HELDERSCHE COURANT VOORHEEN GENAAMD 'T VLIEGEND BLAADJE Nieuwsblad voor Helder, Koegras, Texel, Wieringen en Anna Paulowna No. 4670 DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1016 44e JAARGANG Abonnement per 3 mnd. 65 ct., franco per post BQ ct., Buitenland f 1.90 Zondagsblad 46 fiH» n „0.85 Modeblad 75 100 1.SI Voor het Buitenland bij vooruitbetaling - Losse nummers der Courant 2 ct Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag UITGEVER: C. DE BOER Jr. - HELDER Bureau: Koningstraat 29 - Interc. Telefoon 50 Advertentlën van 1 tot 4 regels (bij voorultbet.) 30 cent. Elke regel meer 7 ct. Ingezonden mededeellngen van 1 tot 4 regels 75 cent. Elke regel moer 15 cent. Advertentlën op bepaald aangewezen plaatsen worden 25°/o hooger berekend. Groots letters en cliché's naar plaatsruimte. - Bewijs-exemplaar 2J cent. Do abonnementsprijs van de „Heidersche Courant" Is thans per kwartaal In de stad 75 cent, franco per post ft.—. Wij vermelden dit hier afzonderlek, aangezien het op het oogenblik nog niet-mogelijk is, dit in het hoofd van het blad te veranderen. Op pagina 4 van dit blad is opgenomen 1. Uit den omtrek. 2. De Europeesche oorlog. 3. Feuilleton, enz. DE WEEK. 5 September. De Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de ontwerpen tot Grondwets herziening is verschenen, en men heeft zich allereerst te verbazen over den electrischen spoed, waarmee in dezen t(jd de „schriftelijke gedachten- wisseling" over voorstellen van der- mate-ingtypende strekking en van zulk gewidht tusschen Kabinet en Parlement plaats heeft. In het „Week blad v. d. Burg. Adm." wordt herin nerd aan het feit, dat er sinds 1913 een Wetboek van Militair Strafrecht en een Wet op de Krijgstucht gereed liggen, van de koninklijke bekrachti ging voorzien, weike nog steeds wach ten op de wet, die hun in werking treden moet regelen 1Zoodat nu eene wetgeving wélke meer dan een eeuw oud is moet worden aangevuld (met 't strafbaar stellen van samen rotting door schepelingen, dezer dagen immers voorgesteld) terwijl de wetten, die daarin voorzien, dertien jaren lang oningevoerd liggen Dit is zeer zeker „humor in de wetgeviDg", en de spoed, waarmee de ontwerpen der Grondwetsherzie ning zijn voorbereid, vormt er een wel zeer scherp contrast mee. Men mag aannemen, dat 't systeem van alles op z'n elf-en-dertigste te doen waar men met wetgevenden arbeid te maken heeft, allengs zal worden gewijzigd. De mobilisatie-tijd heeft de mogelijkheid aangetoond van sneller, practischer werken door 's lands vroede vaderen, en te hopen valt, dat 't aldus zal blijven wanneer dan eenmaal de telkens in uitzicht ge stelde en dan weer zich, helaas, verder-verwljderende vrede op de arme aarde zal zijn teruggekeerd. Wanneer de Tweede Kamer straks hare werkzaamheden hervat, zal zij de gewichtige ontwerpen dus vrijwel „in staat van wijzen vinden". Minis ter Cort v. d. Linden heeft zich niet laten verlokken om de herziening buiten de grenzen van onderwijs en kiesrecht uit te breiden. Hij heeft evenzeer weerstand geboden aan den drang tot invoering van het vrouwen kiesrecht; slechts de belemmering, die de Grondwet bevatte, is wegge nomen, en den gewonen wetgever is de vrije hand gelaten. Zoodat de voorgenomen betoogingen onzer suf fragettes- op en bij het Haagsche Binnenhof steeds warmer en krach tiger zullen worden; men uit de meeat vurigen en strljdvaardigen zal recruteeren, voortaan, de dames-pro pagandisten, wier taak 't is de Par- lements zittingen bij te wonen. Komt de revisie-Cort v. d. Linden tot stand gelijk zij daar ligt, dan wordt aan het ambt van Parlements-lid, waar van de „vergoeding" van twee- op drieduizend zou komen, ook pensioéns aanspraak verbonden. Benevens ver goeding van reiskosten voor open bare en andere bijeenkomsten van het Lagerhuis. Voor wie de al-zwaar der wordende taak van Volksver tegenwoordiger met ernst en met vollen Ijver waarneemt, zijn deze verbeteringen van positie niet anders dan billijk te noemen. Maar zeer zeker is dan ook