PRINSES MELHIKOFF FIRMA I. GRUNWALD MAANDAG 6 JANUARI GROOTE INYENTARIS- UITYERKOOP A Eerste Blad. CONFECTIE-AFDEELING KANAALWEG 74 EN VOLGENDE DAGEN VERKOOP UITSLUITEND A CONTANT No. 0033 ZATEROA4 JANUARI 1319 07o AAAAOANtt Uitgevers C. DB BOER Jr., Bolder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs s In de d I T.IO, per post t 1.35, Buitenland f 2.35. Losse ex. 3 oent Advertentlên per regel 15 oent. Op- an ondargang vu Zo» a» Maas au tijd van hoogwater (Taxal). (Wintertijd.) M»n Zon «Jj»* Ja», op: ondar: op:ondar:.»,m.m.n». Zondag IS m. 9.28». 818 8.10 81» 10 0 10.6 Maandag 6 .945 930 8.10 40 1«40 10.46 Dinsdag 7 .10 6 10.60 8.10 4,1 11.80 1MB Woanad. 8 .10 27 .- 8» i3 Dondard. 9 10.60 m.0> 8.9 48 016 0.66 Vrijdag 10 .11.16. 1.29 89 44 16 1.50 Zatwdag U .1116 860 88 4.6 86 865 BUITENLAND. Da toastind lo Dultschlaad. De nieuwe Duitache regeering met vaste hand de zaken aan moeten pakken. Met kracht zal moeten worden opgetreden tegen de bolsjewistische strooming die aan den leiband van Radsk, den chef van den pro paganda dienst in Rusland en derge lijke uiterste radicalen dié sullen trachten de regesring-Ebert om- ver te werpen. Op een vergadering van den Spartecusbond zeide Rosa. Luxemburg: Wij moeten ons op scherpe conflicten voorbereiden. In de eerste plaats gaat het om den val der. regeering Ebsrt—Scheidemann en de vervangiig door een prole tarische regeering. Wjj moeten de regeerisg ondermijnen door revolu- tionnairen massastrijd. Be internatio- nalvseering van den burgeroorlog staat ons te wachten. Radek bracht ons de broeder lijks groeten der sovjetregeering. One antwoord moet zjjn de gemeen schappelijke ètrijd van het Duitsch- Russische proletariaat tegen denge- meenechappelljken Entente-vijand. Echter gaan Liebknecht en Rosa Luxemburg reeds: ..niet meer ver genoeg naar de meening der Sparta- cus-menschen. Op dezelfde vergade ring die hierboven is vermeld*' leden Liebknecht en Rosa Luxemburg, die mee willen deen aande verkiezingen voor de Constituante, .een nederlaag. Met 62 tegen 23 stemmen, een over weldigende meerderheid, dus, werd het voorstel van den heer Rühle aangenomen die nog anarchisti scher is dan Liebkneeht en dus bij de Spartacuslieden op den dusr grootere kansen krijgt voor het, presidentschap van de Buitsche sovjetrepubliek - om niet aan de verkiezingen voor de Constituante mede te doen, het totstandkomen van dit Parlement met alle middelen te. verhinderen. Met allo middelen, dus ook met wapengeweld. Volgens de correspondent van het „Hbl." te Berlyn, heeft de Spartacus- groep in Duitsebland nog de beschik king over 12} milüoen mark, voor. het grootste deel afkomstig uit Rusland. Hisrvan, zegt de corr. verder, moet in de eerste plaats de agitatie onder de Duitsche arbeiders, om hen tot staking aan te zetten, betaald worden* omdat deze gebeurte nissen den burgeroorlog in de hand werken. Een zuivere machtspolitiek is het doel va» Liebkneeht e» Radek, die werkelijk niet de verdwaasde idealisten zijn, waarvoor men hen nog zoo vaak houdt. Zy willen socia liseering; en strjjd tegen de Consti tuante als middel om tot hetgroote doel te gerakende wereld-reVolutie. Komt Berlijn onder hun invloed, dan zullen de Entente-troepen Berlijn binnen/ukken, dan zullen Radek en Liebknecht deze troepen bewerken voor hun denkbeelden. Dit is het programma, in de Spartacuavergade- ring ontvouwd. Of Duitschland hierdoor te gronde gaat, is bijzaak. Bijzaak voor de heeren Liebknecht en Radek. Maar toch zeker niet voor de heeren Ebert, Scheidemann en Noske. Zal hun vaat# hand het bolsjowisme in Duiteehland den kop indrukken f)j Het Duitsche volk wacht in de grootste spauning. 0s bolsjswlkl in ds Osstzst-lsiisB. Een medewerker van- de „Toss. Zeit." schrijft over den toestand in, de door bolsjewiki bedreigde gebieden in het Oosten: De uitrusting en- verpleging der bolsjewiki laat nietr te wenschen over, terwijl het den Baltischen strijdkrachten en het allernoodigste. ontbreekt, aen wapeas, munitie en levensmiddelen. Het is een zeer gevaarlijke illusie, FEUILLETON. DOOB LOUIS TRACY. 