SCHOENEN. Grijs en geel Linnen Veevoeder- Distributie. Vereen. „TOT STEUN". Tweede-hands EVANGELISCHE SAMENKOMST REKENING-COURANT. DE HELDERSCHE BANK. S. Coltof, Kanaalweg. Advertentiën. Donderdagavond 18 April Algemeens Vergadering „Turnlust" hedenavond 7 uur plaats. Aanbesteding. Een Jongen gevraagd, A. G. O. Handwagens te huur. Bond van Korporaals der K. M. TAVENU-BIOSCOOP FAMILIE-EN KINDERVOORSTELLING I ndianen-Trots. voor Jongenspakjes, 85 cent. FBAENKEL Vh, Tandarts, Geld, veel geld Distributie GL.INOL f Da brief van den Keizer. Weenen, 14 April. Officieel. Sa jongste mededeelingen van Clemen- ccsu veranderen niets aan de waar heid van tot dusver afgelegde offl- ciesle verklaringen van het departe ment van buitenlandsche zaken. Prins Sixtus van Bourbon, wiens den keizer bekend karakter, een valsch beid uitsluit, werd daarvan even wei nig beschuldigd als eenigs andere speciale persoonlijkheid, daar door bet ministerie van buitenlandsche zaken niet kan worden nagegaan, waar de brief vervalscht is. Hiermede wordt aan de zaak een einde gemaakt. Weenen, 14 April. Keizer Karl zond aan den Buitachen keizer het volgende telegram: ,De beschuldi gingen van Clemenceau tegen mij zijn zoo laag dat ik niet voornemens ben, met Frankrijk over die zaak verder te spreken. Het verdere ant woord geven mijn kanonnen in hit westen. In trouwe vriendschap. KABL." Hat ontslag van Czarnln. Weenen, 14 April. 9e minister van buitenlandsche zaken, von Czernln, beeft aan Z. M. Keizer Karl zijn ontslag aangevraagd. Z. M. hesft dit aanvaard en Graaf Czernin, tot aan de benoeming van zijn opvolger met de leiding der zaken belast. Het niat uitvaren van het Engalsch convool. Rotterdam, 15 April. Naar aanlei diDg van het uitvoerverbod van levensmiddelen hebben de douanen- ambtenaren alhier geweigerd de vaar tuigen van bet Engelsche convooi. die op het punt van vertrek stonden, uit te klaren. Be meeste schepen hebben margarine aan boord. In Engelsche kringen vermoedt men, dat dit verbod gaen aanleiding tot verwikkelingen zal geven; alleen zal de uitvoer uit Engeland naar ons land daardoor nog meer dan tot duiver beperkt worden. >e schepen zullen alvorens te vertrekken, de levensmiddelen lossen. UIT DEN OMTREK. Anns Paulowna. Door stemgerechtigden der Ned. Herv. kerk zjjn tot leden van het Kiescollege herkozen de heeren A. Harder, C. Ti»l en L. C Sipman, in de plaats vsn de heeren C. Swöris, P. Nieuwland en K. Kuiper, die heb ben bedankt. Be WelEerw. Heer B. ter Haar, beroepen predikaufc bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, heeft voor dit be roep bedankt. Wisrlngsn. Uitslag der op jj. Zaterdagavond in de concertzaal .Concordia" van den heer Jb. Bruul, gehouden publieke vorkooping van de volgende onroe rende goederen A. Ten verzoeke van de erven G. Half weeg, de erven P. L. Asjes, de er von Antje Posl en den heer 9. W. Driossan. 1. Een Korenmolen met volledig toebehooren, erf enz., staande in de Belt, groot b\jna l1/» snees. Koopers de heeren B. H. Kraan en J. Klein Cz. voor f 1650.—. 