HELDERSCHE COURANT Hotel Bellevue. Tweede Blad. Goedkoop eten. DE OORLOG. Heden en volgende dagen 2 HOOFDNUMMERS. Sultana der Woestijn, Het oog van Diego, De vreeselijke gevolgen van de Bommenwerping op Zierikzee. Diners. Soupers. Partijen speciale condities. VAN ZATERDAG 15 MEI 1917. Oostslootstraat 18. MENU voor de volgende week: Maandag 14 Mei: Erwtensoep. Dinsdag 15 Mei: Aardappelen met SnIJboonen. Woensdag 16 Mei: Groentensoep. Donderdag 17 Mei: Aardappelen met Spsraleboonen. Vrijdag 18 Mei: Rijst met Ragout of Rijstepap (naar keuza). Zaterdag 19 Mei: Aardappelen met Zuurkool. Bestellingen worden dagelijks aange nomen van half 9 tot half 1. Zaterdags van half 9 tot half 1 en van 2 tot 4 uur. Hat aten moet warden afgehaald van half 11 tot half 1. Soep wordt niet thuis bezorgd. Van het Westelijk front. Ptiijjs, 10 Mei. Afzonderiyke krijgs verrichtingen van de Franschen ten noorden van Sancy bezorgden hun een loopgraafatelael en dertig krygs gevangenen. Een tegenaanval van den vijand in den sector van Che- vreux mislukte. Da Franschen zijn ten noordwesten van Prosnes voor uitgekomen, waarbij z\j dertig krygs gevangenen maakten. Parijs, 11 Mei. Gisteren hebben de Franschen in de streek van Chevreux een brandpunt van tegenstand ge nomen. Tegenaanvallen mislukten. Eon forscher aanvalspoglng, door de Duitschere ten N.O. van het Califor- niöplateau is gefnuikt. LondeD, 11 Mei. Veldmaarschalk Haig bericht: Heden vroeg in den ochtend deed de vijand een derden aanval, waarin hij gebruik maakte van vlammenwerpers, op de nieuwe Eogelsche stellingen ten Z. van Souchez. Na een hsvig gevecht, wer den de Engelschen genoodzaakt terug te trekken. Hedenmiddag herwonnen de troepen de verloren loopgraven. Berlijn, 11 Mei. Gedeeltelijke aan vallen der Eogelschen bij Fresnoy, Roeux en tusscben Monchy en Cherisy hadden geen succes. Bij een poging om Bullecourt door een omtrekkende bewegiDg stormen derhand te nemen, werd de vijand mot groote verliezen afgeslagen. Na een betrekkelijk ruatigen och tend is tegen den avond de gevechts actie tusschen Soisaona en Reima weor toegenomen. Een lievig artille riegevecht met alle kalibers ontwik kelde zich vooral aan den weg Soia- sonsLaon, aan weerszijden vanCra onne, aan het Aisne-Marne kanaal, in Cbampagne en, plaatselijk, ook in de Argonnen. Sterke aanvallen van de Franschen tusschen den Winterberg en den weg Corbeny Berry au Bac, alsook bij Prosnes mislukten. Berlijn, 11 Mei. Bij Fresnoy, Roeux en tusschen Moncby en Chériay zijn gisteravond plaatselijke Eogelsche aanvallen gestuit. Gister om acht uur kwamen In het vak ten oosten van den Winter berg tot den weg Corbèny-Berry au Bac verscheidene aanvallen los, die met groote verliezen voor de Franschen werden afgeslagen- In Champagne hebben wij gister ochtend twee aanvallen ten N.W. van Prosnes afgeslagen. Da gevechten aan het Westelijk front. De correspondent van de Londen- sche „Daily Telegraph" metdde den 39ü Mei, dat op het Britsche front in Noord-Frankrijk dien dag aan beide zijdon (dua aan Britschen en Duitschen kant) samen 2.000.000 mannen in een strijd op leven en dood waren ge wikkeld. Wolff meldt dat uit een buitgemaakt EDgelsch bevel van het 17e legercorps blijkt, dat de Engelschen toen zij hun aanval van tweeden Paaschdagjvoor- bereidden op een front van 5000 M. met minder dan 698 kanonnen sn 268 mynwerpera afvuurden. Onder de kanonnen waren er 268 van 11.4, 5 van 30.4 c.M, twee van 88 e.M., 12 marine-kanonnen van 15.2 c.M., 60 van 12.7 c.M. en een van 80.4 o.M. Volgens matige schatting, kunnen op het geheele 80 K.M. lange aanvals front van Paaach-Maandag 4000 stuk ken geschut en mijnwerpers in een zevendaagsch vuur door negen tot tien millioan projectielen de Dultsche stellingen stormrljp geschoten hebben Do munitie, door de Eogelschen tot dusverre op het aanvalsfront afge schoten, kan op minstens 25 tot 80 millioen granaten en mijnen geschat worden. Van de grens wordt gemeld: Maandag en Dinsdag z|jn de Buit sche troepen, in de Llmburgsche grensgemeenten aanwezig, vrij plotse ling naar het front vertrokken, volgens schatting een 10.000 man. Van het gevechtsterrein In Macedonlï. Berlijn, 11 Mei. Nieuwe aanvalt- pogingen van Franschen en Serviërs tusschen Tsorna