 i schapen f 80 a f46, 278 vette varkenB per pond f0.82 a f0.94, 00 magere varkens f00^- a f00.-. Puimerend, 18 AprU 1916. 30 stapels Fabriekskaai per 60 K.6. f 7130 Boerenkaas 60 f 90.- "0 f 64. 1 Middelbare 0 Goudscbe kaas 1*67 K.G. Boter per K. 696 Runderen: 280 vette per K 446 melka sn gelde 10 Stieren 1 Paarden 38 vette Kalveren pi 849 nuchtere id. pc Slachtkalveren ilvere irkeoa .8 magere ld. 243 Biggen 1106 Schapen Overhouden Lammeren 0.90 f 1.16 f 0.- f 0.- K.G. f 1.20 f 1.4 stuk f 0.- r 0.- f 10.- f 24.- f o.- f a- a- r o - Kalkoenen Zwanen Kipeieren per 100 stuks Eendoleren „100 1200 Kievitseieren per Btuk f 0.11 f 0.13 mand Appelen mand Peren Handel melke- en gelde-koeleu matig: vette kalveren matig; slacht- en fokkalveren stug vette varkens vlug; magere varkens matig biggen matig. Nieuwe markt ta Hoorn. Omtrent het verloop van de eerste der nieuwe (Woensdagsche) markten te Hoorn gehouden op 12 dezer, schrijft men ons: „De aanvoer was belangrijk en boven verwachting. Er waren veel koopers (slagers, exportslagers en veehandelaren), vooral ook van elders. De prijzen waren zeer goed, de handel vlug. Er was ruime vraag naar vette koeien en vette kalveren, ook naar varkens, waarvan de aanvoer voor de vraag zelfs te gering was. Ook biggen ontbraken nog te veel. Verder bestaat er directe gelegenheid tot weging van varkens op het terrein. De algemeene indruk is, dat de markt reeds de eerste maaj voldoende bewezen heeft, reden van bestaan te hebben en dat hare toekomst met vertrouwen kan worden tegemoet gezien. Er was tot heden werkelijk behoefte aan eene Woensdagsche algemeene marktdag te Hoorn. Met nadruk wordt er nog eens de aandacht op gevestigd, dat de markt openstaat voor alle soorten vee koeien, kalveren, varkens, biggen, paarden, veulens en ook pluimvee. BurgarlIJke Stand van Helder, Van 15 tot 17 April. BEVALLEN: J. L. Niemeijer geb. Altmüller, d. M. van Tiel geb. de Leeuw, d. A. de la Fonteijne geb. Stolk, d. J. Butbfer geb. Korff, d. OVERLEDEN D. Damen, 10 w. M. C. Oosenburgh geb. y. d. Schaaf, 32 j. T. Hoogvorst wed. C., Speets, 58 jaar. STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 17 April. 3e klasse le l|j8t. No. 16180 f 2000. No. 14516 f1000. Nos. 850 en 6903 elk f 400. Nos. 415, 6288 en 11890 elk f200. Nob. 3500, 6890, 8827 en 12877 elk f100. De Franschen geven nu bijna dage lijks te kennen, dat zij in afwachting van nieuwe aanvallender Duitschers leven en voegen daar zeer juist aan to.e, dat, hoewel logisch gedacht er op den duur toch wel een nieuwe algemeene aanval te verwachten is, het tevens zeer wel mogelijk is, dat de Duitschers voorloopig hun tactiek van schoksgewijze aanvallen op vel schillende punten zullen hervatten. Tot Maandagmiddag is nog geen bericht ontvangen,'dat op de hervat ting van dit verwachte offensief duidt. Volgens de Oostenrijkers hadden de Italianen op twee punten voor deelen behaald, in het Adamellogebied en by den Ponaleweg. Aangozieu de Weensche berichten daar niet op terugkomen, biykt dat de toestand op die twee punten zich niet ten voor deele van de Oostenrijk-Hongaarsche troepen hebben gewyzigd. De officieele berichten uit Rome bevestigen, dat bier geen verdere veranderingen van belang hebben plaats gegrepen. Een derden aanval van de Italianen had het Weensche bericht gemeld in het Suganadal, waar, volgens dit bericht, de Italianen een vergeefsche poging hadden gedaan, hun tegen stander uit zijn stellingen aan zijden van Novaledo te verdrijven. De Italianen, die van dit gevecht eerst geen melding hadden gemaakt, geven in hun bericht van eergisteren op, dat zij hun tegenstander tot ontruiming van zijn stellingen op den Monte Carbonile, ten Zuidoosten van Levico wisten te dwingen. De Russen zijn nu de Kara Dere over en zullen dus wel spoedig Tre- bizonde innemen. Men had dat reeds veel vroeger verwacht, en door het laDge uitstel kon men voor de Russen vreezen, dat de Turken in- tusschen