26). Op dat oogenblik kwam' er een bediende binnen, dié zeer: nederig een telegram aan zijn heer over handigde. De Prins kéék het haastig in. Het bleek met slecht geschoven Russische letters gecopieerd te zijn. Toch zag hij terstond den naam„Saratoff" alsmede dien van het HÓtel, pa aar den naam van den onderteekenaar „Armstroag" was meer dan ver knoeid. De Prins wilde juist beginnen den inhoud te lezen toen Ermyntrude vroeg „Is er eenig nienws van de troepen 1" H(j beval den. dienaar te'wachten, en het telegram van Myiady mee te nemen. Toen het klaar was, gaf zij het den Prins. .„Daar," zeide zij. >- „Het is dringend genoeg, ..zonder haar on gerust te maken, wafc ook niet noodig is." De Prins wendde zich om teneinde er het licht te beter op te laten, schijnen. Zij sloeg hem .scherp gade, en zag d&t het andere telegram* Ingezonden mededeellng. Herman Nypels, Tslef. Intero. 140, Spoorstraat 41. Hetreo Ondergoederen, half- en haei wol. OvirliMidiin. - Handschoenen. Blilljka prijzen. te meenen, dat men door de tegen woordige slappe verdediging den opmarsch der bolsjewiki zal kunnen tegenhouden. De Duitschers zenden slechts vrijwilligers op hen af, de Engelschen geven alleen geld en bepalen zich overigens tot dreige menten en de Letten betoonen meer belangstelling voor de thans weinig belangrijke bezetting van duizenden kleine posten, dan voor een practische landsverdediging. Zoo lang de Oostzeelanden zich niet zelf beschermen daor een algemeen© mobilisatie, zoolang de strijdkrachten niet vereenigd zijn ouder dén opper bevel en gezamenlijk ageeren, zoolang men oorlog tegen bolsjewistische massa's voert, maar kleine ongewa pende benden ongehinderd door het land laat trekken, zoolang men kalm toeziet, dat het gres der uit Duitsch land teruggekeerde Russische krijgs gevangenen zich reeds aan de grens bij de bolsjewiki aansluit, zoolang kan de toestand niet verbetoren. De organisatie ontbreekt. Re kooplieden te Riga aarzelen de zee noodige miUioenen voor een Baltische landsverdediging door vrij willige inschr| ringen bijeen te bren gen, maar vergeten, dat de stad Walk de deor de bolsjewiki ge lokte schatting van millioen Rbl. in enkele uren bijeen brengen moest en kon. Yeel koks bederven de brij. De Duitsehers moeten vechten, de Engelschen willen controleeren en de Letten lauweron plukken. In do. bosschen liggen geweren, munitie,: mitrailleurs, automobielen, wagens enz. in het rondvoor enkele roebels, kan .men alles koopen. Ont zaglijke waarden worden wegge smeten ten bate der bolsjewisten aan de andere, maar ook aan deze zijde, van de Diana. De Ruitsche soldaten willen naar huis, een anderen wenseh koesteren «Ij niet.' Spreekt, met hen over de gebeurtenissen in Duitschland, dan schudden zij het hoofd en schelden zij op de gekke Berlijner. Zelfs het militaire spoorwegbestuur kan de soldaten niet bewegen op hunne posten te blijven en daardoor een geordende terugtocht hunner lands lieden te waarborgen. Ds Dultscbers ontruimen Riga. -Herlijn, 2 Jan. De Duitsche troepen hebben Riga voor de oprukkende militaire overmacht der bolsjewiki moeten gntruimen. Afsluiting vbr bet Rijnland. lerlljn, 2 Jan. De „Berl. Lok. Anz." schrijft: Den lsten Januari heeft de Entente, 'zonder dat het in het overige Duitschland bijzonder, de aandacht heeft getrokken, de kroon gezet op hare talrijke schendingen van het wapenstilstandsverdrag door een uiterst brutale rechtsbreuk. In het verdrag is n.1. uitdrukkelijk be paald, dat het verkeer, speciaal wat handel en industrie betreft, tusschen bet bezette gebied en de rest van :het Duitsche rijk aan geen beperkingen onderworpen zijn. Sedert gisteren echter hseft .de Entente het geheele Rijnland hermetisch van Duitschland afgesloten. Geen trein mag