noodig, dat Vorst Kiezer het contfóleerend oog houde op het grooto en leelijke euvel, ge naamd „absenteïsme" pf te wel spij belen Onder de nieuwe dingen eener volgende wetgevende periode moest ook behooren 't verdwijnen der gewoonte om hetzij de presentie lijst 's morgens eventjes te komen teekenen om vervolgens voor den ganschen dag te verdwijnen, of wel gelijk met enkele Kamerleden 't geval is een uurtje vóór slui tingstijd te verschijnen... Zoodat de heeren op de lijst der „aanwezigen" goed en wel vermeld staanAls Vorst Kiezer geregeld op de hoogte werd gehouden van al de gevallen, waarin hem aldus „knollen voor ci troenen" worden verkocht, en wat ik hier neerschrijf is slechts de onopgesmukte waarheid, gelijk allen, die de „faits et gestes" van ons Par lement van-nabij volgen, mij onmid dellijk zullen toegeven I, als Voret Kiezer, herzeg ik, van een en ander geregeld op de hoogte werd gesteld: 't zou wel veranderen IHet ont zag, de angst voor, de vereering van machtigen Heer Kiezer zijn nu reeds met den dag stijgende. In het voor jaar van 1917 zal die aanbidding haar toppunt bereikt hebben. Om na de herstemmingen, die over de periode 1917—'20 zullen beslissen, te dalen tot eene koelheid, die voor Heer Kiezer toch eigenlijk uitermate grie vend moest wezen Wij gaan nu het laatste zittingjaar dhr in 1918 aangevangen periode in en de zeven maanden, die het Par lement nog voor arbeid vóór de borst heeft zullen - wil men inderdaad afdoen wat ligt te wachten nog meer van de werkkracht der heeren vergen dan de weken van noeste inspanning, welke voorafgingen aan het kleine zomer recèsje, dat nu bijna ten einde is Een stuk of wat Zeppelins hebben weer over het vaderlandsche erf ge zweefd en de booze mijnen hebben nieuwe scheepsrampjes berokkend, maar overigens vond dr. Loudon Nederland'? internationale positie na zijn week verlof terug zooals die b|j het vertrek van Z.Exc. was. Wie denkt aan hetgeen de naderende wintermaanden zullen brengen aan oeconomische nooden, - «h|j zal angstige onrust in zijn hart- voelen opleven. Uit Rotterdam ging reeds nu een „noodkreet" tot het Kon. Nat. Steun-Comité. Er heerscht ar moede in de tweede Koopstad des Rijks, en te vreezen is, dat het Steun-Comité te snel 6n te kwistig is geweest in het besnoeien der lijst van hen, die steun behoeven. Drin gend noodig is, dat, wie 't slechts even kan, thans bet voorbeeld volgt van de nijvere mieren, die voorraad verzamelen voor den boozen dag van koude en ontbering, die straks aan breekt Onvermijdelijk is, dat men zich in breeden kring wapene tegen den derden" winter van wereld-crisis, en het K. N. S. C. heeft hier eene zware, maar ook zeer schoone taak te vervullen. De instelling van het College van Advies, onder mr. Schim v. d. Loeff's leiding, voor de uitvoering der Distri butie-wet is een goede maatregel van minister Posthuma, en te hopen is, dat de samenwerking met de ge meente-besturen blijve voortduren, met onverpoosd-waakzaam toezicht op de tragen en onwilligen, waar tegen ook in deze dagen de Overheid te kampen beeft Dat de crisis in den Alg. Ned. Diamantbewerkers-bond tot een be vredigend einde kwam, zoodat het Bestuur van dien Bond, na eene werkelijk treffende ovatie, toch nog besloot aan te blijven, zal in ruimen kring met voldoening z|jn vernomen. Te dikwijls moet men 't aanschouwen, dat krachtige en nobele figuren van mooie toewijding en van forsche organisatorische kracht het tegen gestelde van waardeering voor hun streven vonden. De duiveltjes van afgunst, nijd, hebzucht z|jn als de knaagdieren, die ook het schoonste en kostbaarste langzaam maar zeker en dikwijls onherstelbaar vernielen Ook in Patria zijn weet men im mers in den loop der tijden tal van dergelijke dingen voorgevallen. In de crisis van den A.N.D.B. kreeg op zeker oogenblik beter inzicht, besef zoowel van hetgeen welbegrepen eigen-belang als eisch van erkentelijk heid vorderde, de bovenhand. En toen barstte los het gejubel ter eere van de mannen, die het beste deel van