genoeg versterkingen konden aanbrengen om hun verderen op- marsch naar die havenstad te beletten. Evenwel hebben de Russen de Turken nu toch teruggeslagen. De strijd om Verdun. Parijs, 17 April. Geen nieuws van het front van Verdunslechts een min of meer hevige beschieting en een kleine Fransche aanval, die vol komen slaagde, om lucht te geven aan onze stellingen ten zuiden van Douaumont. De Duitschers hadden in de laatste aanvallen alle beschikbare eenheden geworpen zonder onze weer- standslljn te kunDen aantasten of tot wankelen te brengenzij houden zich thans bezig, om zich, na zulk een zwaren stryd, te herstellen. Dat is de betoekenis van de than3 vyf dagen durende rust. De tegenstander zal, naar alle waar schijnlijkheid thans weer terugkeeren tot de taktiek van afwisselende schok ken, daar hij klaarblijkelijk geen nieuwen aanval kan doen, dan in een min of meer verwijderd tijdstip. Dat de Duitschers, nadat hunne troepen weer op orde gebracht zyn, zullen aanvallen, is zeer waarschijnlijk. Doch of zij betere resultaten zullen verkrijgen is zeer twijfelachtig. De Vereenlgde Staten en Duitschland. Londen, 17 April. De Daily News verneemt uit WashingtonPresident Wilson heeft gisteren het grootste deel van den dag gewerkt aan de nieuwo nota aan Duitschland.' Men gelooft, dat het stuk nu af is, maar het is niet zeker of het dadelijk zal worden afgezonden dan, wel aange houden om het de voormannen in het Congres te laten béstudeeren. De inhoud wordt stipt geheim gehouden. Wat men er van vortelt is dus met onzichtigheid te ontvangen. Veilig kan men echter zeggen, dat het een krasse nota zal zijn, waarschijnlijk iets als de Ancona-nota, met een nieuwo opsomming van de onwettige duikbootvoorvallen vanhetafgeloopen jaar. Er zal in beschreven worden, hoe Duitschland zijn beloften verbrak. Er zal geëischt of voorgesteld worden, dat Duitschland, wil het de vriend schappelijke betrekkingen handhaven, een tastbaar bewijs geve, dat het een nieuwe bladzijde wil beginnen. Men gelooft niet, dat het een ultimatum zal zijn in den zin van het stellen van een termijn. Er zijn hior sterke aanwijzingen ontvangen, dat Berlijn niet wenscht te breken. Washington is van denzelfden geest bezield. Of schoon Washington echter vredelie vend is, is het niet in de stemming om de zaak nog verder op de lange baan te schuiven. PLAATSELIJK NIEUWS. 40-jarlg jubileum J. H. Hackenitz. Maandag woei den ganschen dag de Hollandsche driekleur van het station. Wat die driekleur symboli- de, bleek weldra, toen wij op kondschap uitgingenhet 40:jarig dienstjubileum van den stationschef, den heer J. H. Hackenitz. Bloemengeur vervulde de groote woning boven het stationop de trap stonden de vele bloemstukken, die, in den loop van den dag, dooi vrienden en kennissen waren bezorgd. Veertig jaar is de heer Hackenitz aan de Hollandsche Spoor verbonden als jongen van 17 jaar te Rotterdam als leerling begonnen, is hij allengs opgeklommen om thans, op zijn 57o, de betrekking van chef van een be langrijk station als Helder tebeklee den. In die 40 jaar heeft de heer Hackenitz uitteraard veel beleefd, veel lief en leed van de maatschappij mee gemaakt. Veel is er aan den toestand van het personeel verbeterd, zoo is o.a. een behoorlijke pensioenregeling ontworpen voor de beambten. De meestbewogen tijden waren de stakingsdagen van 1903. lederen avond een patrouille van 70 man op het station, die de route kwam doen. En thans weer de mobilisatie periode 1 Maar de heer Hackenitz weet er zich met tact doorheen te slaan. Na te Rotterdam werkzaam te zijn geweest, werd de heer Hackenitz overgeplaatst naar Hilversum. Te Barneveld werd hij voor het eerst als stationschef werkzaam gesteld vervolgens waren zijn standplaatsen Hugowaard, Bentheim (Duitschland), Wormerveer, en tnans, de laatste 14 jaar Helder. „Ik ben een volbloed Nieuwedieper geworden", getuigde de heer Hackenitz van zich zelf. Ofschoon hij aan zyn jubilé