COURANT No. S014 DIN8DAQ 19 NOVEMBER 1918 46e JAAR6ANB UitleverO. PB Ar., HMcUr. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs: In da stad f 1.10, per post f 1.9S, Bultenlaad f 2.85. Losse ex. 3 cent Advortentltn per regel IS cent. Os voorwaarden van dia wapen stilstand en de vredes onderhandelingen. Het is nog niet uitgemaakt wanneer de vredesonderhandelingen zullen kunnen aanvangen. In de bladen-der Entente landen wordt erop gewezen dat de geallieerden een voorloopige regeering niet kunnen erkennen als een gevestigd bewind. Deze opvatting lieerscht echter ook in Duitschland, zoodat de vredesonderhandelingen wel eerst zullen kunnen beginnen wanneer de constituante zal zijn bijeengekomen. Het gaat er nu maar om of de verkiezingen kunnen worden be spoedigd. De moeilijkheid zit voor namelijk in het groote getal terug keerende soldaten, wier getal ongeveer 9 millioen bedraagt. Ebert de nieuwe rijkskanselier acht dit niet mogelijk, de Vorw&rts daarentegen bij goede organisatie wel. Wellicht dus, dat door toegeven van' beide kanten een middenweg gevonden kan worden. Yan verschillende1 zijde worden in Duitschland pogingen gedaan",om de wapenstilstandsvoorwaarden-verzacht te krijgen, omdat men verwacht dat de vredesvoorwaarden daarmede dan in overeenstemming zullen 'zyn. Thans heeft de Uitvoerende Raad van arbeiders en soldaten te Berlijn een oproep gericht aan de arbeiders in de landen der geallieerde mogendheden. In dezen oproep wordt erop ge wezen, dat al het leed dat gedurende 4 jaar oorlog over Europa bracht, geweten moet worden aan de hoer- schend* militaire kaste in Duitschland, die het Duitsche volk met ijzeren vuist In bedwang hield en de tot "standkoming van den vrede verhin derde. Op het laatste oogenblik even wel verhief het volk zich en wierp het onduldbare juk van zich af; Het waren de arbeiders en soldaten, die in enkele' dagen aan de met vloek beladen Hohenzollernheerschappij en aan het geheele dynastieke stelsel van Duitschland een- einde maakten, de militaire dictatuur vernietigden en de regeering, die verantwoordelijk was voor de Duitsche oorlogspolitiek op zij zette. Het zijn arbeiders eD soldaten, die de vrijheid voor Duitschland-' hebben veroverd en thans dringend vrede willen. De andere volken hebben van het vrijheidlievende Duitschland niets meer te vreezen. Het herstel van-het uit duizend won den bloedende Duitschland, de hervor ming :vaa het economisch en staatku n dig Ie ven,de verlossing.van het volk van honger, ontbering en andere nooden kan echter niet geschieden als de regeeringen der Entente ondragelijk zware wapenstilstand»- en vredes voorwaarden opleggen. Wij doen derhalve een beroep op den recht vaardigheidszin der volkeren, die tot nu tos onze vijanden waren en die wij over de loopgraven de broederhand toesteken. Wy verzoeken hun bij hun regeeringen er ep aan te dringen, het Duitsche volk voor hongerdood en politieke onmacht te vrijwaren. Wij verzoeken den volkeren met alle kracht op te komen voer een vrede van broederlijk overleg, z#»der ver overingen of onderdrukking, voor een vrede, die aan elk velk het recht van zelfbeschikking en vrije ontwikkeling laat, oen vrede die volksmoorden in de toekomst verhindert. Eet slot van den oproep luidt: Als vertegenwoordigers van den Uitvoerenden Raad der arbeiders-en soldatenraden verheffen wij onze stem en verzoeken wij u er voor op te komen, dat het Duitsche volk door uwe regeeringen niet tot een slaven- bestaan wordt veroordeeld. Wij heb ben onze binnenlandeche vrijheid veroverd en willen in de toekomst in den raad der velkeren als gelijk gerechtigde medewerkers zitting hebben. Dezelfde bedoeling heeft een Yer- klaring van Prins Lich- n o w s k y die zich meer speciaal tot het Engelsclie volk richt. (Zeoals men zal weten is Lichnowsky de vroegere Duitsche gezant in Enge land indertijd wegens zijn be kende memorie over de oorzaken van den oorlog uit het Pruisische heerenhuis gestooten.) Lichnowsky legt er nadruk op, dat hij niet in offlcieele hoedanig heid, maar als particulier en als vriend van Engeland spreekt, die nooit het geloof aan het rechtvaar digheidsgevoel van het Britsche volk, zijn loyale gezindheid en zijn oprecht, verlangen om na het einde van den broederstrijd de hand der verzoening te bieden, in twijfel getrokken heeft; verder