2. Een woonhuis met schuurtje, erf en aangelegen tuin, groot ruim 5 snees. Kooper de heer P. Lont Jb.z. q.q. voor f 1725.-. 3. E«n bergplaats met stalling voor vee en paarden en bijgelegen grasland, groot bijna 3 Snees. Kooper de beer Jb. Half weeg Cz. voor f 800.—. Totale opbrengst 4175.-. B. Ten vtrzoeke vsn den hser P. Metselaar Janzooneen woonhuis met boet, erf en tuin in de Belt, groot 295 M'. Kooper de heer P. Metselaar Jacobzoon voor f 2550. 0. Ten verzoeke van den heer G. de Haaneen woon- en winkelbuis met erf te Snerp, groot 293 M*. Op gehouden voor f 2500. WIJ ontvingen ender hst sfdrukken van dit nummer eene telegrafische lest- gavlng om de advertentie latreffaiide da Veevoeder-distributie, die In dit nummer voorkomt, te doen vervallen, aan wslk verzoek wl] tot ons Issdwszsn gssn ge volg maar konden geven. Belanghebbenden moeten dus deze advertentie als nlst geplaatst bssohou- wsn. Vermoedelijk komt blnnonkort oom andere regeling. Adm. „Haldersehe Courant". SPORT. Voetbal. Uitslagen van Zondag 14 April. Heldersohs Competitie. H.F.C.—S.H.B.S. 4-2 Bekercompetitie N.V.B. Eenige uitslagen: Utrecht: Hercules—Z.V.V. 1—2 Ben Bosch: Wilhelmina—R.C.H. 1—4 Maastricht: M.V.V.-1.1.0. 3-2 A'damSpartaan—Wllh. Vooruit 9—1 R'dam: Feijenoord—Avanti (A'dam) 1-2 A damAmstel—H.F.G. (Haarlem) m 2-0 Weeap: Rapiditas—Stormvogels 0-3 A'dam: R.U.C.—Hengelo 1-4 BuasuraAllen Weerbaar-N.O.S. (Amsterdam, 3e klasse) i—i Assen: Achilles—V.VA. 1-4 Zooais uit bovenstaande uitslagen valt af te lelden, zijn de le klassers H.F.C., Hercules, Fejjenoord, Wilhel mina en Achilles gestruikeld tegeu clubs uit lagere klassen. Vooral valt bier op de prestatie vai Z.V.V. en Amstel. Nog dient opgemerkt, dat de kam pioenen der le. 2e en le klasse hierbij ook de afdeelings kampioenen - van dit jaar uitgesloten zijn voor de Bekerwedstrijden. Bit is daarom gedaan, om het wedstrijdprogramma niet onnoodig te verlengeD. Bsarom is het, dat Ajax, A.F.C., W.F.C., Hil versum, e.a. niet van de partij zijn. H.F.C.-S.H. B.S. 4-2. Be roodwitten zijn er in geslaagd, hun etadgenooten verdiend te kloppen. De wedstrijd droeg bijwijlen een meer dan forsch karakter, soms bij het ruwe af. Gelukkig bleef het bij kleine ongevallen, het blessuur dat M&uheim opdeed, is geheel aan eigen onvoor zichtigheid te wijten, ziju onbesuisd optreden speelde hem ditmaal parteQ. B(j H.F.C. bezette Tiesson de spil- plaats en verving Bak meer dan af doende hij was de stuwkracht in de verdediging en vooral in de 2e helft dient zijn spel genoemd te worden, zijn opbrengen was keurig. In de voorhoede debuteerden de gebr. Seld6rbeek, ex Mobilia spelers, die, wanneer zij wat meer aan hun neven- spelers gewend zullen ziju, wel zullen voldoen. Vooral de rechtsbinnen speel de een goede partij. S.H.B.S. bad als linksmidden Fer- werda, voormalig H.F.C.