PBOORMM». Van het Itallaansch- Dostenrijksche gevechtsterrein. Bertyo', 19 November. Ten N.O. van Auiago heef! de vij&ud zyn groote verliezen meebrengende en vruchte- looze aanvallen, om de verloren boog- ton terug te veroveren, herhaald. Tusschen Brenta en Piave behaal den de verbonden troepen nieuwe successen. In van nature sterke stel liegen trachtte de Italiaan ons eiken voet breed terrein te betwisten. Stap voor atap, zich hardnekkig verdedi gend, v -rk de vijand torug. Ia bijzonder verbitterde gevechten wordtin Quero on de ten Noordwesten daarvan er voor gelegen Monte Cor- nelift bestormd en werd de v|jaod naar Z*Jn sterk verdedigde stellingen op deh Monte Tomba teruggewo.'peu 1100 Italianen violen in handen vaD de overwinnaar». Aan de Benedan-Piave groeide bet. vuurgevecht eom» tot groote hevig held aan. Berlijn, 19 November. Felle gevoch ten in het gebergte tusschen Brenta en Piave. Rome, 19 November. Op de hoog vlakte van Ashgo heeft de vJJaud een hevig samengevat vuur op stellingen op don Monte Fondarecar en den Mont6 Bandenecche gericht, zorder evenwel tot een infanterie aanval over te gaan. Onze afdselingen bezetten io godeeliellike offensieve ondernemingen opnieuw vooruiige- schoven loopgraafgedeolten en namen 6 officieren en 202 manschappen ge var gen. Bezuiden Quero deden sterke vijandelijke strijdkrachten aanval op onze bries by do Monte Fenera en den Monte Tomba. Het snelle optreden onzer troepen, belette den vijand om zijn pogingen tot bet. overschrijden der Piave te hernieuwen. Van het gevechtsterrein in Albanië, Weeoen, 19 November. In Albanië leidde een onderneming van ba- atormingBtroepen, bestaande uit Boe- risch-HftizegowijnBcho jager» tegen het vesting btuggoboofi Fatras aan de bensden-Vojusa tot «»d volkomen succes. De baz.tting, die in aantal ons verrow&g da baas was, werd veijaasd en buit vaa beteeken is aan gebracht. Het zeegevecht bij Halgcland, Berlijn, 18 November. Aan het ge vecht in de baai van Helgoland hebbeD, aan Engelscbe zijd®, b6halve «en aantalkleinekruiaersen torpedojagers, ook 7 groote schspen deelgenomen, linieschepen cf slagkruisers. Wij brachten spoedig overeenkomstige krachten in bet gevecht, die den v|jand tot den terugtocht noopten. Er werden verscheiden treffers op de vijandelijke scheper, waargenomen. Ook onzerzijds grepen vliegtuigen in het gevecht Zy wierpen bommen op de groote ijandeiyke schepen. Oc duikboot- an mljnoorlog. Berlijn, 19 November. In het weste lijk deel van de Middellandache Zeo hebbou onze duikbooten opnieuw 86000 ton sckeepjruimte vernietigd Vljt Duttscha duikbooten vernield. Londen. 19 November. In den loop zjjncr rede "n Lagerhui» heeft- Lioyd Qeorgo ee Z dag vyf Duitsct». tbou1 ulo- tigd werden. 0» scheepsbouw fn Am er ka. Het Amerikaanacho blad .Outlook" deelt in zijn nummer van 24 October bet volgende mede Er zyn op dit oogenbllk 350 houten schepen, 25 schapen van beton en 225 stalen schepen in-aanbouw. Van deze schepen zijn reeds 403 door de regeering opgevorderd, waardoor het aautal in beslag genomen schepen stijgt tot 1039, mat eon gozamsnlyksn inhoud van 5.924.700 ton. Er wordt nu aan nieuw plan uit gewerkt, waardoor andermaal moer dan 6 rolllioenen ton schsepsruimte aan do handelsvloot, zal worden toegevoegd. Rusland. Londen, 19 Nov. Uit. Petrogr&d wordt aan do .Daily Chronicle" ge meld: Dc legermacht derBolejewlki, die Kerer-sky's 1500 man kozakken versloeg tusachen Gaschina en Taars- koje Selo bedroeg 16,000 maD. Er werd hevig gevochten te Kjef, dat herbaalde malen werd gewonnen en herwonnen. Generaal Ealeddin'i kozakken zijn meester in 't Don-districtzy ora sïnguldeu Charkof en Woronez en bezetten Winzma, ten z.w. van Mos kou. Gemeld wordt dat 20,000 ko zakken tegen de oude hoofdstad op rukken. De stryd te Moskou bogon 10 No vember. Dc legermacht der rsgsoring bedroeg 3000 militaire kad#tt«n, stu denten, met drie kanonnen, een aantal geweren en enkele mitrailleurs. Van het garnizoen, dat 100,000 man stsrk was, steunden 15.000 ds Bo.'sjewiki, de rest bleef ia de kazwnss; het revolutionaire militaire comité bt- schikte over 15 kanonnen, waarmede zy voortdurend de binnenstad be schoten. Het aantal doodvn was rot 14 November 8000, voornameiyk vreedzame burgers, wier ïyken dagen lang in gangen en trappen bleven liggen. Be Kathedraal, de roem van het Kreml, is vernield door het bombar dement do kerk van den Heiligen Basillüs staat in bnmd. Het slot van sen staatsgreep. Londen, 19 November. Ba .Times" verneemt uit Peking, dat Tejang Hsoun verbannen is naar Bouillon. HU ia sinda da mislukking van zyn staatsgreep in veiligheid