het bezette gebiedin of uit. De rails werden gedeeltelijk vernield. Geen voertuig mag meer ever den Rijn, ook het jersonenverkeer is principieel ver- i loden en blijft beperkt tot zeer enkele, ven speciale vergunningen voorziene uitzonderingen." Het blad merkt verder op: „Men wil de Rijnlanden, voor dat het tot 't sluiten van vrede komt, in politiek, economisch sn cultureel opzicht van het Oosten naar het Westen om draaien, door dei geheele industrie, die aangewezen is op hetbetrekken van rechts-Rijnsche kolen, binnen den kortst mogelijken tyd totaal vernie tigen en aan honderdduizenden werk- looze menschen arbeidsgelegenheid in Belgis sn Frankrijk te verschaffen. Zoodoende moet, volgens het bekende Engelsche systeem van het suiker deor den knecht gebracht, geadres seerd was aan Lord Carlingham. „Ie dat niet de naam van mijn broer ?7 zeide zij, op het telegram wijzende, dat hij in de hand' had. Terstond .ging de Pri»a aan het luide ontcijferen van het schrift, allerlei Russische woorden mompe lend. Maar zijne tanden sloegen knersend, op elkaar. „Neen," zeide h(j haastig, als antwoord op haar vraag. „Het is van mijn agent te Moscou. Het ver- dert mijn onmiddellijke aandacht. Uw telegram is goed. Neem mij niet kwalyk, maar ik kan niet langer bij u bleven. Nogmaals zeg ikWees gerust, alles zal goed afloopen." Hij ging overhaast weg. Hij scheen over iets woedend te zijn. Ermyntrude ging naar haar appar tementen. Onderweg zag zij dat zeer vele bedienden, nieuwelingen waren. In haar kleedkamer vond zij Julie, haar kamenier, ontzettend opge wonden. „T'la donc, Miladykreet zij, „Je hofmeester is een gek l Hij heeft Bijna het geheele personeel ontslagen en vervangen door vreemden. Ik kan er niet een vinden die Fransch kan spreken of verstaat, en wat zij zeggen in hun barbaarsche taal begrip ik in 't geheel niet 1" Ermyntrude zeide niets, maar haar hart klopte onrustig. Zij was angstig te.-moede. Een niet te onderkennen gevaar voelde zij komen. Zy.snakte „tijding van hare moeder. brood en de zweep, bij de bevolking van het Rijnland het bewustzijn worden verwekt, dat zijn belangen in het Westen liggen en het wensche- iijk voor haar is zieh van het rijk af te wenden." Poincari ever de vredesvoorwaarden. Parijs, 2 Januari. Poincaré heeft tegen een Amerikaanschen journalist gezegd, dat de bondgeneoten, wanneer zij binnenkort ter vredesconferentie verschijnen, het over de grondslagen van den vrede reeds geheel eens z(jn. Frankrijk zal, wegens zijn bijzonder zware verliezen "aan manschappen en bezittingen en wegens de inspan ning, die zijn herstel zal kosten, van Duitschland een belangrijke schade vergoeding in geld en materiaal eischen. Het moet Duitschland on mogelijk gemaakt worden de Fran- scho industrie, in do periode, dat Frankrijk zich herstelt, te overvleu gelen. Poincaré voorziet geen enkele moeiljjkhoid -op de conferentie. Zelfs1 ten opzichte van kwesties van se condair belang is men reeds in vol komen overeenstemming. Da Engelsche vrodesdolegatla. Londen 1 Jan. De „Evening News' verneemt, dat een deel der Britsche vredesdelegatie Zaterdag naar Parijs zal vertrekken. Tob de Britsche ge delegeerden zeilen behalve Lloyd Géorg# en Balfour ook behooren Bonar Law. Hardinge van het minis terie van buitenlandsche zaken, Sir William Tyrell, die in het algemeen voor het ministerie van buitenland sche zaken zal optreden, Sir Louis Mallet voor Turksche aangelegen heden, Sir Esme Howard voor Noord- Europeesche aangelegenheden, Sir Ralph Paget voor Balkan-zaken, Sir Eyre Crowe voor West-Eurppeesche quaesties. Tevens zal er een groote delegatie zijn van het ministerie van oorlog, van de admiraliteit en van het departement van luchtvaart. Aatwerpen. Men meldt aan de N. Rott. Cé. Wat bij een bezoek aan Antwerpen vooral hem treft, die de stad iD vier jaren niet zag, dat is de algeheele verveloosheid. Waar hebben de schil ders toch gezeten al