-speler. Be groenwitten hadden het zonder hem ook best afgekund, zijn spel betee- kende niet veel; nonchalant weg trappen, zijn tegenpartij bespringen wanneer de bal reeds lang op een andere plaats was, waren de hoofd kenmerken van zijn werken. Ia de voorhoede was Manheim de gevaar ltjke man en daar hij niet voldoende gedekt werd, had bü veel vrij spel. Biersteker als rechtsbuiten werkte bard en onvermoeid, maar het op brengen ging niet handig en vlug genovg. Daar ontbreekt nog wel wat aan, bovendien maakte Kikkert Jr. het hem geducht lastig. Over den wedstrijd dit: H.F.C. speelds de eerste helft met den harden wind in den rug en was in deze periode geregeld aan het woord, voortdurend zweefde de bal voor het doel van H.B.S., doch door ontactisch werken van het roodwitte binnentrio vooral van Schrier, die zich steeds verkeerd opstelde, koq geen succes verkregen worden, ook al omdat Duinker en vooral N. N. In goede conditie z(jn. Eindelijk ziet de rechtsbinnen kaas met een mooi schot de 1ste goal te maken. Hoe er verder ook door H.F.C. gezwoegd wordt, steeds gaat de bal Daast of over of buitenspel doet de kans teniet. Tiessen probeert het met een ver schot, de bal gaat juist over terwijl Schrier eveu te zacht schiet, waardoor de H.B.S.-doelman, die verre van betrouwbaar was, kan wegwer ken. Rust treedt in met 1—0. Na de pauze neemt H.B.S. het spel in handen, en het eerste kwartier heeft de H.F.C.-verdediging meer dan baar banden vol. Van der Poll is niet erg zeker, zjjn partner daarentegen wel, hij maait er maar lustig op los. Toch kan een doelpunt niet uitblijven. Als Biersteker goed voorzet, vangt de vrijstaande Manhein het leer op en scoort onhoudbaar langs N.N., welke goal bij de H.B.S. aanhangers uitbundige vreugde veroorzaakt. H.F.C. geeft den moed niet op en weet zich eindelijk vrij te maken. Binnen enkele minuten is de stand 3 -1 in het voordeel van H.F.C. door toedoen van Salderbeek en Schrier, maar te danken aan het initiatief van Tiessen, die nu eerst liet zien, waartoe b(j in staat was. Fanatiek wordt sr verder gespeeld, Weinschenk komt in botsing en raakt onklaar, waardoor deze zich niet geheel meer geven kan. Bij een der aanvallen van H.B.S. schiet Manheim tegen de lat; de bal springt terug en de suel toeloopende Biersteker loopt den bal in het net, voordat N.N. er op verdacht is. Schrier ziet tenslotte kans met een houdbaar schot nr. 4 voor zijn ver eeniging te maken, in welken stand geen verandering meer kwam, hoewel er door beide partijen alle moeite voor gedaan werd. Boor deze overwinning staat H.F.C. momentcel no. 1. Be stand is: H.F.C. 2 1 1 0 3 4-2 Z.V.S. 10 10 1 0-0 H.B.S. 1 0 0 1 0 2-4 ■ARINEBKRiCHTEK. Luitenant Ur Ma la U. A. F. H. Dalhnleen over(opla*tat un board van bat voar Tlli- ■Ineen baatandalofimsatschlp roor torpadlatan Hr. Ma. Sehaiploaa. Lultanant tar aaa Sa kl. 6. T. J. Boord» la van Amitardaa» ovargaplaattt naar VlUilogan aan baurd van Er. Ma pantiariahlp Haamakarck. Ba ofllciar vam admlnlatratle le kL D Zaan aa dia dar la kl. H. F. Beakkark van Rnth i|)a la HailavoaMlnla gaplaata* aan boord van bat veor TllMlnjan beatemda lagaaaantscbip voor torpadlatan Hr. Ma. Saberploan. Luitenante tar ree la kl. I. da Boer an A M. E. van Blihoeck itjn overgeplaatst naar Blauwe- diep raap. aan boord van Hr. Ma. lnatrnatlaaablp van Bpagk ea van