HELDESSCHE COUUNT Tweede Blad. DE OORLOG. Laatste berichten. VAN ZATERDAG 30 MAART 1918 Berlijn, 29 Maart. Bericht uit het hoofdkwartier. gedurende den 8tryd aan beide zijden van de Scarpe drongen wy de voorste Engelecbe stellingen binnen en maakten verscheiden duizenden krijgsgevangenen. In de buurt eu ten N. van Albert gaan de EDgelschen voort met zwere verliezen vruchte- Joozü tegenaan vallen te ondernemen. Tusachen Somme en Ancre vielen v?y opnieuw aan. Wh wierpen den vijand uit de oude stellingen en uit de dapper verdedigde dorpen over Warfuvée, Abancourt erfPiessier in W. en N.W. richting terug. E>3 Franschen deden hevige tegen aanvallen tegen enkele gedeelten van onza nieuwe frontlijn tusscben Mont didier en Noyon, die echter met zware verliezen werden afgeslagen. Be tot dusver vastgestelde buit, sedert het begin van den slag ge nomen, bedraagt 70,000 gevangenen en 1100 kanonnen. Het leger van generaal Hutier □am daarvan 40.000 gevangenen en 600 kanonnen voor z^n rekening. Aan het front in Lotharingen houdt de hevige artillerie-actie aan. Berlijn, 29 Maart, 's Av. (Off.) Op hst slagveld ten N. van de Somme een kalme dag. To.sschen Somme en Avre gevech ten, die gunstig voor de - Buitachers verliepen. Parijs, 29 Maart. Middagcommuni qué. In den avond van gisteren en gedurende een gedeelte van den nacht werd ds slag hevig voortgezet. Oadanka d9 herhaalde tegenaanvalion kor. de vijand cr niet in slagen de Fransche troepen uit de door deze heroverde dorpsa te verdrijven. Giareren m&skien do Fransehen zich feester van Monchol. Voor PJessy des Ruy hebben verwoede go vechten plast» gehad maar alle aanvallen tegen dit dorp gericht mislukten ten gevolgd vau dan hard- nekkigea tegenstand van do Fransche troepen. Het aantal gsvongeneu en lijken, die op dit gedeelte van het slagveld en in de buurt van Montdidier werden aangetroffen, bevestigde nog eens dat Je vsrliezendér Buitachers zeor zwaar zijn. zonder dat is» resultaten bereiken. Töh N. van Montdidier houden de Fransch-Ecgelsche troepen krachtig .stand tégenover den vgsnd op de Avre-ünie voor la NeufviHe, St. Bercard, Mezè'e?, Marcolcave, Hamel. Vijandelijke infantarieafdeelicgen en •konvooien zijn geiigaoleerd op den weg van Laon naar La Fère on zijn «iet goed gevolg deer de Fransche -drsgettdo -artillerie onder vuur genomen en uiteengejaagd. Aan het overig» front hevige artiJierie-actde. Pakijs,. 29 Maart. Aan het front de Oise is de slag aanmerkelijk in hevigheid verminderd. Ia den loop >.au den dag bepaalde de offensieve activiteit der Buitschera zich tot (plaatselijke acties op eenige punten van het Fransche front, dat met den da? sterker wordt door de voortdu rends aankomst van versterkingen. Ai déze aanvallen werden door de F.anrchB troepen afgeslagen en niet zonder verliezen voor de aanvallers. Oaverhoedache aanvallen op de Fransche stellingen in d8gtreskvan ij&donviller, in het Parroybosch en ton Z. yau Seppois zijn totaal mis lukt. Vau de rest van hst front valt piet* te vermelden. Londen, 29 Maart. Ochtenabericht van Slr Bouglas 9aig pistarmiddag en -avond deed de vijami nieuwe krachtigs aanvallen op verschillende plaatsen van het ge- vechtsffont ton N. van de Somme. Onze troepen handhaafden zich in hunne stellingen en wonnen op som mige punten terrein tengevolge van geslaagde tegenaanvallen. Wij maak ten een aantal krijgsgevangenen en n&msn eenige machinegeweren en de vijand leed opnieuw buitengewoon zware verliezen. Na herhaalde aan vallen, dia den geheolen dag door* met groote vastberadenheid werden onder nomen, vermocht de vijand slechts ouzo voorste liniea binnen te dringen, na een gevecht van man tegen man, dat verscheidene uren duurde/Daarna wertien zijn reservés tegen onze ge- vechtssteiUngen gedirigeerd, maar overal met groote verliezen door ons teruggeslagen, waarbij ons machine geweer artillerie- en geweervuur een groote slachting in de vijandelijke gelederen aanrichtte. Ten Z. van de Somme hadden eveneens hovige voortdurendegevech- ten tot laat in den afgeloopen nacht plaats. Onze troepen zjjn uit hunne vooruitgeschoven stellingen overeen korten afstand teruggetrokken, na Zich den gehselsn dag te hebben ge weerd tegen de herhaalde aanvallen v&n overmachtige vijandelijke afdee- ÜDgOfl. Londen, 29 Maart, 's avoüda. (Off.) Tea N. der Somme handhaafden* de Bngelschen al hun stellingen. Ben jjaDachon dag desa de vijand geen srachtige aanvallen. Ten Z. der Som me werd hevig gestreden en de troe pen- werden teruggedrongen naar een linie, loopeode