Wittejruis. Nutsspaarbank EVAHGELISAT1E_PALMSTRAAT. HQLLAND's NOORDERKWARTIER. Diploma Melken1917 Een Pakhuisknecht PIANINO. CORN. ROB, Breestr. 63, W. VERHAGEN, BINNENLAND. Mr. Dr. H. Goeman Borgesiut. t Donderdag ia te 's-Gravenhage, in den ouderdom van 70 jaren, over leden mr. dr. H. Goeman Borgesiua, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, oud minister van binnenlandscbe zaken. Over den loopbaan van den heer Goeman Borgesius schryft de N. Rott. Ct. o. m. Als politicus, werker op sociaal gebied, journalist en koopman heeft Goeman Borgesius uitgeblonken als koopman directeur eens van een groote verzekeringsmaatschappij bezat by zeker niet minder uitblinken de eigenschappen dan als staatsman. Het olad herinnert er aan, dat de figuur van Borgesius op den voor grond trad in den tijd dat meenings verschillen de liberale partij in ver schillende fracties verbrokkelde, Borgesius is een van de figurén geweest, die dezen tijd het meest typeeren. Onder de liberalen nam bij sedert de splitsingen een midden plaats tusschen de scherper gefor muleerde en verdedigde beginselen van vrije liberalen en vrijzinnig- democraten in. Uit een oogpunt van practische politiek stond hij meer in de nabijheid van de laatsten, hoewel hem van deze zijde juist gedurende zija ministerschap de onaangenaam heden niet zijn bespaard. Ben opportunist is hij meermalen genoemd, en niet altijd in vleienden zin. Een levensoptimist was hij on danks een zekere uiterlijke knorrig heid en, op zfjn wijze, ook een idea list, die nog tot het laatst voor on vervulde denkbeelden heeft geijverd. Zoo heeft hij ook steeds een ruim aandeel genomen in de vredesbe weging. Ook op sociaal gebied zocht hy zijn werk. In 1878 trad Borgesius op als voorzitter van den Volksbond tegen drankmisbruik, en als zoo danig heeft hij ook grooten invloed gehad op de samenstelling van den drankwet in 1881. Op politiek gebied bewogen zich Borgesius' meest op den voorgrond tredende praestaties. Van vooruit- strevenden aanleg heeft hy zich daarbij steeds betoond. In 1897 trad Borge sius als minister van binnenlandsche zaken op in het ministerie-Pierson, waarin hy veel tot stand heeft ge bracht. Zijn Leerplichtwet, Gezond heids- en Woningwetten, en zyn technische herziening wat de Kieswet getuigen daarvan. In 1905, na het aftreden van het ministerie-Kuyper, is Borgesiua als kabinetformateur opgetreden, zonder echter iu het nieuwe ministerie (het ministerie de Meester) zitting te nemen. Zyn directeurschap van de Eerste Nederl. Verzekeringsmaatscbappy, welker toenemendegroei en bloei zeker voor een groot deel aan hem te danken zyn, legde hy eerst neder, toen hy, de leider van de Liberale Unie, door het vertrouwen van de na langen tyd eindelijk weer verbon den linkerzyde tot het voorzitterschap van de Tweede Kamer werd geroe pen. In dit hooge ambt heeft hem de dood overvallen. In de Kamer behoorde hij onder de vooraanstaande figuren niet tot de meest beminde. In het byzonder de rechterzijde beeft hem dat meer dan eens doen gevoelen. In 1906 heeft H. M. de Koningin hem het commandeurskruis van de Nederlandsche Leeuw verleend. De GroniDgsche universiteit schonk hem het eeredoctoraat in de geneeskuude. Tot ongeveer een uur voor zyn verscheiden is mr. Bergesius byzfrn volle bewustzijn gebleven. Het stoffeiyk overschot zal a.s. Maandag op de begraafplaats Oud Elk en Duinen worden ter aarde besteld. De begrafenisstoet zal te 1 ure van het sterfhuis aan den Bezuidenhout vertrekken. Door oen duikboot beschot». Te Vlaardingen is binnengekomen de motorlog'ger „Eendracht YII (VU 314) van de Visschery-Maatscbappy „Eendracht", waarvan de schipper het volgende mededeelde: Donderdag 11 Januari bevonden we ons op 55gr. N.B. en 4 gr. 40' O.L., toen we opgeschrikt werden door een kanonschot. Op grooten afstand werd een duikboot waargenomen. Kort daarop klonk een tweede schot en viel het projectiel op ongeveer 100 meter van het schip in zee, onmid- deiyk gevolgd door een derde, waar van de kogel op vier meter afstand yan den boeg in het water terecht kwam. De onderzeeör dook toen en kwam, alleen met de periscoop