Hr. Ma. pantMrdekecblp Halland. Bt) bMchlkktng van daa mlnlatar van marine la aan dan lnlteaant tar aaa dar la kl. Jbr. O. van dan Brnndalar, wegana ODgeichlktbeld voor de vardara waarneming van dan militairen dlanet, tan gevolge van lichaamsgebreken, aar vol entalag nlt daa eaedlenet verleend, onder toekenning van paniloen; iljn b(j de Koa marine reearvo bevorderd la. tot lnltenant tar 110 dar la kl., da adal- boriten der la kl W. J. van dar Horst, P. A. J. Printen an T Lnidlnga; la. tot adelborst dar la kl., da buitengewone adalborat J. D. Jlbben De offleiar-macklnlat dar Sa kl. J. B. Kramer, an Hr. Ma. Holland, ia lf AprU 1918 geplaatst b| dan marlnelucbtvaartdlenat op Texel en de Idem F. OuUonard met dien datum overga- ilaatst van Hr. Ma. Scborploan naar Hr. Ma. lolland. Opgave van ovargaplaatata ondaroOclaran dar Mamaabt. Op 17 April 1918: torpadlatmsjoor Q. Bonma van Hr. Ma. Koningin Imma naar Hr. Ms. SchorpioenIdem J. le Oraad van Hr. Ma. Schorpioen naar Hr. Ma. Koalngln Emma; •cblppar D. Zwaan van Bieuweraiula naar Hr. Ma SeborploeaIdem A. Breet van Hr. Ma. Bcborplten naar Nlenwaralula. Op 6 Mei 1918 eergaantkenitabel P. O. Qrandel van batterij Weatkapella naar Hr. Mi. NJoidIdem H H J. Koppijn van Hr. Ma. KJord naar batterO Weit- kapeUe. MARKTBERICHTEN. Pmrmerend, ie AprU 1811. atapels Fabrlekakaaa par 60 K.Ö, f Baarankaaa f 0.- f a- - Middelbare B I 0.- OoudMhe kaaa 66 t 0.- 146 X.Ö. Boter par X.Ö. f IAi k f 0.- 186 Runderen: vette par KW. f 0.- f 8.- Ml melkt an galde f f 86A- 4 Slieren f 0.— f 0.- 19 Paarden f 100,- f T8X- vatte Kalveren par K.S. f 0— 1 901 nuchtere IA par atuk f 16.— f 60.— Pokkalveren par atuk f 0.- t 0.- Blacbtkalveran f 0.- 86 vatte Varken* par K.Ö. f 1.10 Biggen Tanlena 1078 Sabapan - Overhouden - lammere* - Banaan - Kalk tanen par atuk t 68 - f lia- par atuk f 88.— f 62.- I 8.- f 8.- t M- f 82.- I 6.— t 1- r a- f i- r a- i a- t a- r a- - Kipelaren par 100 atuk* 7 14.- f 0.- U00 Bandtlaran 100 f lt— 16.— - KlavltMleren par afnk f 14.- f 0.- - nk Appelen f 4-, i g._ - ld. Paren f 8.- f a- Handelmelke an geldekoelen stagnnchtara kalveren vlagvatta varkana ld.megara var kens ld.; schapen atug. Vette kalveren gaan noteering. Baak tere kalveren regeerlagaprf*. VISSCHEBUBBBICHTMN. Aangebracht ta Nleuwedlep 15 April. Door 46 kordara: 80 tongen, par atuk f 1.76; 160 middeltoDgan, par stuk 7 6.90; 70 kleine tangen, per stuk 7 0.401 tarbot voor 79.— 10 kabeljauwen, per atuk 7 8.- a 7 6 - 10 roggen, per stuk 7 L-;I kisten mlddelstbol, per klit 7 80.- kisten stortschol, per kist 7 21.-870 kisten kleine schol, per kist 77.60; 120 kisten saharren, par kist 7 4 af 6.-. Door trekkers716 tal haring, par tal f MO a f 9.—1 Mlm voor f 48 60. 14 April. Door trakkara680 tal haring, per tal 7 850 a f 10.-. 16 April Door 1 kordtr12 kitten kleine achol, per kist 77.60; 16 mld4eltODgen, per atuk 7 1-— Door trekkers: 60 tal karing,per tal 7 910 a 7 10.76. 