hun leven hadden geschonken aan 't grondvesten en al-steviger maken van deze organisatie. Eene dergelijke zege van betere menschelijke gevoelens, eene gansche massa beheerschend, is een goed verschijnsel, dat ook ver buiten de grenzen van den door mij genoemden Bond z|jn invloed zal doen gelden Mn. Antonio. DE OORLOG. verscheidene in sterken staat van tegenweer gebrachte linies. Volgens het communqiué van Dinsdagmorgen, deden de DuitscherB ten N. en ten Z. van de Somme tegen aanvallen die echter De legerberichten van 4 en 5 September. Van het W e s t e 1 ij k front. Op nieuw hebben de Franschen en Engelschen op het frontaan de Somme hun slag geslagen, en aanmerkelijke voordeelen behaald. De gevechten van Zondag en Maandag, die volgens de berichten uiterst verwoed waren, werden, zoo meldt het Franschen communiqué van den 4en, met dezelf de hardnekkigheid voortgezet. Duitsch tegenaanvallen b|j Combles werden afgeslagen. Uit hetgeen verder in het Fransche bericht gezegd wordt bl|jkt, dat de geallieerden het offensief hebben uit gebreid tot een grooter front bezuiden de Somme. In den beginne vormde de strook van Estrees de Zuidgrens van hét terrein waarop geallieerden tot hun voorwaartsche bewoging waren overgegaan. Thans strekt het front zich ten Z. van de rivier uit tot aan Chilly, (ten Z.W. vanChaul- nes). Naar van Fransche z|jde gemeld wordt, werd het vijandelijk front tusschen Barleux en Chaulnes, over een lengte van 20 K.M. en 4 K.M. loopgraven b|j Chilly, genomen. Het plaatsje Chilly viel eveneens in han den der Franschen. Bij deze aanvallen verloren de Duitschers 8700 man aan gevangenen. Ten Z.' van Combles, b|j le Forest gingen de Franschen eveneens voor uit. Een hoogte ten W. van het bosch van Marrière3 werd door hen bezet. Over het verloop van den aanval ten Z. van de Somme deelt het be richt nog mede: De aanvallen van de FranBchen werden voortreffelijk gesteund door de artillerie. De Franschen namen de eerste loopgraaf linie aan het front Barleux - Deniécourt en vestigden zich in de buitenwijken van het dorp Berny. Het dorp Soyecourt werd na een schitte renden stormloop genomen. Het succes in het district van Chilly stelde de Franschen in het bezit van Door het steeds verder voortdringen der Franschen komen Combles, Pé roDne en Chaulnes langzamerhand als - vooruitstekende punten in de Duitsche linies te liggen. Ten Z. van Combles, b|j le Forest, zijn de Fran schen reeds tot ten Z.O. van de stad doorgedrongen. B|i Péronne dringen de Franschen steeds dichter op, ter wijl z|j zich op zeer korten afstand van* Chaulnes bevinden. Van Engeïsche zijde wordt de aan dacht gevestigd op de vermeestering van Guillemont. Thiepval en Guille- mont zoo zegt men waren twee sterke bastions der Duitschers, die noodzakelijkerwijze vermeesterd moesten worden, wilden de verdere logingen der geallieerden slagen. )e Duitschers, die het belang dezer plaatsen begrepen, hadden ze dan ook geducht versterkt. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen, dat do En- jelschen thans Guillemont in handen lebben en aan den rand van Thiepval staan. Men beschouwt de vermeestering van Guillemont - in verband met de bezetting van Maurepas door de Franschen dan ook als de voorbode van de inneming van Combles. Het Engeïsche communiqué van 4 dezer geeft aan, dat een aanval der Duitschers ten N.W. van de Mouquet- hoeve met gemak werd afgeslagen. Daarna hebben de Engelschen weder om een aanval ondernomen, die met succes bekroond werd. Ten minste wordt dd. 5 dezer gemeld, dat de terreinwinstbij Guillemont werd uitgebreid. Over een front van 150 yards rukten de Engelschen vooruit en slaagden erin vasten voet te krijgen in het bosch van Lenze. Verder naar het Z. werd het geheele vijandelijke verdedigingswerk b|j de hoeve Falfemont vermeesterd. Sedert het begin van September namen de Engelschen meer dan 1000 man ge vangen, en nog steeds groeit dit ge tal aan. Bij Ginchy wordt het gevecht voortgezet. Van Duitsche z|jde wordt gemeld, dat de strijd aan