COURANT 1 De Ongelukkigsten onder de Menschen. DE OORLOG. De Vredesvoorstellen. Vrouwen behooren niet No. 4721 ZATERDAG 6 JANUARI 1917 45e JAARGANG Op- an ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Sïlï. Jan. op: onder: op: onder: v.m.:n.m. Zondag 7 a. S.llm.7.40 8.10 i.1 7.16 7.40 Maandag 8 n 4-20 8.14 8.9 4.2 8.0 (.16 Dinsdag 9 6.80 8.(9 8.9 4.3 8.40 8.45 Woensd. 10 6.40 8.67 &9 4.4 9.16 9.20 Donderd. 11 7.60 9.13 8.8 4.6 9.45 9.60 Vrijdag 12 8.69 9.27 8.8 4.6 10.20 10.20 Zaterdag 13 10.8 9.39 8.7 4.8 10.60 10.60 DE WEEK. 2 Januari. Nadat het in Juni 1913 opgetreden extra-parlementaire Kabinet-Cort v. d. Linden het arme schip van Staat sinds Augustus 1914 door de orkanen des ttjds heeft weten te voeren zonder dat de averij al te ernstig was, kwam nu prof. Van Hamel Jr. met den eisch, dat men „de beste mannen" aan de groene' tafel moest roepen; een soort van „Comité de salut public" vormen. Het is niet geheel onbegrijpelijk, dat men eene dergelijke uiting „be denkelijk" noemdevan weinig erken telijkheid getuigend. En ik meen,, dat van het neutraal, gansch-objec- tief, standpunt des kroniekers, dat oordeel mag worden onderschreven. Dat de ministers, op voordracht van mr. Cort. v. d. Linden door H. M. in den Raad der Kroon benoemd, niet allen in gelijke mate het ver trouwen der Volksvertegenwoordi ging genieten, wij weten 't. Het pas-versehenen Voorloopig Verslag over de nieuwe Indische Begrooting „illustreert" - voorzoover nog noodig hoe zwak de positie van minister Pleyto is. De mogelijkheid dat een der allereerste moeilijkheden, die het pasgeboren 1917, en van de ge legenheid maak ik gebruik om mijn lezeressen en lezers (s' il y en ai?; een hartelljkouderwetsch „veel heil en zegentoe te roepen de kans, herzeg ik, dat de premier weldra voor de juist niet gemakkelijks taak zal staan om de Kroon een nieuwen minister van Koloniën voor te dragen, is zeker niet uitgesloten. Wat de „kopstukken" der Unie- en van de Vrij-liberalen (de h.h. De Meester en Visser v. IJzendoorn) bij de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1916 over het beleid des ministers van Kolo niën zeiden; als ook over het ver trouwen, dat zij daarin blijken te stellen, was zal men toegeven allerminst bemoedigend. Dit alles neemt "iet weg, dat'ter nii meer dan ooit misschien op aan komt, het vertrouwen des volks in de mannen, aan het roer van Staat gesteld, te versterken, en niet te verzwakken. Men behoeft niet mee te doen met het. drijven der alarmisten om te beseffen, dat de internationale positie, waarin ons land verkeert, in den aanvang van 1917 niet gunstiger kan worden genoemd dan op welk ander vroeger tijdstip van den wereldbrand I Gezegd .wordt, dat Nederland meer en meer in de hachelijke positie komt van „tusschen hamer en aambeeld" te liggen, wanneer 't eenmaal vaststaat, dat van de z.g. Vredes voorwaarden niets terecht komt en de generale menschenslachting dus een steeds wreeder, scbrikkelijker karakter zou aannemen. Wfi moeten 't afwachten. Maar dat de band tusschen volk en regeering nu hechter moet zijn Ingezonden mededeeling. Er zijn tal van mannen en tal van vrouwen voor wie het leven een last is, die noch vreugd# kennen noch hoop, die langzaam wegkwijnen en het verval hunner krachten zien, zonder de kracht te hebben weerstand te bieden, wij bedoelen de lijdera'aan neurasthenie. Deze lijders beklagen zich over en lijden ook werkelijk aan zeer vele kwalen. Zij hebben last van bevingen, beklemdheid, duizelingen, nachtmer rie, hun spijsvertering is moeilijk, de natuurlijke functies zijn bij hen aan kortere of langere storingen onder hevig. Langzamerhand worden zij physiek zoo terneergedrukt, dat alle werk hun onmogelijk wordt. Zij ver liezen den moed en worden lastig van karakter. Zij maken het leven aan hunne omgeving onmogelijk. Iedereen vooral tegenwoordig heeft min of meer aanleg tot neurasthenie. Deze ziekte ia nl. een soort uitputting der zenuwen, die meestal voortkomt uit overspanning, buitensporigheden en ook uit onaangenaamheden en ver driet. Zij kan ook een gevolg zijn van eene verarming van het bloed. Om deze te voorkomen en te genezen moet men den rijkdom en de zuiver heid van het bloed, alsmede de kracht der zenuwen bewaren of terug ver krijgen. De Pink Pillen zijn daarvoor bijzonder aangewezen, wegens hunne merkwaardige kracht van vernieuwer van het bloed en opwakker der zenuwen. Deze Pillen leveren opmerkelijke resultaten, bij verarming van het bloed en afmatting der zenuwen, zelfs in de weerspannigste gevallen.; Zij bevrijden het bloed van alle onzuiver heden en geven het bloed in roode bolletjes zijn kracht terug. De Pink Pillen herstellen bovendien het even wicht van het zenuwstelsel en hebben een krachtdadige uitwerking op de sprijsvertering. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1.76 per doos, en f9.— per zes doozen bij het Hoofddepót der Pink PiÜen, Dacostakade 15, Amsterdam; voor Helder en Omstreken bfiAlb. TEN KLOOSTER, Keizerstraat 98, en H. W. ZEGEL, Kanaalweg 68; te Schagen bfl J. ROTGANSte den Burg (Texel) bij T. BUIS, en verder b]j verschillende Apothekers en goede Drogisten. dan ooit tevoren: nogmaals, 't valt in ernst niet te betwisten. Don lOen Januari a.s. hervat het Parlement zijne werkzaamheden en zéér drukke, inspannende weken wachten ons. Aan het Begrootings- werk, dat nog nagenoeg in zijn ge heel moet worden afgedaan, zit thans zóóveel en velerlei vast, dat het naar 't nu schijnt voorgestelde (en van vrfi- liberale zijde als zeker aangekondigd) plan om in Juni geen verkiezingsstrijd te houden, dan ook wel het eenige middel is om tegen midzomer-1917 door het grootste deel van den rijstebrij berg heen te komen De Senaat die in de laatste week van het nu-gestorven jaar een dikken stapel ontwerpen, o.a. die tot aan bouw van een sluis te IJmuiden eu verbetering van den Rotterdamschen Waterweg naar zee; voor koninklijke bekrachtiging rijp maakte, heeft de tweede editie der Successie-wet bewaard tot zijn bijeenkomen op het eind dezer maand. De pessimisten, daarom volhouden, dat ook de Successiewet No. 2 in senatoriaal gevaar verkeert, zij zullen naar men mag hopen en vertrouwen toch wel in 't ongelijk worden gesteld. Het nieuwste Oranje-boek is ver schenen. Wat ervan te zeggen Het bewaarheidt, staaft, wat minis ter Loudon's Memorie van Toelich ting reeds deed vermoeden. Aan tact, aan goeden wil, aan fierheid tot handhaving van Neder- land's souvereine rechten ontbreekt 't op het Haagsehe Plein niet. De hulde, aan minister Loudon's beleid gebracht, kwam van alle partijenen was oprecht gemeend. Maar wfi leven nu eenmaal in een tfid, waarin Macht boven Recht gaat. En de gevolgen van die droeve waar heid hebben de arme kleinere neu tralen allereerst te verduren. That's all „Van oud tot nieuw" gaf in de avonden en nachten van 31 Decem ber '16 en 1 Januari '17 ook thans niet den scherpen indruk van het krachtiger streven naar bezuiniging soberheid bij het Nederlandsche volk. De ouderwetscbe, vaderland- sche veebt- en snfipartljtjes, onder de auspicieën van Vorst Alcohol, kwamen ook nu voor en zelfs in grootere getale. Intusschen beginnen de tfidingen over gebrek aan kolen- voorraad al-ernstiger te klinken, zoo dat bjjv. de beetwortel-fabriek Zeven bergen, die nog een partijtje van vijftien millioen K.G. bieten te ver werken heeft, allicht het bedrijf zal moeten stopzetten. Misschien blijkt ook deze tijding overdreven, voorbarig. Van Aug. '14 af zijn we herhaal delijk opgeschrikt door jobsberichten, waarvan later bleek, dat ze ontspro ten waren aan het brein, of den duim! van fantasten of menschen, die zich zoo gaarne „interessant maten". Laat ik ten slotte den vurigen wensch uiten, dat de loop der zaken in 1917 al de voorspellingen en som bere bespiegelingen der „zwartkijkers" te-schande zal doen worden Mb. Antonio. De legecberichten van 3 en 4 Januari. Van het Westelijk front. Het Engelsche communiqué van den 4en meldt verschillende goed geslaagde patrouille ondernemingen tegen de Duitsche loopgraven. Beoos ten Armentières werd een Duitsche aanval afgeslagen. Ovprigens is de toestand onveran derd. Ook op bet Italiaansche front bepaalt de actie zich tot pa trouille- en artilleriegevechten. In de Dobroedsja houden de Russen nog stand op een smalle, naar Galatz loopende landtong. Uit de gevechten die de vermeestering van Jijila en Macin tot gevolg hadden werden 1000 gevangenen en 10 ma chinegeweren binnengebracht. Het Russische communiqué van 4 Jan. meldt, dat de vijandelijke stel lingen op de hoogten ten Z. van de stad Botochoe genomen werden. 