en Wardar konden aan den door de Entente verloren slag niets meer veranderen. Zij werden alle afgeslagen. De duikboot- en mljnoorlog. Berlijn, 11 Mei. Officieel. Blijken nieuw-iDgekomen berichten zijn in d Middellandsche Zee negen stoom schepen en acht zeilschepen in den grond geboord van te zamen 32,000 too. In den Atlantischen Oceaan zyn weer vier stoomschepen drie zeilsche pen met 21,000 ton in den grond geboord. Uit het Engeleche Lagerhuis Het Engelsche Lagerhuis heeft Donderdag de geheime zitting, waar voor reeds eenigen tijd geleden maat regelen genomen wareD, gehouden, Naar het hieromtrent verschenen verslag meldt, werd de discussie ge opend door Churchill, die den alge meenen militairen en maritiemen to stand besprak en in het bijzonder aandacht wijdde aan de positie van Rusland, de ontwikkeling van den strijd op het -westelijk front, de kracht van Amerika en de duikboot- aanvallen. Verder werd gesproken o*er de verliezen aan personeel en materieel en over den algemeenen politieken toestand in den Balkan. Voorstellen werden gedaan voor de bes! rijding van het duikbootengevaar, terwijl nadere inlichtingen werden gevraagd over de verliezen van de marine en over de voedselvoorraden. Lloyd George behandelde ernstig en uitvoerig de door Churchill te berde gebrachte quaesties. Hü be sprak den binnenlandschen toestand van Oostenrijk en de positie van Duitschland in verband met 's lands reserves, welke ongunstig afsteken bij de Engelsche. De minister-presi dent deelde de meeningen mede van de militaire chefs en ook die vaü de Fransche aanvoerders over de resultaten van de laatste gecombi neerde militaire operaties op het westelijk front. Vervolgens zette hij uiteen hoe men aan de aanvragen van het departement van oorlog om nieuwe reserves dacht te voldoen. Aangaande den duikhootenoorlog deelde hy cijfers mede over de Engelsche tonnenmaat, maandelijks sinds Augustus 1.1. in den grond geboord en gaf een bemoedigend overzicht van de gevolgde methoden om de aanvallen van de duikbooten het hoofd te bieden. Tevens werden cijfers gegevon over de tonnenmaat, welke gedurende de volgende twaalf maanden kan en moet gebouwd worden. Over de voediogsquaestie zeide Lloyd George, dat met een oordeel kundige zuinigheid in het verbruik en vermeerdering van de productie van eigen voorraden er geen vrees te z\jn voor hongersnood in dit land en dat Engeland in 1918 zich zelf zou voeden. Hij zag geen noodzaak om de oorlogsdoeleinden van de geallieerden opnieuw aan te geven, daar deze bekend en dezelfde zijn als reeds herhaaldelijk de laatste twee jaar genoemd zijn. Du strijd om den Rijkskanselier, Berlijn, 11 Mei. In de laatste dagen staat, wat men gewoonlijk den strijd om den rijkskanselier noemt, hier weder in het middelpunt van de al- gemeene belangstelling. Da politieke afmosfeer is vol geruchten en alle gebeurtenissen worden lovendig be sproken, zoo het bijeenkomen van de commissie voor buitenlandsche zaken uit den Bondsraad en vooral de a.s. Rijksdagzitting, op welker agenda de interpellaties staan. In politieke kringen heerscht een niet te miskennen spanning en velen kennen de Rijksdagzitting een be slissende beteekenis toe. In dit ver band is een opmerkiDg van de jGermania" van belang, welk blad, naar het meldt, uit kringen van den Bondsraad verneemt, dat bij de be sprekingen zoowel in de commissie voor buitenlandsche zaken als In den Bondsraad zelf, eenstemmig de op vatting is verkondigd, dat het op het tegenwoordig oogenblik voor de Duit- 8che belangen niet nuttig zon zijn, indien in den Rijksdag besprekingen over de Duitsche oorlogsdoeleinden plaats vinden. Intuascben wordt niet alleen ijverig achter de coulissen ge werkt, doch da belde hooflstroomin- I ;en in de Duitsche politiek laten zich n de pers steeds vrijmoedig uit. Merkwaardig daarbij is dat zoowel de „Vorwlrts" als de „Tagesztg." vandaag als uit óén mond verklaarde, dat de strijd niet den persoon van den rijkskanselier geldt. De „Vor- wftcts" zegtDe oogmerken van den rijkskanselier zijn bekend. De sociaal democratische partij zou een rijks kanselier, wie het ook zij, onder steunen, die deze oogmerken krachtig bevordert, een kanselier, die de theo retische opvattingen van Betbmann- Hollweg in