de Somme voort duurt. Tusschen le Forest en de Somme wordt hevig gevochten. Op het front van Barleux tot Chilly strijden de Duitschers tegen den aanstormenden vijand. Erkend wordt, dat het dorp Chilly verloren gégaan is. Rechts van de Maas werden Fransche aanvallen afgeslagen. In een beschouwing over den toe stand zegt de N.Rott.Ct. naar aanlei ding van de jongste successen der aUieerden op het Somme-front: Den -onfortuinlijken afloop van den strijd tusschen Ginchy en de Somme verklaren de Duitschers uit een voor- bereidingsvuur, waarbij alle munitie- verbruik totdusver nog overtroffen is. Daardoor moesten de Duitschers hun volkomen stukgeschoten eerste linie prijsgeven. Dat is een verklaring, maar geenszins een geruststelling, daar z|j bewast, dat de artillerie der gealieerden daar Zondag in de meer derheid geweest is. Nu zullen Duitschers- weer maatregelen moeten nemen tegen de uitbreiding van het Fransche offensief naar het Zuiden toe. De vermeestering van de eerste Duitsche linie tusschen Barleux en Chaulnes en van de Duitsche stellin gen bij Chilly was blijkbaar eveneens door een geweldig vuur voorbereid. Zoo is de spanning op het Duitsche front weer aanmerkelijk toegenomen, op een oogenblik dat het hernieuwde Russische offensief en de hulp, die de Duitschers den Bulgaren b|j hun aanval op Roemenie verleenen, reeds zooveel van hun krachten vergt. "Van het O o s t e 1 |j k front. Het Duitsche legerbericht van 5 dezer meldt, dat de Russen ten Z. van Brezany herhaaldelijk tot den aanval overgingen, zonder nochtans eenig voordeel te behalen. Z|j werden steeds teruggeslagen. Gedurende de laatste dagen werden 2 officieren en 259 man gevangen genomen. In de Karpathen werden op ver schillende punten kleine gevechten geleverd. Ten Z.W. van Zabie en Schipot, werdt nog gevochten. Z.W. van Fundul Moldowi, waar de Russen met-sterke strijdkrachten aanvielen, werd de vijand met zware verliezen teruggeworpen. Volgens het Oostenrijksclie com muniqué zetten de Russen hunne aanvallen in de Karpathen voort. Aan de boven-Czeremosz en ten Z. van de Bistryca hebben hevige gevechten plaats. N.W. van Körösmezö werden alle voorwaartsche bewegingen van den v|jand tot staan gebracht. Een stuk loopgraaf ten Z. van Brzezany, dat de Russen hadden ver meesterd, werd door de Oostenrijkers hernomen. De toestand is overigens onveranderd. Van Russische zijde wordt mede gedeeld, dat in de gevechten die in de richting van Wladimir Wolinsky geleverd werden, de Russen van 81 Aug.—2 Sept. 116 officieren en 4614 soldaten gevangen namen. Daarbij werden nog 6 kanonnen, 35 machine geweren en 4 m|jnwerpers vermeesj I terd. In de Bosch-Karpathen gaan de Russen nog steeds vooruit. Na een gevecht werden opnieuw eenige hoog ten door hen vermeesterd. Van het Oostenr |j ksch-Itali- a n s c h e front. Naar van Oostenr|jksche z|jde wordt gemeld, neemt op verschillende pun ten van het front in Tirol het go schutvuur in hevigheid toe. In het Ruffredo-gebied gingen de Italianen tot den aanval over, waarbij z|j er na hardnekkige gevechten in slaagden den top van den Forame te vermees teren. Een tegenaanval der Oosten rijkers had echter tot gevolg dat de v|jand weder werd verdreven. Het Italiaansche communiqué van 5 Sept. geeft evenwel aan, dat enkele beheerschende stellingen op den Punta Forame genomen werden, en tegen aanvallen der Oostenrijkers werden ilagen. 20 man werden hier ge vangen genomen. Het communiqué maakt verder melding van artillerie- en luchtgevechten. Van het Oostenrijkse h-R o e- meensche front. Uit Boedapest wordt dd. 5 dezer gemeld, dal de toestand bij Orsowa aanmerkelijk verbeterde. De stad be vindt zich in Oostenr|jksche handen. Nadat de b|j Orsowa en Herculesbad strijdende troepen op den linkeroever van de Tsjerna waren teruggetrokken werd de opmarsch der Roemenen tot staan gebracht. In Zevenbergen gaan de Roemeen- sche troepen slechts uiterst langzaam en voorzichtig vooruit. Het reeds ge durende 4 dagen ontruimde Nagy Szeben (Hermanstadt) werd Maandag door de Roemenen beschoten. In het Gyergo gebergte is de vijand de passen overgetrokken en in het dal van de Maros aangekomen. Pogin gen om de rivier over te trekken 'en evenwel door geschutvuur verijdeld. Volgens het Roemeensche leger bericht van 8 September werden na levendige gevechten de plaats Borszek en de hoogte ten W. daarvan door de Roemeensche troepen bezet. 