richt hij zich tot zijn per soonlijke vrienden Lansdowne en Asquith. De doeleinden waarvoor Engeland ten oorlog is gegaan, zijn bereikt. Belgie en Frankrijk zijn be veiligd, Duitschland is ln dendemo- cratischeu staat veranderd. Lichnowsky zegt, dat hij nog altijd niet kan gelooven, dat behoefte aan wraak en het verlangen, het Duit sche volk te - worgen, alle andere gevoelens op den achtergrond dringt en vervolgt dan: „De voorwaarden voor den wa penstilstand, die ons zijn opgelegd, zyn echter bezield door een geest, dien men niet anders kan bestem pelen als een wraakgierige geest, daar hun nauwgezette uitvoering ellende en hongersnood, anarchie en een chaos onvermijdelijk tot gevolg moeten hebben." Geen regeeringsmacht zou in staat zyn de gevolgen van ongelijke toe standen af te wenden. Heel Europa, de geheele beschaafde wereld wordt bedreigd met de verschrikking van aan de ord® vijandige stroomingen, niemand zou kunnen verhinderen, dat het Russische schrikbewind, den grootsten en gevaarlykaten vijand van de democratie en van de vrij heid, op alle overige lidmaten van de statengemeenschap oversloeg. Lichtnowsky wijst erop, dat een machtsvrede, waarbij partij getrok ken werd van den tegenwoordigen toestand van Duitschland, het ideaal van het volken verbond en den toe- komstigen wereldvrede in gevaar zou brengen. Lichnowsky doet verder een be roep op het Britsche volk om het nieuwe Duitschland te hielpen en de wederkeerige vreedzame arbeid in dienst der menschheid mogelijk te maken. Zijn verklaring besluit met de woorden „Ik doe geen beroep op uw mede lijden, maar op uw doorzicht, en hoop dat inljn oproep niet onverhoord zal blijven." Intusschen wordt de uitvoering der bepalingen van den wapenstilstand, voor zoorer het leger en vloot betreftr voortgezet. Reeds werd begonnen met de wapenuitlevering. Het mee- rendeel tot dusver overgedragen ka nonnen bestaat uit veldgeschut. Later komen de zware stukken aan de beurt. Daar zullen de Oostenrijksche van 88 c.M. by zijn, die Duinkerken bombardeerden, evenals stukken van 42 c.M. en waarschijnlijk een „dikke Bertha", die Parijs heeft gebombar deerd. Men schat, dat de troepen der geallieerden eind der volgende week in zes etappen 100 KIM. zullen hebben afgelegd. O Ook d® voorbereidingen van de overgave der vloot worden voortgezet. Naar de „Daily Mail" meldt,Reeft Vrijdagavond op zee een van de merk waardigste incidenten van den oorlog plaats gehad. De Duitsche kruiser „Königsberg" verscheen ter hoogte van Rosyth, om de Duitsche gevol machtigden over te brengen, die Beatty's definitieve lastgevingen in ontvangst moesten nemen. De zee is nooit getuige geweest yan een plechtigheid als komende week zal plaats vinden. In de hitte Yan het .gevecht hebben schepen zich overgegeven, maar in moderne tijden is vroeger nooit een groote vloot onder de witte vlag uitgeleverd. In geen vroegeren oorlog --is een groote vloot hardnekkig in de Raven geble ven, vermijdende om1 slag te leveren. De groote vloot, die '-zoo lang -de beukelaar van de Britsche natie en de pijler van het groote bondgenoot schap voor vrijheid' ea recht ia-ge weest, zakten slotte Rare- taak kunnen vervullen en de overgave van des vijands voornaamst® zeemacht kun nen aanvaarden. Als de mantel van Napoleon op Foch ia gevallen, kunnen wij met evenveel recht zeggen, dat de mantel van Nelson op Beatty gevallenis. De tien slagschepen, die worden uitgeleverd; zullen waaTSchynlyk zijn de „Kaiser", de „Prins Regent Luit- pold"; de „Kaiserin", de „Markgraf", de „Kronprinz Wilhelm", de „Grosse Hurfürst"de zes slagkruisers: de "Derflinger", de „Hindenburg", d® „Von der Tann", de „Seidlitz", de „Moltke" en nog eenonder'de lichte kruisers zullen zijn de „Briinne" en do „Bremse". De Duitsche duikbeoten die sedert den wapenstilstand ln Zweden zijn geinterneerd moeten aan de 'geallieerden worden uitgeleverd. Er zijn schikkingen getroffen- om alle Duitsche schepen in de Zwarte Zee over te nemen. De overbrenging der duikbooten schijnt -nogal moeilijkheden met zich te brengen, voornamelijk op het punt van de bemanning. De raad van arb. en soldaten heeft althans een speciale 'oproep tot de duikbootbe manning 'gericht om te helpen de voorwaarden van den wapenstilstand na te komen, die o. m. de uitlevering van de duikbooten vóór 18 