HELDERSCHECOURANT HEERENCOSTUUMS moderne STOFFEN. S. Coltof, Dames- Costuums Mantels Confectie S. COLTOF DB OORLOG. Groote keuze S. Coltof, Hotel „BËTlEVUE". No. 4923 ZATERDAG 20 APRIL 1918 48a JAARGANG Uitgever =C. DE BOER Jr.. H«ld«r. Oplaag 9500 e». Abonnemontoprll»: In d« »t«d 11.-. pr pomt H.28, Buitenland 12.25. Lo»»« e». 3 o«ol. Ad».r1«nll*n per r—.1 10 tH', oorloa»to««"nia'. Op. «n «niirgiis n Maai Ri tijd va* basgwatar (Texel). (Zomertijd). 7- ïsf, Aprli. op: ondir: op: ondir: v.m. n.rj. ZudSa* >1 A. 8.17 m. 1.47 8.81 8 8 U5 t il Maandag Ï3 Dlnsdsi 13 Woannd. 84 <88 DondirA. IS 7 46 Vrtld»z 28 161 2.«Urd«g 87 10.1 4.14 4.4 t.41 8.9 881 8(8 4.19 1.47 S.U 7.30 7.13 <81 646 1.18 8A 81 4 68 1.41 III SIS 141 6J4 4.41 8a? M 9.10 6 44 IN S.19 IN 9 60 DE WEEK. 16 April. H«t ia op het oogenblik, dat ik dazen kurteD, vluchtig en „terugblik" ga wsrpsn op de gebeurtenissen van de rtfgeloopaa week, ruatig ge worden. Na de onlusten van de jongste dagen, dia met verschillende termen zijn aangeduid. Oproer, relletjes, plunderiDg, wat men wil. Be café'a en winkels in onze groote steden zfln geblindeerdhouten schuttingen zijn getimmerd; de ruiten zijn verschanst. Er is groote schado aangericht. Er heeft bloed gevloeid. Er zijn slacht offers, dooden gevallen. Achter de belhamels, kwajongens, rekels, die steeds tot revolutionaire bewegingen het sein gaven, kwamen kerels en wijven uit sloppen on vunzige, gore achterbuurten. En Jan Publiek list zich, in domme nieuwsgierigheid, weer verschalken. Be soc.-democra- tische 3enator Henri Polak heeft bi) de Algemoene Beschouwingen in de Eerste Kamer verzekerd, dat hfl en zijn partijgenooten'part noch deel hebben aan de onlusten, en ieder de miniater van Landbouw voorop gelooft hem op zijn eerlijk, betrouw baar woord. Wat nu?... Bat is de grooto vraag. Een der jongste tijdingen is, dat het Algsmeen Arbeidssecretariaat eone algemoene staking voorbereidt. Om actie te voeren voor eon algomson in beslag nomen der voorradou aan levensmiddelen, slamede het beschik baar «tellen van de militaire voorraden in de Stelling-Amsterdam. Minister Be Jonge heeft - weet men in de Esrate Kamer op Vrijdag j.L ver klaard, dat die voorraden ala „een inhaerent deel van de mobilisatie" zijn ta beschouwen. Maar de minister van Oorlog is tot concessie bereid. „Zelfs met het verminderde brood rantsoen", aldus mr. Be Jonge in de Eerste Kamer op dien 12sn April j.1.— „is het nog niet vait, dat wij den nieuwen oogst, zullen kunnen halen, en in dat geval zou ik het gerecht vaardigd achten om dezen zomer, wanneer men niet staat slechts voor een verminderd broodrantsoen, maar voor heelemaal geen broodrantsoen, te putten uit de militaire voorraden o;n de korto spanne tjjds, die ons dan nog scheidt van den nieuwen oog«t, aan te vulllenü Intuischen zijn de nadere offleieelo berichten uit Washington gekoment. 't Begon met het. telegram,d.d. 12 April door Reuter verzonden, volgons het welk de War Trade Board te Washlng ton vsrgunniug verleende „tot on middellijke verscheping van twee schecpsladingvn graan naar Neder land," ter wijl aan eenderdostoomschip verguunicg zou worden verleend „om naar Argentinië to varen, teneinde aldaar eon lading graan voor Neder land in te nemen." Minister Postbuma riep in de Eerste Kamer dien 12en April uit: „welke schepen bedoelt menzulke telegrammen zijn bij uitstek geschikt om weer relletjes te wekken lHst broodrantsoen kan niet vergroot, voor en aleer da korrels graan hier hier op de kade z]Jq I" Daarna heeft men vernomen, wat Amerika bedoelt. Betuigingen van hartelijke vriendschap zLja tot oas gericht. Zeer zeker. Maar ook de voorwaarden, waaronder wij dan alvast met spoedorder 14.000 ton brobdkoren zouden kunnen krijgen. Men kent de conditiën der Ver ennigde Staten. Kunnen wy ze aanvaarden Schepen uitzenden om het graan te halen? Zal Duitschland het gedoogen? met tabak geladen Nederlandsche schspan ongehinderd naar Amerika laten vertrekken? Dat bleef de groote vraag, voordat het Kamerlid Sannes zijne vragen tot de Regiering kon richten in de Tweede Kamer. De premier zoowel als de ministers Treub en Postbuma werden dagsn- aebtereen „vastgehouden" door de Eerste Kamer, die het „politiekdebat" hield, en met werkolijk-bekwamen spoed zich haastte in het midden der derde maand van 1918 de Begrootingen van Financiën en van Binnenlandsche Zaken voor 1918 af te doen. Het Lagerhuis had rijkdom van tijd, aan den vooravond der interpellatian- Beumer (over de voeding der krijgs gevangenen) en -Sannes; van het ontwerp Opcenten-Verdodiglngs belas tingen en de groote rest, nog af te doen vóórdat einde Mei de doodsklok voor dit Lagerhuis zal gaan luiden. Do Tweede Kamer, de W.