dien tijd Men loopt door de oude stad, en alle winkelhuizen zien er uit, alsof ze ■bestemd zijn voor afbraak. Het is een beklemmend en troosteloos ge zicht deze algemeene schunnigheid. Misschien treft tiet den Antwerpenaar niet meer, omdat het by alle huizen in alle straten hetzelfde is. De vreemde bezoeker loopt verbijsterd rond en zoekt naar een goed onderhouden gevel en vindt er geen. En als hij in de rijke buurt komt van de Zuider lei en het Museumkwartier en hij ziet er de voorname witte deuren en kozijnen alle gebarsten, alle ver waarloosd, dan wordt hij stil. Tot zelfs het uiterlijk der electrische trams, die nu voor beestewagens nog te vuil zijn, hem niet meer schokt. Het eenig© wat geverfd is, dat zijn de naambordjes der straten; de Fransche namen zijn verdwenen, de Ylaamsche alleen gebleven. Scheepsramp. Londen, 1 Jan. Vanochtend vroeg is by Stornow&y (Büiten-Hebriden) een ramp gebeurd, toen hot stoom jacht „Iolaire", dat ruim 300 matrozen naar huis. bracht, schipbreuk leed en aan den ingang van de biiai op een puntige rots liep. Ongeveer vijftig matrozen slaagden erin den wal te bereiken, o.w. velen ernstig ge wond waren. Men vreest echter dat de overige het leven verloren hebben. Een later bericht meldt Het ongeluk met de „Iolaire" ge beurde omstreeks twee uur in den ochtend van Woensdag toen lalvan matronen die allen op het eiland Lewis thuis hoorden, omkwamen op enkele meterevan hun geboortestrand. De mannei hadden een uitstekenden overtocht gehad. De wind was gun stig en z$ I waren zeer opgewekt met het vooruitzicht ep den eersten vrijen Nieuwjaarsdag, dien ztj sedert, het begin van den oorlog thuis zouden doorbrengen. Zij waren bezig hun boeltje te pakken en dachten eenige minuten later aan wal te stappen, toen de „Iolaire" door de een of andere onverklaarbare oorzaak met volle vaart op een rots liep. De nacht HOOFDSTUK XH. was der, maar helder eD alle lichten den wal waren zichtbaar. Ongeveqjftig personen sprongen over boon verdronken. Twee boo ten die ;ezet werden, sloegen om en de iienden verdronken. Toen er vuuen werden afgeschoten, zag méat de scherpe kant van de rots,ar zeven meter van het voorachrerwtjderd was en een aantal ischappen trachtten de rots te reiken. Maar de sterke stroom g hen tegen de rots te pletter. Ina kwamen twee mannen aan wal brachten met een lijn een tros. Ongev vijftig man konden zich met bel daarvan redden. Vele anderen'nden er zich niet aan vasthouc doordat het schipzoo sterk slirde, en kwamen om. Ten slotte slde „Iolaire" om en zonk. INNEKLANO. Een derdo in den strijd. Terugkomende uit het theater in het Hötel, vroeg Frank Armstrong of er een telegram voor hem was gekomen. Ja or was er juist een voor hom gekomen. Werkelijk washet couvert nog vochtig van de stoom- operatie die het ondergaan had van een beambte, die op hoog bevel zjjn telegrammen opende, om te weten wat er in stond. Dat zeide de hoofd portier wel niet, maar hot was zoo. De inhoud luidde: „Lord Carlinghatn en Graaf Valle- tort zijn ver het land ingegaan, voor oen jacht'-oxpeditie. Zij blijven nog enkele weken weg Melnikoff." Hij glimlachte. „Zijne Hoogheid, do Prins, wil me liefst buiten contact houden met zijn logé's," zeide hij bij zich zelf. Maar tegelijk met de invallende gedachte, doemde eene droevige ge dachte bij hem op. Ermyntrude was immers daar, en de Gravin, hare moeder, was natuurlijk bij haar. Na oen korte poos zou do familie regelrecht naar Londen gaan, en zou er een schitterend huwelijk ge-" sloten worden. Wel, God z|j dank, dan zouhit te Meerut of Luknow bij zijn regiment zijn. Het lieve meisje mot haar droomerigo oogen was niot voor hem bestemd. Toch, had hare maatschappelijke positie haar buiten bereik van oen Prins en dergelijke Hoogheden gehouden, het Ingezonden mededeeling. Irland e» België. De „N)tt. Ort." schrijft: De Bebhe pers heeft weer iets nieuws lonnen. Hoe komen toch ineens