Nov. eischten. Veel animo om de booten te bemannen is er blijkbaar niet. De -voorloopige regeering trachtte het nu nog gedaan te krijgen door vast te stellen dat de manschappen voor 10;000 Mk. worden verzekerd en aan gehuwden'en ongehuwden tevens premiön vast te' stellen van 500 Mk. en 800 Mlc. zullen worden uitgekeerd voor elke overgebrachte duikboot. Ten gevolge van den wapenstil stand hebben ook de Duitsche troepen in Oost-A frika meeten capituleeren. Met zyn meerendeels uit inlanders bestaande troepen heeft generaal von Letton Vorbeck zich 14 Nov., na langen tijd., met succes tegenstand te hebben geboden, benoorden Rho- desie overgegeven. Naar uit Helsingfors wordt gemeld, heeft generaal von der Goltz den Franschen Senaat medegedeeld, dat hij, om te voorkomen, dat de Duitsche troepen met de verwachte Engeteche in aanraking komen, in overleg met den Duitschen gezant maatregelen heeft genomen, om de Duitsche troepen onmidde 11 ijk terug te zenden. Marcel Hutin bevestigt in de Echo de Paris, dat het besef, dat zij vlak vóór een schrikkeiyk militair-onheil stonden, het moreel der Duitschera geheel heeft ondermynd. De Duitsche gevolmachtigden zouden Foch het volgende hebben verklaard Het Duitsche leger ia te uwer beschikking, mijnheer de maarschalk. Onze reserves aan mannen en munitie zyn op. Derhalve kunnen wo niet doorvechten. De schuldvanDuitachland aan Frankryk. De Matin heeft eens uitgerekend hoe diep Duitschland wel by Frankrijk in de schuld zit. Het blad komt tot het volgende optelsommetjede schuld van 1870 60 miljard, de oorlogs schatting 140, voor pensioenen 40 en voor schadevergoeding 100, tezamen 340 miljard. BUITENLANB. Duitschland. Het staat, thans wel vast, dat het nieuwe Duitschland een republiek zal blijven. Niet alleen omdat de socialisten dit wenschen, doch ook omdat de bourgeoisie deze regeerings- vorm verkiest. Er heeft zich ook een burgeriyke republikeinsche partij ge constitueerd, die uit de linkervleugel van de vooruitstrevende en de nationaal-liberale partijen zal ge vormd worden. Het program van die party zal zuiver democratisch zyn. Bovendien wil zy zich verklaren voor een ver strekkende sociale hervorming. De leidsman daarvan is Theodor Wolff, de bekende mede werker van het „Berliner Tageblatt". Voor de verkiezingen voor de Nationale Vergadering zal zonder twijfel 'samenwerking met het Cen trum, wellicht ook met de meerder heidssocialisten worden gezocht. Op die manier zal het mogelijk zyn een regeering te'Yormen, dio op een flinke meerderheid steunt. Ook de vak- vereenigingen verzetten zich tegen bolsjewistische politiek, zoodat op deze wijze Duitschland voor een ramp als Rusland trof, wordt behoed. De meerderheid, overeenkomende met die welke in de laatste dagen van den oorlog zulk een groote rol speelde, zal dan ongestoord kunnen werken aan den wederopbouw van Duitsch land. Yan groote beteekenis voor den goeden gang van zaken is natuurlyk de voedselvoorziening en het verloop der demobilisatie. Het is te hopen én verschillende berichten wijzen er op, dat dit zoo is dat de gealli eerden dit inzien. Tongevolge van de afzetting van den Groothertog van Oldenburg is een nieuwe republiek gesticht, de „Nordwest Doutsche Socialistische Republik", die Oldenburg, -Oost- Friesland en de Pruisische Noordzee- eilanden omvat. Blijkbaar komt er ook een ken tering inde stemm jng ep de vloot. Volgens berichten uit Kiel verdwijnt de roode kokarde meer en meer, eveneens do opvallende roode mutsèn- linten. Daarvoor duikt de Duitsche nationale kokarde in steeds grooter aantal weer op en wordt door de dragers energiek verdédigd. De offi cieren werden verplicht hun onder- scheidisgsteekenen weer te dragen. Ook is op verschillende schepen weel de oorlogsvlag geheschen. De al-Duitschers verlangen nu de openbaarmaking van de archieven om de kwestie van de schuld voor den oorlog op te helderen. Het oogen blik is daarvoor gunstig, daar de tegenwoordige machten niemand hebben te ontzien. Het „Berliner Tageblatt"' steunt dezen wensch doch pleit eveneens voor openbaarmaking der stukken die uit kunnen wyzen wie voor de verlenging van den oorlog aansprakelijk is. Wó,t voor de al-Duitschers minder aange naam zal zyn. Kroonprins Rupprecht van Beieren, e zoolang mogelijk aan het front is gebleven om de zaken fee regelen, keert niet naar