-Indische Begrootingen afdoend, besloot (op aan stichting van mr. Loeff) om het ontwerp Wetboek van atraf vordering van de agenda af te voeren. Er de voorkeur aan gevend om een wets voorstel ais dit niet in avondzittingsn, door v(jf h zes leden bezocht, af te doen. Inmiddels klimt de economische nood met den dag. Metdenfinantieelen noodstand. Minister Treub heeft ook in de Eerste Kamer verduidelijkt, hos zorgwekkend 't er met onze arme Schatkist uitziet. Al meer wordt van die kas gevorderd en de uitgaven zijn alle onafwijsbaar. Het ontwerp tot bestrijding van den Woningnood eischt vijftien millioen. Bat betref fende bijslag op pensioenen en wacht gelden een simpele dertig ton gouds, bagatel in deze dagen. naar maat en oonffeotie. Kanaalweg 142. Toen senator Wertheim wees op den koers van 94 pCt. der joDgste z.g. Vrijwillige leening, nop minister Treub uit: „Wacht maar, er zullen nog wol meer komen 1" En niemand twijfelt aan de ver vulling van deze profetie. Nogmanls de nood is klimmende. Bij het van kracht worden dar 46ste broodkaart, die tot 26 April a.s. moet duren, namen de onlusten af. Zullen ze straks weer herleven? Er z(jn velerlei grieven tegen het „distributie beheer" van deRsgooring. En de beer Sannes kwam met een rijk beladen lijst van „des iderata" ter zitting. De „Limb. Koerier", bij voorbeeld, deelde tal van staaltjes men van fouten bij de distributie van levens middelen. In elk Limburg8ch dorp zouden duizenden kilo's aardappelen zijn ingekuild. Er is gebrek aan vleesch. Maar waarom vraagt het blad krijgen de arbeiders, die zwaren arbeid moeten verrichten, weken lang geen vleesch en vot, terwijl b(j vele landbouwers en ande ren „die 't betalen konden de zolders vol ham en spek hangen 't 't Zeggen is, dat bij de boeren heale zolders vol eraan liggen, die nog niet opgevorderd, zelfa niet geregi streerd zijn, Hos zou 't andera kunnen, dat landbouwers zelf gebakken brood k f 1.60 tot f 2.50 per stuk verkoopen en woekerwinsten maken Hoo komt vraagt het zooeven genoemde blad dat er dorpen zijn, waar volop brood gebakken en verkocht wordt zonder dat men zich om broodkaarten of broodbona bekommert „Wanneer door de Rageering al het koren met beslag was gelegd, zouden zulke dingen toch maar b]j uitzonde ring gebeur eu Ongetwijfeld. En wanneer deze dingen op waarheid berusten, dan moet ik Grootstedeling, die niet weet wat er te platteiande omgaat grif erkennen, dat mijne bewondering voor het beleid der Regaering ln deze overijld, o verdraven was. Het volle licht moet schtjuen op de fouten en misstanden, opdat er on middellijk verandering kome. Wat nog iets anders is dao schelden en tieren op de mannen, die nu de verantwoord Ujkheid hebben te dragen of onlusten te wekken Man gaat Schiedam sluitende branderijen krflgon geen graan meer on de voorraad voor een paar weken strekkend, mag nog slechts verbruikt. Dat is prachtig. Be smart der pola cres, hkkebroers, beduidt slechts segen voor het volk. En tot het „Sluit Schiedam!" had men onge twijfeld al voel eerder moeten komen. 