geene ruchtbaarheid wenschte te geven, meende toch het bureaupersoneel den chef een klein geschenk te moeten aanbieden en gaf hem een sigaren koker en een zakportefeuille. In intiemen kring stelt de jubilaris zich voor nog een feestje te organi- seerende tijden zijn er thans, meende hij, niet naar om luidruchtige festijnen te geven. Ds. C. C. G. Visser, predikant der Herst. Evang. Luth. gemeente alhier, heeft bedankt voor het beroep naar de Evang. Luth. gemeente te Pekela. Ds Noord-Brabant. (Officieel.) Gisteravond werd aan het departement van Marine een draadloos telegram ontvangen van den commandant van Hr. Ms. „Noord- Brabant" via Malinhead (Noordkust van Ierland), dat het schip zich na middags te 2 uur 40 bevond op 56 gr. N. B. en 14 gr. W. L. Op de 4Vj pet. oorlogsleening is alhier ingeschreven voor f 136.800. Haring. Met de haring gaat het iets beter. Zondag werd 140 tal aangebracht en gisteren 300 tal. De prijzen liepen daardoor terug tot f 6,- a, f 7.- per tal. Toch nog veel te hoog in prijs voor- algemeen gebruik. Aanbesteding. Door den architect A. Mulder.JHzn. te 's Gravenhave, werd Maandagmor gen in het Algemeen Tehuis voor Militairen, Kanaalweg 49/50, aanbe steed Het sloopen van de perceelen Spoorstraat Nos. 66, 68 en 70, en het daar ter plaatse bouwen van een Algemeen Tehuis voor Militairen. Ingekomen waren de volgende biljetten S. O vertoom Zn „Schagen f29890; J. R. Vlaming, Schagen f 31992P. Voorman, Schagen, met voorwaarde betreffende tydsverlenging f 32,500; J. Keesman, Schagen f 38,000Gebr. van Pelt, Helder, m. voorw. v. tyds verlenging f 39,998A. Kienen, Hel der f 40,921H. Wyker, Helder, voorwaardeiyk f 41,000. De gunning is aangehouden. Herijk der maten en gewlehton. Wy herinnerenl belanghebbenden, dat de heryk der maten en gewichten in 1916 zal plaats hebben als volgt: Voor ten verkoop bestemde maten en gewichten en voor gewichten be sterad voor fijnere wegingen op 22 April van 9-12 en 1-8 uur. Voor hen wier geslachtsnamen be ginnen met de letters: A, B en C op 25 April van 11 12 en 1 —4 uur en op 26 April van 9—12 en 1 4 uur; C, D en E op 27 April van 9—12 en 1-4 uur; F en G op 28 April van 9 12 en 1-4 uur en op 29 April van 9—12 en 1-3 uur; H op 1 Mei van 11-12 en 1-4 uur en op 2 Mei van 9-12 en 1-4 uur I, J en K op 3 en 4 Mei van 9—12 en 1-4 uur; L, M, N en O op 5 Mei van 9-12 en 1-4 uur en óp-6 Mei van 9 12 en 1-3 uur; P, Q enj R op 8 Mei van 11-12 en 1-4 uur en op 9 Mei van 9-12 en 1—4 uur; S op 10 Mei van 9—12 en 1 -4 uur T, U, V en W op 11 en 12 Mei van 9-12 en 1—4 uur; X, Y en Z op 13 Mei van 9 12 en 1-3 uur en op 15 Mei van 11 12 en 1-3 uur. Dinsdag 2 Mei' a. s. geeft „Hel ders Mannenkoor" een concert voor hare donateurs en begunstigers. Aan dit concert zullen welwilend mede wer ken Mej. N. Kaan, SopraaD, van Anna Paulouwna enden heer Brands, piano, alhier. Tooneelvereenlging „Tavenu". Zaterdagavond gaf de Tooneelver- eeniging „Tavenu" voor hare leden en donateurs een soiree, waarop een afwisselend programma werd ver toond. Allereerst werden in het eerste gedeelte, aan den „ernst" gewijd, een drietal voordrachten gegeven, resp. door den heer J. J. Cohen (Neerland's Taal van Waalner), mej. Burgers; (De gouden Bruiloft door Virginie Loveling) en den heer Van der Lee (Schemaug JiBroeil van Frangois Pauwels), welke alle in den smaak van het talrijke publiek vielen, ge tuige het applaus. Daarna traden mejuffrouw en de heer Polak (Dijkje) op in een Chi- neeschen Tempeldans, die zeer arti stiek werd uitgevoerd en waarvoor fraaie Costumeering was aangeschaft. Terwyi tót slot in een tooneelstukje het echtpaar Van der Lee prachtig spel gaf te genieten en ook de heer Cohen op zijn best was. Na de pauze „luim". Een drietal voordrachten, gevolgd door een humo ristische danspan tom ine besloot den avond. Het biyspel, dat op het pro gramma stond aangekondigd, verviel, terwijl daarvoor enkele voordrachten in de plaats kwamen. 