Dfiitschland terug. Volgens berichten uit Berlijn zal hy te Brussel felyven en daar de aan komst van zyn zwager, koning Albert, afwachten. Uit Bslgië. Benige personen, die in België in de buurt van Antwerpen waren ten tijde dat de Duitsche troepen naar hun land terugkeerden en de ge allieerden nog niet zoo ver waren, doen verhalen van het leeghalen door de bewoners .van spoorwagens en pakhuizen vol allerhande DuitSGhe benoodigdheden, waaronder dingen, die men in Nederland nog maar bij name kent. Men bediende zich daartoe zelfs van handkarren en grootere wagens. Oorlogsherinneringen als helmen, deden ook natuurlyk opgeld. Ongeregelde Duitsche troepen schynen zelf het entrepöt te Antwerpen te hebben leegverkocht. Daarbij was bloem, cognac, sigaren, vleesch, wat voor - spotprijzen van de hand ging. Ook was er nog allerband wapentuig. Duitsche soldaten moedigden 't bedrijf aan. Zy smeten zelf hun geweren weg of braken ze kapot. Herstel es vargaedlag van oorlogsschade In BalglB. Onder voorbehoud van de by een latere wet te nemen schikkingen heeft de Belgische regeering, wat betreft de herstelling -van de oorlogs schade, een besluit-wet genomen» betreffende het vaststellen van de schade aan personen. Hier volgt een overzicht van de voornaamste be palingen. Wat betreft de schade aan goederen, valt onder de toepassing hiervan de stellige, stoffeiyke en rechtstreeksehe schade, veroorzaakt door den oorlog, in Belgie, aan roerend© of onroerende goederen, toebehoorend, zonder onderscheid van aatio na- ingezonden mededeelini. Herman Nypels, Teief. Intero. 140, Spoorstraat 41. Huren Qndargoidnren, half- br heel wol. Overhamdan. - Handschoenen Billijke prijzen. li telt, aan particulieren, vennoet- schappen, openbare inrichtingen,, gemeenten en provinciën. Wat betreft de schade aan personen: de stellige stoffelijke en rechtstreek sehe schade, in Belgie veroorzaakt aan alle personen van Belgische natio*ali-teit, of niet be- hoorend tot e e n vyandelijke natie. De personen, die tot neu trale staten behoor en, heb ben eveneens recht op scha devergoeding voor geleden schade aan goederen. Zij moeten hun rechten op dezelfde wijze laten gelden als de Belgen. Uit HongarIJs. Het zelfbeschikkingsrecht komt in Hongarije leeiyk in de verdrukking. Zoowel deer de bevolking zelf als door de Serviërs wordt het-aangetast. Naar uit Boedapest .gemeld wordt, bedreigen de Tsjechen Pressburg. De Minister van Oorlog gaf order tot mobilisatie der drie jongste lichtingen ter verdediging van het Hongaarscho gebied tegendoTsjecben. Servische troepen bezetten de stad Fünf kirchen in Zuid Hongarije, waar tegen de Hongaarsche bevelhebber protesteerde. De Serviërs verklaarden evenwel Yan broederlijke gevoelens vervuld te zyn. Congres S. D. A. P. cn N. V. V. Zatermiddag is in het Circus te Rotterdam het buitengewoon congres der S.D.A.P. en het N.V.V. geopend. Het werd door den heer Edo Fimmen secretaris van het N.V.V., géepend. Hy wees op de concessies waarmede de Regeering is gekomen, waardoor plotseling de troepen der reactie zijn opgejaagd. Men moet zich geen al te groote illusies maken van onze zoogenaamde verdeeldheid, want dat kon wel eens verkeerd uitkomen. De heer Troelstra heeft; bericht van verhindering gezonden. Do taak van inleider werd daarom overgeno men door den heer Vliegen, die er op wees, dat dit congres door de gisting in de arbeiderskringen is vervroegd. Na de redevoeringen, die zooveel sensatie verwekten in Ret land, zijn de „Tribunisten" wakker geworden en is de onrust begonnen. Revolutionaire plannen hebben geen kans van slagen; de Regeering is er tegen gewapend. Aldus de heer Vliegen. Zonder de bedreigingen der arbeidersklassen zouden de beloften van de regeerin'g niet gekomen zijn. Worden ze niet vervuld, dan sta ik voor niets in, zei spr. Spr. lichtte- de 15 eischen, in een reeds aan het congres rondgedeelde resolutie belichaamd-toe. De invoering van het onderwijsprogram, alseok'de eischen der-geheel-onthouding, hooren naar spr. meening, niet op het con- gres thuis. Ook is door eenige af- deelingen voorgesteld, in hetprogram op te nemen afschaffing van het koningschap en vestiging eener repu bliek. De zaak heeft voor ons land geen practische beteekenis. Indien het koningschap een belelnmering voor de Yrije democratische ontwik keling