600 gevangenen, acht kanonnen, een machinegeweer en mijnwerpers vielen in handen der Russen. Zes vijandelijke aanvallen ten Z.O. van Tatroce en een ten N.O. van Sosmezo werden afgeslagen. Aangaande de gevechten in de Dobroedsja wordt medegedeeld dat de Russen op Braïla terugtrekken. Ten O. van Vecerini (16 werst ten O. van Braïla) werd een vijandelijken aanval afgeslagen. Van het Russisch-Turksche front. In Perziö hebben de Russen Sakkiz bezet. De duikboot- en mljnoorlog. De torpedeering van het Fransche slagschip „V r i t wordt door het Fransche ministerie van marine tegen gesproken. De Grieksche stoomschepen „Dimi- trios Goulandris" (3744 ton) en Aristoteles" (2868 ton), het Spaansche stoomschip „Santé Andres", -het Neorsche stoomschip „Borre" en het Fransche stoomschip „Leon" (2401 ton) zijn getorpedeerd. Ook het Noor- sche stoomschip „Odda" (1101 ton) zou tot zinken zijn gebracht. Engelsch transportschip In den grond geboord. Uit Londen wordt dd. 4 dezer gemeldHet transportschip „Ivernia" (14,278 ton, behoorende aan de Cunard-lyn), is den lsten Januari door een vijandelijke duikboot in de Mid- dellandsche Zee bij slecht weer in den grond geboord. Het schip vervoerde troepen, waarvan 4 officieren van het leger en 120 man worden vermist. Van de bemanning worden 33 vermist, o. w. de scheepsdokter en de eerste-machinist. De deportaties in België. Naar uit Havre wordt gemeld heb ben de Zweedsche socialisten, te Stockholm vergaderd, aan den Bel gischen minister Vander velde een telegram gezonden, waarin zij tegen de wegvoering van Belgen protes teeren en verklaren dat zfi de Zweed sche regeering zuilen verzoeken, daar omtrent naar Berlijn een vertoog te richten op grond van het volkenrecht. 200.000 Belgische vluchtelingen in Engeland hebben aan den paus, koningin Wilhelmina en president Wilson een verzoekschrift van den volgenden inhoud gezonden De Belgische vluchtingen bewogen door het even vreeselfike als onver diende lijden van hun ongelukkige, in België gebleven landgenooten, doen een beroep ^op uw gevoel voor billijk heid, teneinde het in België heer- schende gezag er toe te brengen, de onmenschelljke wegvoering in slaver nij van zeer veel Belgen te doen eindigen. Vervolgens zeggen de verzoekers, dat België nimmer tekort is geschoten in zijn verplichtingen tegenover de mogendheden, die zijn onzijdigheid hebben gewaarborgd en dringen er nogmaals op aan, alles in het werk te stellen, om praktijken, welke zon der voorbeeld zijn in de annalen van de Europaesche oorlogen, te doen op houden. In een door 16.229 hier te lande vertoefende Belgen onderteekend ver zoekschrift wordt eveneens de be middeling van onze koningin inge roepen om aan de deportaties een le te maken. Van het O o s t e 1 ij k front. De Russische berichten melden het afslaan van vijandelijke aanvallen in de richting van Zloczow en ten Z.O. van Brzezany. Pogingen van den vijand om bfi Halicz over de Bistrica te trekken werden tot mislukking gebracht. Op het Roemeensche front worden de hevige gevechten voort gezet. De terugtrekkende beweging der Russen en Roemeniërs wordt thans echter .door tegenaanvallen onder-broken. Naar dd. 8 dezer uit Berlijn werd gemeld, stonden de centralen dicht ten Z. en ten W. van de Serethvesting Foscani. (Foacani ia een vesting, die echter geheel gebouwd is om een aanval te keeren, precies van den anderen kant als van welken er nu een te wachten is. De vesting is gebouwd tegen een aanval van RusBen over de Sereth heen en geenszins tegen een aanval uit de richting van Boekarest.) Ten W. van Foscani werd Pintecesti stormenderhand genomen. Deze plaats ligt reeds binnen den fortengordel. De uit het gebergte ten N.W. van Foscani oprukkende troepen vermees terden het dorp Miera. Meer naar het N. werden de Russen in de dalen van de Zabale, de Putna en de Susita teruggedrongen. In het legerbericht van den 4en wordt medegedeeld dat een aanval der Russen het verlies der voorste stellingen ten N. van Mestecanesci tot gevolg had. Daarentegen vermeesterden de cen tralen verscheidene hoogten in het Susita-dal en ten N. van den Oituz- spoorweg. Tegenaanvallen werden afgeslagen. Ten Westen van Odobesci werd de Milcovu overgetrokken. aardappeloogst, de ontberingen, die in de