practiache politiek zou weten om te zetten. Kwam een dergelijke man aan het roer, dan zou misschien het onware woord van „de Duitsche regeerings-socialis ten" nog waarheid kunnen worden. Het blad waarschuwt echter, dat, indien er een kanselier zou optreden naar het hart van de rechtsche par tyen, op den dag van zyn ambtsaan vaarding, de scherpste strijd tegen hem zou ontbranden. Een dergelijk rykskanselier zou alle kansen op •en spoedigen vrede vernietigen. De Duitsche arbeiders, aldus besluit het blad, die drie jaren lang bet rijk met hun bloed hebben verdedigd, eischen, dat de gegeven beloften nagekomen worden. zy zullen niet dulden, dat hun werk, om het rijk in de ontzaglyke stormen der wereldgeschiedenis te behoudeD, door een schaar avonturiers vernietigd het ryk geruïneerd wordt. Zy zullen niet dulden, dat het in RuslaDd verslagen tsarisme in Duitschland herrij* t. (H. N.). Ds vredesvoorstellen der Duitsche socialisten. Borgbjerg, de leider der Deensche socialisten, heeft aan den raad van arbeiders en soldaten de vredesvoor stellen van de Duitsche socialistische meerderheid overgebracht. Het St. Petersburgsche Tel. Ag. gstft die voorstellen als volgt weer het recht der volken op vry'e ont wikkeling; Instelling van verplichte arbitrageuitlevering van alle door Duitschland veroverde volksstemming in Russisch Polen, om te beslissen of het onafbankelyk wil worden, dan wel zich wil aan sluiten bij Rusland of Duitschland herstel van de onafhankelijkheid van Bilgie, Berrie en Roemenieafstand van de Bulgaarscbe streken van Macedonië aan Bulgarije; een vrye uitgang naai de Adriatische Zee voor Servifl. Wat Elzas Lotharingen betreft, zou by vriendschappeiyke overeen komst een herziening van de Lotha- ringsche grens tot stand kunnen komen. Enkele leden van den R. v. A. en S. maakten bezwaar tegen het voorstel over Elzas Lotharingen, aangezien der volkeren zou ingaan. Een nadere bespreking van.de voorstellen heeft de raad tot een volgende vergadering aangehouden. Da revolutie in Rusland. De voorloopige regeering ziet biyk- baar geen kans orde te scherpen in den chaos. Allerlei stroomingen komeD niet alleen tot uiting, maar zy, die verschillende denkbeelden voorstaan trachten deze met geweld te verwezenlijken. Verschillende dee- len van het Ryk verklaren zich on afhankelijk, thans is dit weer het geval met het district SchlQsselburg, by St. Petersburg. Het besturend comité aldaar besloot onmiddeliyk alle particuliere bezittingen en le vende have te requireeren en heeft den voorzitter van het zemstwo en twee vroegere leden van het zemstwo in hechtenis laten nemen. Wanneer eenmaal de boerenbond zal zyn gevormd, zal een lichaam zyn invloed doen gelden, waarvan de macht nog niet bij benadering is vast te stellen. Bovendien heeft deze bond op zyn programma verschil lende punten die met de beginselen der socialistische partyen in stryd zyn. Waarschynlyk omdat de voorloopige regeoring niet langer in staat is aan deze verschillende stroomingen het hoofd tebieden, enom binnenlandschen stryd te voorkomen, heeft zy een proclamatie uitgevaardigd, waarin gezegd wordt dat groote vrees voor de toekomst is ontstaan. Het optreden van allerlei afzonderiyke groepen be lemmert het bestuur en kan tot een binnenlandsche ontreddering en een nederlaag aan het front leiden. De proclamatie doet een beroep op allen om mede te werken tot beveiliging van de vryheid en besluit met de vertegenwoordigers van de opbou wende krachten des lands, die tot- dusver aan het bestuur geen deel hebben genomen, uit te noodigon, zich by de regeering aan te sluiten. M.a.w. men wenscht een coalitie ministerie te vormen, in de hoop dat dit de voor Rusland dreigende binnenlandsche oneenigheid zal kun nen tegenhouden. Of dit gelukken zal? Volgens een bericht uit Kopen- hage aan de „Köln. Ztg." komen uit Zuid-Rusland, en voornamelyk uit de Krim, in den laatsten tijd steeds bepaaldere geruchten, dat daar een geheim genootschap zou zyn gevormd, „de party der 88", die ten doel heeft in Zuid Rusland een contrarevolutie te verwekken. Geen afzonderlijke vrede. St. Petersburg, 11 Mei. De Doema heeft een buitengewone zitting ge- wyd aan de herdenking van de opening der eerste Doema. Rodzianko hield een redevoering