ten W. vaa Hamel- M ucelcave - Bemuin. Ten 3- van Demuin loopt de Fran- «che linie over Mózieres-La Neuville Sire Bernard-Qratlbus tot vlak ten W. van Montdidier en LastigDf, Hot Fransche tegenoffensief wordt voortgezet sn verscbe Fransche troe pen komen aan. Ten 0. van Lassigny is er in de Fransche linie geen wijziging ge komen. Uit een buitgemaakte Duitsche legerorder blijkt, dat op 21 Maart het doel eener vijandelijke divisie, welke bij St. Quentia aanviel, was om de Somme bij Ham te bereiken, 9en afstand van ten minste 11 mijlen. Op bet oogeubük is de betrokken dl'iaie nog geen drie mijlen vooruit gekomen. Londen, 29 Maart. (Avocdcommu- nfqué van Haig.) Afgezien van plaat selijke gevechten op verschillende punten, zette de vijand zijn aanvallen ten N. der Somme vandaag niet voort. Op sommige punten wonnen wü terrein. Ten Z. van den Somme hadden gedurende deu ochtend in de buurt van Mezières en Bemuin hevige vijandelijke aanvallen plaats. In dezen sector duurt de strijd nog voort. Uit buitgemaakte documenten is gebleken, dat de aanval, dien de Buitschera gisteren aan beide zijden der Scarpe dedeD, de verovering van den heuvelrug van Vimy en van Atrecht san doel had. Boze aanval werd uitgevoerd door minstens zes divisies aan het front mot vier storm- divisies als reserve, Ia weerwil van de kracht 7an den aanval was deze van zeer geringe uitwerking op onze stellingen en do strijd liep uit op een ernstige nederlaag voor d9n vijand. In een feilen strijd verder zuid waarts tusschen Boiry en Serre, die niat vsel meer succes had, werden niet minder dan elf vijandelijke divisies vastgesteld. Reuters bijzondere correspondent bij het Fransche leger seint d.d. 28 Maart: „Be Buiteche stormloop heeft zijn kracht blijkbaar verbruikt. Ba vijand is in het midden van den stoot tot staan gebracht eu heeft het denkbeeld, om recht op zijn doel aan te rukken en onzen tegenstand door «sn plotaelingen overweldigenden aanval te breken, laten varen. Hjj richt thans zijn slagen tegen hetgeen hy beschouwt als de zwakke punten in onze linie, in de hoop ons zoo4 ver mogelijk terug te dringen, voor hij zolf tot staan wordt'gebracht. Voor zoover" het Fransche leger daarbij betrokken is, is '3 vijands offtnsisf lange bet Olsedal in de richting van Pai ijs ten gevolge van de gevechten aan het front bü Neyen ten slotte tot staan gebracht. Een poging, om do rivier meer stroomopwaarts over te steken, mis lukte. Ba bruggen zijn thans ver nield, het dorp Pont L'Evéque, vlak beneden Noyon. is heroverd en da vijand door den Franschen tegenaan val teruggedreven van de hoogten boven Suzoy ten N.W. var. Noyon. Langs dé Oise-linie is stilstand in getreden en het Fransche leger, dat den vijand den weg langs de rivier heefc verBperd, is voor het oogenblik toeschouwer van den strijd. De vijand, wiens hoop om langs het Oise dal doer te breken verijdeld-la, heeft zijn aanvallen naar het noorden gericht, Eenheid In het opperbevel. Ia de Eagelsche bladen wordteen polemiek gevoerd over de legerleiding en de noodzakelijkheid betoogd, dat eenheid van kommacdo most bestaan. Ook in Frankrp wordt dit gevoeld. Be oud minister van oorlog, Painlevé, liet-zich in gelijken geest daarover uit. Het zal niet gemakkelijk zijn tot overeenstemming in deze teerLaan- gelegenheid te komen. Eet gaat er om, cf een Franschen dan wel een Eagelachen generaal het opperbevel zal hebben. Volgons; oen draadloos bericht wordt met de Paaachdagcr'. te Vorsatlles een buitengewone vergadering van dén oerloogsr&ad der bondgensoton gehou den, waaraan de opperbevelhebbers der bondgenooten deelnemen. De kwestie zal daar zonder twijfel onder de oogen worden gezien, Onrust t* Parijs T Geheel in strijd met de berichten, die ons tot dus?er over do stemming te Parijs oader oogen gekomen zjjo en waarvan wij melding hebben gemaakt, wordt het volgende uil Bern aan het „Berl. Tagebl." gemeld: Volgens berichten van particuliere zijde, die ondanks de zeor strenge afsluiting van de grens over Laus&nns de bladen te Bern gekomen zijn, is er te Parijs een paniek uitgebroken, die aan de ergste dagen van het jaar 1914 herinnert. Hst dagslljkache bombardement is schrikwekkend. De straten zijn uitgestorven, de winkels en eethuizen gesloten. Be onrust in de stad wordt door de metdrakonische strengheid werkende censuur ver hoogd. Taliooie vluchtelingen uit het noorden vullen de stad. Da bewoners van Parijs verlaten zelf in massa's da stad. Be eppositie tegen Clemenceau wordt steeds sterker. Duitschs