geweest in dc Nederlandsche legatie. Tsjang Hsoen is de oude ManUjoe- generaal, die tydens den ganschen duur der Cbineetcbe omweDteiing als vurig aanhanger der Mattujoo- dynabtie een gunstig oogenbllk af wachtte om deze weder op den troon te herstellen. Opstootjes te ZQrlch. Zürich, 18 November. Zaterdag avond is hier voor het öistrictHge- bouw (waar do leiders van de paci Ü3ti£cho betooging van Vrydag, welke zich legende munitiefabrieken ricaüo, ge/angen zitten) oen betooging ge houden. Du beweging ging uit van opgeschoten jongens. Verscheidene duizenden monacben namen er de*l aan. Het kwam tot ernstige rustver storing. D politie trok d3 blanke sabel en scboot met revolvers. Er werden barricades opgeworpen ener vielen 6 dooden, o.w. een agent, en vele ge-wondeD. Een raac'omegeweei- afdeeling zuiverde het ploiumetlcse schoten, 'a Nachts om een uur was de rust hersteld. PLAATSELIJK NIEUWS. Tweede aanvullingsagenda. «cnw.en is een twoeeo aanvul .gsawenda voor den Raad van heden- vond." Op deze aauvuUingaagenaa komen voor: Voorstel van den heer Adriaanse s. om den noodgaspiya voor beu, die een belastbaar inkomen hebben van f500.- of minder te bepalen op f0.14 den M*. en het daaruit voort vloeiende tekort te brengen op crisis- uitgaven. Voorstel van den heer A. W, Michels c. s. om le. De voordracht var B. en W. No. 167 dd. 9 Nov. 1917 (voorstel inzake verboogir.g gaspryzen) aan te houden tot bij da behandeling der begroeting 1918. 2a. B. en W. uil te noodigen, een vollediger toegelicht voorstel omtrent deze verhooging tijdig ia te dienen. 3?. Ea tevens, om daarby te gelij kertijd een reducUf-fcysteom te ont werpen, waarop het tarief progressief werkt. Gedacht wordt, aan eene ic- geiing als te Leeuwarden, 4e. B. en W. uit te noodigen, zich tot de Rijksregering te wonder m het verzoek namens den Raad navolging van Ut.-ech'j om van deze d'stribufv kosten ook *ho voor Rijks rekening fe nemeo. Voorstel van den heer A. W. MichelB c. a. om art. 10 leid van de Verordening op do heffing van w plaatselijke directe belasting r-aar h< inkomen zóó te iozon. dat. de aftn voor noodzakeiyk levensonderhoud f550.- bedraags en f50.- - voorolk kind beneden den leeftijd van 16 jaar. Deze voorstellen z|jo ter lezing ge legd voor do ledon. Door dsn heer W. J. van Nrck eervol ontslag gevraagd alssmbtena;- van den Burgerlijken Stand: Ds heer G. de Bosr, marktmees ter bij den viechafilag, zal Woensdag 21 November zij7: 25jarig jubileum, al* Gemeente ambtenaar herdsnkoi:. Aan belangstelling en sympathie zal het den nauwgezetian ambtenaar meonen wij, niet ontbreken op dier dag. Aan het Stafmuziekcorps der K. N. M., „Heide) s HarmoDiakapel" „Wionubit" en „Helders Mat non koor" is door den heer Henri Ter Hall een vsrguld zilveren ©msille- kruis aangeboden als een Myk van waaidc-ering voor de hulde hem ge bracht ter gelegenheid van zyn zil veren kunstjubileum. Gistersn is alhier aangekomen de Nsderiandsche zssaak .Drenthe'" kapitein W. van der Veen mot een lading papierpulp. Het schip, dat van Chrisiiaansand m®t bestemming Rotterdam, e-t bier als bijlegger biuncnloopsn w^je m lekkage. Het wacht op orders. Klompsn-dlstrlbutie. Be Commissie maakt bokend, dat door den enoimen tooloop de uitgifte van bons voor klompen tot nader bericht wordt stopgezet. Volkszangavond. Se Volkszangavond, aangekondigd voor a.s. Donderdag, is wegens rspetina van „Inter Nos" eene wsek uitgesteld en vastgesteld op Donder dag 29 November in „Casino." Nader per blllatten. Tachtigjarig bestaan van hst Oud-Katholieke Kerkgebouw in de Langestraat. Men schryft ons, ter aanvulling en verbetering van onze mededeeling in het Yorig nummer: Ten tijdo van den bloei van Huis duinen, en het nog uitoefenen der walvischvaart in de 17ds eeuw, had den de oud-katholieken daar rveds een kerkgebouw. In 1799 werd het door de EDgelschen in beslag geno men en zoodanig gehavend, ciat het -•oor bot gebruik ongeschikt word. Dt.ur zich de leden dier gemeente allengs in grooter getale in den ouden Heldor metterwoon vestigden, word herbouw noodig geacht-. De pastoor van don Helder, Petrus Willlbroidus Willemser, gtstorveu 1777 (z.yn graf zerk ia nog op de begraafplaats :e Huisduinen te vinden) hield daar een paar jaar lang om de 14 dagen een godsdienstoefening. Omstreeks 1805 werd het gebouw gesloopt en kwamen de weinige nog daar wonende leden in den Helder ter kerk. Ook daar bogoD bet bede huis der oud katholieken bouwvallig en te klein te worden, waarom tot den bouw van een nieuw werd o vei- gegaan. Dit geuchicddo in bet jaar 1837, toen 27 April door paeioor Cornelis Harderwijk de