4 officieren en 150 man van den v|jand werden gevangen gekomen. Van het R o e m e e n s c h-B u 1- gaarsche front. Volgens de Bulgaarscho berichten zijn de legers den 2en de grens van de Dobroedsja overgetrokken, waarb|j vooruitgeschoven afdeelingen der Roe- meniörs teruggeworpen werden. Na een beslissend gevecht, waarbij de vijand 2 officieren en 165 man aan gevangenen verloor, maakten de Bul garen zich meester van Karaboenar. Een andere afdeeling bezette de stad Akkadinlar. De opmarsch duurt over het geheele front voort. Een Duitsche mededeeling meldt verdere voordeelen van hetDuitsch- Bulgaarsche leger. De vooruitge schoven stellingen van het brugge- hoofd Turtukai werden bestormd. De stad Dobrie werd door de Bulgaren vermeesterd. Door zee vliegtuigen werd Konstanza bestookt, terwijl luchtschepen bom men wierpen op Ploesti en Boekarest. Volgens het Roemeensche leger bericht van den 3en werden de Bul garen, die de Dobroedsja binnenge trokken waren, bfj Batardschik terug geworpen. Op het overige deel van iet front werden de gevechten voort gezet. Islazu en Caszat werden door den vijand beschoten. Omtrent den luchtaanval op Con stanza wordt medegedeeld, dat er verscheidene kinderen en burgers gedood werden. Een Russisch legerbericht van den 5en meldt, dat Russische bereden troepen Maandag voor het eerst met Bulgaarsche cavalerie afdeelingen in gevecht kwamen. Een officier werd gevangen genomen. Van het front in Macedoniö bericht het Bulgaarsche communiqué van den 5en, dat er geen verande ring in den toestand is gekomen. Op verschillende punten hadden slechts zwakke artilleriegevechten plaats. Alleen ten N. van het Ostrowo-meer ging de vijand tot den aanval over, die echter zonder moeite werd afge slagen. De vestingwerken ten N. van Ka- walla werden door oorlogsschepen beschoten. De Fransche berichten maken al leen melding van patrouillegevechten op het Stroema-front en in de streek van het Doiran-meer. In Albanië houden de kleine gevechten tusschen Italianen Oostenrijkers aan. Naar de Oosten- rijksche berichten melden, trachtten de Italianen steeds op den O. oever van de rivier vasten voet te krijgen, doch z|j werden teruggeslagen. Van Italiaansche z|jde wordt echter als doel aangegeven het verdrijven van de vijandelijke posten, teneinde rustig in het bezit te bl|jven van het gebied ten W. van de rivier. In deze gevechten namen de Italianen 84 man gevangen. Van het Russisch-Turksche front. De Russische berichten melden het afslaan van nachtelijke aanvallen der Russen ten N. van Erzindzjan. Ten W. van Ognot duren de verbitterde gevechten nog voort. In Perziö worden de Turken ten Z.W. van Sakkiz achtervolgd. Een «ociaal-democratUche conferentie. Een bericht uit Parjjs aan Sociaal demokraten, van Stockholm, meldt de leiders der Fransche socialisten besloten hebben, de socialisten van alle landen der entente uit te noodi- gen tot een te Londen te houden conferentie om de vredesvoorwaarden bespreken en maatregelen te over wegen, ten einde geschillen te voor komen, die tengevolge van den oor log zouden kunnen r|jzen. Het internationale bureau in Den Haag heeft de voorbereiding der con ferentie op zich genomen. Een Duitsch soclasl-dsmoorast ovtr hst oorlogsdoel. De Vorwarts bevat een ingezonden stuk van den soc.