d'dlander» zoozenuwachtig? dat is deaag, die ze zich nu stelt. Met na vindt men dat in een artikel i de Etoile Beige, welk blad hetol erg zou vinden,wan* neer dezmuwachtigheid algemeen zou wor, want daardoor zouden tusachenide landen misverstanden kunnen staan, die in geen van beider bcg zouden zijn. Mogenj hier even het geheugen der Belgie pers opfrisschen met een wedwag, die tevens zal toonen, dat wij van dit omkeeren der rollen d<upe niet zijn? De vraag is deze:daarom is de Belgische pers enk weken geleden een ge regelde pempagne begonnen tegen onze regcog, onze politiek en ons volk, en wiens aansporing? P.S. lichtvaardigheid - gebiedt te erkenn dat de Etoile Beige aan deze campe niet heeft medegedaan. Stftoal uit: België Havas at uit Brussel De Gazt schrijftDe onderhande lingen tuaen Nederland en Belgie over den 1 van runderen en zuivel- productemgen steenkool zijn zoo goed als jndigd. Nederland heeft aangebodda steenkool, die. Belgis zal lever< zelf .uit Luik te halen. Kol uit Dniteohland. Met inig van Donderdag 1.1. zullen dagks twee treinen steen kool uit Dschland aanvoeren.'Blijkt het .der Dsohe regeering mogelijk deze leveg voort (te zetten, dan kan op i totaal transport van 40.000 toer maaM uit Duitschland gerekend >rden. Sofpvaari op IndiS. Het stoischip „Medan", van den Rotterdantien Lloyd, zal in het eind van ce week met passagiers via Suez itr Oost-Indiö vertrokken. Een week erna vertrekt de „Garoet". („N. Ct.") Ba» uit Amorlka Er wora als gevolg van een Amerikaaïh voorstel onderhande lingen gewd ever den invoer van 12.000 tonacon uit Amerika, waar tegenover uerzijds de levering van 4000 ton lis zou moeten staan. Als wij si zijn ingelicht, zóu de aanvoer v dezen .bacon kunnen geschiedei|buiten het agreement om. De m de Geassocieerden ge troffen ovtenkomstgarandeert be reids de vering van 10.000 toa bacon, di onder het vetrantsoen van 80.00ton vallen. (Hbl.) Vissehain Britsche wateren. Van in igeland vertoevende: ree- ders van Jmuider stoomtreilers is telegraflsclbericht ontvangen, dat er een regelg is getroffen voor het visschen i Britsche wateren van 16 IJmuider oomtreilera.Yan heden af zullen die hepen daarheen geleideijk vertrekketvan Hoek van Holland, waar zij i benoodigde steenkolen voor den (ertocht kunnen innemen. igccrlngsvlsch. Met inpg van Januari zullen aan de soiten visch, die tegen zeer verlaagde rijzen als regeeringsviseh door de pneentebesturen gedistri 'l zou hem Jsschien gelukt zijn, hare liefde te innen. Niets hers te doen hebbende, schreef ei postte hij een brief aan Lord Carligham, kort beschry vende zijn gaan aar Per zie, zoomede wat hij daar kd. gedaan, 6n zijn spijt dat hij hei daar niet had kunnen ontmoeetn Daarna ging hij naar bed. Hij sliep jzond en rustig, totdat hij gewekt wd door een scherp-getik op zijn der, en een stem, die hem riep, zeggade: „Hooglele, hier is een telegram voor U." Er verlipen eenige minuten, voor hij de betekenis vatte van de onbe paalde wprden die hij met zijn slaperige jogen bekeek. Allereerst zag bij dt de brief van Atkarsk, een klein itatión bij Saratoff, kwam. In de twéde plaats, dat het: adres luiddeJ.an Fred Armistronk" - waarmee hij wel bedoeld zou zijn, en ten lafste las bij den inhoud, in correct Rssisch en mooi geschreven, en deze l id de „Blijf 1) Moscou tot ik bij u ben. Gij moet<nij niet schrijven of tele- grafeeren Ik. kom zeer spoedig.bij u Lord Carlingham." Hoe hl den brief ook bekeek, het was een 'rreenad product. Het leek niet op zjn vriend, dat „Lord-' voor zijn naan te schrijven, tenzij Jahij vilde met die onderteekening zijn identteit als schrtjver bewijzen. En hoe rijmen wat in den brief stond out het telegram van Prins Melnikoff? Ook dat was een raadsel 1 bueerd worden, worden toegevoegd de kleinmiddel-schelvisch. Van de vier soorten schelviaoh was tot heden alleen opgenomen de kleine schel- visch, meest braadvisch of piepers genoemd. De