't Komt er nu op aan ons te hoeden tegen overdrijving en onbillijke over- drij ving. Be tijdingen over schromelijk ge knoei met consenten bij de N. O. T. hebben reeds stof verschaft voor de meest fantastische geruchten. Wij leven nu in een periode van velerlei fantasiöu. Wat verteld werd van verhalen, gedaan door passagiert van de „Nieuw-Amsterdam", eindelijk in Patria aangekomen, overschreed zeer verre de grenzen van het groteske. En zelfs word verband gebracht tua- schen de jongste relletjes en de telegrammen uit Washington over bet weder-aanvoeren van graan naar Nederland, 't Lflkt ongelooflijk en toch ia 't slechts de waarheid. Be senator Cremer heeft in zijn jongste rede in de Eerste Kamer den raad gegeven om het kruit droog te houden en de hoofden koel. Is een oud en goed, beproefd recept. Dat nu, in deze dagen, van ouschat bare waarde is. En veel te weinig in toepassing gebracht. Ik schrijf nog eens neer;zegt't voort I Mn. Antonio. Ypereu movrojv.en het terrein vair verwoeden strijd. Hotten O. van deze stad gelegen gebied »ac ean goede ultvalapoort voor de Engelschen cn deze hebben bat niet aan pogingen oatbroken, om hat Duitsche fiontta doorboren. In bvt laatst van het vo?ig jaar nog werd hior door hen ruet in spanning van grootea kracht een aanval ondernomen, en het scheelde niet zoo heel vee) of de doorbraak 'a« gelukt. Zooals tot r,og toe elk offsmivf in hat Westen, liep ook dit tori sloten dood. Hos de Düitachers het verlaten terrein dus ook terug mogen vindon, een feit van beteekenis blijft, het toch dat do Eagelachen hier tor. den terug tocht mosstea besluiten. Ook het Belgische front werd door de Duitschers aangevallen. Het doel zal wol geweest zijn langs de uiter sten linkervleugel der geallieerden op te dringen en zoo de Eogelschen nog meer in het nauw te brengen, eerste aanval ia evenwel mislukt,. Het Belgische communiqué meldt hierover hst volgende Woensdagmorgen te half negen hebben de Buitschors na een hevige goschutvoorbereiding, die één nacht duurde, een kr&chtigen stormaanval ondernomen tusschen Kippe enLan gemarek, over een front van 6K.M. De Duitschers slaagden erin om een doel der vooruitgeschoven posten te vermeesteren, doch de oamiddellijk ingezette tegenaanvallen leidden tot vorwoede gevechten, waarbij de Bel gischs troepen in het voordeel bleven. Tegen den a7ond waren de Belgische stellingen volkomen hersteld. 600 man, waaronder verscheiden officieren, worden gevangen genomen. Over den strijd in Vlaanderen meldt het Buitsche legerbericht van Donder dagmiddag Woensdag heeft de vijand groote stukken van het terrein, dat bij in een worsteliDg van maanden met ontzaglijke offers heeft gekocht, aan ons overgelaten. Het leger van generaal Sixt vod Arnim heeft den vijand, dia stap voor stap wfikt, van paby onder druk houdend, Poelcapelle, L&ngemarck en Zonnebeke bezet en heeft don vijand tot achter de Steen beek teruggewor pen (Hier geldt het eene vordering van ongeveer 4 K.M.) Ten Zuiden van Blankaartmeer hield een tegenaanval der Eogelschen onzen opmarsch op. Ten Noorden van de Lys hebben wjj, ondor krachtige dekking van ge schutvuur, terrein gewonnen, en heb ben wy eeDige maehinegeweernoaten gezuiverd. De gevechten van de laatste dagen hebben ons ruim 2500 man aan ge- vaogenen.eenigekanonnen en talrijke machiuegeweren als buit opgeleverd. Het avondbariebt van den 18en meidt geen verdere vorderingen. Alleuu wordt medegedeeld dat forsche aanvallen dar Franschen ten N. W. van Moreuil in bloedige gevechten werden afgeslagen. Om het dorp Meteren is vooral verwoed gevochten. Maandagmiddag ord het door de Duitechers door een omvatteDden aanval genomen. Direct kwamaa sterke Fransch- Eogaische tegenaanvallen los, waarbij gebruik gemaakt werd van tanks. Ondor buitengewoon zware verliezen voor den tegenstander, in het bieonder voor de Frauachan, werden deze aanvallen afgeslagen.; Ook bij Vieux Beiquin, by Locon i aan de Clarence ondernam de vijand di6n dag tegenaanvallen. Zij werden echter alle afgeslagen. naar maat. KANAALWEG 142. Di groot* slig In FronkrIJk. Wat te verwachten Yiel is gebeurd. B« Engelechen hebben hun front bij Tperen moeten opgeven. Zooala de correspondent van „Morning Post" meldt, werd een achterwaarts gelegen, meer aaneen sloten linie bezet, achter welke de troepen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen en die doeltreffender bezet kan worden gehouden, omdat zij hechter aaneensluit. AUe hellingen die verlaten werden, zijn een woestenij. Bs wegen die aangelegd waren, zijn vernield en er ia geen onder komen voor de Buitsche Infanterie. De Duitechers hebben een volstrekte wildernis voor zich on moeteD, als zij hun hoofd boven de