bo ven water, op de VI. 214 af. Na rond het schip gevaren te hebben, kwam de duikboot zoo ver boven water, dat de commandotoren zichtbaar werd, waaruit drie personen kwamen, die een roode vlag met wit kruis op den onderzeeör zetten. Na dit gedaan te hebben voer de duikboot die van klein type was weg. De nationaliteit kon niet worden vastgesteld. Dit is reeds de tweede maal, dat van deze reedery een schip door een een duikboot wordt beschoten. Minister Bosboom. Men seint uit Den Haag aan De Amsterdammer „In legerkringen wordt een spoe dig aftreden van minister Bosboom verwacht. Zelfs wordt de naam van z(jn opvolger genoemd. Deze zou dan zyn generaal Pop, chef van den gene- raJen staf." Overstroomingen In Atjeh on onderhoorlghoden. (Officieel). By het Departement van Koloniën is ontvangen het vol gende telegram van den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië, „De gouverneur van Atjeh en Oaderhoorigheden bericht dat zware watervloeden sedert 16 dezer groote verwoestingen in Noord-Atjeh en op de noordkust van dat gewest hebben aangericht. Het water steeg hooger dan in 1908. Vele vaste bruggen zjjn vernield. Tram- en telefoonverbindin gen zyn gestoord. 'De rystoogst en pepertuinen zyn verwoest. Naar tot dusver gemeld is, zyn slechts drie, Ingezonden mededeeiing. X.V. Stoomb.disnst leb. Zur Mühlen. Goedkoop reizen van Nieuwedlep dagelijks bah. Dinsdags 's m. 7.45, v. A'dam dag. 'sm. 9.30 personen verdronken. Op den Gajoe- weg had een ernstige aardschuiving plaats." Verklszing 1917. De voorzitters vaD de in de Twee de Kamer der Staten-Generaal ver tegenwoordigde politieke partyen heb ben in eene gistermiddag gehouden vergadering besloten het volgende schryven te richten aan den tydeiy- ken voorzitter van den ministerraad Excellentie De ondergeteekenden, te zamen op tredende als voorzitters der in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke p3rtyen, meenen aan uwe Excellentie mede- deeling te moeten doen van het door hunne hoofdbesturen, na gezamenlijk overleg genomen besluit om te bevor deren dat door hunne party en onder staande gedragsiyn worde gevolgd „By de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, welke tengevolge van de ontbinding met het oog op de Grondwetsher ziening in 1917 zullen moeten plaats vindeü, zal door alle partyen worden gepoogd, te bewerken, dat de zittende leden geen bestrijding vinden en zoo mogeiyk by enkele candidaatstelling worden herkozen. „Hierby wordt echter uitdrukkelijk vooropgesteld, dat gedurende de par lementaire periode, aanvangende na bedoelde verkiezingen en eindigende met de ontbinding ten gevolge van de eerste verkiezing krachtens even redig kiesrecht, door alle partijen zal worden bevorderd, dat elke beslissing zal worden vermeden over eenig on derwerp, dat tot politieken beginsel strijd zoude leiden." „Naar de ondergeteekenden vertrou wen, zal dit besluit, genomen in 's lands belang en gelet op de tegen woordige omstandigheden, ook bij de Regeering instemming kunnen vin den." Diploma Molken 1916. Ter toelichting op de in dit num mer voorkomende advertentie, kan nog worden vermeld, dat aan de deelnemers een boekje over het melken zal worden toegezonden, opdat zy met de daarin gegeven wenken rekening zullen houden. Des verlangd worden aan het dienstper soneel der boerderijen de reiskosten naar en van Hoorn, waar het melk- ëxamen zal worden gehouden terug betaald. Ovor do grens gekomen. Woensdagochtend arriveerden te ïevenaar twee als burger gekleeds Duitsche deserteurs. De een had bij zich een portret van zyn ook reeds gedeserteerden zwager, die nu te Doetinchem vertoefd. Hy vertoonde nog. zyn oproepingsbrief om zich Donderdag als militair aan te melden. In plaats hiervan besloot hy naar ons land uit te wijken. De andere, een man van ongeveer 30 jaar, had tal van gevechten medegemaakt. De innemiDg van Antwerpen maakte hy mededaarna den val van Warschau en Lodz. Thans had hy verlof en hij maakte van deze gelegenheid gebruik om te öeserteeren. In 't Aamsveen, gem. Lonneker, kwamen twee Pran- sche krijgsgevangenen over de grens, terwyi te Glanerbrug een Duitsch