hoeveelheid regeerings viseh wordt mot ruim vijftien procent vermeerderd. De kleinmiddel-schel- visch.zal worden gedistribueerd tegen 22cent per pond. RusslschÉ kriJ|sge*a»gcRM. Men meldt uit Rotterdam Vrijdag ving het transport der in ons land vertoevende Russen met do door de Nederiandsche regeering gecharterde booten „Santa Fé", „Wart- burg" en „Almeria" aan. Ongeveer 220Q ondersteuhde, uit Duitschland ontsnapte krijgsgevangenen, die in. ons land een toevlucht vonden en wier belangen behartigd worden door het z.g. Militaire Comité dat aan do Voorhaven zetelt, benovens' eon 600 tal ongehuwde ondersteunden, die geen werk hebben, van het Civiele Comité aan het Slagveld, hebben aanzegging gekregen zich 4 Jan. te 9 uur v.m. aan boord der schepen te meldez. Of dit heele aantal op zal komen is de vraag; naar men weet zijn er al enkele honderden Russen, wien het uitzicht der wgeningen van de Sovjetrepubliek niet aanlokte, her en der gestove». N Zijn wij juist ingelicht dan varen de schepen, die een Hollandsche bemanning,hebben, met de Russische vlag in den voortop en de Rood# Kruisvlag aan den achtermast. Naénrlandschn matrazon «nderschslda». Naar Reuter uit Londen seint, heeft de „Board of Trade" de zilveren medaille voor het redden van men- schenlevens op zee toegekend aan B. Visser, G. J. Sombeek en J. Veer man, Nederiandsche matrozen, be- hooronde tot het garnizoen van Terschelling. Den Hen Augustus 1918 de Britsche motorkustboot 47 tot op ongeveer een halve mijl van de kust van Terschelling genaderd; do boot stond in brand #n twee van drie leden der bemanning waren ernstig gewond en nagenoeg bewus teloos. De bevelvoerende officier deed den beiden' gewonden reddingsgor dels om en liet hea in het water zakken voor zijn boot geheel vernield was. Visser, Sombeek en Veerman, die van de kust gezien hadden in welken benarden toestand de gewon den verkeerden, zwommen er heen en brachten hen een voor een aan land, waarvoor zij tweemaal heen en weer zwommen. Zy zwommen een totalen afstand van ongeveer 2000 yards. Zonder hun optreden zouden do .beido gewonden zeker verdronken zijn. Dn wottnlijka aebternndag. De behandeling van het wetsont werp-Schaper tot invoering van den wetteiyken achturendag. of van eea daarmee nagenoeg gelijk te Btellen regeeringsvoordracht zal eerst dan geschieden als de Hooge Raad voor den Arbeid is ingesteld. In dit nieuwe college zullen tien werkgevers en tien arbeiders zittiDg krijgen, benevens tien personen die studie hebben gemaakt van sociale wetgevingen van sociaal-economische onderwerpen. De werkgevers- en arbeidersleden zullen, na overleg met de voornaam ste werkgeversorganisaties en de vakcontralen worden benoemd. Deze Hooge Raad zal over het desbetref fend of de desbetreffende wetsont werpen, advies uitbrengen. Het thans aan het departement van minister Aalberse in bewerking1 zijnde wets ontwerp heeft als basis den acht- urigen arbeidsdag en do 46-urigo arbeidsweek. PraminvrlJ pensioen voor gomeonte-porsonottl. Het Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheids personeel, aangesloten by het Nedei'1. Verbond van Vakvereenigingen, ge vormd door den Bond van Werklieden in openbare diensten en bedrijven, den Centr. Nederl. Ambtenaarsbond, den Alg. Nederl. Rykswerkliedenbond on den Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland, heeft zich met een adres tot do verschillende gemeente raden gewend, houdende verzoek tot invooring van premievrije pensioenen voor de ambtenaren en werjtiieden in gemeentedienst en voor munno weduwen en weezen. Het comité, dat optreedt namens 32.000 personen in overheidsdienst, wyst er op, hoe er in het bizóndqr in den allerlaatsten tijdeen toenemende atrooming merkbaar is, die wil komon tot wedor-invoering van de geheel premievrije pensioenen voor hét overheidspersoneel welke stroeming ,o.a. tot uiting komt in de desbetref fende besluiten van recenten datum ▼an