omtrekken van de hoogten uitsteken, door de artillerie waargenomen worden. Al de kanonnen zijn weggehaald, alle munitie verwijderd of vernietigd en voor den vijand ia geen materiaal van waarde achtergebleven. Volgens deze correspondent werd het front hierdoor recht gemaakt en van een gevaarlijke uitspringende hoek bevrijd. Hij vergeet echter dat biermede heel wat meer ia prijsgegeven. Ook vóór den aanvang van het huidige Buitsche offensief was de streek rond Volgens de Engelscho berichten van Donderdagochtend, deden de Duitschers ten Z. O. van den belang rijken Kemmelberg een aanval. Op één punt werden de Eogelschen eeDig» zins achteruit geworpen, doch zü herstelden door een tegenaanval den ouden toestand. Bij Batlleul werden drie achtereenvolgende aanvallen af geslagen, Ook Donderdag werd op het groot ste deel van het front aan de Leie verwoed gevochten. Van het la Basaéekanaal bij Given- cby tot de Lrie beoosten St. Venant werd het bombardement door forsche en vinnige aanvallen gevolgd, die allen werden gefnuikt. Da Engolachen maakten meer dan 200 gevangenen. Vooral ln de buurt van Givenchy is geweldig gestreden. Be vijand deed al zijn bast om de kostbare torliezen te herstellen, maar tevergeefa. Do strijd in deze plaats is nog niet geëindigd en de bedrijvigheid van het vijandelijk geschut houdt op hat geheele front aan. Latar op den ochtend ontwikkelde de vijand nienwe aanvallen, vergezeld door een hevige beschieting, op de stellingen bs- zuiden het kanaal; zij werden af geslagen. Bo Franschen hebben eenig voordeel weton te behalen. Donderdagochtend hebben zij de Buitsche stellingen aan weerskanten van de Avre op een front van vier K.M. tueechen Then net en Mailly Raineval aangevallen. Beooscen de Avre maakten de Franschen aanzienlijke vorderingen. Ten W. namen zij het grootste deel der bosscben van Sécécat. Ze schoven hun linies tot aan den rand van Gastel. Verder Zuidwaarts bereikten de Franschen de Westelijke hellingen der hoogten, die de Avre beheerschen. Het aantal gevangenen, dat de Franschen maakten, gaat de 500, o. w. 16 officieren, te boven. Zij bemachtigden verschelden ma chinegeweren. Vin hit Kiuktslsche front. Volgens een Turksch bericht van Woensdag, zetten de Turken hun opmarsch in de richting van Kars voort. Aan de kust word Tiuruksuk bezet. De vervolging duurt voort. Voor zoover tot dusver geteld heb ben de Turksche troepen bij de inneming van Batoemaan vijandelijke tegenstanders, die de vaating verdedig den 600 man in officiersuniform av 2100 man in soldatenuniform gevan gen genomen. Baarbij ia de bevelheb ber van de vesting en verscheiden hooga officieren. Buitgemaakt zijn 250 kanonnen van verschillend kaliber, locomotieven, spoorwegwagens en levensmiddelen. In Piliitlm. Van Engeliche zijde werd dd. 12 April gemeld, dat, terwijl de Turken worden teruggedreven op een linie tsn Z. van Nabloes en Toslkaram, hunne tegenstand steeds toeneemt. Be Turken ontvingen blijkbaar groqte ereterkingen uit Mosopotamiö, ter wijl zij ook over groote voorraden munitie schijnen te beschikken. Blijkbaar bestaat het plan de boven genoemde linie met uiterste kracht te verdedigen, daar van het behoud hiervan het bezit van Noordelijk Palestina afhangt. Finland. Volgens berichten uit Stockholm, werden Abö, Saio, Nys'.ad en Lathis door de witte garde genomen. Bs Buitsche troepen hebban zich met generaal Maflnerheim vsreenigd, zoo dat thans geheel Znidwvsteltjk Fin land van opstandelingen is bevrijd. Be roode garde is b(j To(jala volkomen omsingeld. Boor de roode garde was te Abö voor verscheidene millioonen schade aangericht, door 18 in de haven liggende «chepen, het telegraaf kantoor en de telefooncentrale te vernielen, deleven tmiddsl en voorraden weg te voeren en de winkels te plunderen, alsmede door in allo openbare gebouwen groote verwoes tingen aan to richten. Ttr zee. Een Duitsch beticht meldt, dat Oeten.de Woensdagnacht van uit zee werd beschoten. Er werd geen schade aan eenig militair bouwwerk aange richt. Duiteche torpedobooten namen Don derdagochtend vijandelijke kampen en stapelplaatsen tusschen Duinker ken en Nieuwpoorfc ondor vuur. Zo losten 600 