deserteur ons land binnenkwam. Te Venlo kwamen Woensdagmor gen drie Pransche officieren over de grens. Ze waren uit Duitsche krfigs- gevangenschap, ontvlucht en hadden zich gekleed als Duitsche militairen. Op deze wyze viel het hun gemak- keiyk de Duitsche posten, die ze moesten passeeren, voorby te komen en de Hollandsche grens te bereiken. Aangevallen In aan spoorrljtuig. De koopman Akquoy, die Woens dagavond te Geldermalsen om half zes in den trein naar den Bosch stapte, vond daar in een der ach terste rytuigen een heer schijnbaar dood en met zyn das gewurgd op den vloer liggen. Toegeschoten hulp mocht het gelukken den bewuste- looze bij te brengen. Hy vertelde toen, dat een medereiziger evèn nfi het vertrek van dentiein uitCulem- borg opeens geroepen hadKyk daar buiten eens 1 De heer had zich daarop voorover naar het raam gebogen, waarop de ander hem zyn das om den hals sloeg. Wat toen met hem gebeurd was, wist hij niet. Te Geldermalsen bleek, dat hem een portemonnaie met f 7 en een ring ontstolen was. De aanrander moet in Culemborg uit den trein gesprongen zjjn. Een dadeiyk ingesteld onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd, Dc brand in da Universiteits bibliotheek te Groningen. In de eente berichten betreffende bovengenoemden brand, werd kort sluiting als oorzaak gemeld. Naar de Prov. Gron. Crt. meldt, was dit echter niet het geval. Een onderzoek heeft aan het licht gebraeht, dat de jongste bediende in de bi bliotheek op den morgen vóór den brand de kachel op de bovenverdieping heeft leeggehaald en de asch, die nog heet was, in een houten kistje gedaan en op den turfzolder geplaatst heeft. Het meest aannemelyk werd geacht, dat hierin de oorzaak van den brand gezocht moet worden. De aard van den brand wees er op, dat juist onder dat kistje de vloer is doorgebrand en zieh van daar heeft uitgebreid. Smokkelen. Woensdagnacht is te Didam weder om een smokkelende Duitscher door buitengewone commiezen aangescho ten. De man werd in den schou der en in een been geraakt. By die gelegenheid werd tevens beslag ge legd op een paar duizend K.G. vet. Bovenbedoelde smokkelaar biykt geweest te zyn een met verlof van het front thuisgekomen militair, die den nood in zyn gezin niet langer kon aanzien en daarom naar Neder land toog om wat voedsel te halen. DEOORLOG. Uit den Prulslsehen Landdag. By dé behandeling der staatsbe- grooting op Donderdag 18 dezer, hebben verschillende afgevaardigden gesproken over de vredesvoorstellen en de houding van de centralen in verband met het antwoord der Entente. De conservatieve afgevaardigde Heydebrand zeide met betrekking tot de naar Rusland gevoerde be woners van Oost-Pruisen, dat deze naar het vaderland moeten worden teruggebracht. Onttrekt Rusland zich aan dien plicht, dan moeten wy daar tegen den toon aanslaan welke daar mee overeenstemtdan moet tegen over de Russische gevangenen op dezelfde wyze worden opgetreden als tegenover de Fransche. Heydebrand wees er verder op dat de Entente thans tracht de Centralen door uithongering er onder te krygen. Nu komt het er op aan dat wy te zamen een volk van broeders blyven. Het antwoord der Entente aan pres. Wilson, moest, naar spr. meening, eigeniyk in alle gemeenten worden aangeplakt, opdat men zou bemerken, wat men van de tegenstanders te wachten heeft, als het met den oorlog misloopt. Een verwyzing naar de rechtvaar digheid onzer zaak is haast overbodig. Alleen verblinde koppigheid kan thans nog den opmarsch in België als on recht beschouwen, nadat de Engel- schen zich jarenlang voorbereidden ons te overvallen. Wij moeten de overwinning met alle strydmiddelen zien te behalen. Wanneer het leger bestuur het oogenblik gekomen acht om van den onbeperkten duikboot- oorlog het noodzakelijke gebruik te maken, zullen de Pruisische en Duit' sche volken ook bereid zijn wat daaruit voortvloeit te dragen. Overwinnen is de voorwaarde voor alles wat we na dezen oorlog willen bereiken. Wij moeten binnen onze grenzen anders dan tot dusverre beschermd zyn en kunnen niet toelaten dat we ten tweede male op deze wyze overvallen wórden. Wat onze vyanden aan schadeloos