opleverde, zou de zaak urgent worden, maar dat is niet zoo. Op het gereep vanSnijderszegt spr. dat die beginselen juist door zijn heenzenden in de kiem zyn gesmoord. Spr. wyst op den groei Yan de S.D.A.P. en N.V.V., waardoor het noodig zal zyn de democratische be loften te vervullen of men zal in ons land geen rust hebben. Wordt de achturendag -niet ingevoerd, dan zul len voor en na stakingen uitbreken, hetgeen voor den wederopbouw van het economisch leven verderfelijk zal werken. Wij moeten aansturen op samengaan der arbeidersklasse. Geen reactie, geen Wynkooperij. De heer W i b a u t zegt, dat de oorlogstyd de noodzakelykheid van een sterk gemeenschapsbedrijf sterk naar voren heeft gebracht. De-regee ring zegt dat we naar de oude orde terug moeten, doch dat is, naar spr. met uitspraken van ach rij vers aan toont, onmogelijk. Staatssocialisme is een scheldwoord geworden,'doch het zal deze beteekenis meer 'en meer verliezen. De vraag in welke tempo de soei- aliseering in de bedrijven zal plaats hebben, is er een van macht, Dadeiyk na het verschynen van onze eischen was de „N. Rott. Ct." het er mee eens, doch het is thans de yraag of het blad nog even sterk van een nieuwen opbouw der maatschappij overtuigd is als toen, Punt 10 inzake de levensmiddelen- voorziening als gemeenschapazorg, is iets nieuws. Wij hebbende mogelijk heid van zoo'n regeling al was die dan nog - gebrekkig gezien. Spr. behandelt nog de punten 4 en 5, waarna de heer Oude geest, voorzitter van het N. V, V., het woord vraagt en zegt dat de Nederlandache vakbeweging niet zoo dwaas is- de anarchie achterna te loopen en den wettigen weg te verlaten. Revoluties worden niet gemaakt en zeker niet in het openbaar. Als Troelstra om de staatsmacht vraagt, wordt de bourgeoisie bang; als Wynkoop het dag in dag uit over de revolutie heeft, trekt men er zich niets-van aan. Als wy revolutie-willen maken, stellen wij geen -program van eischen op, dan doen wij. Spr. behandelt eenige program- eischen. Wij dreigen niet maar zetten door. De heer Smeenk zeide niet tegen sociale hervormingen te zyn. Dat kon hem wel eens opbreken, want ook de christelyke arbeider werkt liever 8 dan 14 uur. Principieel was er geen bezwaar tot samenwerking met het Rev. Soc. Comité, doch alleen op ons program. De eischen van aftreden van regeering en gemeentebesturen was niet ver- eenigbaar met het stellen van eischen van sociale hervormingen. Wil de regeering onze eischen niet inwilligen, dan hebben wy het ecenomisch-wettig wapen van de staking. Dit ia geen bedreiging, geen waar schuwing, alleen de constateering van hetgeen gebeuren zal. Deze staking zal erger zyn dan algemeen, Na deze inleiding gaven zich 32 sprekers op. De afgevaardigde van de vereenlging voor Spoor- en Tram wegpersoneel zegt dat de bourgeoisie zich niet wys moet maken dat wy Troelstra zullen 1 o s 1 a t o n en stelt voor Troelstra uittenoodigen Zondag aanwezig te zijn. La&t de bezittende klasse niet te veel rekenen op de elementen, die zy thans om haar banier heeft geschaard. Wy denken niet licht over een staking, maar wenscht de leiding dat- er atryd wordt gevoerd, dan zullen wy niet achterblijven. Hy wenscht voorts, dat de eischen der Kamerfractie in een spoedwets- ontwerp zullen worden omgezet. De heer Schaper antwoordt ©p een vraag uit do vergadering, dat er geen sprake van is Troelstra los te laten. De afgevaardigde van den Bond van Dienstplichtigen merkt op, dat zy, die denken, dat het leger aan de zyde der bourgeoisie staat, zich ver gissen. 0p het oogenblik, dat de geest van het leger stond aan de zijde dei- moderne vakbeweging, stuurde men de troepen naar huis. De leden van de Vereeniging van Vaderlandsge- trouwen kregen elk zes sigaren, een extra noodrantsoen en een gulden; zij mogen naar den Dierentuin en de bioscoop gaan. De afgevaardigde van den Tilburg- schen Bestuurdersbond was het met het door Troelstra te Rotterdam ge sprokene eens en velen met hem. De heer -M i c h e 1 s verklaarde na mens den Bond v. m. Marinepersoneel, dat de groote meerderheid sympa thiek staat tegenover het program. De Marineautoriteiten vertrouwen blijkbaar zelf ie Marine niet, zij heb ben haar zoover ontwapend als moge- ïyk was, terwyi aan het personeel meegedeeld werd, dat de landmacht klaar staat om tegen ordeverstoringen op te