die luide werd toegejuicht, toen hy het idee van een afzonderlyken vrede verre van zich wierp en verklaarde, dat Rusland zyn verplichtingen tegenover de geallieerden loyaal zou nakomen. Een aanslag op den president van Guba. Washington 10 Mei. Volgens be richt uit Cuba werd gisteren een aan slag pepleegd op den president Meno- cal. In zijn paleis werd een bom ge vonden, die nog niet ontploft was. Negen personen in hechtenis ge nomen. Ingezonden mededeeling. PLAATSELIJK NIEUWS. spannend wildernisdrama in 2 afdeelingen. Als 2e Hoofdnummer: het dagboek eener moeder, in 3 bedrijven. Als extra nummer: vond en vindt. We hebben booren verluiden dat de regeering eerst het geld in handen moet hebben van de uitvoerpremies en dat dit dan besteedt als toeleg op rtgeeringsharing. Een heel aardige politiek eigen- ïyk toch kruidenierspolitiek. Want 'tgaat onzes inziens niet aan uitstekend eiwitvoedsel in dezen tyd het land uit te laten gaan en de inwoners er niet van te laten profl teeren al moet dat dan ook geld kosten. Op brood wordt toch ook We leven in de hoop dat we de volgende week weer wat visch zullen krygen nu er wat „ingevangen" zal zyn voor toeslag. Te Haarlem slaagden voor het onderwyzersexamen de heeren G. Marinus en H. Leen leerlingen der Byz. Normaallessen, alhier. - De heer P. H. Gielis, alhier is beDoemd aan de R.K. Jongensschool te Woerden. PROGRAMMA van het Concert in bet Park achter het Paleis op Zondag 18 Mei 1917 aanvang 4 uur. 1. „Marohe Militaire" 2. Ouverture de Concert 8. Valae Interrompue 4. Gavotte Moderne 6. Morceau de Coneert 6. Souvenir de Franz Schubort 7. Reconnaiaeance Marohe Loonsvsrhooglng personeel Rijkswerven. Het dageiyksch bestuur der Federa tie van Rijkswerklieden, de heeren Van Loo en Schooneveldt, heeft gisteren een onderhoud gehad met den chef van het materieel van het departement van Marine over de jongste toegekende loonsverhooging voor het mindere personeelder ma rinewerven. JLndrieu. Holsteln. Montagno. Gillet. Overbeeke Rebl. Alderson. BINNENLAND. Haring en toch gson regaerings- harlng. We hebben ons te vroeg verheugd in den beginne. Toen de regeering den maximum-prijs vaststelde van 2 cent voor 'n bakbokking, 21/» cent voor een strootjesbokking, hebben we ge juicht. Het smakeiyke, voedzame volksvoedsel zou dus goedkoop te krijgen zijn. Een uitkomst in deze dure tyden nu vleeach en ander eiwit voedsel zoo hoog in prys is. Maar eilaciel Eerst liep het mis met het weer, de vangst was niet groot door de kou. Toén hebben ons getroost. Aan 't weer kan je nu eenmaal niets doen. 't Werd beter. Er kwam haring en een paar keer was er ook aanvoer van regeeringsharing hier. De men- schen storm. We hadden ze in zoo lang ook niet gegeten! Een paar maal hebben we ze gehad niet veel, mondjesmaat nu is 't weer uit. Wat geven een 400 bok kingen per winkeltje 1 We kunnen de verkoopster geloo- ven toen ze zei: „Dan heb ik liever heelemaal niets. Want zóó is 't geen doen. Voor m'n winkel hier stonden misschien een paar honderd klanten, want 't had in de krant gestaan dat ze om half vyf beschikbaar kwamen. Ze willen dan allen tegeiyk geholpen worden. En als er op 't laatste niet meer is beginnen do mecschen te schelden. Liever had ik dat ik 't dan ook maar één dag per week volop kon verkoopen, zoo veel als de menschen zouden be lieven 1" We zeggen: we kunnen dat ver staan. Aan ons distributiebureau ligt het niet. Dat verzekerde ons dat eiker dag 50 tal dat is 10000 stuks worden besteld, de helft strootjes bokking, de andere helft bakbokkinga. We hebben verleden week een tal gehad en verder niets meer. Als er nu geen haring was I Maar hier en langs de Zuiderzee wordt ze in groote massa gevangen, Op één dag dezer week Medemblik 77.000, Eokhuizen 180.000, Helder Woensdag 275.000, gisteren 517.000. Doch de regeering koopt niet. De haring gaat wel weg, hoor, 5, 6, 7 gulden per tal, grootendeels naar 't buitenland. Je kunt ze hier van tyd tot tyd ook in de winkels krygen k 4 cent en 5 cent per stuk. Maar dat is te duur. Waarom de regeering niet koopt weten wy ook niet. Want een 20 tal misschien zooals ze verleden week hier kocht, dat is toch niets. De door de regeering aangewezen opkoopers hier krygen geen opdracht om te koopen. Ea