-dem. afgevaardigde Hanisch, waarin deze zegt: Zeker, w|j streven inderdaad van heeler harte naar de zege voor ons eigen land en het bevreemdt mij in hooge mate, dat de Vorwarts zich over deze natuurlijkste zaak van de wereld ver wondert. Wat de veelbesproken an nexaties betreft, heb ik voor m|j het nooit onder stoelen en banken ge schoven, dat ik in het belang van het Duitsche volk en met name van werkenden stand een vérstrek kende uitbreiding onzer grenzen in het oosten - b|jv. tot de Narew-linie een verstandig en aantrekkelijk oorlogsdoel acht. Daarnaast dienen |j de stichting van een zelfstandig Polen te bevorderen. Van niet minder waarde l|jken m|j werkelijke waarborgen om te ver hinderen, dat Belgié in de toekomst voor Engeland een invalspoort naar Midden-Europa blijft, voor zoover dergelijke waarborgen onder hand having van het zelfstandig staatsleven van het Belgische volk mogelijk z|jn. Het gaat niet meer aan zijn meenin gen over deze aangelegenheden achter vage, voor verschillende uitlegging vatbare woorden te verbergen. Daar om verklaar ik ronduit, dat naar m|jn meening de vredesoogmerken der sociaal-demokraten ongeveer de rich ting moeten uitgaan, die de rijkskan selier in zijn bekende rede van 9 Dec. 1914 en later heeft aangewezen. Ik dat op gevaar af, dat de Vor warts m|j nogmaals een sociaal-im perialist of iets dergelijks noemt. De oorlogsverklaring van Italiöen de deelneming van Roemenis aan den oorlog versterkt mij slechts in mijn opvatting, dat wegens het voor Duitsch- land sterk toegenomen gevaar ons niets anders overblijft, dan dat ons geheele volk, met inbegrip van den werkenden stand, niet alleen militair, doch ook politiek vastberaden als één man front maakt, tot een vrede is bevochten, die Duitschland tegen herhaling van zulke gevaren zooveel mogelijk waarborgt. De voornaamste vijanden zijn waar lijk ni6t de Duitschers, die te ver gedreven annexaties bepleitener is voor gezorgd, dat zjj geen kwaad kunnen doen. Veel gevaarlijker z|jn onze buitenlandsche vijanden, wier streven het is, ons vaderland en zijn werkenden stand tot volkomen eco- mische en politieke onmacht te doe men. Z|j en niemand anders houden een spoedigen vrede tegen. Deze feiten te verdonkeremanen en den valschen schijn te wekken, dat het tot stand komen van vrede afhangt van den goeden of slechten wil der Duitsche regeering, is een misleiding, waar tegen niet scherp genoeg kan worden geprotesteerd. Tegen den boycot en de postroof. Frankfort, 5 Sept. De „Franf. Ztg." meldt uit New-York, dat de regeering Chili een gemeenschappelijke actie beoogt, tusschen Chili, de Ver. Staten en Argentinië tegen den En gelschen boycot. Firma's in New-York steunen die poging. De bladen z|jn over het algemeen scherp tegen den boycot en de inbeslagneming der postzendingen. China on Japan. De Japansche gezant te Peking bood Zaterdag j.1. aan de Chineesche regeering eene nota aan, betrekking hebbende op het Tajeng tsjatoeng- incident, waarin de bestraffing wordt verzocht van de verantwoordelijke personen en het treffen van maat- regelen ter voorkoming van herhaling. Ingezonden Mededeeling. HET ZAL NIET LANG MEER DUREN dat er in onB kleine land nog duizenden, ja tienduizenden gevonden worden, die niets of b|jna niets van een of meer der vreemde tallen kennen. Want er is nu gelegenheid om op prettige eenvoudige wijze Fransoh, Duitsch of Engslsoh te eeren en dat tegen zulk een billijken prijs, dat niemand in z|jn geldelijke om standigheden een reden kan zien hieraan geen deel te nemen. Voor den pr|js van 1 0.50 per maand ontvangt U wekelijks een blad, dat U geleidelijk maar zeker zoover brengt, dat U een eenvoudig boek in de vreemde taal kunt lezen, dat U in staat z|jt eenvoudige correspondentie in die taal te voeren. Proefnummers worden gratis en franco toegezonden. Deze gelegenheid moogt U niet laten jseeren. Vraagt proefnummers. F. 0. LEIOERITZ, HnnHnnrfor-„,ar« da Wlthatraat 23, H. SCHENK, Hoofdonderwijzers, Amrterdam. Telefoon Zuid 4072, BINNENLAND. Da onrust In Djambl. Blijkens een uit Nederlandsch-Indié aan het Ministerie van Kolonién ont vangen telegram heeft de IndiBche regeering reden te gelooveD, dat de Europeanen te Moearatebo in de ben- ting in veiligheid z|jn. De uit Su- matra's westkust gezonden compag nie kan Donderdag ter genoemde plaatse aankomen. Hot mijnengevaar. Gedurende