schoten. Oi duikboot- in mljnoorlog. Volgens uo officieels Buitsche me- dedeelingen werden in het versperde gebied om de Azoren in de laatste weken door 66Q duikboot i stoom booten ta 2 zeilschepen tot zieken gebracht. Onder deze waren de be wapende Griekache atoomboot „Ki thira" (2240 ton), de Franicbe stoom boot „Rued Sebon" (1540 ton). Op dit laatste acbip bevonden zich 150 soldaten en geschat. Esq 9 c.M. en eon 7.6 c.M. kanon werden buit g«- maakt. Bs ladingen, die voor die vijanden bestemd waran, waren van bijzondere waarde. Ze bestonden uit palmolie, palmpitten, grondnoten, katoen, rubber, was, ijzer, staal. Be duikboot bracht 27 ton rubber en 6 ton was voor de Buitsche oorlogs industrie mee naar huis. Dl luchtiinnl op Parijs. Volgens een Buitach bericht heeft de laatste vliegeraanval op Parijs schade van beteekenia aangericht. In een zeer drukke straat in het hart der stad tegenover een station van de ondergrondspoor dolf een bom een ontzaglijke trechter, ze scheurde een gasptjp open. Be ontploffing en brand, die daarop volgden, beschadigden de huizen in een omtrek van 200 meter. Ook het station leed geducht en ver- scheiden menschen werden daar ter plaatse gedood. Vele werden bedolven, De £8worpen projectielen waren tor pedo's. Onrust In Noorwigen. Volgens den correspondent van de „Morning Post" te Kristlania heerscht vooral in het Noorden des lande onder de werklieden een opstandige be weging. In de provincie Norland be vrijden de arbeider* 2 wegens mill t&ire Insubordinatie veroordeelde manD6n. Toen vanuit Krietiania troe pen daarheen werden gedirigeerd, werd te Brontheim een vergadering gehouden met het doel de troepen te beletten hun reis te vervolgen. Bsze werden toen langs «en omweg ver voerd. Intusschen vreest men dat de ver- oordeeling 7an den hoofdredacteur van het syndicalistische orgaan te Brontheim tot 60 dagen gevangenis straf wegens opstandige uitlatingen, totjnieuwe ongeregeldheden in heel hst land zal leiden. Be toestand te Dront- heim is zeer ernstigde mijnwerkers moeten overvloed van wapenen en munitie hebben en zich voorbereidon op een wanhopigen strijd. Onze neutraliteit. De „Berl. Nsueste Nacbrlchlon" verklaart in ttu artiktl, oat Duitacb- land moet wucscben, dat Nederland zijn neutraliteit in dezelfde mate handbaafc als tot duavene. Het blad betwijfelt, dat hot de Entente zal gelukken de Nederlanders, die goede „Rsalpolitiksr" z(ju, op hare zijde te bier.g«>n. Bi-er.dieo schijnt da Entente do voord»el»u wan een mogelijke aansluiting van Nor land tiet oubelangrbkïeoverschatten, Atrdarzfids zou Duiwcblsnd «een voordeel kunnen zien in e*n aan sluiting van Nedeiland hy dt Ceuuab mogendheden. Da in de N nlcrlaodeche kolot.:6n liggende Duitsche schopen zouden verloren gaan on Buitschland zou do verplichting op zich moeten nemen om Nederland in economisch opzicht krachtig te ondersteuneu on eventueel voor da herovering der in den oorlog verloren gegane Neder landsche kolonies oorlog moeten voeren. Het artikel eindigt als volgt: „Wy behoeven derhalve aan den wedloop om de gunst van Nederland, voor zoover deze blökeD uit een aanslui ting by eena der beide oorlog roerende partijen, niet mede te doen en hebben belang bjf de handhaving der tegen woordig* betrekkingen." 0» plannan van minister Trsub. Minister Treub heeft aan het oind van z(jn rede Donderdagmiddag in de TweedeKamerztjnfiaancieeleplannen voor de toekomst ontvouwd. Aan nemend*, dat da criiis «chuld tot IJ milliard zal styg*n, welk bedrag door een l«*ning zal zijn te dekken, zou deze mo*t*n worden afgelost door een belasting op do waardevermeorde- rirtg van het onroerend goed tenge volge van den oorlogatoeotand, die een bedrag van 500 millioen zou bunnen opleveren; voorts door een belasting op het vermogen bfi na latenschap, in den geest van de Eogelsche „Intate Buty", welke 20 millioen per jaar zou opleveren, en de eventueel* opbrengst van bet staats verzekeringsbedrijf. Overigens meande de miniater, dat welke mi nister van financiën na de verkiezin gen ook zal optreden, de flnanticieele toestand zoo ongunstig zal zijn, dat hij niet moet opzien togen do m6est ingrijpende