16 April v/m. 8 uur. Klats kinnen. Burgerlijke Stand v. Holdar, van 13 t/m. 16 April 1918. BEVALLEN: J. BonteE-Kikkert, z. J. de Bie—Bienaar, z. M. Jole- Beerens, z. H. Jacobsz—Kuiper, z. J. A. Rendorp—Westeroüon van Meeteren, z. A. van der Feer-Bak ker, d. H. M. de Vries—Wallast, z. J. Bauta-de Boeldcr, z. OVERLEBENF. Beon-Bethlehem, 72 j. Den 20«ten April hopen onze geliefds Ouders WIEBREN DE BOER en HILTJE DE BOER - VAN DEN BROEK, hunne 25-jarige Eohtvsreenlglng te herdenken. Namens hun liefhebbende Kinderen en Kleinkinderen, A. VAN ECK. B. VAN ECK - QÜAST. W. QUAST. T. QUAST—BUIJ. W. QUAST. A. W. VAN ECK. Helder, 18 April 1918. Wschtstraat CS. 18B8 1918 Den 19den April hopen mtjn geliefde Kinderen en onze Zuster en Zwager, bun 30 jarigs Eoht vsreenlglng te herdenken. Hunne dankbare Moeder,Broei s, Zusters, Zwagers en verdere Fa milie. Uit alkr naam, Mej. de Wed. D. H. DORTMÜNBT- v. Hoffe. Jouksritraat No. 47, Den Helder. In plaats van kaarten. Verloofd REIN. L VAN SANDWIJK en J. C. DE WIT, jur. cand. Gronineen, 16 April 1918. Tsil. Hseraweg 4a. Kws. Kijk lu 't Jatatr. la. De Heer en Mevrouw VAN DER FEER-Bakker geven kennis van de geboorte van hunne Dochter JOHANNA QESINA. Helder, 15 April 1918. Geboren: HENDRIK, Zoon van H. DE VRIES en H. M. DE VRIES- Wallast. Helder, 18 April 1918. Heden overleed, zacht en kalm, onzo waarde Broeder, Behuwd- broeder en Oom, de Heer WILHELM BERRIT AMONS, Rijks-Ontvanger te Amerongen, io den ouderdom van 53 jaar. Uit alle: naam, L. AMONS. Amerongen, 14 April 1918. Hiermede vervullen wq den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde Echt genoote.Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. FROUTJE BEEN gab. BETHLEHEM, in den ouderdom van 72 jaar. Helder, 18 April 1918. Uit alier naam, J. BEEN, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mevr. ds Wad. D. SIJTSMA- HELLINBA, in den oudsrdom van 66 jaar. Bussum. T. GESTEL-Sijtsma Soerabaja. J. GESTEL. Bussum. WIM GESTEL. Bussum, 11 April 1918, Eenige kennisgeving. Voor de bewijzen van deelnsming, ontvangen by bet overlijden van ocze lieve Moederen Bebuwdmoeder, Mevr. de Wed. T. DE JONBE-VAN HOOLWERFF, betuigen w(j onzen hartflljken dank. G. J. DE JONGE. M. H. DE JONGE-Kwant. Helder, 16 April 1918. 1893 12 April 1918 12 April. Dankbetuiging. Hiermede betuigen wij onzen harte- lljken dsnk aan onze Familie, Vrienden en Bekenden voor de vriendschap eTj erkentelijkheid, ons betoond op 12 April 1918. W. RIPPENS, M. RIPPENS-SMIT. Dankbetuiging. Ondergeteekende gevoelt zich ge drongen, mede namens de Familie, zijnen hsrtslljkan dsnk te betuigen aan allen die deelden in het smartelijk verlies van hunnen lieven Zoon en Broeder ARIE. In 't bijzonder aan zijn Leeraren en mede-Kweekelingen der Evange- li8tenschool te Heemstede, die ons steun en troost gaven in deze moeilijke dagen. - l.U. BE MDNCK. De Directeur vsn hst Lavsntmlddelsn- bedrijf (a HELDER maakt bekend, dat veor kinderen, ouder dan 68n sn jonger dan drie Jaar, kaarten voor •an halve Liter Melk per dag zijn ta varkrljgan aan hst Bureau van hat Bedrijf, KERKGRACHT. Da Vloo-Admlraal, Cdt dar Marine ta WILLEMSOORD atalt bekend, dat er In de week van 21 APRIL t/m. 27 APRIL an in da waek van 28 