't Gebruikeiyke bal besloot den avond. Operette-gezelschap Georg Braun. Gisterenavond gaf Goorg Braun's operette-gezelschap in „Casino" eene opvoering van de operette „Rund um die Liebe" (muziek van Oscar Strauss). Slechts weinig publiek was aanwezig en dat heeft van de aardige, decente operette zeer genoten. Tal van gees tige tooneeltjes waren er en ook de muziek heeft aardige melodieën. In „Rund um die Liebe" wordt - kan het anders? - braaf gezoend, maar het geschiedt alles in eerbaarheid en onvertogen dingen komen met voor. Het gegeven is, ofschoon niet nieuw, aardig verwerkt: een verwisseling van rollen tusschen heer en knecht en omgekeerd, en daaruit ontspruiten de onontbeerlijke verliefdheden, tot dat tenslotte alles op de pootjes terechtkomt. Daar programma's niet verstrekt werden, kunnen wy slechts in 't algemeen spreken over het spel, dat, als altijd, levendig en geestig was, Alleraardigst was het begin-tafereel van het derde bedrijf, waar Vincent en Stefl den afscheidsbrief aan papa schrijven, daar hij hun toestemming weigert om to trouwen, en zij nu naar Amerika gaan. Er was braaf gesnoeid, zoodat de voorstelling te even half elf afge- loopen was. Volkshuisvesting. De vereeniging voor Volkshuis vesting hield Maandagavond in „Bel levue" vergadering. De voorzitter, de heer C. Adriaanse, deed mededeeling dat de heer Van Neck, gedelegeerde van het gemeentebestuur, bericht van verhindering had gezonden. Vervol gens wierp hy een terugblik op het afgeloopen jaar en wees er op dat thans in Tuindorp 92 woningen zijn gesticht, die alle bewoond zijn. On danks alle moeiiykheden by 't ver krijgen van materiaal is alles nog vlug voor elkaar gekomen, waarvoor den aannemer zeker een woord van lof toekomt. De beplanting is aan gebracht, doch de afzetting der we gen, daaraan ontbreekt nog heel wat, Spr. constateert dat de woning nood in onze gemeente nog groot is. Er is reeds een ïyst van aanvrage van een 50 tal personen, terwyl alles bezet is. De gegevens in den laat- sten tyd gepubliceerd wyzen ook op dat tekort aan woningen. Trouwens, ook particulieren hebben by 't bou wen te kampen met groote moei lijkheden. Een nieuwe moeiiykheid is er nu voor onze vereeniging nog bijgekomen, 't Ryk heeft de annuï teitsrente voor 't vervolg verhoogd van 4,566 tot 5,06 procent. De ver eeniging kan echter 't bijltje er niet bij neerleggen, 't Bestuur zal straks een plan voorleggen, al zyn dan pryzen ook hooger dan 't zoo gaarne zou willen. De penningmeester, de heerMichels, doet jaarverslag ('t heeft ter visie gelegen), 't Plan „Huisduinen" sluit (81 December 1915) met een tekort van f 29.79, welk bedrag volgens overeenkomst' door Ryk en gemeente ieder voor de helft moet worden bijgepast. 't Plan „Polderweg" (met Tuin dorp voor een gedeelte des jaars) sluit met een voordeelig saldo van f 4068.47'. Dit is eigeniyk geen winst, maar komt doordat de 3e annuiteits- aflossing toen nog niet was betaald. Die bedroeg f 8813.60. Er waren ook nog enkele loopende rekeningen. De penningmeester meent dat het gewenscht is meer publiciteit aan, de cijfers te geven en zou een ge drukt verslag aan de leden eu be woners willen -zien toegezonden voor den vervolge. Voorzitter zegt over weging toe; als 't financieel kan zal 't geschieden. De heer H. Nypels wil ook deze cyfers reeds onder 't publiek brengen. De penningmeester is bereid een beredeneerd financieel verslag te maken. Een voorstel in dien geest wordt aangenomen. Namens de commissie van onder zoek brengt' de heer Van de Bilt rapport uit. Na" enkele verkregen inlichtingen stelt hy voor den penning meester te dechargeeren, wyl alles in orde is bevonden. Alzoo geschiedt. De secretaris, de heer Ornee, brengt jaarverslag uit. Byzondere opmerkin gen worden er niet in gemaakt. De huurregeling voor „Tuindorp", die tot hiertoe voorloopig was, dient thans definitief vastgesteld, om aan het gemeentebestuur ter goedkeuring te worden aangeboden. De