watervliegtuig*!) verongelukt. San Buitsch watervliegtuig la Donderdagochtend voor den Nieuwen Waterweg ouklaar geraakt, omge slagen en gezonken. Een man van het vliegtuig is aan boord van een logger opgenomen en later door een stoomloodaboot te Hoek van Holland geland. Be andere inzittende ia ver moedelijk verdronken. Een tweede Buitsch watervliegtuig, dat de bemanning van het andere vliegtuig eerat wilde redden, is even eens onklaar geraakt en door de bemanning in brand gestoken. Bj twee inzittenden zijn door een Nederlandsche torpedoboot te Hoek van Holland aangebracht. Volgens een later bericht is een der vliegtuigen door destoomloodsboot op sleeptouw genomen -on aan land gebracht. pchap is opgedragen aan da heeren W. Strolnk en P. Visser te Alkmaar, terwijl tot cornrnissarittsen zijn be noemd de heeren J.J.Th. Biydenateio, Directeur der Twentache Bank te Amsterdam, A. E. Meyar, Onder- Directeur der Twentscbe Bank te Amsterdam en D. A. WJsaelink to Alkmaar. Be hesr B. A. Wisselink zal fun goeren als gedelegeerdcommissaris en zich belasten roet hot algemeen toezicht op hst beheer der vennoot schap, terwijl voor hei; kantoor den Halder do h&eren C. de Boer Jr. en O. de Ven te den Helder als adviseurs zullen optreden. Be defi aitieve overgang van de beid# bedrijven in de nieuwe vennoot schap zal plaats hebben, zoodra de Koninklijke goedkeur: Dg op de sta tuten zal zijn verkregen. Da „Hsrtofl Hendrik". Na te Bergen voorloopige herstel lingen te hebben ondergaan, heeft Hr. Ms. .Hertog Hendrik", bsgeleid door de sleepbooten .Witte Zee" .Tnames", op eigsn kracht de reis naar Nisuwediep volbracht. Vrijdag morgen kwam het schip behouden alhier binnen, en werd het onmid dellijk naar de weif overgebracht om ia het dok te wordsn opgenamtn. (Jp het eerste gszicht leek de schade aan dek niet zoo groot, doch bij nadere beschouwing bleken alle davids, de een meor, de ander minder; verbogen te zijo. Ia de eenige overgebleven sloep, behalve een kleine roeiboot, was een groot gat geslagen. Be grootste schade echter was aan de stuurinrichting toegebracht. Tot goed begrip diene het volgende: Be zich in bet achterschip bevindende stuurmachine doet e6U vertikaal staande as, waarop oen kamrad is bevestigd, draaien. Be tanden van dit kamwiel grijpen in de tanden van een quadrant, hetwelk aan een juk is bevestigd. Boer middel van trekatangen wordt deze beweging ovefgebracht op een juk, dat aange bracht is op de as waarom het roer draait, Be vertikale as met kaqjwial koning wordt door een giet- stuk in zijn stand gehouöpn. Bit gietstuk nu is plotseling ge scheurd, waardoor de as uit haar stand geraakte en de taudon van het kamwiel niet meer in die van het quadrant grepBn. Hierdoor werd het roer vrij in zijn bewegingen. Boze bewegingen werden doer de boven genoemde trekstangeu overgebracht op het quadrant, hetwelk hierdoor de wanden van de stuurkamer beukte, zoo erg, dat men vieesde dat het hierin een gat zou slaan. Met staaldraad trachtte men daarop het quadrant vast terzetten, doch deze knapten af als draad, ©oor aan weerszijden kolenzakken op te stape- werd de ruimte, waarin het quadrant zich kon bewegen, steeds kleiner, zoodat men het ten slotte kon vastzetten. Ia dien tijd waren ook de trekatangen geheel krom PLAATSELIJK NIEUWS Da Haléariaha Bank. Ia de buitengewone algemeonc vergadering van bovsngenosmde in stelling, gehouden op 20 Maart j.1. werd besloten het bedrijf der Bank te vereenigen met do zaken van de Firma B. A. Wisseliuk te Alkmaar. Beide bedrijven zullen in den vorm eeber nieuwe Naamlooza Vennoot schap worden voortgezet. De nieuwe Bank zal den naam dragen De Bapk vanWtsseÜDk.ZIj zal kantoren hebben te Alkmaar en den Helder en haren arbeid aanvangen mot een maat schappelijk kapitaal groot éónmlllioen gulden, waarvan de helft ie geplaatst en volgestort, benevens een reserve fonds groot f76 000.-. Do directie der nieuwe vennoot- Dat hot roer tegen de buitenwand van het schip zou zijn geslagen zooals in de brief van hat Hdbl. wordt gozegd - is onjuist. Men kon ous terbevoegder piaatae nog geen inlichtingen versph&ffen, of de bemanning de reparatie van bet scbip zal afwachten, dan wel met een anderen bodem do reis op nieuw zal aanvaarden Hr. Ms. „Estland". Naar wij vernemen wordt Hs. M«. .Zeeland" in het begin der volgende week alhier binnon verwacht. Schipbreukelingen. Dc sleepboot .Thamea" heeft uit B<rg6n hier Vrijdagmiddag aange bracht schipbreukelingen van het indertijd getorpedeerde Belgische reliefichip .Camelia". Onder dezen waren enkelen, die hun beensn ver loren en psr rijtuig werden vervoord. Zjj hebben in bö'el Bellovue koffi* gedronken en zijn psr trein van 412 van bisr vertrokken. Donderdag j.1. slaagde te Am sterdam voor sloji (diploma A)onze plaatsgenoot J. J. Blom. - Bij het toelatingsexamen voor de eerste klasse der R. K. Kweek school te Bergsn (N. 2.) slaagde o.rn. Netly Dito, leerlinge der Zusterschool alhier. Programma van het 11e tevens laatste Winter- conceit op DJnadag 2 April in de Con certzaal Casino. Aanv. 8 uur precies,. ,Marcho Herolqi»"SUnt-Bafins. 