eerstvolgende maanden zullen worden geleden, waardoor een vredes voorstel noodzakelijk was, wilde de Regeering het volk in de hand kunnen houden. „In dit opzicht zal het middel slagen, vooral omdat Scheidemann, de leider van de sociaal-democratische meer derheid in den Rfiksdag, die tevoren de Regeering in de kaart had ge speeld door zich als pacifist voor te doen, z(jn invloed in den lande heeft herwonnen. „De militaire toestand wordt niet gevaarlijk geacht. „Wat men inderdaad vreest, is een onherstelbare industrieele ondergang, als gevolg van de toepassing van den burgerlijken dienstplicht, die noodig was om den oorlog voort te zetten. „Deze vrees, gevoegd bij den aan houdenden druk uit Weenen en Sofia, zal er de Duitsche regeering toe leiden, elke gelegenheid die zich aanbiedt, om vrede te maken, aan te grijpen. „In DuitschlancT wenscht zelfs de regeering den vrede. Maar het vredes voorstel, dat nuis gedaan, is daar op zichzelf nog geen bewijs van. Dat voorstel was onvermijdelijk geworden wegens den binnenlandschen toestand. Verder wees „de onzijdige" er op dat, hoewel er nog altijd kringen zijn die meenen dat militaire voordeelen kunnen worden behaald, de regeering meent, dat elk militair voordeel, dat verlenging van den oorlog zou kunnen brengen, te duur gekocht zou zijn tegen den prijs van ekonomischon ondergang in den lande. Ludendorf'n burgerlijke dienstplicht is de laatste doodelijke slag voor h6t ekonomische leven van Duitschland. Hiervoor is men meer bevreesd dan voor hongers nood. „Dat het vredesvoorstel opzettelijk moest strekken om binnenslands indruk te maken, was aan zijn vorm te zien. Want voor het buitenland waren de fanfares, waarmee het werd ingeleid, misplaatst, maar ze waren noodig voor de Duitschers zelf. Indien Duitschland meer omschreven vredes voorstellen had gedaan, zouden ze buitenlands misschien meer indruk hebben gemaakt, maar binnenslands zou de indruk dan zeer gering zijn geweest". De Duitsche regeering ver schijnt nu in de öogen van de groote meerderheid van het publiek, schoon gewasschen van alle schuld en ver antwoordelijkheid voor wat er verder gebeurt". „Had de regeering zich niet aan dit politieke zuiveringsproces onder worpen, dan zou ze dit voorjaar niet doorkomen. In 1916 had Duitschland 61 millioen ton aardappelen en dat bleek te weinig. In 1911 had het 34 millioen ton en de sehaarschte was reeds een voedingsramp. Nu beschikt het over een oogst van slechts 20 millioen ton". Na een uiteenzetting gegeven te hebben van de rol die Scheidemann gespeeld heeft, verklaarde „de neu trale" dat hij voorhands een niets ontzienden duikboot oorlog onwaar schijnlijk achtte. „De menschen," zei hfi, „zullen er nn wel weer op aan dringen, maar de regeering ziet te goed in, dat de voordeelen niet tegen het politieke gevaar zouden opwegen. Er zal zooveel mogelijk worden ge torpedeerd, op de wijze als het nu gebeurt, maar er zullen geen wan hoopsdaden geschieden. En dat wel, omdat de regeering in Hindenburg gelooft. Alleen de menscheu, die om Tirpitz en Reventlow staan, gelooven niet in hem. Die gelooven alleen in den duikboot oorlog. Maar ze weten, dat de kans om hun zin te krijgen gering is. De menschen, die tot nu toe het hardst met de sabel hebben gerammeld, zijn daarom op het. oogen- biik de ergste pessimisten. Want de Duitsche regeering zal, door Weenen en Sofia aangezet, tegen den wensch van die lieden in, elke gelegenheid aangrijpen, die een kans op vrede biedt." Het Engelsche blad „Daily Mail" verneemt van haar correspondent te Washington dat men in de Ver- eenigde Staten overtuigd is, dat pre sident Wilson meer weet van Duitseh- lands beweegredenen dan in het openbaar is bekend geworden. Er heerscht een krachtige meening, dat aan Duitschlands vredespogingen nog geen einde is gekomen en dat verdere voorstellen, van een waarschijnlijk meer concreet karakter, weldra zullen worden gedaan. De „Manchester Gerardian" ver onderstelt, dat nu de geallieerden weigerend antwoord gaven op het eerste voorstel, ae Duitsche regeering haar vredes voorwaarden zal mede- De Rotterdamsche correspondent van de „Daly Telegraph" heeft „van een onzijdige, die in nauwe aanra king is met regeerings- en politieke kringen te Berlijn", een mededeeling ontvangen „over den