eerste steen werd gelegd en 13 Novembtr van dat jaar de inwyding van bet nieuwe bedehuis plaats had. Zondag 18 dezer werd in het gezellig ei» vriendelijk kerkgebouw In ce Langeat rar.t dit feest, herdacht, en wegens do tijdsomstandigheden met plechtige-n eenvoud gevierd. Voor ecu smaakvolle en passende versiering van palmen on bloemen was door eocige leden der gemeente gezorgd, hetwelk reeds by üe eerste intrede de kerkbezoekers in een opgowekte en feestelijke stemming bracht. Na een inieidiogszang werd de schoono lof zang ,Kom Geest dsa levens" door koor en gemeente aangeheven om Gods zegen over deze plechtigheid af ie bid Jen. Vervolgens werd de 1ste mis van A. B. Verhey in do moeder taal gezongen, (trouwens alle gods dienstoefeningen geschieden bij de oud katholieken thans in de moeder taal), hetwelk zeer indrukwekkend vraa en de godsdienstige stemming niet weinig vei hoogde. Hoe heerlijk en zielverheffend klonken orgelspel eo koorzang door het goed gevulde bedehuis I Na lezing van het evangelie hield de pastoor een indrukwekkende reiu naar aanleiding vau Ieaias V, 4 Wat heb ik myn wijngaard moeten dooD, dat ik daaraan niet gedaan heb?" Na uiteenzetting van 0.6D tekst, overzag spreker met de gemeente het. verleden o, om te overwegen wat al zegeningen baar in het verloop diec tachtig jaren waren te beurt gevallen en wat rijke stof zij had om God beden daarvoor hst offer harer dank baarheid te brengen. Mcl em voor deze gelegenheid passend lied en een zegenbede van d'-.D pastoor, eindigde deze stichtende 6ii har!verheffende plechtigheid. Goncert „Wlnnubst". Do muziekvereenigicg „Winuubst' ouder leiding van den heer Jb. ter Hall, gaf Zondagavond voor dona teurs en genoodigdea een concert in het Bondsgebouw. De opkomst was zeer gioot, WegenB licbtrantsoen werd hot concert in de kieino zaal gegeven. Het trof ons, dat ds muziek vau „Winuubst" zoo langzamerhand meer geéigond wordt voor uitvoering in de zaal door ae uitbreiding van de taxofone bezetting. Er is in dat op zicht in den Jaatsten tyd vssl ge wonnen. Een zestal nieuwe nummsrs atond op 't piogtamma. Een tweetal daarvan „Limburg, myn Vaderland" en „De Gilde viert" waren bestemd i>m meegezongen tp worden, wat zeer go?d lukle. Een tweetal aoli voor iool en piano door de jocgehe9rm Tj. Dito en Hoonderdor* vielen zeer in den smaak. De uitvoering was ook uil stekend. Goors. Bameü badcicü gezorgd voor ecu drietal voordrachten, disd«zaal deden schudden van lachen, 't Was ten bij uitstek welgeslaagde avond. Helder'» Gemengd Koor. Zatordagavoud gaf bovenstaande Z3ng-»ertenigiog, onder leiding vau haren directeur, den heer F. van der Mey, eene uitvoering ic Casino, Tj- zaal was gosd bezet, toen met de afwerking van hst programma een aanvang werd gemaakt. Wy hoorder, een paar nummers, die bca aeer zuiver en in do maat klonken. Een zevental zangnummers Wt;td met ear- drietal voordrachten afgewisseld een en ander vinl zeer in den smaak van het r<ubliefc.Van *.en nieuw componist, don'heer J. Beêihoven, er een ayrnne aan den nacht, dio erg veel leek op bat werk van zyn grooten naamgenoot Ludwig. Na de pauze gir.g een Wyapei in ééu b«.drljf,"geiiteld „Tocnee":studi6n", terwijl esn traditioneel bal otn en andor bekroonde. Hyglla. Zondag j.1. werd door bovenge noemde aamesgyainastiekvereer.i- glug, onderafdeeliüg van O.K.K. haar 5»n afoiaodsmarsch gehouden. Te 7 50 uur van hier vertrokken, werd over Weeteindo doorgemat choerd naar Julianadorp. Na «en rust van 46 min. wejrd langs de duinen de tsrugtocht aanvaard on om 12.30 uur het eindpunt Huisduinen bereikt. ï)»ze marscb, waarvan de hser J. F. v. Loo de leiding had, was lang 21 K.M. on werd volbracht iu 4 u. 40 min. Het aantal deelneemster» was 13 dames. Rtgnrlngs-klompsB. Gisteren werden dan dq bons uit gegeven voor goedkoop® klompen en daar wn nu eenmaal in een groote, iu e6ü échte volksgenieën te wonen, waar heel wat menschen houten klompen dragon en waar speciaal veel schoolkinderen ze gebruiken, was het te verwachten dat de ccm miaïie voor dc distributie van dit schoeisel met haar bekendmaking in dit blad van Zaterdag 17 Novembor honderden zou lokken om bun voordeel te doeu. In de daarvoor aangewezen scholen was bet zeer druk. Aan de Viaeh markt stond een massa volk in de gang te wachten en e6U brigadier en een agent van politie waren er op post en buiten krioelde een dichte menigte voor de deur, in do hoop om toegelaten te worden. Maar er kon nieta meer by en uit. Sommige greepjes, die er reeds twee, drisuur samendrongen, hoorde je klagen dat ze niet binnen gelaten werden om een bonnetje. Huiverend van