2- Ouverture „Phkdre"Haeaeuet. Fentïieie de 1'op. „TieS wd" d'Xlbert. Ouverture „Earyantfce" We' a. Beminlscem j b. Improvliatlon Harebrc S. Dramatlecke suite „Toidens- kjold"Balvon Nos. 2 en 5 op verzoek. Marlna HuisvlIJttontaanstalilng. Voor den ingang vau .Tivoli" woal do vaderlandsche driakieur, en verdrongen zich, Donderdagmiddag omstreeks half drie, velen, ten einde zoo mogelijk toegang ie kragen tot hst inwendige. Bat Inwendige zag er aanlokkelijk genoeg uit. Be groote ruimte van de zaal en de daarnaast gelegen koffiekamer was geheel in beslag genomen door de tentoonstelling van huisvlijt, welke do Marine hier ingericht had, en eene afdeeling voor da landmacht, die ex aan verbonden was. Smaakvol zag alles or uit, met groen en palmen waren de verschillende stauds ver sierd, en op het podium trooDds de heer Tor Hall met de zijnen en hield er door menig lustig w[j»je do stem ming in. Te half drie nam de kapitein ter zee, de heer W. H. C. Hoog, voor zitter van de Rogelings commissie, het woord en sprak de openingsrede. Nadat de muziek het Wilhelmus Bad doen hooren, heette spr. de asnwe zigen die in grooten getaio waren gekomen wslkom, in het bijzonder den Admiraal, bet Bageljjkscb bestuur der gemeente, de regolii-gs commissie van zoo- on landmacht, de verschil lende militaire en burger autoriteiten, en vertogenwoerdigors van bonden, corporaties en vcreenigingen, den hoofdleider der huisvlijt, den heer Tuin, kortom allen, die tot hot wof slagen der tentoonstelling hadden medegewerkt en die tbans vau hunne belangstelling blijk gaven, alsmede da pors. Spr. g3f hiorna een over zicht van hot ontstaan en de ont- wikksling der huisvlijt in vroeger tijd èn thans, aan boord van schepen, ia kazernes enz. ©a huis vlijt waariu eene opvoedende kracht ligt wordt ook van regeeriDgBwege in hooge mate gesteund. Dat ook onzs tegenwoordige Minister van Marine, Rambonnet, de huisvlijt bij de Matiue een warm hart toedraagt, moge hieruit blijken dat Z.E. elk jaar esc belangrijk bedrag voor dat doel op de begrootlng uittrekt. Ook by den ombouw van devro9- gore mariniorskazerne in de tegen woordige marinekazerne is met de ontwikkeling dor huisvlijt rekening gehouden door kamers en ruimten daarvoor to bestemmen. Op deze wijze is een fundament gelogd en is de huisvlijt een stevig gebouw ge worden. Miar een groot deel van die ontwikkeling der huisvlijt iBook te danken aan den hoofdleider, den heer Tuin. Dat de huisvlijt vlijtig beoefend wordt, moge hieruit blijken, dat zo op 120 schepen ea inrichtingen met ruim 8000 personen beoefend wordt, en dat van ruim 400 personen, ver deeld over 60 inrichtingen en schepen, over de 600 inzendingen zijn inga komen. Spr. rest nog zijn dank uit te spreken aan H. M, de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder, Z. K. E. den Prins der Neierlanden, den Oppor- bovelhebber,Z,E.vice-admiraalNaudin ten Cate, het Gemeentebestuur van Helder, de Marine aportvereaniging, den Volksbond, de Vsreeniging .Onze Vloot", enz., voor het beschikbaar stellen van medailles voor deze schit terend geslaagde tentoonstelling. Na nog aan ieder, die daartoe zyne medewerking verleende, dan dank voor het welslagen te hebben betuigd, verzocht spr. den Admiraal de ten toonstelling te willen openen. Nadat Z.E. ook zjjn dank betuigd abefc aan den kapitein ter zee Hoog voor het gesprokene, en aan allen, die tot het welslagen dar huisvlijt- tentoonstelling be'oben bijgedragen, verklaart Z.E. ze voor geopend. Na afloop van deze plechtigheid, die behalve door den Vice-Admiraal, ook werd bijgewoond door den Burgemeester, verschillende wet houders, alsmede den gemeente secretaris en tal van andere Jbur gerlijke on militaire autoriteiten, worden de verschillende stands be zichtigd. Wij kregen den indruk, dat de tentoonstelling uitgebreider is dan de vroegere van dezen aard. Doordat men de voorwerpen vroeger in verschillende lokalen der Ambachts school moest onderbrengen, bad