zoo hebben wy en andere nlaatsen geen hariDg. En toch is het bekend dat ze overal UIDI uit.au uvtuaiiugou, aauggniQu AJ U DUVU 10 uou uc&ouu ua. w u f oiai het tegen bet beginsel van de vryheid I in het land zoo gereedelijk aftrek F. A. v. Braam Houckgaest. Op heden den 12en Mei herdenkt de adjudant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin, Floris Adriaan van Braam Houckgeest, gepension- neerd generaal majoor, oud comman dant van het korp3 mariniers, ge wezen militie-commissaris te Dor drecht zyn tachtigsten geboortedag. De crisis aan oorlog. De Minister van Oorlog, generaal- majoor Bosboom, heeft gistermiddag in een door hem aan de Koningin aangevraagde audiöntie, zyn ontslag aan de Koningin aangeboden. Het verluidt, dat de Minister van Marine met het intermediaire beheer van het departement van oorlog zal worden belast. Gistermiddag had een gewone ver gadering van den Ministorraad plaats. Naar het Vaderland verneemt, wordt als opvolger van minister Bosboom Ijenoemd de heer jhr. L. A. M. Von Uchmid, gepension neerd kolonel, medewerker aan de „Vragen des Tyds." Da Jaarklasse 1908. Het Haagsche Correspondentie bureau meldt: Naar wy vernemen mag er niet op gerekend worden, dat in verband met de ministercrisis aan oorlog, de oproeping van de landstormj aarklasse 1908 zal worden ingetrokken. Onze Scheepvaart. Naar het Hbl. verneemt hebben in den loop dezer week acht schepen, waarvan zes met graan en meel en twee met petroleum geladen, van Halifax de reis naar Nederland aanvaard. Vèrgoad. De reedery W. van den Duik Jbz. te Scheveningen heeft bericht ont vangen dat de Duitsche Regeering haar zal vergoeden de op 16 Juli 1916 door een Duitschen duikboot in den grond geboorde stoomtrawler „Geer- truida SCH. 103." De vlschhandel ts IJmuldan In 1916. De omzet in den Rykavischafalag bedroeg in het jaar 1916 f86 602.555 tegen in het jaar 1915 f 17.887.708, zynde eene vermeerdering van f 18.714.847. Deze enorme vermeer dering vindt haar oorsprong in de ruime vangsten en abnormaal hooge pryzen, welke ten gevolge van de groote buitenlandsche vraag in den Ryksvischafslag voor alle viachsoor- ten konden worden besteed. Deze abnormaal hooge vischpryzen bereikten hun hoogtepunt in de maanden September, October en November. Knoeierij met grssn. Reeds geruimen tijd bestond het vermoeden, dat uit de stelling Am sterdam aanzieniyke hoeveelheden tarwe naar den omtrek van Oude water werden vervoerd en daar te gen zeer hooge pryzen aan veehou ders werden verkocht. Thans is gebleken dat inderdaad veel tarwe tegen f 56 k f 60 per H.L. aan veehouders is verkocht. In Lan ge Ruige Weide zyn controleurs van het Ryksgraanbureau geweest, die op verscheidene partyen beslag heb ben gelegd. Een groot aantal perso nen moet in de zaak betrokken zyn. Eeu nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld. Reeds heeft de Ryks-poli- tie tegen verscheidene personen pro ces-verbaal opgemaakt. Moord on poging tot zelfmoord. Een verschrikkelijk familiedrama heeft zich gisteravond in de Raadhuis straat te Amsterdam afgespeeld. Op het bovenhuis van no. 62 woont mr. J. Fröblich met zyn moeder, mevrouw Fröhlich-Olivier. De ver standhouding tusschen moeder en zoon was steeds uitermate goed. Omstreeks 11 uur klonken plotseling drie revolverschotende heer Fröhlicb had die op zyn moeder gelost, die doodeiyk getroffen twee kogels waren haar door het hoofd gegaan ineenzeeg. De moordenaar zond daarop het dienstmeisje uit om den dokter te halen. Nauweiyks was zy de deur uit of weer klonken revolverschoten thans had mr. Fröblich op zichzelf gericht en zwaar gewond viel ook hij ter neer. Spoedig kwam het dienst meiBje terug met dr. Peters, die in de onmiddeliyke nabyheid op de Westermarkt woont. Voor de moeder mocht geen hulp meer baten, doch de zoon werd onmiddellijk naar het Binnengaathuis vervoerd. Zyn toe stand is levensgevaarlijk. De officier van Politie, de Commis saris van Politie en de hoofdinspecteur van het bureau Lauriergracht, stel den onmiddellijk een onderzoeknaar het gebeurde in. Doch omtrent de aanleiding tot het verschrikkeiyk drama kreeg men geen enkele licht straal. Zooals gezegd, was de ver standhouding tusschen moeder en zoon uitermate goed. Er werd alleen een