het gure weer waren daar afgeleefde tobberr. en jonge mannen en vrouwen en kinderen aan hot heen en ws«r drentelen. En eerst tegen achten gingen de meeaten weg, nijdig uit varende onder elkaar dat ze van vier uur af hadden gestaan en ten slotte nog niets hadden. BINNENLAND. H. Spiekman, t Het Kamerlid Hendrik Spiekman te Rotterdam, is in den nacht van Zaterdag op Zondag - in do Biaco nesaeninrichticg aldaar overleden. De heer Spiekman was geboren 13 Februari 1874 en dus ernst 43 jaai oud. Hij wa>: oorspronkelijk, na ds lagere school te ht-bben bezocht, let terzetter aan het „Dagblad van Rot terdam". Hii wist zich daar op to wer ken tot redacteur en zyn invloed werd al spoedig in het blad merk baar. De Rotterdamsche correspondent van de „Telegraaf" wydt zeer waar- deorende woorden aan hom, waaraan wy het volgende ontleenen: In Rotterdam, waar Spiekman bovenal populair en b&mintl was, heeft de tijding van zijn dood groote emotie verwskt. Voor de talrijke arbeidersbevolking in deze havenstad was Spiekman, do eerlijke, ombaat- zuchtige si rijder, die met vaste hand leiding wist te geven en wion xneu gaarno volgde, omdat men by intuïtie in hom voelde den aanvoerder, daar toe uitverkoren door zyn groote ga ven. Deze Rotterdamsche figuur nam zlju plaats van gezag in, omdat zyn natuurlijke gaveu, die hij door gron dige studie wist te ontwikkelen, hem daartoe van zelve aanwezen. Spiekman is 't geweest - en alle leiders der Rotterdamsche arbeiders beweging erkennen dat met groote dankbaarheid die in den Rotterdam- acben chaos orde, eenheid en vastheid van lyn wist te brengen. De ach'er- lykbeid, waarin hot Rotterdamsche organisatiewezen en di-.ardoor tegelijk de toestand dfef groote mazsa van Rotterdamsche arbeiders zich bevond, vervulde dezen fljavoelenden arbei-1 deraleider met innig leedwezen. Niets kon dezen onvermoeider! strijder afhouden van het doel, dat by zich gesteld bad, en teekenend voor 't groote werk, dat Spiekman verricht heeft, is wel, dat thans, een jaar, nadat hij voor 't laatst zyn gozaghebbend woord in den raad kon doen hoorenzijn invloed by tal van zaken te bomerkon is en de vruchten worden geplukt vtm een ar beid, waar voor hij 't eerste zaad uitstrooide. In zyn journalistiek werk kon Spiekman geen algenesle beviedigir.g vinden. De vakbeweging te Rotter dam bevond zich iu een hopelooze verwarring, Het werd ds taak var. Spiekman «enheid te brengen, waar tweedracht heerschte. Hy werd voorzitter van den Rot- tyrd3machen Bestuurdersbond en redacteur van' de „Bondsbanier" en als zoodanig greep by met vaote hand in en slaagde bij er in de Rotter damsche arbeidersbeweging langs vaste banen, i« leiden. Teekenend is wel, dat Spiekman zyn functies ge heel balaugeloos waarnam. Hü leefde van zyn redacteurschap aan het Dagblad van Rotterdam, waar men uit eerbied voor zijn gioore opoffe ringsgezindhsid hem een vrye be- trekking aanbood. Ia 1908 werd by als raadslid voor Rotterdam II gukozen en geiuimen tyd heeft Spiekman in den raad gebeei alken de belangen der arbei ders verdedigd. Zyn positie was daar ioen niet benijdenswaardig. Toch blijkt thans deze arbeid niet ver- gvüfach te zyn geweest. Waar bij yverde voor gemeentelijke woning bouw, werkliedeDrcgleiiieGt en audere arbeidersbelangen heeft hy de klem gelegd voor hetgeen thans zyn volgn lingec ü:a' sen rype vruciit ia üeo schoot ia gevallen. Het laatste jaar zat by met zeven partygenooteu on dit jaar zou hy groote kaus hebben gehad op bet wethouderschap, ware bet niet, dat zyn wankrie geïondheici u«n belet he*fi- oen opsnbare functie waar te nemen. Toon hii in 1912 zyn redacteurschap sau bet Dagblad van Rotterdam opgaf, werd hy bezoldigd ledacUurcorreBpondent van „Het Volk" en bezoldigd propagandist van de party. Iu 1918 werd hy voor Rotterdam II gekozen :-n Kamer en Staten. Toen giug hy zich geheel aan de publieke zaak wijden en hij deed dat met eon toewydiog, die schier sonder weerga is. Zijn jaariyk tcbe redevoeringen oy (ie begrooiiug waren sitctia een dooiioopsnd requisi toir tegan de nalatig beid van het gemeentebestuur. Do föiten hebben Spiekman maar al te seor in hei- gviyk gesteld. Reeds ten jaar geleden moest Spiekman rust nemen, omdat hy zich overwerkt had. Esn ruttkuur te Ginneken had haiaaa niet het go wenschtd gwolg en by k*am terug naar Rotterdam, om fs Btcrven, in de atad, waar hij 25 jaar lang ge streden heeft voor da arbeiders. Zyn zilveren jubileum moant een vorig jaar iu alle stilte herdacht worden en thana, een jaar later, motten do Rolterdameche arbeiders dezen braven kameraad grafwaartB drag«n.'Hy is hebngegaan in een