APRIL t/m. 4 MEI nachtelijke sohletoafeningen zullen worden gehouden In dan Texel- •troom, ter hoogto van da Boach- ton, waarbij goichoton zal worden in da richting van da Lutjeswaard. Ds Vies-Admiraal TEN CATE. de Openbare Vergadering van den Zakbljbelbond 8 uur, In het Gebouw Palmetraat. Verschillende sprekers, zang, vlooi, argel. TOEGANG VRIJ. Toonkunst in Holder's Mannenkoor. WOENSDAB 17 April, 's av. 8 u„ repetitie in da Muziaksehool voor bot orkaat solo- begeleldlng. DONDEROAB 18 April, 's&v. 8 uur, repetitie voor allen, zeng en orkeat, op do bovenzsal van bet Militair Tehula, Spooratralhier. Aller opkomst dringend gewenscht. - Namens d® be sturen van Toonk. nn Hold. Macn?nk. Afd.HELDER. op DONDERDAG 18 APRIL, 's avonds 8 uur, In da Consistorie dar Doopsgezinde Kerk. Gymnastiekvereniging Wegens schoonmaak lokaal DONDERDAG repetitie. Het Bestuur. Da batehlkbaarstelling «an tweede-hands Schoenen In de SOUWZAAL, Karkgracht, heeft Burgsmeaster en Wathouders van Heldor zullen op VRIJDAG 26 APRIL 1618, des namiddags 2 uur, ten Rtadhuize in hst openbaar aanbesteden i Hat houwen «an een Muziek tent in het Spoorplantsoen. B«st?kken met toekeningtn zijn zoo iang tic voorraad strekt, t«gen betaling vau f 1. per at,el verkrijgbaar Ur Gamesnte-Sscrotarie. Aanwijzing op Maandag 22 April a.s., dsu natmdda j» 2 uur, a*n het Bureau van GemeecUworkcn. Be iüRcbrJjvinssbUjêtteu behooien op zegel U wonlen gesteld. Helder, 12 April 1918. In verband met de beschikking ran den Minister van Land bouw, H. en H., zal, Ingaande IS APRIL a.s., voor IEDER ADRES, tor bestrijding dor zege/kosten, 5 cents moeten betaald worden, on geacht of de zending al dan niet franco is. Zonder adres zal NIETS aangenomen of verzonden worden. Stoomb.dlenst „Anna Cornolla", Helder—Amsterdam. Motorbootdianst „Bertba", Heldar—Rotterdam. Mo tor b. dienst, .Catharlna Maria" Helder—Alkmaar—Zaandam. Biedt zich aan een net buiten meisje voor Noodhulp of vast, te gen 1 Mei. Adrea: Paleissteeg 11. Gevraagd oon netMslsjo van 'amorgana half acht tot een uur. Zondags vrij. Adrea: Spuistraat 1. Net Meiijs van elders, P.G., zag zich gaarne geplaatst als Kinder- of Winkeljuffrouw, Intern. Brieven onder No. 488, aan het Bureau van dik blad. Juffrouw bifadt zich aan om van 1 tot 7 's namiddags uit Naaien 1* gaan. tegen 60 ceat pir middag Liefst In gezin waar kinderen ziJe. Adres: Bureau van dit bla-i. Gevraagd: een flinke Waeehvrouw, loon fl.25 mek volle koat. Adres: Loodsgracht 61. WASCHVROUW gsvraagd. AdresJ. E. DE VRIES, Keizer- straat 2b. WERKSTER. Er wordt gevraagd een flinke Werkster (voor Vrijdag»). AdreaCo*p. Winkelvereeniging EIGEN BULP". In h^t Boekhouden wordt onder richt gsvraagd. Brieven met opgauf ondir No.482, aan htt Bureau van d:t blad. Administratieve hulp. Gevraagd om onmiddellijk in dienst te treden, iemand met eeüige admi nistratieve kennis, om behulpzaam te zijn bij do administratie. Brieven met opgaaf van le;f-ijd en verlangd salaris enz. aan adres: Algemeen a Bond Onder officier s, Hoof 1- gracht 57/58. niet beneden 17 jaar. Hoog loon. Adres: H. en N. Melkinrichting. Ga*raagd een SCHOENMAKERSKNECHT, tsvecs te koop een Sohoenmakers-maohlne. Adres: Piet Heicstraat No. 2. Wie stellen zloh beschikbaar om Curcuslexlngen to geven tegen vergoeding van genomen moeite. Opgave van ondsrwarp san ds Saerstarls K. HEEROMA, Kanaalwsg, alhier. Wegudoopen een jonge Dobermann Pincher. Tegen belooning terug te bezorgen Breewaterstraat 28. VERLOREN een Portemonnaie met fis.