stelling van ons verlangden, zullen wy ook van hen eischen. Wij ver langen herstel van ons volksleven, zooals het vóór dezen ontzettenden, lichtzinnig ontketenden oorlog was, wij verlangen ook voor de toekomst waarborgen, zooals onze vyanden die verlangen. De centrum-afgevaardigde Herald en de Vry-conservatief Kardorff gaven eveneens te verstaan, dat uitbreiding van den duikbootenoorlog ben niet ongevallig zou zyn. Beide drongen echter tevenB aan op hervorming van het Pruisische kiesrecht. De vice-president van het Staats- ministerie merkte op, dat de ver werping van het vredesaanbod door de Entente ook in het Pruisische Huis het gevoel gewekt had ran nu af de strijd tot het. 'xiiterste voor het geliefde vaderland. Alle leiders van de hooge politiek zullen meegaan met de opvatting, dat, de vrede uit den militairen toestand nioet voortkomen. De ontzaglijke gebeurtenissen van den oorlog laten wei' deg'elyk een spoor na op het Staatsbestel. De re geering en de volksvertegenwoordi ging moeten tot overeenstemming komen. Er kan echter geen sprake zyn van een grondige hervorming, die alle staatsorganen zouden behoe ven. Wy verlangen de uiterste plichts betrachting van een ieder, om onze legers te helpen overwinnen, betgeen wy allen hopen en wat we vol ver trouwen verwachten, dat geschieden zal. De nat. liberaal Friedberg besprak nog de houding ten opzichte der neutralen. De polieke en economische toestand dwingt ons aldus zeide spr. alles voor dezen stryd veil te hebben. Van iederen neutrale moe ten wy verlangen, dat hy zyn be langen tegenover ons niet doet gelden als wy in een vernietigingsoorlog gewikkeld zyn. Dergeiyke belangen mogen ons niet beletten te strijden •tot het behalen van een overwinning welke ons den vrede zal brengen, die voorziet in de Duitsche belangen en ons zoomede de gebeele wereld voor een herhaling van zulke r&jnpen vry waart. De vrijzinnige afgevaardigde Pach- nicke meende dat de toepassing van het dnikbootwapen aan de politieke en militaire autoriteiten moest wor den overgelaten, Naar by meende mochtde regeering niet voor een oplossiDg van het verouderde Prui* sische kiesrecht terugschrikken. Wy verlangen ging hy voort deze hervormiDg nog vóór de nieuwe ver kiezingen. De rljksidee moet groeienIn Duitscbland mag geen verdeeldheid worden aangekweekt. Moge ep een nieuw, flink Duitschland ontstaan, dat zich wydt aan vreedzaam be schavingswerk. Daarvoor worden nu de grondslagen gelegd. Wy maken ons gereed voor de laatste beslis sende slagen en zullen volhouden tot de eindzege is bevochten. Vrydag vergaderde het Huis op nieuw. Griekenland en de Entente. Naar de Atheensche corresp. van de Daily Tel. meldt, is de benoeming van Generaal Janakitsas inplaats van generaal Kallaris slechts schyn- baar een inwilliging van den eisch der Entente, om de voor de gebeur tenissen van 1 Dec.verantwoordeiyken officier te straffen. Het ontslag van Kallaris voldoet aan den eisch, doch de benoeming van Janakitsas noemt de correspondent een uittarting, aan gezien de generaal een der voorman nen was der militaire beweging, die op 1 Dec. haar hoogtepunt bereikte. Een geslaagde speculatie. De in de vorige maand op haar reis van Rotterdam naar Amerika in den Atlantisehen Oceaan verongelukte Amerikaansche viefmasterbark „Man ga Reva" was een voorbeeld van de speculatie in schepen. Dit schip strandde voor eenige jaren op de kust van Liberia, werd toen lek en, wyi de kosten voor berging niet loonend geacht werden, stil aan zyn lot overgelaten. Inmiddels stegen de waarden der schepen door de oorlogsomstandig heden belangryk en besloot een Ame rikaansche reeder in het vorig jaar het schip te koopen voor bijna 5000 dollars, nadat hy naar Afrika over gestoken was en gezien had dat het schip door de zacbtneid van den bodem bijna niets had geleden. De berging, welke nu meer loonend was, slaagde voorspoedig en de bark werd na de vlotbrenging met erts naar Amerika bevracht. Deze eerste vracht .gaf na aftrek van alle kosten reeds een overschot van byna 4000 dollars en, na aan komst in Amerika, wisselde het schip onmiddeiyk van eigenaar voor niet