huurpryzen loopen van f 2.20 tot f 2.95 per week, plus'waterleiding. De laagste huren zyn gebleven, de overige moesten mot 5 of 10 cent worden verhoogd, om de meerdere gemaakte kosten (tegelbevloering, wat in de toekomst uitsparing geeft op de grintwegen). Het tekort zal in weinige jaren zijn ingehaald. De pryzen zyn geregeld door het Dag. Bestuur ook in overleg met den opzichter, 't Doel is niet winst te behalen,' alleen moeten de uitgaven door inkomsten gedekt zyn. Later kan wellicht de huur weer iets verlaagd worden, 't Voorstel wordt aldus aangenomen. Tot afgevaardigden naar de verga dering van den Woningraad, waar ook de annuïteitsregeling zal worden besproken, worden aangewezen voor zitter en penningmeester. Aangenomen wordt een voorstel om zich tot het gemeentebestuur te wenden, om een meer uitvoeriger woningstatistiek voor deze gemeente te krijgen. Waarschijnlijk zal dan ook blijken, dat steun van Rijk en ge meente noodig is om werkelykgoed koope woningen te verkrijgen. Aan de beurt van aftreden zyn de bestuursleden, de heeren Ketner, Van Dalen en Van der Ploeg. Zy worden: herbenoemd. Voorz. brengt ter tafel het voorstel tot het stichten van 92 woningen aan Brakkeveldweg. De heer Krynen legt de plannen over. De verzamel staat wijst aan een benoodigd kapi taal van f 192.660. Daarvoor zal men krijgen: 18 woningen a f2.75, 23 woningen a f2.75, 27 woningen f2.70 en 24 woningen ii f2.55 per week. Daarbij komt: waterleiding- onkosten. Over deze pryzen ontspint zich een langdurig debat De heer Nypels vindt do huur te hoog. Volkshuisvesting doet te weinig voor woningen met lage huren. De heer Van de Bilt vraagt waarom men geen goedkoopere woningen kan bouwen. Antwoord Omdat Rijk en gemeente zulke hooge eischen stellen. De heer Krynen gaat op beide vragen meer uitvoerig m, waaruit blijkt, dat 't niet anders kan. De heer Michels wijst er op dat alleen verbetering te krygen is als Ryk en gemeente byspringen. De inspecteur der volksgezondheid wees er in een schrijven op, dat in byzondere gevallen voor hoogere bouwkosten door Rijk en gemeente, voor 3 jaar telkens, subsidie kan worden gegeven. De heer van der Ploeg wijst er op, dat de woningen van Volkshuisvesting bewoond worden door menschen die f 900 en meer inkomen hebben, één zelfs van f 1800. Dan kan de gemeente toch moeilyk subsidie verleenen Geantwoord wordt daarop dat enkele buizen hooger moesten verhuurd worden om de andere huurprijzen te kunnen verlichten. Bij steun van gemeente en Rijk zijn ze echter alleen beschikbaar voor menschen die be neden een bepaald inkomen hebben. Goedgekeurd wordt dat het bestuur by den inspecteur zal aandringen op steun voor subsidie in dezen. Gaat het niet, dan wordt het plan toch ingediend. Het bestuur wordt ge machtigd daartoe de noodige stappen te doen. By de rondvraag dringt de heer Nypels aan op pogingen tot het ver- krygen van een brievenbus en een urinoir in Tuindorp. Bepleit wordt ook een politiepost en het waken tegen straatschendery. De heer Michels bepleit propaganda voor 't plaatsen van meer aandeelen. Hy meent dat voor volkshuisvesting wel belangstelling te wekken is. Besproken wordt de wijze waarop dit het best kan geschieden. Ver schillende middelen worden aan de hand gedaan, waarmee het bestuur rekening zal houden. Onder dankzegging sluit de Voorz. daarop de vergadering. Bedorven vleesch. Vrydag j.1. werd door de Keurings dienst een geslacht nuchter kalf in beslag genomen, dat door een-krengen slager te Stolpen by een burger v. d.Gra- venstraat, van beroep slagersknecht, wei*d binnengesmokkeld. Het kalf werd vernietigd, als zijnde ondeugde lijk voor consumptie. Vermoedelijk was het vleeach bestemd voor slagers hier ter stede. ultimatum aan de Nederlandsche re geering, op de mouw liet spelden, en dat bericht in groote letters voor zijn winkelraam bulletineerde. Toen men hem later voor het alarmeerende en totaal valsche bericht ter verant woording ging