algemeenen toestand in Duitschland en over de ware beweegredenen van 's keizers vredesvoorstel, alsmede over den in vloed, dien de mislukking daarvan zou hebben op de houding, die de groote meerderheid der bèvolking ten opzichte van een verlenging van den oorlog zou aannemen. Het welover wogen oordeel van mijn zegsman", vervolgt de,correspondent die de „N. R. Cfc." in staat stelde zijn tele gram weer te geven „gegrond op nauwkeurige waarneming enkennis van zaken, leidt tot de volgende hoofdpunten „De Duitsche Regeering wenscht den vrede, ten einde den ekonomi schon ondergang van het land te voorkomen. „De onmiddellijke reden van het vredesvoorstel is de binnenlandsche toestand, een gevolg in de eerste piaats van de mislukking van den PLAATSELIJK NIEUWS. volkswijken de hooikist eens te gaan demonstreeren. Ze willen laten zien hoe eenvoudig i is samengesteld, hoe iedereen ze zelf maken kan, en dan voor enkele centen klaar is en vooral hoe ge makkelijk men er de spijzen in gaar krijgt, zocdr dat ze kunnen aan branden. Wij gelooven dat dit de rechte weg is om de hooikist onder het volk te brengen. Wij z\jn nieuwsgierig om er meer van te vernemen en we beloven onze lezers onze lezeressen vooral op de hoogte te houden, als ons meer van de plannen bekend is. We zitten op den uitkijk. Ook wij zien er een volksbelang in en willen gaarne een handje helpen als er te bezuini gen is voor onze huismoeders. De tijden zijn waarlijk al duur genoeg. Programma van het 6e Winterconcert, op Dinsdag 9 Januari 1917 in „Tivoli", 8 uur. 1. Matche „SolemneUe", Hazebrook. 2. Ouverture voor Goethe'e treurspel „Bgmont", Bestkoven. 5. „Scènes Pittoroaquea": 1. Harche, 2. Atr de Ballet, t. Angelus, 4. FSte Bohème. 4. Ouverture „Alles déployées", Chapelisr. 6. Les vlolons au camp (retraite 1646), Oanoby. Salut d'Amour, Blaar. 6. VautalBle de 1'op: Madame Butterfly, Pucelui. Gasbesparing. De gasbesparing is in onze gemeente beneden de verwachting gebleven. Bespaard wordt in de winkels, in de koffiehuizen, in de huiskamer wel licht hier en daar, maar ons dunkt op het kookgas kante weinig bespaard worden. Waarschijnlijk zou een statistische opgave van het verbruikte gas over de muntgasmeters dit wel duidelijk doen zien. De huisvrouw moet toch haar potje kokenEn in deze dure tijden zal zij het waarlijk niet langer laten branden dan noodig is. Er moet dus naar iets anderB ge zocht worden om tot besparing te komen. Petroleum is ook niet goedkoop en wie gaat zich nu expres weer een petroleumstel aanschaffen? Dat kost ook geld. De hooikist. Ja, dat was een uit komst. Maar wie gebruikt ze? We hebben ze al eens te koop gezien in de winkels. De prijs is echter te hoog om zieh die aan te schaffen. Zelf makenJawel, heel mooi in theorie. De hooikist is nog niet populair, de menschen kennen ze niet en on bekend maakt onbemind. Als je tot de menschen over de hooikist spreekt en vertelt dat het eten, na even op gekookt te zfin ook dóór in gaar wordt, kijken ze je ongeloovig aan. Hoe kan je nou in hooi koken? Wfi vernamen dat eenige dames alhier het plan hebben opgevat in de LUST Van Ingakoman an vartrokkan personen. BINNENLAND. Oa nieuwe Nederlandsche leening volteekend. Officieel wordt medegedeeld, dat de nieuwe 4 pCt. Staatsleening van 125 millioen gulden ruim is volteekend. Hat aftraden van den Brltachen gezant. De Londensche berichtgever van het Hbld. seint: Naar aanleiding van berichten in Nederlandsche bladen, dat in Neder land eenige bezorgdheid is gewekt, dat het aftreden van den Britschen gezant voorbode zou zijn van een wijziging in de Britsch-Nederlandsche betrekkipgen, kan ik verklaren, dat deze bezorgheid zonder eenigen grond is. Bij een onderzoek in goed inge lichte kringen bleek mij, dat het af treden van den Britschen gezant te 's-Gravenhage geen bepaalde politieke beteekenis heeft, en dat er geen grond is voor het gerucht, dat de wisseling aan het gezantschap op eenigerlei wijze van invloed zou zijn op de zeer vriendschappelijke betrekkingen, die zoo lang tusschen de Britsche en Nederlandsche regeeringen hebben bestaan. Ongeluk met een marinesloep. Op de reede te Ylissingen is Don- dag een sloep van een torpedoboot omgeslagen. Yan de vier opvaren den is één verdronken. De „Tel." verneemt hieromtrent nader De