minder dan 15,000 dollars. Een maand daarna werd het schip weer aan een ander overgedaan voor den dubbelen prijs. PLAATSELIJK NIEUWS. Voordrachtavond. Mevr. Wilh. Duymaer van Twist en de heer Mr. A. W. Kamp gaven Donderdagavond in „Casino" een voordrachtenavond van uitsluitend vroolyke voordrachten. Het bezoek was matig, hetgeen jammer was, want wat er gegeven werd behoorde tot het beste en geestigste wat op dit gebied bestaat. Allereerst de heer Kamp. Eeriyk gezegd, wy hadden jiooit van hem gehoord. Maar dat hy op dit gebied reeds sporen verdiend heeft, bewees zyne wijze van voordragen duidelijk. Hij irriteerde aanvankeiyk wat by zijn optreden, maar misschien kwam dit door de leege zaal, want dat is niet aanmoedigend. Maar hij viel erg mee. „'t Broodje van Beowulf' was een parsifflage op een onbeduidend voorval uit de kinderjaren van een of anderen vorst, dat ieder historicus op zyne eigen manier vertelt, waar door bet eenvoudige broodje, dat de jeugdige Beowulf verliest, al dadelijk een ganzele verpastei wordt, waarmede hij de armen spijzigt. „De titel", bewerkt naar Oasterreicher, persif- fleerde geestig een tooneeldirecteur. Het meest sloeg wel in „Raapzaad" van Freiherrvon Scblicht; deze grap pige manoeuvre--gescbiedenis, waarby de kwestie „raapzaad" of geen „raapzaad" urgent is, veroorzaakte een daverend applaus, niet het minst wegens de Schneidigheit van den voordrager. Mevrouw Duymaer van Twist had gegrasduind in Speenhoff. Zij koos een drietal aardige monologen van dezen dichter en droeg die op schit terende, kruidige wijze voor. Een vierde monoloog, „la Couturière" van Thónard, werd in het Fransch gezegd. Tot slot van al kwam de heer Kamp met „Het Bezoek aan de Abdy". Gegierd is er om de onnavolgbare wijze, waarop de voordrager een ouden slotbewaarder nadeed, die de bezoekers rondgeleidt «o dagelijks eeaige malen zyn van buiten gel 3erd lesje opzegt. Wee, als een bezoeker iets extra's vraagt omtrent het een of ander. Zoo van het midden uit kan hij dit immers niet! De weinige bezoekers hebben ge noten. De zaal van Casino was geheel opgeknapt en in stemmige kleur geschilderd nieuwe portières hadden de oude vervangen, en ook in de hall waren nög pas de schilders bezig geweest. Zoo zag de zaal er gezellig en warm uit. Ook het tooneel- ameublement in blauw moquette was nieuw en smaakvol, en de nieuwe decors deden aangenaam aan. Vereenlging] „0* Heldersche Padvinders", Vele menscben weten nog niet wat de padvinderabeweging eigeniyk be oogt en op wat voor wyze zy werkt. Ook hier in de gemeente is de belang stelling in dit bijzonder onderdeel van het opvoedingsstelsel nog niet zoo, als het bestuur dit wel zou wenschen. Maar toch gaat men, vooral sinds de „fusie" der vroegere beide vereenigiögen en het beschermheer schap van Z. K. H. Prins Hendrik, in officieels kringen meer aandacht wyden aaD de nu sinds 6 jaar in ons land gegroeide padvindery. Waar vele afdeelingen aan Ujden, daar ïydt ook de afdeeling Helder aan, n.1. vooreerst aan gebrek aan troepleiders, die tyd, lust en geschikt heid hebben tot het omgaan met onze jongens en hun het pad kunnen helpen zoeken yaar epn degelijk staatsburgerschapvoorts aau gebrek aan geld. Taneinde nu aan beide bezwaren eenigszins tegemoet te komen, iB de afdeeling van plan, binnenkort eene tentoonstelling te organieeeren, waaraan eene verkoo- ping verbonden is van zelfgemaakte artikelen, benevens allerlei onder houdende vertooningen, een echte „fancyfair", 'zooals men dat tegen woordig noemt. De netto opbrengst zal dienen voor het geleidelijk aan schaffen van kampeermateriaal en sportbehoeften, benevens voor de inrichting van een troepjokaal. Inlichtingen omtrent de padvinders beweging in het algemeen en deze afdeeling in bet bizonder worden steeds gaarne verstrekt door den secretaris-penningmeester, den heer A. Slingervoet Ramondt, Keizerstraat 100, die tevens giften in geld of in voorwerpen, benevens raadgevingen en wenken voor de tentoonstelling gaarne in ontvangst neemt. INGEZONDEN. Mynheer de Redacteur Wilt u voor 't volgende eenige plaatsruimte afstaan in uw veelge lezen blad? By voorbaat