roepen, kwam aan het licht, uit welke bron hy zyn wereldschokkend nieuws had gekre gen, en de Duitsche consul-generaal te Amsterdam, baron von Humboldt, zag zich gedwongen, te erkennen, dat hij de persoon is geweest, die het eerst het valsche bericht hier heeft gelanceerd. Wij vernemen, dat deze consul- generaal thans, naar aanleiding daar van, door den officier van justitie te Amsterdam is gehooid. In verband hiermede hebben we ons gewend tot den Duitschen consul- generaal, die ontkent, dat de justitie zich in de zaak gemengd heeft. We ontvingen onze informatie ech ter uit een zulk onverdachte bron, dat we meenen goed te doen, haar voorloopig staande te houden. De Rijksmiddelen. De rykömiddelen hebben over de maand Maart f 15.509.141 opgebracht tegen f 11.774.985 in Maart 1915, alzoo een vooruitgang van f3.784.156. De vermeerdering is in hoofdzaak te danken aan de Inkomsten belas die f 3.474.044 opbracht tegen f 1.Ó35.343 aan bedryfsbelasting in 1915. De vermogensbelasting bleef Legen ruim 1 millioen ten achter by 1915. De invoerrechten brachten f 252.904, de suiker f 521.230, het gedistilleerd de zegel- en registra tierechten f 647.670, de domeinen f 159.225 meer op dan in Maart 1915. De loodsgelden brachten slechts f 73.658 op tegen f 124.464 in Maart 1915. Schip gezonken. De bemanning van den te IJmuiden aangekomen Nederlandschen schoener „Voorwaarts" rapporteert gezien hebben, dat het Zweedsche stoomschip „Hollandia" voor de Theemsmonding verloren ging, naar men vermoedt door torpedeering, aangezien de be manning reeds in de booten was vóór het schip zonk. De opvarenden werden met hunne booten opgepikt door eenige Engel- sche torpedobooten, die in de nabij heid waren. Het wrak van da „Bezlena Helena". Het wrak van den getorpe schoener „Geziena Helena" is in de Vulcanhaven te Vlaardingen binnen gebracht. Slechts een klein gedeelte van de kiel is zichtbaar. Het achter- of voor schip -dit valt moeilijk te consta- teeren is door de torpedo wegge- BINNENLAND. Engelsche verdediging op een Nedsrlandsch schip. Volgens „De Maasbode," heeft het Nederlandsche s. s. „Kelbergen," met een lading graan van Baltimore naar Leith, toen het twee dagreizen van de Engelsche kust was, een Engelsche verdediginsbemanning aan boord ge kregen, die met handgranaten, bom men en ander oorlogstuig gewapend waB om het Nederlandsche schip tegen eventueele aanvallen van Duitsche onderzeeërs te beschermen. De Nederlandsche bemanning had tegen een dergeiyk optreden bezwa ren. Van de zijde der zeelieden is deze zaak aanhangig gemaakt by het ministerie van buitenlandsche zaken. Da brulnbroodrogellng. Men meldt aan de „N.Rott.Ct.": Een niet te verwaarloozen factor, welke heeft meegewerkt tot het thans in ons land bestaando gebrek aan tarwe, is de belangrijke broodvoor ziening van de Belgische grensplaat sen, waaronder ook Luik, door de bakkers van de Nederlandsche grens gemeenten, van Rozendaal tot Maas tricht. Wekelijks gaat er één mil lioen K.G. brood naar Belgié, waar voor 13.000 baaltjes tarwemeel be noodigd zyn, of 6.5 pet. van de hoe veelheid meel, welke wekeiyks voor de broodvoorziening van ons eigen land verbruikt wordts Van de zyde der bakkerspatroons is hierop by een bespreking, welke Zaterdag gehouden werd met den directeur van het RykB-graanbureau, gewezen. Vervolging van dan Duitschen consul-generaal? „De Telegraaf' schryft: Men her innert zich het gebeurde met den boek handelaar op het Spui te Amsterdam, die zich 1 op dien gedenkwaardigen laatsten Vrydag van Maart door den kanselarij-secretaris van het Duttsche consulaat het bericht van een EngelBch is hei do Beneden-Schelde teBchenden, zoodat de Duitsche marineschepen, die sedert achttien maanden op de Schelde zyn byeengebracht, op zee kunnen worden gebracht, om ons aan te vallen? Hebben wy de Nederlandsche neu traliteit geschonden, toen er voor ons militaire noodzakeiykheid bestoud, om de belegerde stad Antwerpen