de gem.besluren van Groningen en Vlissingen, terwijl ook de rjjks- regeering bij monde van minister Ruysde Beerenbrouek zich in beginsel ▼oor het premievrij (staats) pensioep heeft uitgesproken in de Tweede Kamer-zitting van 10 Déc. 1.1. Het adres geeft verder een opgave van de gemeenten, die de premie betaling gedeeltelik van overheids wege doen geschieden en van de gemeenten, die, evenals de previncie Noord Holland, de pensioenstortingen geheel voor eigen rekening nemen. De afdeeling Helder van den Cen- tralen Nederlandschen Ambtenaars- bond betuigde adhaesie met dit request, door het zenden van een adres aan den Raad. Tabaksbelasting. De Commissie, gevormd, uit ver-, schillende bonden en vereenigingep van belanghebbenden bij den tabaks- handel en -industrie, heeft 23 Ree. te Utrecht vergaderd en naar aan leiding van de meenin^van den Minip- ter van Financien, dat eene banderole belasting hem te omslachtig is en hij wil overwegen de belasting veel dichter bij de bron te heffen, te ken nen gegeven, dat, wanneer de be lasting op tabak onafwendbaar is, ter versterking van 's Rijks flnanciéD, zij, in beginsel alleen kan aanvaarden eene belasting by de bron, zooals de Minister wil overwegen, d.i. een in voerrecht op ruwe tabak. Alleen een matige belasting in dezen vorm laat handel en industrie de noodige vrijheid van ontwikkeling en beweging. Alléén een invoerrecht kan entduiking der belasting en onge- wensehte uitbreiding van ambtenaren voorkomen, en alléén door zulk eene belasting kunnen buitensporig hooge uitgaven va» rijkswege voor contróle worden vermeden en wordt de per soonlijke vrijheid der belanghebben den gewaarborgd. Bovendien kan het heffen van een invoerrecht in geen enkel opzicht den bloei der tabaks- markt bedreigen, mits de veilingen worden gehouden in ©ntrepöt of vrij haven. Vergiftiging. Te Doom is de heer G. L. doof vergiftiging om het leven gebracht. Men verdenkt hiervan zijn huishoud ster, de 38-jarige W. G. H., die ter beschikking, van de Justitie Is gesteld. INBEZONOEN. Ballon f«rmtwoordolljkhsid dor R»d*utl«, (Van niot (opUsUto atukkon word» dt topy niot tortiBgogovtB.) Geachte Redactie. Beleefd verzoekt ondergeteekende bet volgende in ¥w geöerd blad te willen plaatsen. Bij voorbaat mijn dank. Het is naar aanleiding van het raadso verzicht in de „Heldersche Courant" van j.1. Zaterdag, betreffende de afschaffing van nachtarbeid voor bakkers, dat ik do vrijmoedigheid neem hier een enkel lettertje aan tot te voegen. De schrijver doet het voorkomen, dat, wanneer de nachtarbeid wordt afgeschaft, men geheel van het versche brood verstoken raakt. Dit is mis gezien.'Wel'z&l men op z'n nuchteren maag, [zooals hij schrijft] het versche broodje moeten missen,doch overigens is het niet anders dan een verplaat sing van tijd. Stel dat de bakker niet voor 's morgens 6 uur beginnen mag, dan zal het eerete versche brood om II of 12 uur genuttigd kunnen worden, maar dan is al het broed nog lang. niet. gaar. De bakkers zullen mogen blijven werken tot acht uur 's avonds, dus me» heeft dit voordeel dat den geheelen namiddag versch brood ver krygbaar gesteld zal worden, wat bij nachtarbeid in geen geval plaats heeft.' Om dit te bewijzen dienen men te weten dat er veel [versch?] brood verkocht wordt dat reeds 10 12 uur geleden de oven heeft Ver laten. TTerdt dit nu veer het tweede ontbijt gebruikt, dat is 's avonds, dan heeft het zijn verschheid reeds lang., verleren, en hoevelen zyn er niet die de velgende ochtend nog broed ete» wat den vorigen nacht gebakken is? Dus op z'n minst 'n 30 uur oud. Men denkt dat men versch brood eet omdat de bakker des nachts-gewerkt heeft. Neen wan neer de dagarbeid wordt iegevoerd, zal dit aan vele broodeters ten goede komen. Het grootete kwaad dat de af schaffing va» nachtarbeid altijd heeft tegengehouden, ie de concurrentie geest onder den patroons. Zij zijn bang, dat de een 'n klant van