onzen welgemeenden dank. Naar aanleiding van het stukje „Hooge schoenpryzen" als „ingezon den" in uw laatst verschenen „H.C." het volgende: Als schoenmaker zelf,'voelde ik zoo goed, wat er by dien schoenmaker is omgegaan die dit stukje schreef. |Dat stukje behelsde niets meer dan zuivere waarheid. ïk voelde echter dat het stukje niet „af" was. Wat toch is schrijvers bedoeling? Toch niet een noodkreet tot de be trokken autoriteiten? Leest de ge achte inzènder het „Vakblad voor de schoenmakery" En heeft hy kennis genomen van de verslagen van de vergaderingen der schoenfabrikan ten En heeft hy dan niet gelezen wat 's ministers antwoord was op het telegram, Z. E. gezonden? Er was (volgens dit verslag) geen antwoord. Het ligt niet in onze be doeling te beoordeelen of Z. E hierop raad weet en of hy van meening is dat Z. E. in deze moet ingrijpen. We laten dit over aan hen die tot oordeelen bevoegd zyn. We willen ons liever bezig houden met de werke- ïykheid der dingen en dit zeggen: „al zou de Minister in dezen gang van zaken ingrijpen" we kunneu daar geenszins op wachten. We moeten zelf de band aan 't werk slaan, en tot elkander zeggen Laten we ons organiseeren tot een vereenigiug die een prys vaststelt waarvoor gewerkt kan worden, die niet overdreven hoog is, maar die ons waarborgt ondanks hooge leerpryztn „uk fatsoenlek be staan." Of is het den geachten collega onbekend, dat nog geen zes weken geleden een schoenmaker heeren zooien en hakken maakte tegen twee guldenZulke toestanden zyn onge hoord en dienen met den meesten spoed te verdwynen. Kan u daarvoor zorgen U niet en ik ook niet en niemand. Maar met z'n allen kunnen we betere toestanden in 't leven roepen. Als er ooit reden is geweest om te roepen „vereenigt U" dan is 't thans. Welnu collega!s denkt hier over na," Aan den geachten inzender zou ik willen vragenWanneer ge werkelijk iets wilt, maak dan uw naam en adres bekend aan de redactie van deze courant. Ik maak van dien naam geen onbescheiden gebruik maar zal met u trachten te bevorderen de op richting van een goedgeorganiseerde schoenmakersvereeniging. „KAHB," NIEUWE UITGAVEN. „Jong Nederland". Weekblad voor Hollandsche jongens en meisjes. Redactie en administratie Bil- derdljbpark 5. Amsterdam. „Het bsste is voor onze kinderen nog niet goed genoeg." Aldus luidde in vroeger jaren misschien is het nog zoo het motto, dat de warm voelende, sympathieke kindervriend P. Louwerse plaatste vóór den titel van zijn kindertydschrift „Voor 't jonge Volkje." Helaas, het is niet ieder gegeven den kinderen meer dan het beste te geven. Niets is zoo moei- ffik als voor kinderen te schryven slechts weinigen onzer weten zich aan te passen en te verplaatsen in de fantasieën- en idealenryke wereld der kinderen. Men moet zelf een hoog staand mensch zijn, en zich weten te ontrukken uit eigen sfeer, men moet zich geheel kunnen aanpassen aan en inwerken in het zieleleven der kleinen,- wil men hen geven „het beste" dat er te geven is. Trots de groote massa kinderlectuur, diejaar- ïyks verschijnt, zyn slechts weinig volwassenen er toe in staat. En wat de kinderbladen betreft, vele tijdschriften hebben een apart rubriekje voor kinderen, maar meestal staat dit niet bijster hoog. Er is een of andere „oom" of „tante", die, zon der zich de moeite te geven zich in het leventje hunner pupillen in te denken, wekelijks een aantal pagina's gecontracteerde copie levert en voor de rest fiolen laat zorgenDe enkele goede vormen de gunstige uit zondering. ï*aat ons dan ook maar dadelijk bekennen, dat we ietwat sceptisch tegenover dit nieuwe blaadje stonden, dat, bescheiden van uiterlijk, nu heele- maal niet „spreekt". En 't is niet goedkoop86 cents per kwartaal voor een weekblaadje van slechts 12 blad- zyden. Onder de medewerk fot)ers von den wij, by vele onbekende, ook eenige bekende namen. 