commandant van een torpedo boot wilde zich in een jol naar een ander marine-vaartuig op de reode begeven. Door den sterken stroom en ruw weer dreef de jol af. Toen zij bij de torpedoboot terugkwam bleek zij zelfs vol water te staan. Terwijl eenige leden van de bemanning der torpedoboot pogingen in het werk stelden om den commandant aan boord te halen, kreeg het vaartuig zulk een geweldigen schok, dat de manschappen tegen de reeling werden geslagen. Deze boog door en vier op varenden met den Commandant ge raakten te water. Een sergeant, die onder de drenke lingen was en zeer goed zwommen kon, toonde groote tegenwoordigheid van geest. Hij bracht de hem toege worpen reddingboeien naar zfin lot- genooten. Er ging zulk een sterke stroom dat de commandant en een der anderen zelfs onder de torpedo boot door getrokken werden en aan de andere zyde weer boven kwamen. Intusschen was ook van het tweede marinevaartuig een jol te hulp ge komen. De drenkelingen werden op gepikt, met uitzondering van den koporaal-torpedist Bogaard, die ver dronk. Zijn lijk is tot nu toe niet gevonden. Hoog watsr. Buiten de Oranjesluizen steeg het zeewater gisternacht tot 180 cM. boven A.P., zoodat de buitenpolders bp Durgerdum, Uitdam en den Eem overstroomd werden. Op de rivieren wast het water nog steeds. Op vele plaatsen staat het water van dijk tot dijk. Uit Wageningen werd Donderdag reeds gemeld dat des morgens een waterstand bereikt was van 10.86 M. -j- N. A. P. 's Middags was de stand 10.39 M., terwijl het water nog steeds wassende blijft. Sinds 'ongeveer jaar werd een zoo hoogen stand niet bereiktde sedert opgenomen hoogste stand 10.38 -f- N. A. P. kwam in 1918 voor. De polder te Zuilichem lijdt zoo veel van het kwelwater, dat de be woners van verschillende buurten hun woningen zullen moeten verlaten. De oude watermachin9 is nagenoeg gesloopt, de nieuwe kan nog niet werken, terwijl de watermolen, die in den laatsten tfid het water uit pompte, door den hoogen waterstand van den Maas moet stil liggen. In tal van steden en dorpen te Zuid-Limburg ziet men, zoo ver het oog reikt, niets dan overstroomde weiden en velden. Deze overstroomingen vinden goed deels hun oerzaaak in het buiten de oevers treden van Maas en Geul. Het gehucht Heugem en een ge deelte van Heer hadden vooral onder den watervloed te lfiden. Heugem staat geheel onder. In de buurt van Echt is de Oude Maas schrikbarend gewassen. Onaf zienbare oppervlakten staan blank. Ohé en Lask en Ste^ensweert staan grootendeels onder. Yooral het z.g. eiland in laatstgenoemd dorp heeft een verschrikkelijk aanzien. Slechts per kar is verplaatsing mogelijk. Niet het minst heeft Valkenburg geleden. Alle beemden staan er blank. In het dorp welde het water door de straten en binnen de huizen, tot zelfs in de kerk. De stroom ontzag niets in zfin loopbruggetjes werden mee gevoerd, muren omvergeworpen. Hoe hoog het water reikte, blfikt wel daaruit dat de paarden tot aan de borst in het water stonden. De muur Naam: O. J. iTfök-v. d. Kroft, D. Benschop, F. T. Jannette Wale, D. Harees, J. P. Hoogeveem, A. Schwarts, C. J. N. Wezelman, A. de Jong, G. L. Heeris, Wed. O. Smit, W. v.Londen-de «eus, A. de Bob, H.C v.Dalfsen-Koolma; M. P. de Kok, G. F. Bollen, E. f. Kooi -Kooman, D. Koppen, K.Bolk. N.J.J.MlUaard-Pallng, Beroep zonder beroep, gasfitter, majoor genie, krnidenier (o), korporaal mariniers, marinier, ioodsleerling, officier Leger d. Hella, luit. ter zee le kl., zonder beroep, zonder beroep, bootsman, zonder beroep, huishoudster, 2e machinist, onbekend, koopman, macnlnist, zender, E K O m E N. Woonplaats Doksteeg 1, Basstraat 26, D«katraat 8, Spoorstraat 180188, Californieetraat 16e, Bioodsteee 1, Hoofdgracht 10, Spoorgraoht 35, Hoofdgracht 69, Keizerstraat 81, Komngdwarsstraat BloemBtraat 3, Spuistraat 19a, Spoorstraat 63, Trompstraat 1, Wilhelmiaastraat 28, Koningstraat 2a, Weatgraoht 26, Loodsgraoht 12, Van: Lelden. Gouda. Utrecht. Wormervter. Den Hatg. Auialiidin:. Velsen. Qorlnchem. Amsterdam. WormerTeer. Botterdam. HellOYoetsluIs. Baarn. Amsterdam Vliasingen. Woabruggs. Alkmaar. Botterdam. HolleYoetBluls.' B.-Catb. N&d.-Herv. R.-Cath. Ned.-Herv. Ev.-Luth. B.Oath. Ned.-Herv. RCatb. Ned.