de ander inpikt, als men 's morgens niet op tijd voor het eerste ontbijt bij z'n Onder hot ontbijt bestudeerde hij het spoorweg-boekje, en dkt hielp. D&t zeide hemDe morgen-trein uit B&nnofka naar Moscou waste1,Atkarsk aangekomen tezelfder tyd dat ..Car lingham zijn telegram van daar verzonden had. Carlingham was dus op reis, naar hem toe! Dat was zeer zeker een aange name tijding. Maar waarom had Carlingham in zijn telegram, er zoo sterk op aangedrongen dat hij, Arm strong, in Moscou moest blijvai^ei naar Bannofka noch schrijven, noci seinen moest? Zijn brief, den vorigen avond ge* schreven en gepost, kon hij niet halen. Maar er stond niets [in dat niet gelezen mocht worden, door wien ook. Met opzet had hij er zelfs den naam van Ermyntrude niet in ge noemd, en evenmin geschreven over hun ontmoeting-plannen. Nog lang trachtte hij een verkla ring te vinden van de mysteries en de met elkander strijdige berichten, maar hij gaf het eindelijk op, en liet het aan de toekomst over Qen geheimzinnigen sluier op te heffen, Van aard een vroolijke gast zijnde, besloot hij de twee volgend© dagen tö gebruiken voor het opnemen der vergezichten rondom de stad. Hij had er genoeg tijd voor, want het spoor-boekje zeide dat zijn vriend dien morgen van Saratoff vertrokken zijnde, eerst den volgenden morgen kon komen. Onbezorgd en vroolijk ging hy er op uit, allerminst vermoedende dat hij redon te over zou hebben om Bevens zijn bewonderen der verge zichten, zich te verwonderen over machten, waairmede hij in aanraking zou komea. Ondanks de koude, die zoo intens was dat weer-kenners een vroegen dooi voorspeldeïiir beklom hij de 324 treden van den toren van Iwau den Groote, om een vr ij uitzicht te h over de stad. Iemand, die in alles op een werk man geleek, scheen .hetzelfde te willen Zoo ook een dik persoon in bont gehuld, die Frank .reeds opgemerkt had in andere afda elingen van het Kremlin. Jong en vlug zijnde had Armstrong al spoedig de bovenste tree bereikt. De werkman, een gespierde kerel, volgde hem op den voet, maar de dikke was hijgend ver achtergebleven. „WelEdele," zeide de werkman U heeft een telegram ontvangen van uit Atkarsk Van verwondering bleef Armstrong plotseling staan. .Loop door, HoogEdele," zeide de man „die achter ons aankomt, is een spion. Ik bid U, luister naar mij en geloof dal ik een van uw vrienden ben. Met den trein van Sa ratoff komt iémand by U. Verlaat Moscou niet, voor en aleer hij U ziet. Het beste zou zijn, tot zoolang in uw Hotel,te blijven. Als ge uit gaat, doe het dan in een gesloten kibitka.1) Br zyn personen hier die q Buuuch lUtaiflr- bitter weinig genegen zyn. Ik kan U niets meer zeggen, omdat ik niets meer weet. Men heeft my verzocht deze boodschap aan U over te bren gen. Men mag niet zien dat U met mij spreekt. Meer heb ik niet te zeggen, WelEdele." In geen ander deel der wereld zou Armstrong tevreden geweest zijn met zulk een buitengewone boodschap, die mondeling aan hem overgebracht werd door een op twee passen achter hem loopenden en fluisterend spre kenden man. Hij zou den man opge vorderd hebben om voor den dag te komen mei de reden van zyn geheimzinnigheid. Maar ia Rusland, waar men omringd is van in den donker werkende machten en krach ten, waar men zijn huis uitgaat voor eene wandeling en spoorloos verdwijnen kan, tenzy een vriendin een fort komt of zelf naar de straf kolonie van Sagbalien gezonden wordtDie Russische toestanden kennende, begreep Frank dat zijn boodschapper goed deed met zoo voorzichtig te zijn. En na zyn boodschap gedaan te hebben ging de voorzichtige man terug naar beneden, luide zijn nieuws gierigheid vervloekende, die hem zooveel trappen had doen opklimmen, want dat al de lagere uitzichten op Rusland de moeite niet waard waren om tot boven te klimmen. Dat mochten anderen doen, hij gaf er den brui vanl HU ging naar hulsl (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1