'tWaren die van Anna van Gogh-Kaulbach, Daan Hoekse- ma, en de beide heeren W. J. Mets en W. J. Mets Tz. En dat gaf weer wat hoop. In de paar nummers, die wij ter kennismaking ontvingen, is Felix Hess de illustrator van enkele ver haaltjes, en zijn teekening6n doen het wel, maar komen op het ordinaire papier (gevolg van oorlogslast) niet byster goed uit. Ook de kindervriend Daan Hoeksema laat zich niet onbe tuigd en toekende grappige Rebussen en stijlvolle hoofdjes. Maar de hoofdzaak Js natuurlijk de inhoucj, en die islaat ons zeggen gemengd. Er komen verhaaltjes in voor, die alleraardigst kinderiyk zijn en opvoedende waarde hebben, er zyn er ook, die wat erg groote mensch- achtig didactisch zyn. Voor welken leef tyd bet blaadje geschikt is, staat 'er niet bij, maar te midden van sprookjes vinden we de geschiedenis- op rym en met jaartallen van het Trojaansche paard of Jacoba van- Beieren. Daartusschen staan leerzame geschiedenissen,, bv. hoe het komt, dat een bril beslaat, als men, uit de koude buitenlucht komend, in de warme kamer komt, de wyze waarop paling gevisGht wordt (dit vertelt de heer W. J. Mets), enz. Maar er komen ook mindersoortige verhaaltjes in voor; zoo kon ons de heer Jan van der Zee, die overigens een aardig St. Nicolaasverhaaltje en een kabou tersprookje schreef, niet steeds bek o- ren in zyn „parapluie"-verhaal en in ziin „Arabiscben boer". Ook de heer W. Mets Tz, weet niet steeds den kindertoon te pakken. Het verhaal van het paard van Troje is ook niet zoo geschikt. Vermakeiyk is de rubriek „Hoe Wie? Wat?" Wij doen het best hieruit te citeeren Wat beteekent Clementie? Clementie is eigeniyk goedertieren heid. (De advocaat roept, voor den beklaagde, de clementie in van de rechters.) W. P., te Watergraafsmeer. Wat was er eerder het Ei of de Kip? Neen, grappenmaker, ik loop er □iet in! Wat beteekent Patrimonium? Patrimonium beteekent: vaderlijk erfdeel. Het komt ons voor, dat de jeugdige lezers van „Jong Holland" wel wat è.1 te veel in de groote menschen- kranten neuzen. De vragen komen ons nog al „wya" voor. Er zyn nog verschillende andere rubrieken, niet te vergeten de Raad- leis en de leuke Daan Hoeksema zendt zyn Nieuwjaarswensch op zyn kaartje: Dames Koehaan p.f. Er is dus wel afwisseling. We zouden zeggen als de redactie zoo voortgaat en frissche artikelen in den kindertoon blijft leveren is het blaadje wel aanbevelenswaardig. Wie het eenmaal aan zyn kinderen heeft laten lezen, zal ze er op zien ver lekkeren. Ik wed ze loopen Vrijdag avond zelf om gauw de post die het brengt in ontvangst te nemen. f We wenschen redactie en uitgevers succes. De abonnementspryzen van ons blad en zjjne premie uitgaven, zijn Heldersche Courant 1 0.75. Zondagsbladf 0.45. Modebladf 0.75. Fr. per post: binnenl. buitenl. Held. Crt ...ft.- f 2.-. Zondagsblad f 0.52$ f 0.85. Modeblad. f 0.85 f 1,10. Advertentiën. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster en Tante, Mejuffrouw P. MEIJERS BIMMEL, in den ouderdom van ruim 49 jaar. J. BIMMEL en Familie. Helder, 17 Januari 1917. Heden overleed na een smar telijk lyden ons innig geliefd Dochtertje CATHARINA, in den leeftyd van ruim drie maanden. Helder, 17 Januari 1917. Namens haar diepbedroefde Ouders G. J. BOUWENS. E. BOÜWENS-Prins. en verdere Familie. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht U kenDis te geven, dat na een langdurig, smarteiyk, doch geduldig lydeD, in den ouderdom van 66 jaar, is overleden onze geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd en Groot moeder, Mejuffrouw MARIA ANTHONETTA BAKKER geb. HOELANDT. Helder, 19 Januari 1917. Uit aller naam K. BAKKER. Gelegenheid tot het bijschrij ven van RENTE, op DINSDAG 23 JANUARI a.s. van 's morgens 10 tot 12 uur, en des avonds van 7 tot 9 uur. De Boekhouder, H. VAN DER LEE. ZONDAB, 10 uur v.m. Ds. T. DOEVENDANS, van Amsterdam. 's Avonds 8 uur E vangellsatle-Sa menkomst. GYMN.- en EXC.