de maand Augustus zijn 62 m|jnen, waarvan 46 Engeïsche, 10 Duitsche en 6 van onbekenden oorsprong op de Nederlandsche kusten aangetroffen. Het totaal aantal mijnen dat sedert het uitbreken van den oorlog is aan gespoeld op onze kusten bedraagt ;hans 1279 nl. 702 van Engelschen, 62 van Franschen, 229 van Duitschen en 226 van onbekenden oorsprong. De vastgshoudon graanschepen. In tegenstelling met het door aan de Nieuwe Ct. ontleende bericht, dat aan liggelden voor de vastgehouden graanschepen, aan de Britsche haven autoriteiten ongeveer een half milli- oen moest worden betaald, verneemt de N.R.Ct. van de firma E. D. te Rotterdam, van welke firma ver scheidene graanschepen werden vast gehouden, dat ztj absoluut geen lig gelden heeft moeten betalen. Stoomschip gstorpsdesrd. Het stoomschip „Rievaulx Abbey" (1166 ton), van de Huil en Netherlands Steamship Co. Ltd. te Huil, dat Zater dagavond van Rotterdam naar Huil vertrok, is, volgens b|j de firma Wm. H. Müller Co. van de reeder|j ontvangen bericht. Zondagmorgen op i Noordzee tot zinken gebracht. Aan da grens. Dinsdagnacht zjjn te Babberich acht smokkelaars met ruim 800 pond smokkelwaar gesnapt. De smokkelaars waren mee3t oud-landweermannen. Een rolt mot hlndornlaaon. De schipper van het Scheveningsche visschersvaartuig „Geertruida", dat door een Duitschen onderzeeflr in den rrond geboord werd, en die met 2 cameraden naar Duitschland werd medegenomen, zijn in vrijheid gesteld, doch aan de grens opnieuw opge houden, daar hun papieren niet in orde waren. Lijk aangespoeld. Aan hetstrand te Wester-Schouwen is aangespoeld 'tljjk van een Duitschen zeeman. Uit de op het l|jk gevonden stukken bleek het te zjjn Albert Allers, gedecoreerd met het Ijzeren kruis, behoorende tot de bemanning van een der onderzeebooten van de flotille Vlaanderen. Het l|jk is te Haamstede begraven. Aangehouden. Maandagavond circa 9 uur werd de veehouder J. Kortland te Over- diemen (gemeente Diemen) gewaar schuwd, dat twee mannen op z|jn erf rondzwierven. Hoewel eerst niets verdachts gevonden werd, bleek ten slotte dat twee personen zich ver borgen hadden in een lading hooi, welke nog op den wagen lag, die een schuur ingereden was. Een rijksveld wachter werd gewaarschuwd en met behulp van dezen, werden de beide ongevraagde logeergasten naar Die- merbrug getransporteerd, waar de burgemeester met den gemeenteveld wachter hen reeds tegemoet kwam. Tot 's nachts halfeen nam de burge meester de beide jonge mannen in verhoor, die opgaven Hendrika Visser te heeten, en 19 en 20 jaar oüd te z|ju. Hendriks, die het proces verbaal onderteekende met Giovan- nix, gaf voor te Nijmegen te wonen Visser verklaarde uit het Rijksop voedingsgesticht te Alkmaar ontsla gen te z|jn. Beiden werden vastge houden en voorloopig in het arres tantenlokaal opgeborgen. In antwoord op de door burgemeester Bicker tele grafisch gevraagde inlichtingen, sein de de Nijmeggsche politie „Hendriks onbekend, aangehoudene vermoedelijk Antonius Wilhelmus Giovannix, ge boren 17 Augustus 1897 en ontvlucht verpleegde opvoedingsgesticht Alk maar". Een telefonisch gesprek met Alkmaar bracht aan het licht dat men met een gevaarlijk persoon te doen had. Betreffende Willem Visser luidde de telegrafische inlichting uit Alk maar, dat hot voorwaardelijk ontslag uit het gesticht ingetrokken was. In Amsterdam staat Visser bekend nog eenige diefstallen op z|jn boekje te hebben. Beide aangehoudenen werden Dins dagmiddag naar Amsterdam overge bracht, om eerst de politie aldaar in de gelegenheid te stellen vinger-af drukken te nemen (dit, in verband met de talrijke inbraken te Diemen en omstreken in den laatsten tijd) om vervolgens ter beschikking van den officier van justitie te worden gesteld. Ean geheimzinnig paktken. Donderdagmiddag, zoo luidt het verhaal van een Ingezetene uit Den Haag, die per Holl. Spoor van uit Amsterdam reisde, stapten te Haar lem twee mannen die van Amsterdam met hem meereisden uit den wagon, een pakje achterlatend. H|j maakte de heeren