komen. (Gefluit). Op een tele gram van Wynkoop, opwekkend om marineraden te vormen, is geant woord, dat men zich niet onder zijne leiding wenscht® te stellen. Op een vraag aan de besturen der personeels verenigingen of op de Marine ge rekend kan worden, is geantwoord, dat zy niet gewoon waren om advies te worden gevraagd en er eerst de leden over moesten spreken. De afgevaardigde van den Centralen Bond van Transportarbeiders (de heer Heykoop) constateert, dat er reeds groote concessies gedaan zyn. Wy zullen Troelstra niet verloochenen als ie Regeering niet toegeeft zal de revolutie -werkeiykheid worden en dan staan do Transportarbeiders voor aan. Ten opzichte van de vakactie staan de Chr. arbeiders aan onze zyde. Be heer V1 i e g e n deelt nog mede", dat aan den heer Troelstra telegra fisch is gevraagd als nog te komen. Men moet niet den indruk wekken dat wy hem hier ter verantwoording willen roepen. Geenerlei invloed is op hem geoefend om niet te komen. Het Congres wordt hierna verdaagd tot Zondagmorgen. Tweeds dag. Bij den aanvang der vergadering deelt de heer Aug. de Bruyne namens de Belgische socialisten mede, dat deze alleen in een nieuw kabinet treden als zij krygen: enmiddellijke invoering van algemeen stemrecht en schrapping van art. 310, 'een artikel, Yeel sterker dan de Neder landache wetten van 1903. Voor het oogenblik zyn die eischen voldoende en "by inwilliging daarvan zal geen revolutie komen. Het bewustzijn der Belgische arbeiders is door den oorlog versterkt, en als dat zoo blljffc zal dit het groote voordeel van den oorlog zijn. De afgevaardigde van Schiedam vond het noodig enkele punten nog wat meer te onderstreepen. We moeten den moed hebben te erkennen, dat men ons op een- punt wilde plaatsen, dat we nog niet bereiken. We moeten de leiding volgen. Hij wijst op de teleurstelling in arbeiders kringen over wat hier op de ver gadering besproken wordt. We hebben wel eens meer aan zelfoverschatting geleden, en een gloeiende speech van Heykoop hebben - wy hier niet noodig. Voor een politieke staking is nog wat meer noodig. Mevrouw Caderius van Veen vestigt er namens den Bond van soc.- dem. Vrouwenclubs de aandacht op, dat op het program moederschapszorg vergeten is. Hetvrouwenkiesrecht hebben jelui ons bezorgd, maar je hebt ons niet voorbereid daarvoor. Ds. Hor reus de Haan (Sneek) constateert, dat wij met alle liefde en dankbaarheid voor Troelstra in ons hart, niet geloofden in zyn^pl&n- nen, te Rotterdam en in den Haag ontvouwd. Dit congres moet die plannen in slikken en zal dat ook doen. Spr. gelooft niet in het plan omtrent de soldatenraden, een systeem waarby een minderheid door wapengeweld aan een meerderheid zyn wil oplegt. Jean Jaurès wees een dergeiyke politiek af. Zooiets moet opkomen uit het volk, dan moeten edele mannen u volgen, de burgerij, de middenstand, enz. Dat dit systeem is losgelaten, is een onherstelbare fout. Gy hebt daardoor bereikt, dat een tydperk van de felste reactie is ontketend. Als wy koninkiyk erkennen een fout te hebben gemaakt, kan nog veel worden goed gemaakt. De afgevaardigde voor Watergraafs meer herinnert eraan, dat de eischen vöor verkorting van arbeidsduur eerst zijn tegengewerkt door Treub, omdat hy die «nmogeiyk achtte voor den economischen weder-opbouw. Thans is men er wèl voor. Het congres heeft, meent spr., niet het recht da opdracht voor een staking te gevendaarover moeten de ar beiders alleen beslissen. Do vertegenwoordiger van Bussum constateert, dat 4e groote fouten, die gemaakt zyn, deze zijn, dat niet van tevoren overlegd is gepleegd over de redevoeringen. Daardoor kwam het, dat Henri Polak ia Amsterdam anders sprak dan Troelstra in de Kamer. Op welke wyze zyn wy voor de toekomst tegen dergeiyke fouten gewaarborgd? vraagt spr. Hoe weten we of de leiding ook eenheid zal toonen? Bat moet eerst opgelost worden. De heer Jan v. d. Tempel protesteert tegen de voorstelling, die de heer Heykoop van deze actie gaf, n.l.,dat anders tienduizenden arbeiders aan onze leiding zouden zyn ontsnapt. Als dat waar is, moeten we on2e actie afbreken. Willen we de arbeiders aan het Bolsjewisme onttrekken, dan moeten we met hen werken op eigen program. De voorstelling ald*zouden wy de revolutie willen brengen, is onjuist: Troelstra wilde nooit de terreur van de minderheid. Wy hebben