te hulp te komen Wy dachten er niet aan, en het gevolg is, dat de behan deling die Duitschland België deed ondergaan, thans wordt voorbereid voor Nederland. Met de gewone ge veinsdheid schuift het ons een plan in de schoenen, dat het zelf koestert, en zoo het dit uitvoert, ia het met de onafhankelijkheid vau Nederland ;edaan. Men behoeft niet te verwach ten, dat het de laatste DOitsche leugen zal zyn, en de Nederlanders weten heel best, wat zij moeten gelooven. SPORT. Een ongeluk. Gistermorgen te ongeveer 10 uur was de sergeant torpedist J. i Meiden uit Helvoet, aan boord van den m\jnenlegger „Triton", liggende aan de ponton van de Maatsch. „Zee land", bezig met het nazien eener mijn, toen onverwachts de myn-re- volver (het toestel waarmede een mijn tot ontploffing" wordt gebracht) afging, waardoor de sergeant in de borst getroffen en onmiddellyk gedood werd. Hy laat een vrouw en twee kinderen achter. Etn gestoorde bruiloft. Te Clinge (Zeeland) vertoefde aiDds eenige maaneen een Belgisch militair, die uit het interneeringkamp te Har derwijk had weten te ontvluchten. Waar hy zich aan de gedwongen ge vangenschap had weten te onttrekken, begaf hy zich te Clinge vrywillig in een andere, nameiyk in die waarvan Amor de rechter is. Deze week stapte hy in 't huwelijkbootje, maar welk een ontgoocheling, toen een uurtje na de kerkeiyke inzegening van het huwelijk twee maréchaussée's het jonge paar reeds weder scheidden en de man naar Harderwijk werd over gebracht, zyn jonge gade in Clinge achterlatende. Drie meisjes door een auto overreden. Op de weg naar Reeuwyk werden Maandagmiddag drie dochtertjes van 7 18 jaar, van den heer v. M. te Gouda door een auto overreden. Eén der meisjes werd zeer ernstig gewond, zoodat voor haar leven wordt gevreesd; het tweede werd minder ernstig verwond en het derde kwam met den schrik vry. De verwonde kinderen werden naar het ziekenhuis te Gouda vervoerd. Naar door omstanders werd medege deeld, had de bestuurder en eigenaar van den auto, de heer E. B., uit Gouda, geen schuld aan het ongeval. De auto reed tegen een boom en kwam be schadigd aan den kant van den weg terecht. De „Times" over de positie van Nederland. De militaire medewerker van de „Times", den militairen toestand aan het Britsche front in Frankryk nagaand, zegt: Onze goede Hollandsche vrienden werden onlangs uit hun gewoon phlegma opgeschrikt by een handige, doch gelukkig ten slotte zonder succes gebleven intrige van den vijand. Wy kunnen slechts herhalen, dat nu als altoos de onafbankeiyk- heid en de integriteit van Nederland een hoofdbelang voor ons is, en dat wij volslagen' Idioten moesten zyn de Nederlanders aan te vallen, terwyl mannen van hetzelfde dappere ras strijden voor ons Engelsche ryk in Afrika. Toen wy eenige jaren geleden een klein geschil hadden met Neder land over de Nederlandsche kustver dediging, verklaarde Duitschland dat wy de Nederlandsche havens wilden gebruiken voor onze schepen en de Nederlandsche neutraliteit wilden schenden in tyd van oorlog. Wy integendeel zetten uiteen, dat geen maritieme of militaire noodzakeiyk heid, afgezien nog van het beginsel, ons er toe zou kunnen brengen een dwaasheid te begaan, en wy wezen alleen -op het gevaar dat Nederland dreigde uit het Oosten. Wie had toen gelyk? Wie voert nu bet bewind te Antwerpen en op de Schelde? Wie bezet een post, waardoor de neutraliteit der Neder landen wordt bedreigd? Wiens belang Voetbal. H. F. C.