daarop attent doch een hunner antwoordde met den tongval van een Belg, dat het „paksken" hen niet hoorde. De trein vertrok in middels en in Leiden gekomen gaf de reiziger het pakje af dat bleek te bevattenhet l|jkje van een pas geboren kind. De reiziger werd uitgenoodigd zich mede naar hot politiebureau te begeven om b|j het onderzoek van het pakje tegenwoordig te z|jn en nadere verklaringen te doen. De politie meende voorzichtigheidshalve den reiziger tot nadere informatie te moeten aanhouden. Ein marechaussee vermoord. Maandagavond werd door een café houder te Geldrop b|j Eindhoven, waar kermiB is, de hulp der politie ingeroepen, daar eenige bezoekers hunne vertering niet wilden betalen. Toen de politie kwam, werd ze door een overmacht van personen ge molesteerd en met messen aange vallen, waarop de politie van de blanke wapenen gebruik maakte. B|j deze botsing werd de marechaussee Molenaar uit Hoogwoud (N.-H.), van de brigade Heeze, een jonge man, gedood. Hjj bekwam vreeselljke sn|j- en steekwonden. Nog een ongehuwde marechaussee van de brigade Heeze werd ernstig gewond. De veldwachter Soneka uit Geldrop werd nlet-levens- gevaarlijk door messneden getroffen. Vier verdachten, afkomstig uit Woensel en Stratum, allen verwond door sabelhouwen, z|jn gearresteerd. SPORT. Op de Nationale Olympische Spelen, gehouden in het Stadion te Amster dam, behaalde de heer J. Korver, lid van de gymnastiek- en exercitie-ver-' eeniging „Pro Patria" .(directeur do heer M. P. van Hooydonk), den eersten pr|jB op den „Hindernisbaan HOM." in 17 1/6 seconden. Deze pr|js bestaat uit een zilveren beker. Ook het oud-lid van „Pro Patria" de heer Paul. Korver, behaalde op bovengenoemde spelen een 2en pr|js (zilveren medaille) met gewichtheffen, 85 KG. rechtstandig drukken in sluit- stand. Aan beide prijzen is nog een diploma verbonden. Voetbal. Bekerwedstrijden N.V.B. H.F.C. I—V.V.A. I. H.F.C. heeft 't met de loting voor de eerste ronde der bekerwedstrijden al weer best getroffen. De hier goed bekende tweedeklasser V.V.A. uit Amsterdam is H.F.C.'s tegenstander en zal dus a.s. Zondag de reis naar Den Helder moeten ondernemen. Dat belooft een mooi partijtje te worden, tevens een waardige openingswed strijd voor'tofflcieele seizoen 1916-'17. Zaterdag hierover meerl Gouden Krule-wedstrljden H.H.V.B. Voor de wedstrijden om 'tQoudon Kruis was ingeschreven door H.F.C. II. Ook de reserves troffen een thuis wedstrijd. De volledige uitslag der loting is a.s. le ronde: a. Z.F.G. IV W.F.C. III. b. Assendelft I-Z.F.C. II. c. Geelblauw II—Hercules. d. Helder H-Mobilia. e. Z.V.Y.H—K.F.C.II. f. Alkmaar I-E.V.C.I. ff. Geelblauw I-K.F.C.I. Z.F.C. Hl lootte vrij. 2e ronde h. winnaar f—winn. e. i. winn. c—winn. b. j. Z.F.C. Hl—winn. g. Ar. winn. d-winn. a. Demi-finale I. winn. j-winn. h. m. winn. k-winn. j. Finale: winn. m-winn. L, De data voor 't spelen dezer wed strijden z|jn nog niet bekend, evenmin als de loting voor den N.H.Y.B.- beker. Competltle-lndeeling N.-H. V. B. In de onlangs gehouden bestuurs vergadering van denNoordholiandsche voetbalbond z|jn, wat de le en 2e klasse betreft, de volgende beslissin gen genomen. De le kl. bestaat uit 7 clubs, nl.: Helder II, S. H. B. S. H, Alcmaria, Victrix H, Alkmaar I, West Frlaia II, Sport I (Hoorn), K. F. C. I. (Koog a/d Zaan.) De 2e kl. bestaat eveneens uit 7 clubs, nl.Helder III, Asaendelft I, Geel Blauw I (Zaandam), Hercules 1 (ld.), Z. F. C. III en IV, O. S. C. (Wormerveer.) Beide elftallen van H.F.C. z|Jn dua gepromoveerd, evenals de reserves van S.H.B.S. 't Zal ons benieuwen, hoe ze zich in de nieuwe omgeving zullen houden. We hopen dat 't nieuwe bestuurs lid, de heer Goes, ons voortaan goed op de hoogte houdt, zooveel van de verrichtingen der lagere elftallen als van eventueel te nemen belangrijke bestuurs besluiten van de N.-H. V. B. Tot nog toe merkten we hier in den Helder al bitter weinig van 't doen en laten van dezen provincialen bond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1916 | | pagina 1