men biet zoo'n goed overzicht over het tentoongestelde; thans ia dat, in jTtvoli", beter. E'" i» wed.;r veel be langrijks te j.ien; de houtanede, de z g. kerbcchnitfc, domineert als altijd; ook op verschillende andere wijzon vindt men er specimina van hout bewerking. Eigenaardig is wel, dat de voorwerpen met zeor veel zorg en uiterst minutieus zijn bewerkt, doch dat goede smaak absoluut vreemd is aan vele. Jamuier is het, dat de leiders niet tevens dsn zin voor smaak, hebben aangekweekt. Men ziet er nu werkelijk verdienstelijke dingen, dio toch door hun vaal te drukk9 ornamenteeriDg, of door an dere smakeloosheden onbruikbaar zijn. Eigenaardig is een miniatuur mijn, geheel van kopor vervaardigd, met alle onderde8len zorgvuldig eibiJ. Beze trekt ook nog al de aandacht. Er is een boot, die In het water voortbe wegen kan, «en zeilschip, een vol ledig uitgeruste aloep, esn automati sche spaarpot, w&anu'op een geheim zinnige wijze het geld verdwijnt. Als het publiek deze spaarpot probaert, en zoo is niemand of bij waagt er een cent aan gaat het laadj* dichr, weg ia uw cent. Men zegt, dat ds eigenaar deze spaarpot verkocht hc&ft, doch nu, gezieu de rGcette, die dit ding al in korteü tjjd maakte, ipijt hééft ald haren op zijn hoofd, ea den kooper te lijf wil, die van een lediging niets wotea wil. Maar in hoever dit juist is weten w{j niet. Er ia ook een automatisch lucifers doosje: men heeft het maar even op to lichten, en de lucifer komt voor den dag. Men heeft zich ook nog al gswr-agó aan schilder- en teekonwerk. Over 't algvmeeu is dat in de afdoaling landmacht beter dan in -de afdec-ling Ma: me. Zelfs vindt men daar, dn de rookzaal geëxposeerd, zeer verdienste lijke aquarellen en etsen, die aan eiken wand eon sieraad zflu. M?n v.ndt daar ook een verdienstelijk® eleotri sc'ne inrichting, die een treintje in beweging brengt, enz. Wfl kunnen onmogelijk allca opnoe men, en weten maar al te goed, dat wij nog veel verdiooatelijk werk heb ben overgeslagen, dat ook on'ns ver melding waard was. B» inzenders ver ge vee het ons, zij bedenken, dat wij slechts hier on daar eon greep mochten doen om aan te tooneu, dat de tentoonstelling alleszins een bezoek waard is. Zooals wij zeiden, luisterde dezen middag muziek der marinekapel de tentoonstelling op. Behalve dea Vrij dags, is er op beide Paasch lagen en Zaterdags eveneens muziek. De ten- tconstelmg is op dio dagen geopend van half twee tot. 6 en van 7 tot 10 uur. Be entréa is 10 cent, alleen Zaterdagmiddag 26 cont. Do prijs uitdeel-eg zal plaats hebben Zat er middag 8 uur. Hedenmiddag te drie uur be6ftde prijsuitreiking plaats. Bekroond zijn de volgende inzenders: Afdeeliog Houtarbeid. 120a J. H. Coolbaas, med. H. M. Kon. -f f 10.-; 46 J. t;r Bruggen, med. Volksb. 4- f*7.60; 78b T. Korving, med. Opporbb7. -+• f 7 50; 124 J. G. Schare],"med. afd. O. en O. f 7 6088 K. Bloamen- daal, med. Volksb. f 5 44 D. PJulragraaff, med. Min. v. Mar. 4- f 7 50 203 J. van der Vliet, med. Tent. at. coin. f 6.— 297 J. J. Boerendans, med. Vice-Adm. -f f5.— 411 M. Wolters, m«d. afd. O. en 0. -f f 5 84 P. Klinkenberg, med. Tent. comm. -f" 177b W. Brouwer, esrv. verm. 4- f 2 60; 406 E. van Dintel, eerv. verm. 4~ f 2.B0; 62 A. van der Meer, eerv. verm. 4~ f 2 60265 H. J. Schook, eerv, verm. -j- f 2 50 397 J. Piukaard, ee. v. verm. 4-f2 50;417a G. Huisman, eerv. V6rm. 4- f 2 60 896 M. M. Kemp, eerv. verm. -}- f 2 50; 432 A. Saoek, eerv. verm.-f- f260; 338 0. H. Ladtgos, eerv. verm. 4- f 2 50; L. L. Heere, eerv. verm. 4- f2 60. Afd.Hontarbaidinlegwerk: 837 M. Versluya, med. Vlce Adm. -j- f 10.- 190 P. -Roowmacboon, med. Gsm. Heldor t 7.60421 J. Man nissen, med. Prins Hendr. 4- f6.-; 74 a F. Ardonne, eerv. vorm. -f- f 2 50; 290 Y. Reidsma, eerv. verm. f 2.50; 48 J. ter Bruggen, eerv. verm. -f- f 2.50. Afd. Houtarb. SaUwerk63 W. Baptisten, med. Sportver. Zsemacbt -}-if 10.—49e J. T. Klauasen, med. Pr. Hendr. -f f 7.50; 72a J. Grouwstra, med. Volksbond -f f 5.-., 192* M. A. Doma, med. Vice-Adm. -f- f5,— Afd. Metaalarb. 420 W. J. Kroeger, med. Onze Vloot -+- f10.-., 895 X. A. H3rtogh, m«d. H. M. Kon. Moedor -f f7.50, 211c T. P. H. Piekker, med. Min. v. Mar, 4- f5.—, 232 M. J. Hofman, eerv. vorm. -f f2 50. Afd. Textielarbeid89 H. PJomp, med. Tent. comm. 4- f 5.-., 7 J. J.BJjker, eerv. verm. -f- f2.60. Afd. Schilder werk: 182 K. A. Jorlsnen, eerv. verm. -f f2 50, 860 W. K. H. Siege laar, eerv. verm. f250, S9Sb P. Volrner, med. Mfh. v»Matine -f- f5.