maatregelen, ook al weet bij vooraf, zich daardoor in hooge mate impopulair te maken. Sago or pakmaal. Het Bureau voor Mededeolingen in zake de Voedselvoorziening meldt Willekeur en onbetrouwbaarheid van sommige handelaren hadden eon ongelijkmatige verdeeling der be- schikbare hoeveelheid sago en pak- meel ten gevulge, zoodat in ver schillende streken scbaarschte aan deze artikelen was ontstaan. Daarom zijn nu sago en pakmeol in de distributie gebracht. Be ge- maanteboaturen kunnen hun aan vragen inzenden bij bet Rijks Cen traal Administratiekantoor. Z(j zullen ten hoogste 40 K.G. per 1000 inwo ner» per 4 weken ontvangen. Aan gezien nist alle ingezetenen geregeld sago en pakmesl gebruiken, kan be houdens het noodigo toezicht op do winkeliers, de distributie onder de verbruikers worden vrijgelaten, maar de aflevering moet geschieden in pakjes van 250 en 500 gram. Daar bet huishoudelijk gebruik van beide artikelen hetzelfde ie, kan aan den consument naar keuze sago of pak- m«*l worden geleverd. Bij de toe wijzing aan de gemeeQton most ech ter rekeniDg worden gehouden met da voorraden die van elk artikel beschikbaar zyn. De broodkaarten. „Het Vaderland" verneemt dat de onlangs uitgereikte broodkaarten slvchts voor een periode van zeven dagen geldig zullen zijn en de bone vaDaf Zaterdag 27 April a.s. slechts de halve waarde zullen hebben onze informatie aan het Gentraai Broodkantoor werd ons deze mede deeling bevestigd. Tegen de thans uitgereikte bone zal slechts de helft van de daarop aangegeven broodhoeveelheid te krij gen z^n, zoodat in zeven dagen 1400 gram brood wordt verstrekt. Van vorhooging van het broodrant soen is dus geen sprake. De maatregel is alleen genomen ter vergamafckelijking van de arbei dersgezinnen en omdat bij de jongste Kamerdebatten over de inkrimping van het broodrantsoen het nut van dien maatregel op den voorgrond ia gebracht. Koffie. Het Bureau voor Mededeelingen In zake de Voedselvoorziening meldt: Wegens de voortdurende inkrim ping der aanwezigs voorraden koffie kan tuischen 1 en 15 Mei op bon 28 der thea- en kofflekaart niet meer dan ons koffie worden beschikbaar gesteld en tusschen 16 en tl Mei eenzelfde hoeveelheid op bon 29. Kanaalweg 142. Het liep bij het naar binnen zeilen op een mijn, waardoor het geheele voorschip uit elkaar sloeg. Be twee zich daarop bevindende menschen werden mede weggeslagen. Be twse anderen, die zich op het achterschip beTonden, hebben zich op een stuk van den achtersteven drijvende kun nen houden tot een in de nabijheid r4jnd visscbersvaartulg nadorbtj kwam zeilen on de drenkelingen redde. Op dat schip bevond zich de vader van een der drenkelingen, die dus in de gelegenheid was zijo eigen zoon te redden. Hoogstwaarschijnlijk is het schip op een verankerde mijn ge- loopen. De staking aan da Hambrug. Zooala wij reeds in ons vorig nummer mededeelden, heefteen groot aantal losse werklieden aan de Uem- brug bet werk neergelegd, met bet gevolg dat het werk in die iDrich tmg grootendeels stil ligt. Ook san de artillerie-inrichtingen aan de Marinewerf te Amsterdam en te Bslft werd door een deel der losse workliedsn het werk neergelegd. Het aantal stakers bedroeg Donderdag avond ongeveer 4000. Van de Amsterdamscho nachtploeg die in gewone omstaudigheden onge veer 1500 man telt, kwamen slechte 80 k 40 man op. Van de 150 man voor de Marinewerf verschenen er slechts 20. Te Belft staakte ongeveer van het aantal werklieden. Men is tot deze itaking overge gaan omdat op een op 4 April j.1. tel«grafivch aan de minister gedaan verzoek tot het hebben van een onderhoud, nog geen antwoord was ontvangen. Op dit onderhoud wensebte men de invoering van den 8-urondag en verbetering in da levensmiddelen voorziening bepleiten. Volgens de directie van de artil lerie inrichting is het iuvoeren van bet drieploegen stelsel (8 urendag) onmogelijk wegens gebrek aan leiders en geschoolde arbeiders. Ingezonden mededrollng. Telef. Intero. 49. Caf é-Rasta u ra nt. Wllhalmlna biljart, lliliim iiligii li kil tiilw dir Al Speciale gelegenheid voor partijen. Vergaderzalen disponibel. BINNENLAND. Kamarvarklszlag Amersfoort. Ia het district Amersfoort is Bonderdsg tot lid der Tweede Kamer (vacature-mr. Be Beaufort) bij enkele candldaatstelling gekozen de heer A. G. A. ridder van Rappard (V.