- erin. De vindor wordt beleefd verzocht zijn adres op tr ges en aan het Bu reau van dit blad. KINDERJUFFROUW biedt zich aan, ook genegen lichto huiselijke bezigöriden ts verrichten. Brie ven onder No. 471, aan het Bureau van dit blad. Een net DAGMEISJE gevrasgd. AdresPxics Hendrikiaan 18, naast .BeJIsvne". Gevraagd een flink Dagmeisje. AdresBoter- en Katsbundel „De Vergulde Koe". Mevrouw DE JONG, Binnenhaven 102, vraagt eea net MEISJE. Zich aan te melden in de avond uren. kunnen geplaatst worden bij hat In aanbauw zljada Landhuis te Koegras (Jullanaderp). Adres: Firma F. H. RIN9ERS ZOON, Alkmaar. INZEEPER. Gevraagd een Jongen cm in to zeopon Zaferdaga van 4-11 uur. Loon fl. Adres: L. MOL, Spoorgracht 41. KOST en INWONING gevraagd door uot jongmecsch, in CbrUt. gizin. Liifet omtr. Koningetr. Brievin onder No. 484, aau hat Burfau van dit blad. 10 gld. ÖELOONING voor dtiiGene, die m. z. k. aan een WONING bilpt, f2.50 niet teboyen gaande. Adres: Kroonstcaat 24. Te huur Studeerkamer, voor 2 of 3 vrienden. Aires: Buroau van dit blad. Gsvraagd voor direct: een SLAAPKAMER, voor 1 hser, liefst in *t centrum der gemeonti. Brieven met prijsopg., ondsr No. 492, aan hek Bureau van dit blad. Adres: JACOBS, Langestraat 10 Gehuwd Militair vraagt Zit-Slaapkamer, li&frtt bij bejaarde monschen. Brieven onder No. 487, aan hst Bureau van dit blad. He«r iburrtr) zoekt tegt-n 1 Mei gemeub. Zit- en Slaapkamer, zoo mogelijk mst peccion. Brieven onder No. 488, aan hst Bureau van dit blad. Te huur gevraagd een flink Hula, (huurprijs f 250 f 1000.) Brioven ouder No. 493, aan het Bureau van dit blad. T« koop gevraagd eea goed onder- houden Kinderwagen on ten Vouw- wagentje. Adres: Spoorgracht 31. Te koop gevraagd een Burgerwoonhuis. Koopprijs f1600,-. Brieven onder No. 489, aan het Bureau van dit bl&d. Te koop gevraagd een goed onder houden Kinderwagen. Adres: Bunau van dit blad. Dekschuiten sn draagbaar Spoor met kipkarren, *L Ms t» huur by aannemer J. DE VRIE9. VRIJDAG a.s. 19 APRIL, 's avonds 8 uur, In do B.venzaal van „IRENE" (Chr. Sa-aaraclliol) HOOGSTRAAT. ONDERWERP: DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS. SPREKER: de Heer G. R. POLMAN, Amsterdam. ALLEN WELKOM. TOEGANG VRIJ. (Goedgokeurd bh Kon. Baalult yan SI November 1914, No. 88). Jaarvergadering In CAFÉ MINNEBOO, Hoofdgracht 80, op DONDERDAG 18 on VRIJDAG 19 APRIL a.o. Agenda: 1. Opening; 2. Bespreking Jaarverslag sn beleid Hoofdbestuur; 3. Be handeling van Ingekomen voorstallen4. Verkiezing Heofdboituur; 5. Rond/taag. De jksrvergadering vangt aan Bonderdagavond 7 uur precies en wordt geschorBt li uur. Vrijdagmorgen 9 uur begint de