—., 893a P. Volmer, eerv. verm. 4-f2.60, 381b H. Ciewitseerv. verm. -f- f2 50 Af-J. Cartonarb. en diversen L. J. J. Duzeo med.Tent.comm.-ff5.—., F. Ardonne, eerv. vorm. -f f2.50, A. Snoep eerv. verin, -f f2.60, D. Wendol eerv. verm. -f f2.60, Au- guityn eerv. verm. -f f2.50. Afd. Beginners: eerv. verm. -f f2 80, D. Hoogendoom, J. Ruiter, M. Marsoiea, G. Post, P. Roosenschoon, C. Bakker, D. Gaukema. Geheel-Onthouding. Blijkens de advertentie in dit numratr wordt oene openbare ver gadering aangekondigd vsn de Nationale Vereeniging tot Afechaffiog van alcoholhoudende Dranken, in samenwerking met ce militaire g«- heel-onthoudsrsclub. Op Dinsdag 2 April zal in het Atg. Militair Tehuis yoor Militairen, Spoorstraat, eene lezing worden gehouden door den heer Duinker van Zaandam, met het onderwerp: „Door onthouding ver- eenigd", terwijl tevens zal worden opgevoerd oen tooneelst.ukji in ésn bedrijf, „de Werkstaking". De af ieeling vau de Nat.Vereeniging heefc evenals zooveel andere vereent gingen, den druk der tijden ondergaan, zoodat van eenige werkzaamheid naar buiten de laatste maanden niet veel is gekomen. Bes te meer zal d-:ze hernieuwde actie ben, die sym pathiek staan tegenover den drank- strijd, verheugen. Wy verwachten dan ook een stevig gevulde zaal, te meer, daar de toegang geheel koste loos is, „Blank sn Bruin" door „Oio Bhesollen van dsn Spals". Donderdag 4 April wordt in Casino een wederopvoering gegeven van het veel besproken Indisch looneolspel Blank en Bruin", van Maresco M i rlslni, welk stuk hier reeds eenmaal met zeer veel succes ten tooneele is gebracht. Ba opvoering geschiedt thans door Die Gheselleu van den Spele" waarbij oa. optreden: Mevrouw "Banbach, Gu»ta van Gelder, Cor Hcrmuu, Jan Boezer, terwijl de rol van de S-nj j- kapitein Karei Molen door de schrijver Maresco M.wisini zelf wordt vervuld. Eigen decor cn reqnlsieten worden medegebracht. Bat het een zeer mooie voorstelling beloofd, ge tuigen de h:erondor volgende schit terende persbeoordpelingeu der groote bladen „Nieuws van den Dag", (Van den bekenden tooneeicrlttcua J. H. Ros- *iog). Om het felle is Bolie Hansbij Blank en Bruin ten schaduw öd Jan Fabricius als Indokampiosn tegenover Mareeco Mariaini oen klsice jongen. Hot «pbl van den auteur en zyn krachtig zeggen wekken verbazing. Algemeen Handelsblad". Fabricius heeft in. den heer Maresco Martelni z\jn mann6tj) gevonden. Het werk geeft den indruk absoluut eerlijk to zijnen werd door oen talrijk publiek met belangstelling aangehoord. „De Telegraaf'. Tot in het orkest zaten de belangstellenden. De decors waren bijzonder geslaagd en het maan landschap ontlokte applaus by open doek. Het publiek klapte zeef harte lijk by de bloemenovatie. ODgeveor 50CO gulden vertegenwoor digende, gastolen. Eéa drijfriem werd teruggevonden op de houtwerf van de flrma Middel hoven. Een dronken beminning. Gisternacht is <0 bemanning van den logger De Noord VL. 217 van de reoctery De Zeeuw en Van Raalte te IJ muiden aangebracht door den motor- schoener Anna, van Rotterdam naar Gothenburg. De AuDa heeft den logger overstoomd. De opvarenden konden op den schoener ovorsprlngen. De schuld van de aanvaring ligt aan de bemanning van de Anna, die niet in staat was het achip te be sturen. Alle opvarenden van den schoener waren onder den invloed van sterken drank, de kapitein wol bet ergst. Se «choener liep kort na de aanvaring aan den grond en de schipper van den Jogger W. Pronk vond het toen maar geraden het stuur op dön schoe aer over te nemen. Door snel het roer te wenden, wist hij den schoener weder op zee te krijgen en het vaar tuig daarop te IJmuiden binnen te brengen. SPORT. Voetbal. Programma wor den len Paaschiag. Heldarsche Competitie. 9 30 uur: SH.B.S.II-Victoria. 11 uur: H,B»C III-H.F.C.II. 3e Paaechdag. Heldarsche Competitie. 9.30 uur: H.F.C. III-Neptunus. Bultan da Competitie. 11 uur: H.F.C.IU-Bellona. 