-Herv. Naam A. van Zandbergen, P. L. Witmond, B. Wagemaker, E. Mulder, N.Smids, C.A.Dauwe, Wed. H. A. Veltkamp, P. J.Reiinders, B. P. S. Boumaa Zeiler, V E Beroep gepensionneerd, onderwijzer, dienstbode, stoker le klasse, onderwijzer, dekkneoht, zonder, kleermaker, zonder, rtrokken. Woonplaats Westgracht 92, Zuidstraat 79, Binnenhaven 64, Achtergracht WZ. 66, Weeshuis, Brouweratraat 19, Parallelweg 29, Middenstraat 119, Prins Hendriklaan 1, Hoor-Hugowaard. Monnikendam. Wioringen. Amsterdam. Wioringen. Velsen. Utrecht. Amsterdam. Baarn. Geloof; .Ned.-Herv. Ï.-Ieraêllt. Ned.-Herv. R-Coth. Geen. B.-Catb. Ned.-Hetv. e.-Luth. langs de Geul is op verschillende plaatsen weggespoeld, de tuinmuur langs het klooster der Zusters is grootendeels weggeslagener zfin gaten in muren geslagen van wel drie meter lengte en diepte. Het stationsgebouw te Simpel veld staat in het water. Het broodrantsoen. Naar „Het Volk" meldt, zal het broodrantsoen worden vastgesteld op 4 ons per dag en per persoon boven 1 jaar. Onze lezers weten dit ook reeds uit ods vorig nummer. Voor personen, die zwaren arbeid verrich ten, zullen toeslagkaarten worden gegeven, zoodat zfi meer kunnen krfigen. Een gewaagde ontvluchting over de grens. Men meldt uit Maastricht Donderdagochtend kwamen hier met den trein van Eijsden om 6.45 v.m. 103 Belgische jongelieden aan, welke in den nacht tegen 2 uur te Eijsden gearriveerd waren. Hunne ontsnapping heeft volgender wfize plaats gehad Woensdag begaven zfi zich, elk afzonderlijk, naar deaaugeduide plaats, namelijk een sleepboot, liggende te Luik. De inscheping duurde van half zes tot 's avonds 11 uur. Tegen 12 uur werd het anker gelicht en liet boot zich met den stroom mee drijven om onmiddellijk daarna volle stoom te geven en zoo ging het met een vaart de hoogstaande Maas af. Bfi Visé werden zfi opgemerkt, on middellijk werden zoeklichten op hen gericht en werden zfi van meerdere zijden beschoten zelfs met de mitrail- leuse doch op het dek was niemand als de stuurman en deze had zich door fizeren platen goed beveiligd. De nieuwe spoorwegbrug was met balken afgesloten, doch geen nood. Full speed werd daarop in gestoomd, zoodat de balken aan splinters vlogen en de inzittenden niets anders meen den, dat zfi naar den kelder gingen. Eenige seconden was het of de boot over den grond schuurde. Een Duitsche boot met een mitrailleur aan boord welke zich daar dichtbfi bevond werd gewoon door midden gevaren en eenige minuten later, tegen twee uur, arriveerde men aan de landingsplaats te Eijsden. De Marseillaise zingende, trokken de Belgen Donderdagochtend gezamen lfik de stad in. Mijnen. Steeds drfift door het zwaar storm weer der laatste dagen een groot aantal mfinen aan de kust nabfi IJmuiden, Zand voort en Wijk aan Zee aan. Hqt moet reeds tot boven de vijftig zfin gestegen. Dondermiddag ontploften nabfi IJmuiden een tweetal mfinen door den zwaren zeegang en was men ge noodzaakt het zeestrand aldaar door militairen te doen afzetten uit vrees voor meerdere zelfontploffingen der aangedreven mfinen. Een ohlneasch stuk. Louis de Vries, uit Indië terugge keerd, heeft vandaar meegebracht een engelsch chineesch tooneelspel in drie bedrijven, „Mr. Wu" getiteld en geschreven door Harry M. Vernon en Harold Owen, dat een typischen kijk schijnt te geven op karakter, leven en denken der oosterlingen. Hij heeft nu een gezelschap gevormd, waartoe o.a. de dame9 Carolina v. Dommelen en Gilhuys - Sasbach be- hooren, en zal daarmee volgende week Donderdag een reeks voorstel lingen beginnen in den Hollandschen Schouwburg te Amsterdam en moge lijk ook elders. Uit Singapore bracht De Vries de noodige chineesche requisieten mee die een „echte" aan kleeding waarborgen. SPORT. maken en hopen maar, dat het hem niet al te slecht zal afgaan. De mid denlinie heeft verleden wéék tegen H.B.S. weer eens getoond waartoe ze in staat is, terwijl de voorhoede eerst na de rust op dreef kwam, hoofd- zakelfik doordat Aardweg meer aan 't werk werd gezet. De secretaris der Stormvogels ver strekte ons 't volgende elftal waarmede zfin club deukt uit te komen. G. Bremerkamp A. Voi O. rennis «.Heilig P.BprokkreofT C. F. P. Vnflens J. Bllnkhoff 0. tad Hemert H. Bnuuks A. Hoogerduin H. Oldenburg Hiertegenover stelt H. F. C. zich volledig op met: Balk Van Arnhem Zalm Bak Tiesnen Kikkert d.Aardweg Roelvink Ngman