brief gevonden geadresseerd aan een advocaat, vriend van mr. Fröblich Naar wy vernamen bevatte deze echter ook geen enkele aanwyzing omtrent de oorzaak van het familie drama. („H.blad") Vliegmachines voor Land en Zeemacht. ie „Dagens Nyhoter" deelt mede, dat zich op 't oogenblik te Landskrona een Nederlandsche commissie bevindt, die tegenwoordig moet zyn by proef nemingen met de motoren en vlieg machines, die op de fabriek van vlieg machines te Landskrona voor de Nederlandsche land- en zeemacht ver vaardigd worden. Een noodlanding. Donderdag avond heeft een Neder- vliegtuig by Middelburg op een wei de een noodlandig gemaakt en is in een sloot terecht gekomen. Beide in zittenden kregen een nat pak doch geen letsel. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 10 Mei. Aan de orde is de behandeling van de motie-Van Leeuwen, betreffende de instelling van een commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden, ingediend na intrekking van zyn oorsproukeiyk voorstel, en luidende als volgt: „De Kamer, van oordeel, dat het algemeen belang verlangt, dat regelmatig overleg wordt geploegd tusschen de Regeering en de Staten Generaal over de zaken van buiten landsch beleid, spreekt als haar meening uit, dat wyziging van het Reglement van Orde tot stand behoort te komeD, ten einde door instelling van een vaste commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden tot het plegen van zoodanig overleg te geraken, en gaat over tot de orde van den dag." De heer Van Leeuwen (s.d.a.p.) lieht de strekking van zyn motie toe. Hy vindt de houding van den minister van buitenlandsche zakén, die de instelling van een commissie aan noch afraadde, zeer tegemoetkomend. De heer Beumer (a.r.)herinnert aan de rede van den heer Van Leeuwen in Dee. 1915, toen hij niet wilde weten van een commissie krachtens art. 45 van het Regl. van Orde, als zijnde een biyk van wan trouwen in de regeering. Nu gaat heer Van Leeuwen zelfs nog verder. Spr. vraagt naar de beteekenis van de woorden uit de motie „regel matig overleg". Spr. zal tegen de motie stemmen, al is hy niet tegen een vaste commissie. De heer v a n H a m e 1 (u. 1.) meent, dat de regeering een bitter weinig tegemoetkomende houding heeft aan genomen. Hy wil een sterk parlement om een sterken volksgeest te onder houden. Meer invloed van het parle ment is noodig om een publieke opinie over het buitenlandsch beleid te krijgen. Spr. acht de motie van Leeuwen ongelooflijk verwaterd en acht het denkbeeld van Idainga beter. De heer Lohman (c.b.,) heeft niets tegen een commissie op zich zelf, wel tegen het overleg, dat de motie wil. Veel beter ware het, ic de Grondwet te bepalen, dat geheime tractaten niet bindend zljD, maar commissie, geiyk de motie wil, zou de mogelyke gevaren niet weren. De heer Visser van IJ zon doorn (v. 1.,) meent, dat met geen enkele commissie iets is te bereiken en dat de Kamer daarom onverstan dig zou handelen met de aanneming van eenige motie. De heer Limburg (v. d.,) voor de motie stemmen, die wel een nieuwe Kamer niet bindt, doch toch de uitspraak bevat, dat deze Kamer meer medezeggingschap in buiten landsche aangelegenheden wensche- Jyk acht. De heer S c h a p e r (S. D. A. P.,) is het omtrent de motie met den heer Limburg eens. De motie van Leeuwen wordt aan genomen met 88 tegen 31 stemmen. Voorde Sociaal democraten, de Uni- liberalen en de vrijzinnig democrateü, benevens de heer Knobel (v. 1.,) en de heeren Engels, Bogaardt en Bo- mans (r.k.). Tegen: de rechterzyde en de Vrije liberalen, behalve de reeds genoemde heeren. Hierna is aan de orde een supplsm. Marinebsgrooting 1917 (buitengewoon crediet). De heer Hugenholtz (s.d.a.p.) bepleit met groot verlof zenden van de marine-reservisten en verhooging der vergoedingen en gehuwden-toe lagen voor machinedry vers majoor. De Minister van Marine, de heer Rambonnet, zegt, dat de kustwacht-lichting 1911 op een en kele uitzondering reeds naar huis is. Morgen (d. i. Vrydag j.1.) gaat de lichting 1912 voor het grootste deel naar huis. Het laatste gedeelte van 1912 gaat half Augustus. Dan gaat ook de gewone lichting 1913 en de laatste helft van de kustwacht 1912. Einde November gaat naar huis de gewone lichting 1914 en de eerste helft van de