huishoudelijke zitting. Opening dor openbare zitting weder ts 10 uur en duurt met een pauzr-, tusocbca 12 en 1 uur, tot des namiddags 8 uur. get Hcofdbeaiuu-. MORGEN 2 uur: Zijt gij ONTEVREDEN Komtbijons„OpLevenenDood"ziani En gij zult TEVREDEN zijn. „SEMPERPLORENS", HELDER. KONINGSTRAAT 13. - Telef 141. Mooie keuze in BLOEMTAFELS* moderne kleuren. Wl] openen rekenlng-oourant en ohequerekenlng met koop lieden, winkeliers, landbou wers en particulieren. - Aanbieding *an Bloemkool en Slaplanten. Adres: Ernmaainuit 49. Te koop: een goed ondarhoudeu Amarlkaansch Orgel. Adres: Molenstraat 61. Te koop gevraagd eon goed onder houden 2de hands Kinderwagen. Brioten ooder No. 491, aan het Bureau von dit blad. Te knoo 2 Konijnen, (voedsters) met hokken. Adres :,Lingestra*t Bt. Te koop een Heerenfleta, voor den spotprijs van 23 guldsn. Te bevragen bütf. C. v. DIJK, Oude Belt-temin, Tuindorp Te Ircop: 6 Gaatjoastoelen, Tafel, 2 Stan daards (mahonie), Spiegel8L Schil derijen. Adres: Bureau van dit blad. Te koop aauzebodeu oen groot Burgerwoonhuis. Omtrsk Spoorstraat. Brio zen ouder No. 490, aan hot Bureau vau dit blad. To koop een rek Burgorwoonhule, st&scdo Jan ie 't Veldstraat. Tc bevragenBureau van dit blad. Lothorlnger Dokkonijn bvachikbsar. AdresGaastraat 52. TE KOOP 6 raamkozijnen met halfronde bovendorpel groot 180X1-06 M. en btjbehcorend buitendeurkozijn mst deur on nsutenramen voorzlsn van dubbtl- dlk glas sn naar buiten draaiend. Adrea: Werkplaats, Aannemer J. DE VRIES. Te koop gevraagd een net Salon-ameublement. Brieven onder l®tt. O aan BUIN- KER's Adv. bur. Spoorstraat. Belangrijk bericht. alt AMSTERDAM, hoodin iiiirsn Woinsdig vin 12-4 oor. Spreekuur In DEN HELDER, 6 KROONSTRAAT 6, tsfi*n onderstssnd tarlaf: Pijnlus trakkin vin tind of kilt 11. Konstgibittin f mal 125.-pirhialiibit, Tillingin itomul IL-. Militairen verminderd tarief. Alle tandheelkundige operatlln geheel pijnloos daar bakwaam taadarta. gosft Q. VISSER, Weststraat 24, voor Huisraad ®n Inboedel, -.Ia- mede voor Paardehaar, Wollen Dekens, Lompen «n Metalon, Rommeling en BlUis wat voorkomt. Laat zich aan huls entblsdsn. Het ia noodzakeiyk m^t ZEEP zoo z'iioig mogelijk om te gaan. W(j advisofrrr. daarcioi voor HUISHOUDING, zoowel als »<>or INDUSTRIE te trnnruikón. CLINOL b-.vat uil»' goede hoedanlpheden van ZEEP, het lo»t ook al wat vuil is, direct op (olet voor do waacb). CLINOL bevat eon oplosbaar natuurlek vet, waardoo bet.zeer vette voorwerpen apoedigreinig-. CLINOL doet «we pennen en potten als *pi«?.*.)a glanzen. CLINOL ic-tuigt linoleum, marmer, houtwerk, alle meialer, spiegels, ramen enz. enz. Beproef CLINOL «ena oo het vuilste voorwerp wat U In huls hebt en U zult ver baasd staan! Vraagt hat Uwp Winkeliers I 11 Chem. Fabriek „GIEAH-AU" Amsterdam. Vort. voor dsn Hsldar co omslri aan G. JOH. v.d. LEE, Gro»*ier in Knlon'nlj weren. MOLENSTRAAT 156-158. - Tel. 121. Heden weer ontvangen •an nlauwa «oorraaii Klompen (ook Trippen) voor do bon. L SCHIPRER-BOSMAN, Seh.g.nllli.113.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1918 | | pagina 3