tyd, dat de Rotterdamsche beweging dezen pionier neg niet kon missen. Weer handeletilegrammen ontvangen. Amsterdam, 19 Nov. Naar wy ver nemen zijn te Amsterdam wederom handelstek;grammen rechtstreek* uit Ifleuw-York en Lond®n ontvangen. Vermiste harlngloggers. Sa berichtgever van het „fl.blad" te Llmuideu meldt, dat in verband met bet naar Engeland opbrengen van drie Scheveningscho zeilloggers, het niet buitengesloten wordt geacht, dat de IJmuider haringloggers „Cor nelis", „Bart" sn „Jacoba", wolke, volgens het rapport van een binnen gekomen viKCheravaartuig, vermoe delijk zouden zyn getorpedeerd, even een» naar een Britacüe haven zyn medegevoerd. Hst uitvaren der vlsscherivloot. Zaterdag zyn vanuit IJmuiden weer tien zeilloggtr» ter trawlvisschory uitgezeild, nu het uitvaren voor deze soort schepen weer was toegestaan, Aangezien de meeste reederyen na het afkondigen van het uitvaar- verbod hare bemanningen naar huis hadden laten vertrekken en met het oog op den Zaterdag niet terugriepen, zou het grootste d«ei der zeilvloot j.1. Maandag in zee steken. Het brandstofraRtioei Hot bureau voor mededeeligon inzake de voedstlvoorriening meldt Er blykt eonig misverstand te be- ataan omtrent het voor 1 December te verstrekken gedeelte van het rantsoen brandstoffen voordegeziDs hoofden, die behooren tot de HIe klasse en hoogere klassen. De toestaud is aldus. Ten behoeve van alle gezinshoofden, onverschillig tot welke klasse zy b8hooren, zijn thans zes brandstof eenheden ter be schikking van de brandstoffencom- mwaiee; gedeeltelijk zy'n deze reeds aan de verbruikers afgeleverd, gedeeltelyk zyn ze nog ia voorraad. Zoo zyn om «en voorbeeld te noemen in Den Haag vier eenheden resda aan de verbruikers verstrekt, waarvoor dus 12 bons van de brandstofkaart zijn in ontv&Dgst genomen. De andere twee eenheden zyn voor de verbrui kers in voorraad en zullen weldra worden vorkrygb&ar gestold. Waa neer dat geschieden zal, wordt nader bekend gsmaakt. Het is de wensch van de Ryks- kolendistributie, dat die in ieder geval vóór 1 December aan hen, die tot de Illao klasse en hoogere khsaan be- booren, zullen worden verstrekt. Voor hen, die behooren tot de klassen I. Ia, II en Ila, wordt daarentegen aanbevolen, altuanB een gedeelte van die z«a brandstof-oenheden vooralsnog in voorraad to houden, zoodat bet mogelyk is, dat zij, die tot deze klassen beboeren niet alle zes een heden vóór 1 December ontvangen; hun rantsoen wordt echter in voor raad gehouden. Bovendien kunnen van do gezins hoofden van de lilde klasse en hoogere klassen uit de in November door de Brandstoffencommissies te ontvangen braudstoffi-c nog drie eenheden worden geleverd, echter alleen dan, als daardoor het rantsoen voor de klas3on I, Ia, II en Ila niet in gevaar wordt gebracht en niemand daardoor meer dan 9 eenheden ont angt. Het lydatip, waarop deze extra drie eenheden zullen worden verkrijgbaar gesteld zal eveneens nader worden bekend gemaakt. Henrl ter Hall In den Rijswijkschen Raad. In den Raad der gemeente Ryswijk deed de heer Ter Hall by do be handeling -.van een voorstel tot het geven van een duurtetoeslag aan het i'uraoneel der gemeente, het voorstel ook aan de fcchoonmaakster op het raadhuis een duurtetoeslag te geven. Daar het voorstel geen steun ontving, kon bet niet in behandeling komen. By een voorstel betreffende het verleenen -van subsidie aan het Plaatselijk Steuncomité stelde de heer Ter Hall voor er een rcntelooze lee ning van te maken. Naar aanleiding biervan ontstaat op de publieke tri bune stoornis door praten. Van het hierop gevolgde incident verhaalt de RU#wyksche Courant hot volgende: Be voorz. hamert af en eischt stilte en dat bet publiek zich zal onthouden van goed- of afkeuringen, 't Is hem op gévallen dat steens als de heer Ter Hall iets naar voren brengt, publiek dit met applaus, begroet,. Dit zou als pen pebijn van strsyeu naar populariteit kuoneu worden opgevat, wat niet aangenaam voor dat raads lid, evenmin als voor ieder ander is. 139 heer Ter Hall. kï. d. Y. Ik ver zoek u beleefd my maar buiten de kwesrie te houden. Ik heb dat voor myn populariteit niet noouig. Die strekt verder dan van 't Haanij» tot de Broeksloot. 