2.30 uur: H.F.C. l-AJex (A.) II. Zooals men ziet wordsn boven staande wedstrijden met de Feest dagen gespsBld. Voor den eersten Paaschdag had hot Bestuur fan H.F.C. zich in verbinding gesteld met den Haarlemschen 2e klasser E.B.O., tot het spelen van een vriendschappe- Itjken wedstifld. Aanvankelijk werd gedacht, dat de zaak in orde was, doch op het allerlaatste moment kwam van den secretaris van E.D.O., den heer Fr. Pigge, bericht, dat hg onmogelijk kon komen, aangezien hfl er niot in slagen kon, ztjn club be boorlyk to doen vertegenwoordigen. Hy heeft echter toegezegd in de maand April naar hier te komen met een zeer sterk olftal. Dat hebben we dus- nog in 't vet. Bit was dus voor H.F.C. een tegen slag, aangezien het reeds te laat was, om alsnog een andere club te schrijven, naar hier to komen. Voor de lief hebbers kan dus de le Paaschdag als «cn verloren dag beschouwd worden. Ze kunnen echt-er hun schade in halen, door den volgenden dag eens een kykjs b(j d6 H.F.C. te nemen. Het fl.F.C. bestuur Is er namelijk In ge slaagd het tweede elftal van het Amaterdamscbe Aj»x teengageeren. Ajax II ja n.1. ongeslagen kampioen d&i reserve 2e kl. (evenals het vorig seizoen), on promoveert daardoor naar de reserve le klasse. Dat elftal heeft daardoor bewezen, lang niet tot de zwaksten te behooron. We zullen dus Maandag in de gelegenheid gesteld wordcD, de capaciteiten der Ameter- damacho rood witten te bewonderen en we hopen dat een zeer talrijk publiek getuigo vau deze ontmoeting mag z!Ju. We geven u de verzekering, werkelijk een mooie en spannende party te zien, want ook H.F.C. komt met een fl nk team voor den dag, en wat we reed» de tweo vorige Zondagen van onze roodwltten hebben gezien, stemt ons tot volio gerustheid. H.F.C. heeit 'in deze wedstrijden laten zien, dat zs tot veel goeds in staat is, aiade w i 1 er maar is. Alleen Van der Poll is verhinderd mede te spelen, zijn plaats wordt ingenomen door Buïjl. ©8 heer MVJ. Koolhaas, secretaris der elftal commissie van Ajax, zond ons de volgecds elftal-opstelling, waar mede tegen H.F.C. gespeeld zal wor den; Hierbij tevens het elftal van H.F.C.: Ajax II: C. Andrlss*» P. J. Pt las A. U. M. Bussbsch A.J.Un Horkei A. J. do Krol]ff J. Gaosssn J.J, Grootra«ü«r J.W. Lucas H. A.Ö.Z.Koojé BINNENLANO. Dê „Heordijk" ia „Ylfdum" In bialag genomen. Nog is bericht ontvangen, dat de NedSriandsche schepen „Noordijk" en „Yildum", die te Halifax lagvn met ladingen salpeter, eveneens gsrequi- reerd zijn. Terug naar Nederland. De directie van da Koninklijke Stoomboot Maatschappij en van den Konioklyken WesMndischen Mail diens', heeft gisteren telegrafiich be richt uit New-York ontvangen, dat do gezagvosrdera en bemanumg der volgende in Amerika in beolag ge nomtn stoomschepen pe: s a. ,N;euw Amsterdam" Baar Nederland zullen vertrekken: „Adonis", „Bacchus' „Herculoa", „Marcuriua", „Neptunua". „Poteidon", „Triton", „Vesta", „Ntcke- rie", „PriLSder Nederlanden", „Pjins Fredtrlk Hendrik", „Prins Willem I". (Zooals fevkund is de „N. Amster dam" sinds eenige dagen al onder weg.) (Red. Hbl.) Hst vartrak vaa da „Nlsuw-Amitardam". Blijkens tclegraf.'sch bericht van"den Nedvrland8chec gozantte Washington is de „Nieuw-Ameterdam" vs.trokken met 1857 passagiers, waaronder 68 kapitelen, 534 stuurlieden eu macht- niaten en 1047 loden vbd de beman ningen van door Amerika gercq-ii- reerde Nederlandsche schepou. Voorts bevat hst scbip alleen de lading rijst, overgeladen uit „Samarlnda". Diefstal vaa drljfrlamaa. Te Zaandam zijn gisternacht door mldiel van braak uit de houtzagerij „Da Morgenster" van ds flrma Ver wey te Amsterdam alle drijfriemen - 20 in getal - en een waarde van lijk figuur te slaan en om haar aan hangen te laten zien, hoe er tegen een sterkere tegenstander evengoed best party gegeven kan worden, want voor het publiek is het toch om hoofd zaak om mooi spel te doen, niet altijd wie er winnen zal. Hst is geen competitie. Do wedstrijd vangt precies half drie aan. Allen dus op naar den Bolweg Hup H.F.C. I Bat het uit duizendeu kelen weerklinken 1 Een Heldarsche eompetitie. Op initiatief van S.H.B.S. is er oen plaatselijke competitie georgani seerd, waarin de eerste elftallen van „Helder", Z.V.S. en S.H.B.S. zullen uitkomen. De vereeniging „Helders Belang" loofde voor no. 1 dezer competitie een medaille uit, die aan het winnend elftal zal worden uitgeieikfc na den elndwedstrUd. De geheel e competitie bestaat dus uit zes wedstrijden, die alie op het terrein aan den Bolwog gespeeld zullen worden. Thans kunnen do Heldersche voetballiefhebbers genie ten van zes elkaar opvolgende plaat selijke ontmoetingen. We veronderstellen dan óók, dat vele sportliefhebbers de competitie met spanning zuilen volgen, waar het hier ais 't ware gaat om het kampioenschap van den Helder. De eerste wedstrfld wordt gespeeld op 7 April a.s. De loting had het volgend resultaat: 7 April Z.V.S.-Helder 14 Helder—S.H.B.S. 21 S.H.B.S.—Z.V.S. 28 Helder-Z.V.S. 5 Mei S.H.B.S.-Helder 12 Z.V.S.