haar niet noodig,want wij hebben de meerderheid. Laat men zich hier rekenschap geven van de geweldige reactie, die in het land is verwekt. De heer Joh. Brautigam(Rot- terdamscheBestuurdersbondJontkent, dat door Troelstra's woorden het woord revolutie is genoemd.De schuld is by de bourgeoisie, wy moeten samenwerking zoeken met haar en invloed afdwingen door onze macht. De hr. L. H.Mansholt(Groningen) valt ds. Horreus de Haas by. Troelstra is onder den invloed van booze Rotterdamsche geesten gekomen. Inmiddels was mr. Troelatra ter vergadering gekomen, door applaus en het zingen der Internationale begroet. Mr. T r o e 1 s t r a zeg tDeze week heeft ons opgeleverd een oogst van beloften en toezeggingen op politiek en economisch gebied. Zelfs sociali satie der bedrijven hebben wy veroverd. Vanaf de katholieken tot diep in de rijen der liberalen is waar te nemen, dat onder opstuwenden drang van onze party de eischen doorge voerd worden. Ik heb gemeend, om dien oogst niet in|gevaar te brengen, het congres niet te moeten bijwonen. Gij echter hebt het anders gewild. Juist de verguizing, die my te beurt is gevallen, maakt, dat tusschen u en my de band van leed en stryd ^erker is dan ooit, en de vlam, uit gelaaid in myn redevoeringen van j.1. Maandag en Dinsdag in de Kamer, brandt in uwe harten. Ik dank u daarvoor. Ook dank ik de sociaal-democrati- tische Kamerfractie, die niet geweken is voor onzinnige uitleggingen inde Kamer van myn rede gegeven. Ik dank vooral Schaper voor de houding, door hem aangenomen tegen de schreeuwende bende in, een houding, die voor my onvergeteiyk is. Mr. Troelstra loopt op Schaper toe en drukt hem onder daverend applaus de hWod. Dan vervolgt mr. Troelstra: Daar zyn in de stormen van de laatste dagen woorden door my gesproken en denkbeelden door my geuit, die betrekking hebben op de tactiek van do sociale beweging. Moet ik hier die vragen met u behandelen Is dat hier de plaats Ik geloof dat niet. Ik geloof, dat het congres der S, D. A. P. de plaats is, om uit te vechten hoe wij vooruit zullen gaan op den door ons te volgen weg. De kracht Yan het congres bestaat hierin, dat de bourgeoisie zal zien, dat de mo dernearbeidersbeweging is een sterke kracht in dezon tyd. Doch op dit congres bind ik u niet aan verschil lende practische conclusies en ik erken uw vryheid anders te denken over verschillende dingen, dan door my werd gedaan. Gy hebt dat ook gemanifesteerd en wilde van aange zicht tot aangezicht tegenover mij staan, niet om mij te doen verant woorden, maar om met u te strijden voor de door ons gestelde program punten. De bourgeoisie zal zien, hoe het met de groote politieke machtsver houdingen der arbeidersklasse In Nederland staat en hoever dio machts verhouding mag en zal gaan ten opzichte van de vermeerdering van den politieken invloed Yan het pro letariaat. In hoeverre de invloed van het proletariaat in de staats macht in deze dagen verwacht en uitgebreid wordt, hangt af van de geheele machtsverhouding in ons land. Als eerlijk man voel ik my verplicht te verklaren, dat ik die machtsverhouding niet geheel j-uist heb ge zien. (Applaus). GeroepSchitterend! Mr. Troelstra vervolgt: Het moge in zekeren zin voor iemand, die deze positie inneemt, ongeoor loofd zijn, zich te vergissen, het feit kan door my niet worden ge loochend. Gy zult begrypen en gej voelen, hoe zelfs op de plaats, die ik Inneem, men tot een dergeiyke overschatting van krachten komen kan. Het is algemeen bekend, dat zelfs groote leiders en voorgangers in de sociaal-democratie in de be rekening van het tempo van de be weging hun wil en verlangen soms wat. al te veel doen medespreken. Men kan zich daarvoor beroepen op Marx en Engels, op Bebel, op groote en vurigste strijders der arbeiders klasse. Roept my niet, om my tegenover u te verantwoor den. Gy voelt de verlangens en de revolutionnalre zin, die leven in het hart van iederen sociaal-democraat. Gy begrypt dat, omdat gy het zelf hebt gevoeld en medegemaakt, welken geweldigen indruk op ons maakt het gebeuren in de naburige landen. Ten opzichte van de revolutie in Duitschland verklaart mr. Troelstra niet voldoende te hebbeD getoond het weerstandsvermogen te bezitten tegen dit machtig gebeuren, dat voor een tactisch leiden der beweging gewenscht ware geweest. Spr. mag zich echter