'tls me in ver kiezingsdagen meermalen gebleken dat de mensch6n twijfelden aan rnija ernst. Ik wensch thans uitdrukkelijk te c-ocstatpston dat ik betrekkelijk gemi. zaken geheel ernst ben, ja ove: loop van ernst en ik verzoek U als zóoiets wout passeert onmiddellyk ic to grijpen daar ik auders niet m«er 't woord wënsan ro voeren en d-,. zaal zal verlaten. Ik wenach noch van u, noch van !c publiek teekenen van goed- of afkeuring te ontvangen. Voorf 30,000 aan chaques gastolen. Gistermiddag omstreeks kwart voor twee is in hot bijkantoor der poste rijen op öen Binnen Amstel te Am- feterdam een brutale diefstal gepleegd. Ecu jeugdig bediende, 18 èi 20 jaar oud, 'van een firma, handelende in ingemaakte groenten, kwam aan-dit postkantoor om een postwissel tein- casatieren. Hij lsgde een portefeuille,! waarin zich vier cheques tot een totale waarde van f S0,U00 bovondco, naast zich neor. Evon later was dó portefeuille met inhoud verdwenen, Valscha munters aangehouden, Zaterdagavond het-fc da Rotter- dameche politie twee vaisch6 munters aangehouden, de gebroeders P. en W. van der Veu, in hun gewone doen glazenwasscheis. Be mannen hadden reeds, voor zoover met. kan nagaan, eeu viertal valsehe zilverbons van f 2 50 uitgegeven, toen zij in cr.fó in de Rosnatrsat den argwaan opwekten van den kastelein, paar bezoekers van het café liepen hen na en toen zij h«n ic een banket bakkerij zagen binnengaan, waar schuwden zy de politie vaa het bureau Nassaufeade. Tw®e uitgezonden agen ten vonden de hoeren bezig voor een winkel in de Vsn der Takstraateen drontemaij8gebed te doon. By onder7.oek blaak P. van der Ven nog één valschen zilverbon in zijn bezit to hebben, de broeder had den grooten buit. Men vond op hem 68 bons, waarvan 57 serie P.H. 68937 en 11 serie H P. 93786. Bovendien hadden de mannen samen f 31.— wisselgeld in bun bezit, zoodat zo vormoedelyk huu prakt yken dien dag reeds in meer winkels hadden uit geoefend. Beide glazenwasschsrs zyn m verzskerde bewaring gesteld. Een huiszoeking in hun woning leverde echter geen resultaat op. Do v&lsche bons onderscheiden zich van de echte doordat ze blanker van kleur zyn, het papier er van ruwer ie, ze geen watermerk vertoocen, de cyfera kleiner en dikker zijn, terwijl in de strafbepaling niet minder dan zeven woorden ontbreken. Da hoeken zyn slordig afgewerkt. De bons zyn van hetzelfde maaksel a'.a die welke onlangs iu een tweetal bioscopen werden in b*slag genomen. Oi Vereenlglig „Volksbilang". De politie te Amsterdam heeft op grond van ingekomen klachten proces verbaal opgemaakt tegen C. Vroom, zich noemende voorzitter of directeur van de Nederl. VereenigiDg Volks belang, gevestigd le Schmkeistraat 10, te Amsterdam. Op 9 November 1917 heeft de justitie te Amsterdam, bijgestaan door de politie, ten huize van voornoemden Vroom 6en huis zoeking gedaan, waarby twee kisten, gevuld met boekjes, zegelkaarten. kwitantie's, ledenlijsten enz. in beslag werden genomen en Weggevoerd even als eor.igo stempels, waarvan V. af drukken placht te plaatsen op legi- miatiebewyzen, loLen enz. by hem in gebruik. V., door de justitie ge vraagd naar zijn boekhouding, zeide, dat deze niet aanwezig was, doch zich bevond by een boekhouder wiens naam by\.echter niet noemen wilde. Het doet echter eigenaardig aan, dat hij d^n volgenden dag oenige boeken aan bet politiebureau bezorgd heeft. Hem ia een omstandig verhoor door de politie afgenomen. Moord. Te Alphen (Z. H ia gistermorgen de alleen woDende 78-jarige G. V. ge worgd op bed gevonden. Door uit- SL-ydiug van eéb ruit had iemand zich toegang tot zyn woning ver schaft. Vermoedeiyk was diefstal de diyfveer. Er is een zakje met f80 gestolen. Drie kinderen omgekomen. Te Wijk by Duurstede is Zondag nacht brand ontstaan in do woning van v. H., op den Steenoven, waarbij drie kinderen omgekomen zyn. Van H. zelf is met brandwonden over dekt. Het woonhuis brandde geheel uit. Smokkelen. De kommiezen te Lobith hebben j onderzoek van de leege sleepkaan .Johanna", komehde van Rotterdam met bestemming naar Buitschland, ontdekt, dat de overgebleven griüt, waarmee het schip was geladen ge weest, er blinker)d en olieachtig uit zag. Al spoedig vonden ze een luik. Dit werd opgelicht en nu ontdekte men, dat onder het schip in zyn gcheele lengte een tank was aange bracht, waarin volgens voorloopige schatting, 16,000 h 18,000 L. raapolie. Nog vond men kisten met harde zeep, kruikjes met oude klare en buajes melk, die in de tank waren gesiuwd. Do schipper is in arrest gesteld. Het schip mat 600 h 700 ton en do tank was zoodanig aauge bracht, dat men er van buiten niets van kon merken. lioen in -J. Uit de lesningÉOpcenten kwam de eerste 10 maanden f 80,36 mil- lioon binnen, totaal derhalve met do bovengenoemde heffingen f 207,29 millioen. De feitelyke opbrengst der ver schillende buitengewone heffingen sedert het begin van den oorlog be draagt tot dusverre f240,41 millioen, d- 1U gedeelte van de buitenge- De Rijksmiddelen. De Ryksniiadelen hebben, voor zoover zij maandelyks