—S.H.B.S. Or er de aparte wedstrijden volgen nog wel bijzonderheden. Hr.Ms. torpedoboot „G11" is heden morgen waarschijnlijk op een mijn geloopea, ter hojgte van Vlieland. Het achterschip is afgeslagen. Po gingen wordsn aangewend om het voorschip, hetwelk nog drijvende is, te bergen. De machinist der Reserve P. B. du Hen wordt vermist. De overige opvarenden zyn behou den en hebben geen letsel bekomen. Nadere bijzonderheden ontbreken. De sleepboot „Simson", het ber- gingsvaartulg en Hr. Ms. torpedoboot „Z 7" vertrekken ter adslstentfe. Parys, 80 Maart. Gedurende do avondmis van Goeden Vrydag viel een Duitsche granaat van een ver dragend kanon op een kerk te Parys. 75 personen werden gedood, 90 ge wond, waaronder een groot aantal vrouwen en kinderen. Totdedooden behoort de Zwitsersche legatieraad Streyiing. Dezelfde kerk werd reeds Zondag tydens de hoogmis getroffen. Toen W6rd een aantal paraonen gewond. Poincaré, Clemenceau en de aarts- bisschop Ametts begaven zich naar do plaats des onheil». Londen, 80 Maart. De „Moralng Post" bevestigt het bericht, dat ge neraal Foch benoemd is tot opper bevelhebber vsn de Fransch- Engel- sobe legers van het Woatelijk front gedurende de tegenwoordige operaties. Beriyn, 80 Maart. (Off.) De vijand werd tusschen de Somme en de Avre uit gedeelten der voorste stellingen geworpen. Beaucourt en Mezibrca werden ge nomen. J. H. ds Vos A. J. MMMSD. HoUsi Groot Scklsr Bchosn Ms|sr Kikkert Bak Amsifoort Buljl T. Arnhem Kwast H.F.C. I. Wat het H.F.C.-elftal aangaat, ziet het sr zoo aardig uit. Be beide Vtc- torlo-epelera, Mayer (rechtsbuiten) en Groot kennen bet al aardig. Alleen moet eerstgenoemde vlugger voor zetten. De vlugge linksbuiten ia meest al te vlug - dat ia ook weer niet goei - waardoor hy meestal buiten spel staat en daardoor, zooals ver leden Zondag, vele goed opgezette aanvallen bedierf. W<a verwachtten dat hy het Maandag beter doet, een beetj» naar je nevenspelers kyken kan geen kwaad. De middeullnie is - als oudtyds - in orde. Amssfoort voldoet daar uitstekend en ia werke lyk een aanwinst. Bak gauwer den bal aangevenhet gaat nu niet tegen Mobilla, dat men or een beetje mee spelen kern. De Amsterdammer* zullen wel wat anders laten zien. De backs zullen - hopen we zich zoo goed mogelijk van hun taak kwyten. Het la nu oppassenook voor vriend Kwast, die zich nu wol zal bebosden niet meer zoo veelvuldig en soms geheel ocnoodig, uit te loopen, zeoals tegen het elftal der Militairen. By Ajsx treffen we eenige oude bekenden aan, b.v. de veteraan Groot moijnr. die we hier vroeger ook al eens gezien hebbou, maar dan als reebtsbuiten. Deze kan het nog best. Verders Ten Herekei, oud lid van H.F.C., Bussbach en Gooseeo. Lucas, do mldvoor is een handige speler, die zeer goed den weg uaar het doel weotBak zal terdege op hem moeten letton. Na dit overzicht eindigen we met den wenacb, dat cea groote schare bezoekers Maandagmiddag het H.F.C terrein zal overstroomen om getuige te zyu van den wedstrijd tu&achen AJ rx en H.F.C. Aj*x haar best doende, om haar reputatie als pas gepromo veerd kampioen te handhaven, het H.F.C. elftal om «en zoo goed moge- UIT DEM OMTREK. Kes|rss. Donderdagavond vergaderde de Holl. Mtf. van Landbouw afd. Helder, tea huize van Gebr. Marees aan de Blauwe Keet. Aanwezig 19 leden. Door den vice voorzitter A. Grinwerd de vergadering geopend, waarna de notulen werden voorgelezen en goed gekeurd. Hierna werd medegedeeld, dat de ontvangsten over hst ufge- loopen boekjaar bedroegen f 521.44, de uitgaven l 424 38}, alzoo een batig saldo van f 97.05}. Verschtllendo ingekomen stukken werden hierna behandeld, waaronder een schrijven van het hoofdbestuur dat de jaar boekjes in 't vervolg .niet meer voor niets kan worden zegevende koston zullen bedragen f0 75 per boekje. Hierna werd besloten dat er kaarten rond zullen worden gestuurd waarop ieder kau berichten, of men het wil ontvangen, of niet. Door de sscretaria werd nog medegedeeld, dat er in het afgeloopen jaar 5 bestuursvergade ringen^ 8 algemeen* vergaderingon waren gehouden. Hierna volgde bestuuraverkieziog; gekozen werd don heer J.J. Ver faille, in de vacature, ontstaan door vertrek van den heer Terra, en herkozen den heer P. Knip. Door deff voorzitter wordt nog het esn en ander medegedeeld, omtrent de veetelling, waarop Th. Terra aan dringt op vlugge uitbetaling van het op te vorderen yob; J. J. Verfallle wil dat er met het opsturen deriysteen brief meegaat, dat het H.B. er op aan wil dringen dat de koeien die de wei Ingaan, naar de klasse worden uitbe taald, waarin ze hoogstwaarschijnlijk zullen groeien. a By de rondvraag vraagt den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1918 | | pagina 5