deze verdienste toekennen het bewy» te hebben geleverd, dat met geweld en pluadering het begrip revolutie niet» heeft te maken, maar dat revolutie is het ontnemen ,van de macht aan een klasse, die tot nog toe aan het roer is. In het parlement meerderheid ef misderheid zyn is op zichzelf niet voldoende om te beslissen over de vraag of een klagse of party het recht Reeft aan spraak te maken op de macht. Spr. heeft steeds het principe -gehuldigd dat niet langs den weg van terrorisme de macht der soc. dom. aan het volk moest worden opgedrongen, maar langs dien van overreding en orga nisatie. Wy zullen uit alle macht stryden voor de resolutie, die den revolutioiairen wil van de party en vakverenigingen heeft verhoogd. Wy beseffen de gioote macht der bourgeoisie maar deze «al op haar beurt de groote macht der arbeiders beweging inzien. Hoe vaak is niet ever revolutie gesproken, en hoeveel daden zyn er liet gedaan, die dien revolutiegeest moeten aantoonen I Doch zoodra neemt spr. het woord revolutie niet in den mend, of men voelt: - als het van dien kant komt, dan wordt het ernst i Zy, die meenen in Nederland de revolutie in pacht te hebben, Men daaruit, dat een revolutie ln Nederland alleen -kan gebeuren door ens en door niemand anders I Maar dan gaat het niet door anarchie. Die beitryden wQ en als het moet staan wy met het ganeche Neder landache volk daar tegenover. Deze week hebben we elkaar in de oogen gezien en eikaaders macht gemeten. Wat zullen we n* doen Van onzen kant geven we toe. We roepen de regeering toewe erkennen-dat-jy nog. de machtigste zyt, wy sien, dat gij sterker zijt dan menigeea onder ons heeft gedacht en we geven to®, dat, ge uw plaats zult behouden door geweld. Wy geven toe dat, als we u die macht Willen ontnemen, we niet. kunnen- steunen op het geheele Nederlandache volk. Zoo is het! We voegen '«r aan toe, dat we loven in een tyd van groote en snelle veranderingen en dat wat vandaag is, morgen niet behoeft te zijn. (A-pplaus.) Het program van eischen is een beeld der machtsverhoudingen, maar laat de regeering onze be- toogin^g niet onderschatten en beseffende on verbidde- ïyke noodzakelyikheid om op flinke wyze aan dat pro- gram van eischen te voldoen. We hebben de Ghristelijko arbeiders niet achter ons. Wel hebben wij ze achter on» als het er om gaat de groote oogst van dit oogenblik binnen te halen. (Applaus.) Laat het nu voor dit oogenblik genoeg zyn. We hebben er op aan gedrongen Maak het werk zoo spoedig mogeiyk af. Ge zyt opgetreden met een Troonrede die geen punt waar voor we stryden, bevat. Het ant woord op de Troonrede is het nieuwe program van eisehen. Laat nu de soldaten, onze broeders, naar huis gaan, we leven in een tyd waar alles sprak van «geweld. Ook vrij hebben 6r over-gesproken wie, als het er op aankwam, het geweld in handen zou hebben. Ontneemt ons die vraag. Neem het geweld weg. Laat daar zijn ontwapening opdat nooit de stryd der natie» noch de stryd der klasssèn, met ge weld beslecht wordt. Laten we met de wapenen des geestes en niet niet met die der barbaren strijden voor het goede. Laat Nederland' in ontwapening vooraangaan. Laat dit volk het eerste zijn, dat den naties der wereld toeroept: „De wapens neerLaat dat zyn de groote eerbied dien wij ons in dezen oorlog hebben veroverd. (Langdurig donde rend applaus). Na de pauze noemt de hr. V1 i e g e n het woerd om een standje uit te deelen aan den heer Heykoop, die zich niet aan het advies van de leiding heeft gehouden. Gelukkig hebben de Rotterdamschearbeider» zijn parool niet opgevolgd en daardoor ongeluk ken voorkomen. De leiders van groote vakbonden dienen zich in het ver volg aan de leiding te houden. Be resolutie wordt eenstemmig aange nomen. Van de revolutionaire plan nen, in welken vorm deze ook waren voorbereid, wordt afgezien. Wy zullen daar wél om gehoond worden, doch kunnen er tegen. De beloften, in angst gedaan, zullen moeten worden gestand gedaan. Ookdsfheer Oudegeest kapittelt den heer Heykoop, die sprak vaa een gevóel yan kracht, en verwarring stichtte onder de arbeiders. Er zal jaren móeten worden gewerkt om op te bouwen wat Heykoop in deze week heeft afgebroken. Wy hebben den christeiyken gelegenheid gegeven een schyn van kracht te ontplooien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1918 | | pagina 1