worden ver antwoord, in October f 17.90 millioen opgebracht, dat is een- vooruitgang ten bedrage van niet minder dan f 4.36 millioen in vexgeiyblng met de overeenkomstige maand van 1916. By het beoordeelen van bovenge noemde cyfera moe^ echter in het oog worden gehouden, dat de voor uitgang voor een groot gedeelte zyn oorsprong vindt hetzy in tydeiyke, buitengewone omstandigheden, hetzy in belaatingverhooging. Zoo vertoont opbrengte van' den auikeraccyns phenomenaie styging tegenover het vorige jaar. Bestyda kwam in October f 700.Q00 binnen, thans f 2.64 millioen. De vermeerdering ad fl.94 millioen maakt meer dan uit yan de geheele stijging jn «e opbrengst der middelen. Intusschen is dezo ge- vooruitgang bij den sulkoracctjos niets anders dan een natuuriyke te rugslag op de abnormale gebeurte nissen in 1918. Doordien einde zomer allerwegs groote voorraden waren gemaakt, uit vrees voor een auiker- achaarschte in het najaar, daalde de opbrengst van den accynsvan f8 04 millioen in Augustus 1916 tot f2.14 millioen in September, 7 ton in Oc» tober en 4 ton ic November. Dit jaar hebben zich zulke omstandig heden niet voorgedaan. Bygevolg heeft de accyns thans in de zomer maanden minder opgebracht dan ver leden jaar, ic den hei f*t daarentegen veel meer. Dit zal ook de volgende maand wei het geval zyn. Op ds eind cijfers van het geheele jaar maakt dit echter weinig verschil, wat wel hieruit blykt, dat in de eerste tien maanden van 1917 uit deze hefflog f 24 89 millioen w ingekomen tegen f24.94 millioen in dezelfde periode van het vorige jaar. Wat bolasti ng «erhoogingbn betreft, deze doen zich in de eerste plaats gevoelen in de opbrengst van zegel- in registratierechten, waaruit resp. 7 en 8 5 ton meer in de schatkist ia gevlooid dan in October 1916. Daarentegen ontbreekt thans de opbrengst dor hypotheekrechten, waaruit in October 1916 byna een ton binnenkwam, doch die by de jongste wyzigiDg der zegel- registratiorechton zyn vervallen. Aan belasting ver hoogiegsn is even eent voor een gedeelte de styging in ds opbrengst van don bieraccyns toe te schryven, die f160000 (meer dan 100 pCt.) meer heeft ingebracht dan verleden jaar. Be hooge bierpryzen, die, behalve aan de accynsverhooging, te wytea zyn aan de duurte der grondstoffen, brengen helaas ook eon sterker gebruik van gedistilleerd teweeg. Iu de laatste maanden neemt de opbrengst van den jtneveraccyns iegelmatig toe. In October bedroeg de vooruitgang ca. 3 ton of 13 pCt. van do opbrengst in 1916. Nieuw is natuuriyk de bate uit het statistiekracht, die over October ruim f 112.000 bedroeg. Dit is «chter nog niet eens de helft van de raming, hetgeen, eon gevolg ia van de kleinere handelsbeweging met het buitenland door de tydsomstandighedan. Da accyns op bet geslacht heeft f663.000, d. i. 82 pCt., meer inge bracht dan in Octobw 1916, een gevolg van de ten deele nog hooge veepryzen en anderdeels van het in sterkere mate slachten van rundvee. Tegenover al deze abnormale ver meerderingen staat als factor van meer blijvende beteekenis een styging In de inkomstenbelasting met ruim 8 ton, al is ook dit natuurlijk ten deele toe te schrijven aan de huidige tydsom standigheden (O. W. en scherpere contrOie, dank zy de Dieuwe bevoegd heden, die aan de belastingambtenaren zy» toegekend). D§ verlaagde ver mogensbelasting bracht f 272,000 min- döï in, het personeel f 165,000 meer. Uit de successierechten kwam, trots dc yerhooging van het heffltigsper- centage, byna zes t.on minder binnen, wel een bewys voor den grilligen aard dezer heffing, Bepaald slecht biyft de opbrengst van de invoerrechte» en de loods gelden, die d6 keerzyde vormen van de medaille. De invoerrechten hebben, trots de hooge prijzen der goederen, waarop rechten naar de waarde wor den geheven, slechts f 818,000 in de schatkist doen vloeion tegen f 1.24 millioen verleden jaar. BU de loods gelden is het nog treuriger gevleid. Zij brachten f 26,000 in, in vergelijking met f 78,000 in September 1915 en ton in bet laatste vredesjaar. Een scherp contrast biermede vormt de belastiDg op de gouden en zilveren weikea, die een nieuw record heeft gemaakt, n.1. f 65,430 tegen f 48,000 ia bet laatste vredes- en slechts f 5500 in het eerste oorlogsjaar. Bübalye de in den gewonen zriid- delenstaat verantwoorde baten, ont ving de schatkist in October f 2,50 millioen opcenten voor het leenings f»nds te?en f 1,66 millioen verleden jaar. Voorts is uit de „belastingen in «erband met de buitengewone om 8t:-.ndighecien" f 18 83 (v. m. 20,26; millioen binnengekomen, waarvan f 1'.72 (v. m. 17,42) millioen O.W, belasting. In de eerste 10 maanden van 1917 heeft de O.W. belasting f 135,94 mil lioen opgebracht en de gezamenlijke belastingen in verband met de bui tengewone omstandigheden (O.W.