-L.), te Tiel. Het Haagsche Correspondentie- Bureau meldt: Uit zeer betrouwbare bron verneemt bet „Ned. Weekblad voor den Handel in Kruidenierswaren", dat de ln ons land aanwezige koffie-voorraden bin nen drie maanden geheel zullen zijn uitgeput, indien met de rantsoeneering op den beataanden voet wordt door gegaan. Deze termtjn is zelfs zeer optimistisch te noemen. Waarschijn lijk zal men er niet langer dan acht weken mede kunnen rondkomen. Tabak. Uit Leeuwen wordt aan de Gslderl. gemeld, dat de regeering do tabak, gewas 1918, zal opvorderen. Op aaa mijn galoopaa. Het viascherivaartuig WI. 19, te Wierum tbuisbehoorende, bevond zich in de nabijheid van de Nederlandsche kust, buiten de territoriale greni. Het Hbl. meldt nog dat de stakers voor hun besluit om bet werk neer te leggen, een ongUDStig moment htbbeo gekozoo, daar het door ge brek aan raaierialon in de bedoeling lég, de productie te verminderen, hetzy door vermindering van weik- tijd, hetzy door vermindering van personeel. Duitsche krljgsgavaagsa. De tot nu toe hier aangekomen Buitsche krijgsgevangenen zitten niet stil. Boor bemiddeliDg van de betrok ken afdeelicg van het gezantschap te 's Gravenhage zijn op verschillen de plaatsen in het land o.a. roods meer dan 30 H A. grond voor den verbouw van verschillende gtwaesen te hun ner beschikking gesteld, waarop thans ruim 300 geïnterneerden te werk zijn gestold. Op deze wijze wil mon trach ten etmigszins tegemoet t« komen aan do b«hoef£e aan levensmiddelen, in de eersto plaats voor bet onder houd van de geïnterneerden zelf. Ia Schiedam is oen ortbopaediscbe werkplaat*, in welke de gewonden onder de geïnterneerden behandeld en en z?o mogelijk genezen worden, thans gereed. Bete werkplaats, waar voor de benoodigde toestellen sdz. uit Buitschland zijn aangevoerd, is, naar men ons meedeelt, met de beste hulpmiddelen, waarover men op grond van de in den laatetcn tijd opgedane ervaring beschikt, uitgerust. Ook aan dit onderdeel ia een landbouwbedrijf, dat in de behoeften van de inrichting wil voorzien, verbonden. Te Wolfhezen is reeds een groote meubelmakerij, die over de beste en modernste macbinerieöa beschikt, en waarvoor eveneens machines, werk tuigen, houtsoorten e.d., ln één woord alles wat voor het bedrijf noodzake lijk is, uit Buitschland bierheen ge zonden ia. In de afgeloopen wenk heeft men de eerste meubelen, slaap en wooc kamers, afgeleverd. Op het gebied van het onderwijs is ook reeds het een en ander tot stand gebracht. Men heeft dezer d&gen kunnen lezen, dat de studenten onder de geïnterneerden in de gelegenheid gesteld zullen worden bun academi sche studiön aan de Hollandsche uni versiteiten voort to zetten. Aan de me;r uitgebreide lnterneeringsgroe- pen zijn bovendien onderwys-inrich- tingen tot ontwikkeling in onder- rijsvakkon van de geïnterneerden verbonden. Csatraal Bureau va> Advlas. Het Centraal Bureau van Advies voor den Middenstand vergaderde dezer dagen in café „Central" te Alkmaar. De voorzitter, de hoer Jb. Cloeck, concludeerde uit de cijfers in het jaarverslag opgesomd dat de midden standers meer en meer het nut van bet Bureau van Advies gaan inzien. Het verheugde hem, dat ze ook meer gevoelen voor eene goed ingerichte boekhouding. Toch moest hfi als lid der commissie vau aanslag voor 's rijkslnkomstenbelasting nog maar al te dikwijls ervaren, dat bet treurig gesteld ia met de boekhouding van verschillende mlddenstandszaken.Nlet enkel op juridisch gebied vernrrfck'o het bureau advivzan maar zeer ook iu verband uiet dtstribulicma \l regelen. Ba voorzitter hoopte, dat ook in dit opzicht het bureau veel voor den middenstand zal verrichten. Dat vele middenstanders hut nut van bet bureau inzien blijkt uit het feit, dat de Algemeene Winkeliers- varoen. te Helder zich met 150 leden aansloot en daar eon correspondent schap werd gevestigd, evonala te Purmerend voor de Hanze. Het flniaal te Hoorn heeft in 1917 zeer veel werk verricht, gelijk blijkt uit do rekening en