-Z. V. V. B 1. Door het zonderlinge besluit van 't Bondsbestuur, dat op één dag twee wedstrijden vaststelt voor dezelfde vereeniging, was Z. V. V. niet in staat haar eerste elftal naar hier to zenden, zoodat toen om 2 uur de scheids rechter beginnen floot, slechts een 10 tal reserve spelers zich tegenover H. F. C. opstelden. H. F. C. heeft natuurlijk van deze situatie geprofi teerd en ook deze Zaandamsche club met een 6—1 nederlaag huistoe ge stuurd. Daardoor heeft ze dus de 3e ronde bereikt, en zal ze ook de vol gende week moeten bekeren. Daar voor 23 April echter de wedstrijd Helder—West-Frisia is vastgesteld, zal de vereeniging zoodoende in 't zelfde geval komen te verkeerenals Z. V. V. nu, met 't gevolg dat de bekerwedstrijd er waarschynlijk wel by zal inschieten. We zullen afwach ten wat het H. F. C. bestuur zal besluiten. Wat den wedstrijd zelf be treft, kan daarvan niet veel bijzon ders worden gezegd. Het eerste half uur hielden de Zaandammers moedig stand. Yooral de keeper was schitte rend. Toch moest hy ten slotte be- zwyken voor een goed schot vau Dito. Nauweiyks is afgetrapt of de Z. V. Y. voorhoede neemt den bal mee, doet een snellen uitval, waarna de midvoor met een bard schot via den paal voor den gelijkmaker zorgt, 't Zelfde spelletje herhaald zich nu van H. F. C.'s zijde. Nu is't Groote die de heele blauwgestreepte verde diging, zelfs den keeper, voorbydrijft en 't tweede doelpunt in 't net schiet.. Nog vóór de rust maakt Roolvink no. 3 zoodat H. F. C. met een 3—1 voorsprong leidt als de pauze ingaat,. Daarna is 't vrijwel gedaan nu t de Zaandammeis. 't wordt tenslotte een spelletje van kat en muis, waar bij vooral Groote het publiek vermaakt met de handige manier waarop hij zyn tegenstanders weet te verschal ken. Slechts sporadisch zyn de uit vallen der gasten en meestal worden ze al direct door Tiessen, Bak of Kikkert den kop ingedrukt, Persoon behoeft slechts heel zelden in te grypen, terwijl zyn collega aan den overzyde geen handen genoeg heeft om de talryke schoten vail Dito, Groote, Roolvink en De Boer onschadeiyk te maken. Nog driemaal wordt hy gepasseerd respectieveiyk door Dito, Groote en De Boer zoodat 't einde van deze weinig interessante, éénzijdige ontmoeting met een 6-1 overwinning voor H. F. C. eindigt, waarmee de gasten eigeniyk nog te vreden mogen zyn. Verdere uitslagen. H.F.C.II—Bellona 4-0. H.F.C. III S.S.S. 3-0. Door deze laatste overwinning is H.F.C. III kampioen geworden der 3e klasse B van den Noordholl. Voet balbond. A.s. Woensdagmiddag (19 April) speelt H.F.C. een wedstryd tegen een sterk militair elftal, waarin o.a. de bekende spelers Blinkhof (Stormvo gels), Offenberg (Z.F.C.), Houtman (V.V.A.) en auderen zullen uitkomen. Aanvang 2.80 uur. H.F.C. stelt zich byna volledig daartegenover met: 1 T.d. z»it" y. Arnham •eurts Bak Klkkart. Roolvink Groot* de Boer Cortbala Van het Westelijke front. Parys, 17 April. Op den linker Maasoever krachtige beschieting der stellingen in het Bosch van Avocourt en op het front Mort Homme— Cumières. Op den rechter oever is de nacht betrekkeiyk rustig voorbygegaan, be halve in de streek ten Zuiden van het bosch van Haudromont, waar de artillerie vry groote bedry'vigheid heeft ontwikkeld. Vannacht heeft een Fransch vlieg- eskader van 9 vliegtuigen, de streek van Conflans, Arnaville enRombach gebombardeerd. Ondanks den dikken mist werden 12 bommen op het station van Conflans, 16 op de fabriek te Rombach, 8 op het station te Arna ville, 11 op den spoorweg Pagny- Ads aan de Meurthe geworpen. Gisterennacht heeft een met een kanon bewapend Franschl vliegtuig boven de Noordzee op 100 meter hoogte een vijandelijk vaartuig bo- schoten. Van de 16 schoten hebben de meeste doel getroffen. Van het Oostelijk front. St. Petersburg, 17 April. Langs het geheele noordelijke front wordt de stryd zeer krachtig voortgezet. De militaire deskundigen maken uit de hergroepeering van Duitsche stryd- krachten en toebereidselen achter het Duitsche front de gevolgtrekking dat Hindenburg zyn uiterste kracht zal inspannen om Dunaburg te nemen. Van het Russlsch-Turksohe gevechtsterrein. St. Petersburg, 17 April. In de kuststreek hebben onze troepen by de vervolging van den vijand het dorp Arsche Kaleqji bereikt, 18 werat ten oosten van Trebizonde. In het dal van de boven-Tsjoroch duren de gevechten in ons voordeel voort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1916 | | pagina 2