- en verdedigingsbelastlngen) f 176,93 mil- -• -■ -au ud i.'UlLöjjge- wone uitgaven, die de schatkist zich in jverband met den oorlog heeft moeten getroosten. De gewone middelen hebben in de eerste 10 maanden des jaarsf 119/26 millioen opgebracht, d. i. f 29,82 mil lioen meer dan verleden jaar en on geveer evenveel meer dan 10/12 vau do raming. De vooruitgang zou nog grooter zyn geweest, indien niet de invoerrechten f4,85 millioen by 1916 en f 5.68 millioen by de raming ton achteren waren gabloven. Bij de loodsgelden bedraagt de achterstand tegen ae raming; die nog op de fic tieve basis van den vredestoestand was opgemaakt, ongeveer f3 millioen. Het laeu wendeel vsn het accres komt natuuriyk op rekening dor inkom stenbelasting, waaruit f 16,17 millioen meer is binnengekomen dan verleden jaar, terwyi de raming met ean on geveer even hoog bedrag ia over troffen. Het gedistilleerd bracht in d« eerste 10 maanden f 3,84 millioen meer op dan in 1916 eu f 860:000 meer dan geraamd waa. Bij het ge slacht bedraagt de stijging tegenover- het vorige jaar f 1,50 millioen en tegenover ae raming op de basis der vredesontvangsten f 3,78 millioen. Do zegel- en registratierechten hsb ben re»p. t 4,07 en f 4,23 millioen moer ingebracht dan ten vorigen jare, waarby echter rekening ia te houden met de wyzigiug in de htffiugspei- centagea. SPORT. Gouden feest N. G. V. Aangezien van verschillende zijden, vooral uit het noorden des land», bezwaren gerezen waren tegen het vieren van het gouden feest in öo maand Juni 1918, is thans besloten de eventueele viering te stellen van 19-23 Juli. Bonds'oestuur en Regt- liogscoinmiBaie hopen dat daze wij ziging niemand een beletsel tot desl neming zal zyn zy vertrouwen, dat het uitstel nu ook al de voorstanders daarvan naar Amsterdam voeren zal. Voetbal. Uitslagtn van Zondag 18 November N.V.B. 2a klaue A. ZF.C.-WF.C. 0-2 Z.V.V.—DEC. 8-0 E.0.O.-V.S.V. 1-8 R.C. H.Stor m vogeis 1-1 Sb klatsa E. H.F.C.-Parmersreyn 0-S Neerlandia-S.D.S. 2—1 Hoilandia-W«st-Frisia 1-0 E.V.C.—S.H.B.S. (S. niet opgekomen). Gompstitieatand der 3e klasse E. i gS Neerlandia 9 Parmeratoyn 8 S.D.S. Hollandia H.F.C. H.B.S. West Friaia E.V.C. 0 17 30- 8 1 12 27- 7 2 11 22-12 2 7 16-12 4 5 12-16 4 2 6 20 0 1-21 door een In 2 A heeft W.F.C. moois 2-0 overwinning, haar positie op do le plaats belangrijk versterkt, vooral, daar nu D.E.C. opnieuw een nederlaag heeft geledeD.Z.F.C. werkt zich at6ed« vaster op de laatste plaats, ook al omdat V.S.V. h3ar ouden vorm schynt t® pakken te krijgen. In 8 E is S.B 3door haar neder- laag tegen Neerlandia, vrijwel uit geschakeld voor de le plaats. Het gaat nu tusachen Neerlandia en Purmeratoyneerstgenoemde met de beate kan». Ook HolJandia heeft nog een kieino kans, het zou ons niet verwonderen ala N. daar een veer moest laten. S.H.B.S. niet opgekomen tagen E.V.C. Redenen, geen gosd elftal kunnen samenstellen. Weliswaar was het grootGte ge deelte van het le elftal verhinderd, maar er zyn nog andere spelers. Nu zyn de twee winstpunten welke met moeite waren verkregen, weer verspeeld en de wedetryd zal toch later gespeeld moeten worden. Laten de spelers nu inzien dat het zoo niet langer gaat, want S.H.B.S. is nog te goed om als hekkensluiter te eindigen. Laat de laksheid nu toch eens varen en zoek, de oude geest drift van vroeger weer eens op, dan kan en zal er succes komen. Toout dat a.s. Zondag en ga indieu 't mo- geiyk is met het volledige elftal naar Enkhuizea om WestFrisia partij te geven, en tracht de 2 puntjes, nu verspeeld, dan weer te bemachtigen, maar dat kan alleen door geestdrift en ware clubliefde. Laat ons hopen dat do spelers dat zuilen inzien eu nog bijtijds tot inkeer komen. Wy zullen afwachten. Beperkte Dienstregeling Hollandsche Spoor. Vertrek van Aankomst te Helder. Amsterdam. 5aa niet op Zon- «n Q n*7 «j«j feestdagen. 7.28 sneltrein. 9.11 'a mlddage 4.10 7.11 8.05 11.08 Dss Zondags loopt een trein tot Alkmaar, vertrek van bier fa morgens ü.35, aankomst te Alkmaar 7.64 Donderdags vertrekt te 7.40 een marktlrein naar Schagen, aankomst aldaar 8.28. Vertrek van Aankomst te Amsterdam. c nn niet op Zon-en morgens O.oZ feestdagen. 9.20 niet op Zon- en 21n Dlnop MU-I IU feestdagen. ma sneltrein tot UH AJkmear. 10.27 ^Tg.200" Helder. 8.36 11.30 5.35 11.41 12.16 Op Zondagmiddag is gelegenheid van Amsterdam ten 12.49, aankomst te Helder S.35.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1917 | | pagina 2