verantwoording. Uit het jaarverslag stippen we aan, dat in 1917 niet minder dan 314 adviezen gratis werden voiatrekt, 22 boekhoudingen werden ingericht, 13 bijgehouden, 27 regelmatig gieontro leerd, 14 maal werden balansen op gemaakt, herhaaldelijk werd advies verleend by verschillende bslastingeu. De ontvangsten bedroegen f 6056.78J, de uitgaven f 41S7 88, alzoo een batig saldo van f 1918 90J. Be begrooting sloot in ontvangsten en uitgaven met een totaal van f 6093.90J. ~"J de sluiting verzocht de voorz. den ïtyksmiddenitandsadviseur den dank van het C. B. aan do regooring over te brengen. Deze besprak verder de distributie- maatregelen inzake manufacturen. De Ry ksmiddenstandsad viseur hoopte, dat eene nieuwe regeling zal worden getroffen en de hulp der Bureaux van Aivies daarbij zal worden benut. Ook bij het beften van andere distri- buliemaatregelen zal de regeering meer voeling houden met de bureaux, instellingen bestuurd door den mid denstand zeiven. Waarna de voorzitter de vergade ring sloot met de toezegging, dat, als de regaering het vraagt, het Bursaa van Advies gaarne de manu- facturiers zal helpen. Opleiding voor torpodomakor bij da Koninklijks Marlaa. J Kon. besluit zyn bepalingen gemaakt, waar'oy de soldyen. van schepelingen, die worden opgeleid voor korporaal torpedomaker, worden verhoogd. Tevens is daarby bepaald, dat deza schepelingen kunnen bevorderd wor den tot korporaal, zoodra zy de be kwaamheid daarvoor bezitten, dus onafbaokeiyk van eventuoelen dienst- tyd als matroos torpedomaker. Da kindermoord ta Princenhago. Op 18 Mei 1918 werd te Prlncenhsge, by Breda, het achijarig zoontje van 7. d. Broek vermist. Den volgenden dag werd het lijk gevonden en uit het onderzoek bleek, dat hier misdaad in het spel was. Verdacht werd oen zekere M. v. H., eeu gepsnsionnserd militair, die werd aangehouden, doch na verboor weer in vrybeld gesteld. Deze man heeft thans uitlatingen gedaan, welke tot zyn arrestatie leiden. By zyn eerate verboor beeft hy alles bekend. Er wordt een onder zoek naar 7.yn geestvermogens inge steld men meent, dat hij ontoereken baar ia. Drift Woensdagavond deed de muziek van de vesting artillerie te Hellevoot- sluis haar wekeiykschen rondgang door de gemeente. Tosn de daarachter verzamelde menigte zich ging ver spreiden, waren eenige jongens, van 12 jaar en ouder, bezig met het plagen van meisjet door met aftanen en stukken van graszoden te werpen. Een meisje, wonende te Oudenhoorn dat voortdurend geplaagd was gaf het 12 jarig zoontje van den bakker C. Noordermecr een klap met een melkkan ter hoogte van de maag, zoodat de jongen in elkaar zakte en den geest gaf. Bestolen rijwielen, De politie te Rotterdam vond by een inval, dien ze desd in een pand aan de Schoutenetraat in die stad, niet minder dan 80 rywielen, die in de laatste weken in Kralingeu en bot verdere Oosten der stad gestolen bleken. In verband met deze vondst zyn reeds een vyftal personen aan gehouden. Boudon foaat van hst Nadsrl. Bymnaitlokvarbsnd. Het hoofdbureau uit de regelicga- commisaie voor de viering van het 50-jarig bsst»an van het N. G. V. heeft zich, na overleg met het Bondi- bestuur en don hoer Burgemeester vau Amsterdam, voorzitter vau het eerecomitó, genoodzaakt gezien aan de op 12 April j.1. in „Palals Royal" byeengeroepon regelings commissie voor to stellen de feestelijkheden, welke in de Julimaand te Amiterdaru gehouden zouden worden, voorloopig voor één jaar uit te stellen op grond vau de overweging dat de buiten gewone tydsomstandighoden, waar onder wy moeten leven, zoow»l het verkeer als een behooriyke voorzie ning van levensmiddelen te zeer belemmeren. Bs vergadering was mot het Hoofdbestuur van^moeuing, dat onder die omstandigheden bet feest niet gevierd zou kunnen worder. overkometig da waardigheid van bot N. G. Y. en vereenigde zich daarom, hoewel noode, met h«t voorstel. Wy kunnen verder nog mesdeelen, dat in den loop van de volgende maand het tweed* nummer vau do Fet>k'courant zal verachynen. terwyi de overige nummert naar gelang de omstandigheden hst licht zullen zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1918 | | pagina 1