kustwaeht 1918 en van de kustwacht 1914. De door den heer Hugenholtz bedoelde vergoedingen zullen ver hoogd worden tot het bedrag van den duurtebyslag. Het w. o. wordt z. h. st. aange nomen. Vervolgens kwam in behandeling de interpellatie Marehant. Ü8 heer Marchant diende een motie in luidendeDe Kamer, gehoord den minister van oorlog, verklaart te betreuren, dat de re geering gemeend heeft, na do discus sies en het besluit der Kamer van 4 Mei 1.1., betreffende de oproeping van den landstorm jaarklasse 1908, haar voornemens te dien aanzien niet te moeten wyzigen, en gaat over tot de orde van den dag. De aanneming der motie leidde tot een ministerieelen crisis (men zie het bericht crisis aan het ministerie van oorlog.) Vergadering van Vrijdag 11 Mei. Aan de orde is het voorstel-Mar- chant c.s. tot verhooging van minima der onderwyzers salarissen. De heer K. ter Laan (v.-i) ver dedigt het ontwerp 6n betoogt hoe slecht de salarissen zyn. Do heer van der Molen (a.-r.) betreurt, dat, niettegenstaande de regeering de zaak nadrukkelijk afge wezen had, men toch met dit voor stel is gekomen. Voorts betoogt by, dat voor de bizondere onderwyzers verhooging urgenter is dan voor openbare. Hy vindt het rationeeler het minimum niet te verhoogen, doch het maximum op f 1000.— of f 1100.— te brengen en de 4 Bjaarl. verhoo- gicgen van f60.— op flOO.— De heer van der Voo r t van Zyp (a.r.) betoogt, dat de nood be staat by de gehuwde onderwyzers en speciaal op het platteland. Hij maakt bezwaar, dat het voorstel f 100. legt op alle salarissen en hulp brengt waar het vaak niet noodig is Nadat eenige kleinere zaken zyn afgehandeld, wordt met de verdere behandeling van het wetsvoorstel Marchant voortgegaan. De heer Van Wynbergen (r.-k.) noemt het voorstel een parade paard, dat alleen eenige populariteit verwekt, doch geen resultaat zal hebben. Laat de minister du3 ver blaren of hy het voorstel werkeiyk uitvoert. De heer R u t g e r s (a.r.) zegt, dat irst tusschen openbaar enbyzonder onderwijs een achterstand valt in te halen alvorens over salaris verbeterin gen van openbaar onderwys te praten valt. De heer De Jong (u.1-) verdedigt het voorstel, de heer De Visser (c.h.) acht verbetering der salarissen urgent. Nadat nog verschillende heeren hun meening pro of contra gezegd hebben, worden de artikelen van dit ontwerp aangenomen, terwyi de stemming bepaald wordt op Dins dag 15 dezer. Z.V.V. III - E.V.C. Ie klasse A. II 0-3. Ie klasse B. 0-1. Eindstrijd om het Gouden Kruis. Koog a. d. Zaan: K.F.C.—Z.F.C. II -1, zoodat eerstgenoemde club voor één jaar houder van het Gouden Kruis iseen kleine vergoeding nu hun het kampioenschap ontgaan is. De le klasse is tevens uitgespeeld. Zooals we weten is van afd. A. H.F.C. II kampioen, van B. E.V.C. De roodwitte reserves hebben hun laatste uit wedstryd tegen „Assen delft" gewonnen gegeven, daar een eventueel winnen of verliezen toch invloed meer had op het kampioenschap. H.F.C. II heeft twee wedstryden verloren, behalve tegen „Assendelft", ook nog tegen de Alcmaria reserves (met 1—0); tegen „Sport" werd ge ïyk gespeeld (1 1). E.V.C. heeft één wedstryd verloren, van W.F.C. III met 8—0 en tweemaal geiyk gespeeld, tegen D.W.V. en G-C.C. (beide malen met 1 1). D.W.V. (Nieuwendam), welke nr. 2 staat, met één punt minder, gaf 1 wedstryd gewonnen. Had men deze gespeeld, dan waren ze hoogstwaarschyniyk kampioen geworden, daar het een niet al te sterke tegenparty betrof. Geel Blauw (Zaandam) is kampioen der 2e klasse royaal staat deze club aan het hoofd. H.F.C. III bezet hier de 5e plaats. Vit 12 wedstryden wisten de jeugdige roodwitten 7 punten te behalen, 3: 11 tegen 89, gew. 3 en 1 geiyk. G.S.C. (Wormerveer) staat in deze .klasse nr. 2. Kampioen der 8e klasse isZaanlandia. De afdeeling Helder", onderafdeeling der N.H. V.B., is ook uitgespeeldH.F.C. IV gaat aan het hoofd. De afd. „Helder" is geiyk aan de 3e klasse, zoodat H.F.C. IV en Zaanlandia kampioenwedstry- den moeten spelen voor het geheele kampioenschap der 3e klasse. Eindstand le klasse A. H. F. C. II K. F. C. Assendelft Alc. Victr. II 14 Alkmaar 14 W.-Frisia II 14 H. B. S. II 14 Sport 14 Ingezonden Mededeeling. Helder. Café-Restaurant. Telefoon Intoro. 