Dito Groote 't ailveren Kruis is uitgestald in de étalage van den heer A. Pelser, Keizerstraat. Morgen speelt H.B.S. weder eea competitie-wedstrfid voor den N.V.B., ditmaal tegen „Hollandia" uit Hoorn. Het „Hollandia"-elftal is dit jaar een der sterkste harer afdeeling, hetgeen bewezen werd door de aan „Helder", ofschoon onverdiende, toegebrachte Hollandia" kampioene-aspiratie en ook nog kans op het kampioenschap hebbend, zal ongetwfifeld hier sterk uitkomen. Wat .hiertegen de groen- witten doen zullen Zfi kunnen beter dan zfi tot dusverre deden. Wat hen tot dusverre bezielt, Is ons een raadsel. Ze miBBen ',het vurige, enthousiaste spel dat het J„ Helder" elftal steeds kenmerkt. H.B.S. zal Zondag sterk uitkomen, tenminste met een elftal waarvan de spelers bekend staan, als fanatieke H.B.S. leden. Br zal dus gewerkt, worden, zoodat wfi verwachten dat het H.B.S. elftal goed party geven zal. C. Kramer zal voor het eerst van dit seizoen weder de groen-witte kleuren verdedigen. Wfi vertrouwen dat een taltfik publiek dezen wedstrfid zal bfi won en. Het H.B.S. elftal, zal zfin samenge steld als volgt: Ds Wever C. Kramer Koster De Vo» „C." Ten Hacken De Waard Straver Manhelm A. Kramer Appel Verdere wedstrijden voor Zondag. 10-12 H.F.C. IV—H.F.C. V. 12—2 H.F.C. II—Sport I (Hoorn). H.F.C. III gaat naar Z.F.0III Zaan dam, vertrek 9.30. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië: Veraendtngsweg. Per: Datum dor ter post bezorging. Tjjdst.der laat. bual. a/hPoitk. «••post vla Amsterdam leapoifc via Botterdam p. mail oyer Engeland (alleen op veil. der als.) 26 Jan. 11 eiken Dlnsd. 7.46 'sav 7,46's AT. 8.40 'an Naar Guyana (Suriname): we post via Amsterdam I onbekend 7.46'sa v. Naar Guraijao, Bonaire en Aruba: neepost vla Amsterdam I onbekend 7.46 's av over Engoland I eiken Plnsd. Naar St. Martin, Donderd. 1 8.40 's n. St. Eustatius en onbekend 7.46'«av. (alleen op verL der afk.) over Engelandeiken Dlnsd. 840 's n. Voetbal. Zllveren-Krulswedstrijd. H.F.C. I—Stormvogels I (IJmuiden). Aanvang 2 uur. De reeds eenige malen uitgestelde wedstrfid om het zilveren wisselkruis der IJmuiden-officieren, is opnieuw vastgesteld op a. s. Zondag, daar beide vereenigingen dan vrfi zijn voor de competitie. Deze wedstrfid heeft niet weinig aan belangrijkheid ge wonnen door 't feit dat 't den Storm vogels inmiddels is mogen gelukken het kampioenschap harer afdeeling en daarmee het 2e klasse-schap te behalen. Inderdaad een kranige prestatie voor een club, die eerst 1 Juni 1912 is opgericht en dus in slechts vier seizoenen kans zag van le klasse N.H.V.B. op te klimmen tot 2e klasse N.V.B. In 9 wedstrijden werd 3 maal gelfik gespeeld en 6 maal gewonnen, terwijl het doelge- middelde van 85—7 wel pleit van de productiviteit der voorhoede. We gelooven dan ook wel, dat Balk menig benauwd oogenblik zal door- Ingezonden mededeeling. aan rugpijn, pijn in de lendenen en zijden, duizeligheid en malheid te lijden. Nierkwalen komen bfi vrouwen maar al te vaak voor. Haar leef wfize binnenshuis, zorg voor de kinderen en voor het welzfin van anderen leiden tot verzwakking der nieren. Bovendien zfin er kritieke tfiden in het leven der vrquw, wanneer zich veranderingen voordoen, die de nieren met veel extra werk overladeD. Aanvallen van rugpijn, hoofdpfin, duizeligheid, zenuwachtigheid, ter neergeslagenheid en waterstoornisaen volgen dikwijls, en spoedige behan deling is noodzakelfik om niergruis, waterzucht, of rheumatiek te voor komen. Foster's Rugpfin Nieren Pillen heelen de nieren en hielpen haar om de urinaire vergiften te verwijderen, die zoovele vrouwen zwak, ziek en ellendig maken. Dit geneesmiddel geneest niet alle kwalen, maar dient uitsluitend voor nier- en blaasaan- doeningen. Het verdient voorts aan beveling om minder zwaar te eten, meer te slapen, vaker te rusten, overvloedig zuiver water te drinken, en te zorgen voor meer lichaams oefening in de buitenlucht. Hoedt u voor namaak. Elke echte doos draagt de bandteekening van JameB Foster. Foster's Rugpfin Nieren Pillen zfin te den Helder verkrfigb. bfi Alb. ten Klooster, Keizeratr. 98. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postw. f 1.76 p. doos of f 10.^ p. zes doozen. (42)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1917 | | pagina 1