-VEREENIGING „PRO PATRIA". UITVOERING op ZATERDAG 27 JANUAR11917 In „CASINO". Zaalopening 7£ uur. Aanvang 8 uur. AFTERNOON-BALL op ZONDAG 28 JANUARI 1917. Aanvang 2£ uur. Voor introductie's wende men zich vóór Donderdagmiddag tot den Secretaris M. R. LEEFSMA, Kanaalweg 54. De contributie voor het ondersteunend lidmaatschap bedraagt f2.50 per jaar. voor mannen en vrouwen en voor jongens en meisjes, geboren vóór 1 Januari 1901, wonende in Noord- Holland, boven het Noordzeekanaal. Aangifte schriftelijk onder opgave van naam en voornaam voluit, woon plaats en datum en jaar van geboorte by den Rijkszuivelconsulent Dr. L. T. C. SCHEIJ, te Hoorn. (Zie verder onder de berichten.) Verzoeke beleefd, maar dringend de MATERIALEN welke niet meer worden gebruikt, ten spoedigste terug te bezorgen aan het Magazijn BREEWATER- STRAAT 64. Namens de Magazijn-Commissie, G. 8. VAN DER LEE. Tegen half Februari een net ge meubileerde Zit* en flinke luch tige Slaapkamer te ,huur, van gas en alle gemakken voorzien. Adres: Weststraat 65. Wegens vertrek uit de hand te koop de HUIZEN Loodsgraoht 7 en Van Galenstraat 40. Adres Loodagrachl 7. Ta huureen frissche Slaapkamer op netten stand. Huurprijs f2. Zeer - geschikt voor een nette Juffr. of Meisje. Brieven, onder No. 445, aan het Bureau van dit blad. Kost en inwoning gevraagd, blf voorkeur met gebruik van vrije kamer. GonditlBn In te zanden: Alg. Bond v. Ond. Off. der Zeemacht, Hoofd gracht 57/58. Te huur gevraagd: een loods, schuur, pakhuis of gebouwtje, van voldoende licht en lucht voorzien, liefst met stukje grond er bij. Brieven, met prysopgaaf. onder No. 446, Bureau van dit blad. Een Dagmeisje gevraagd. Adres: Kanaalweg 65. Mevr. LIEBERT, Binnenhaven 99, vraagt wegens familieomstandighe den der tegenwoordige, een net Dag meisje. Zich aan te melden 's avonds na 8 nur Winkeljuffrouwen gevraagd. Zij, die met het vak bekend zyn, genieten de voorkeur. AdresCOLTOF, Spoorstraat. WINKELMEISJE. Voor direct gevraagd een net Winkelmeisje. Firma S. J. PRINS Co., Kruisweg 175/6. Flink Loopmeisje gevraagd. AdresKanaalweg 140. Net meisje oud 26 jaar, biedt zich aan als Hulshoudster. Brieven met volledige inlichtingen onder No. 442, Bureau van dit blad. Mevrouw COST BUDDE, 2e Polder weg, vraagt tegen 1 Februari een flinke Dienstbode, v. g. g. v. Loon f 150 en waschgeld. SMIDSKNECHT gevraagd, liefst terstond, door G. VISSER, te Aana Paulown'a. Gevraagd een Leerling, bij J. EELMAN, Coiffeur, Dijkstraat 20. SlagersleBrlini oi Bevorderd Leerling gavraagd bij D. J. WAIBOER, Wlcrlngarwaard. gevraagd, liefst gepensioneerd en eenigszins bekend met het smidsvak. Zaterdags, Zondags, Israël, en Christelijke feestdagen vrij. Adres: MANHEIM, Koningstraat. Gevraagd een Boerenarbeider, die goed kan melken, ploegen en met, jonge paarden omgaan. Loon f 18.— per week en vrije woning. Brieven onder let,t. D. aan den Uit- gever A. HOUDIJK. te Hoorn. Te koop gevraagd een mooi Amerlk. ORGEL. Adres Molenstraat 89. Te koop: drie prachtige Konijnen vellen, Bont. Donkerblauwgrijs. Toe reikend om 'n groot bondstel uit te vervaardigen, voor zeer billijken prij9. Te zienJan in 't Veltstraat 55. Te koopeen groot, solied, nieuw gebouwd Pakhuis, gelegen aan vaar water, staande einde der Biün -nhaven. AdresBinnenhaven 115. Te koop een Jachtwagentje voor een hit, een Dogtar en een Handwagen op voeren. AdresBinnenhaven 115. Twee DAMES-MANTELS te koop. Adres: Spoorgracht 24. Wegens vertrek uit de hand te koop het Huls Loodsgraoht 7. (Het perceel Van Galenstr. 40 is verkocht) Adres: Loodsgraoht 7. Door vertrek te koop eiken PIANINO, zoo goed als nieuw met 5 jaar ga rantie f300.-, geheel in metaal gebouwd. Adres: Kanaalweg 90. Gemobiliseerd Bouwkundige biedt zich aan voor het maken van volledige ontwerpen, bestekken, be grootingen, enz., tegen speciale tarieveD. Adres: Binnenhaven la. biedt zich aan voor bruiloften en partijen, en wat daarmee annex is, om met een grammophoon te spelen, ook voor particuliere avonden. aanspreker, Middenstraat 33 beveelt zloh beleefd aan. P.S. De bediening heeft plaats In' Unlform-Costuum. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van HELDER; Gelet op artikel 87, in verband met artikel 18, alinea 1 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat by hen iB ingekomen een verzoek van H. THIJSSEN, om verlof tot den verkoop van uitsluitend aleoholvryen drank, voor het beneden-voorlokaal van perceel Kanaalweg 126. Binnen twee weken, nadatdeze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen. Helder, 19 Januari 1917.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1917 | | pagina 2