49. Vergaderzalen disponibel. Wl LH E LM IN A-BI LLARD Gewone consumptieprijzen. Diners worden san huis bezorgd. SPORT. Terrein Tuindorp. H.B.S. I - ZEEMACHT 2»/»-4 uur. Daar veel clubs kampioenswedstry- den moeten spelen en andere ver- eeuigingen door seriewedstryden ge bonden zyn, is H.B.S. er niet in ge slaagd een buitenplaatselyke club hier te krijgen. Toch zal haar terrein niet stilliggen, doch haar spelers zullen uitkomen tegen een sterk Zeemachtelftal, samengesteld uit hier liggende militairen; o.a. zullen eenige Spartaanspelers hierin uit komen en de bekende Rapati. Deze wedstryd is vooral voor de Zeemacht een goede oefening, daar zy Hemels vaartdag tegen een Landmachtelftal den stryd zullen aanbinden. Op het H.B S. terrein zal dan om de supe rioriteit gestreden worden. Alhoewel dua ge8n buitenplaatselyke club in 't veld is, hopen wy toch. dat veel voetballiefhebbers om 21/, uur dezen stryd zullen komen by wonen. H.B.S. is geheel volledig. N. H. V. B. Uitslagen van 22 April 1917. le klasse A.Sport-K.F.C. 0-8; Asaendelft-Alkmaar 2-1W.-Frisia II—H.B.S. II 5-0, w.n.o. April. W.-Frisia II- 14 11 14 11 14 7 2 43-16 23 8 48-14 22 7 27-22 14 7 29-42 18 8 87-85 12 8 35-88 12 8 27-42 11 1 11 19-66 5 (Dat sommige clubs zoo'n buiten gewoon groot aantal goals hebben igt hem hieraan, dat in de N.H.V.B. de reglementaire 6-0 nog bestaat, wegens niet opkomen. K. F. C. en W.-Frisia b.v. hebben daar flink van geprofiteerdlaatstgenoemde vereen, gaf daarentegen echter zoo goed als al haar uitwedstryden gewonnen, wat het aantal tegenpunten voldoende toont. K. P. C. heeft al haar uitwed stryden gespeeld.) le klasse B. (Stand van de vier bovenste clubs). goals E.V.C. D.W.V. 12 Z.F.C. II 12 W.F.C. Hl 12 12 9 2 1 1 2 0 4 1 6 - t. 45-12 88-18 82-22 26-28 Eindstand afd. Helder. t i 11 H.F.C. IV 10 Victori 10 Mobilia I 10 H.B.S. III 10 H.F.C. V 10 Mobilia II 10 24-86 8-45 17 18 12 8 8 Programma voer morgen. Kampioenswedstrijden. le klasse: EdamE.V.C.H.F.C. II. J. Huysman. 8e klasse Helder i H.F.C. IVZaanlandia. E. V. C.-H. F. C. II. (Om het Kampioenschap der le klasse N. H. V. B.) Morgen en Zondag 20 Mei zyn go- wichtige dagen voor de roodwitte reserves. Zooals hierboven reeds i3 geschreven, zyn H.F.C. II 6n E.V.C. afdeelingskampioenen. Tusschen hen gaat het nu om het Kampioenschap der le klasse. De eerste wedstryd wordt morgen te Edam gespeeld. We wenschen H.F.C. goed succes, dus een overwinning toe. Rekening moet echter gehouden worden, dat men met een taaien tegenstander te doen heeft. Enfin, de roodwitten kennen hen nog. wel van het vorige seizoen. Toen waren dezelfde clubs afdeelings- kampioen der 2e klasse en verloor H.F.C. beide wedstrijden (in Edam met 4-8, hier met 8-1). Nu beter opgepast I En laat het Edamsche voetballievend publiek genieten van enthusiast gespeeld party tja voetbal. H.F.C. H, die met den trein van 7.82 vertrekt, komt met een flink elftal voor den dag: Kwaal Oode BnjJI Orareem v. d. Poll v. Dt|k Korver Bartols Klein Holleman DorlUn Aankomst om 7.06 uur. H. F. C. IV-Zaanlandia. (Om het Kampioenschap der 3e klasse N. H. V. B.) Aanvang 2 uur. Bovengenoemde ontmoeting vindt plaats om 2 uur op het terrein aan den Bolweg. Het benieuwd ons of H.F.C IV tegen de Zaandammers zal oneewaagfin blllfeen t.e zijn. Burgerlijke Stand v. Helder, van 10 en 11 Mei '17. ONDERTROUWD: J. v. Wilgen en W. v. logen. GETROUWD: C. A. Sommeling en K, Top. BEVALLEN; A. F. Greuter- Wijdogen, d.G. Maarsen—Jager, z. H. A. de Vries-Tas, d.; J. M. Brandhoff-Duiker, d.N. Timman - Buurs, z.D. M. v. d. Jagt—Pronk, d.A. Groene veld—Braai, z.T. Clars—Forrer, d. OVERLEDENH. 8njp, 4 mnd. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Nlenwediep: 10 Mei. Door roggenvlBBchern: 85 roggen, per tuk f 087 a r 0.90. Door trekkers: 1775 tal haring, per tal f 6.— a l 6.T5 -. 12 tal geep, per tal f 15.60 a f 20.-. 11 Mei. Door 52 korders2 tot 20 middeltongen, For atuk 11.26; 2 tot 10 kleine tongen, per Btuk 0 861 tarbotje, per Btule 8 60 6 tot 16 mand kleine schol, per mand t 9.- a f 10.- 1 tot 4 mand scharren, per mand f 2.60 a f 3.—1 talm per atnk f 10.—. Door trekkers: 2860 tal haring, per tal f 4.60 a 1 6.*56 tal geep, por tal f 12.- a f 14.—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1917 | | pagina 7