G'oote Uitverkoop J in „De Bijenkorf van L. COLTOF, Spoorstraat 75-77 hoek 2e Vroonstraat. Magazijn „De Bijenkorf". niet doorgaat. "3 m i| m Advertentiön. yANGELISATJTPALMSTRAAT. VAN TROTSENBURG Op bon No. 75 Op bon No. 76 Op bon No. 77 Op bon No. 80 MELK L. BQMIFF, Leger deHeils. Waterzuchtkruiden Verkoophuls „De Concurrent", Keizerstraat 110. In het ZIEIDE ETALAGES EN VERGELIJK DE PRIJZEN. Distributie Anna Paulowna. CD CD CD C4 CD CD> CD CD CO Alle De Hulzen Spoorstraat 75-' zijn reeds thans uit de hand t< coederen moeten weg tegen koop. alken prijs, clientèle komt, wat bij de verordening absoluut geen plaats kan hebben, omdat men niet voor half elf mat de kar mèg uitrijden, dus dan is het eerste ontbijt afgeloopen, en behoeft men niet bang te zijn dat men te laat bij de klanten komt. Het is een ingekankerde gewoonte dat de bakker 's nachts moet werken, en om dit kwaad met wortel en tak uit te roeien daar behoort wat toe, maar met 'n beetje goeden wil is dit wel uit te voeren. Wij doen dus een beroep op onze vertegenwoordigers in den Raad, om bij eventueele gele genheid te geven waar wij recht op hebben, n.1. een menschwaardig bestaan. Hopende dat dit schrijven onder de aandacht komt, van die genen welke hebben te beslissen, verbluf ik met hoogachting, Uw dw. dnr., een Bakkersgezel. Helder, 80 Bec. 1918. Mijnheer, Naar aanleiding van U w ingezonden stuk van Zaterdag 22 December j.1. beü ik zeo vrij de vraag tot U te richten, waarom het woord „moeten" wel achterwege kan blijven? Zooals U zelf toch schreef, was het huis houden, toen zij nog in de Midden straat woonden, en wekelijks eene flinke toelage ontvingen, toch weer tot vervuiling geraakt. Zooals U da* ook terecht schreef, was vervuilling geen gevolg van armoede, doch is het een aangeboren iets. Maar nu vraag ik, waarom heeft de Gemeente of Gezondheidscommissie dan- niet dadelijk ingegrepen, of zijn zij daartoe niet by machte? Volgens mijn idee is het een schande, dat de kinderen nog langer bij zulk een moeder moeten leven. Er zullen tech in den Helder ook wel kinderwetten bestaan, doch als die in dit geval niet van kracht zijn, dan moet er anders ingegrepen worde*. In zulk een geval meet men niet vragenmag dit, of mag dat. Neen, hier moet ingegrepen worden, zoowel in het belang van het gezin als van de medeburgers. Hopende, dat bovengenoemde Oom missie nu eens een onderzoek zal instellen, e* zorgt voor een betere verzorging, teeken ik, met hoogach ting en dankend voor de plaatsing, (w. g.) Milicien P*. Polai, Kazerne Langestraat, Helder. bespreken met baron Von der Lancken en dr. Reith, beiden Duit- sche ambtenaren, die een vooraan staande plaats bekleedden bij het Duitsche bestuur in België. Da voorbartiding Yin don vrtd*. lalt) BINNENLAND. allilardan. De voorloopige vredesbesprekingen tusschea de geallieerden onderliag, tot "inleiding van de vredesconferen tie, zullen binnenkort beginnen op de Quai i'Orsay. Wilson zal de ajs. week naar Parijs terugkeeren, en Oltmenceau, die in zya geboortestreek Vendée uitrust, zal «op B of 8 Jan. weder terug keeren en zal dan tegen het einde van de komende week op het ministerie van Buitenlandsehe Zaken kunnen beraadslagen met de meeste zaakgelastigden der geallieerde staten, wier komst in Brankrjjk voer de deur staat. De Engelsche delegatie wordt Zon dag of Maandag te Parijs verwacht, de gedelegeerden van Amerika, China en Japan znllen met korte tusschen- poozen volgen. De werkzaamheden «n het congres zullen verdeeld wor- n over verschillende commissies, die rapport zullen uitbrengen over iedere kwestie afzonderlijk. Deze rapporten zullen dan aan de ver gadering worden voorgelegd, die de zaak in laatste instantie zal uitmaken. Deze commissies zouden zitting hou den te Parijs, en alleen de algemeene vergaderingen van 't congres zoude* te Yersailles gehouden worden. Er zouden dan commissies of afdeelin- gen zijn voor Duitsche aangelegen heden, voor Oostenrijk-Hongaarsche, Russische, Poolsche zaken, enz. Bo vendien zulle* er financieel© en eco- nbmicche commissies worden inge steld. Het ontwerp van den Volkeren bond zal op zichzelf een voorwerp van speciale studie uitmaken. De vertegenwoordigers, met deze i belast, zouden voor Frankrijk, Bour- geois, en voor Engeland, Robert Ceoil, ztjn. Er is geen sprake van, dat er af gevaardigden van den vijand bU deze voorloopige besprekingen zullen wor den toegelaten. Be vredesvoorwaar den worden eerst door de geallieerden besproken en vastgesteld, en pas daarna zullen Duitscbland en xt)n bondgenooten worden uitgenoodigd om ze geed te keuren. [Tel.] Vardenllng der ultgaltvarda dslk- bootsn. Be geallieerden gaan de duikbooten, die sich hebben overgegeven, onder ling verdeelen. Het tetaal der duik booten bedraagt thans 114. 16 gaan er naar Frankrijk, 10 »aar Italië, 7 naar Japan e* 4 naar de Yereenigde Staten. Beze laatste zijn reeds bezig den Atlantischen Oceaan over te Hst belsjswistlBths gevaar Is Qultsohlaad. Naar de „Pall Mail Gazette" ver neemt, zien de geallieerde rijken den huidigen toestand van Duitschland denker in, en is men bevreesd, dat de bijeenkomst der vredesconferentie gevclgd zal worden door een drama tische beslissing. Volgens een vertegenwoordiger van „Politiken", meet Foch in de wapen stilstandscommissie verklaard hebben, dat, voor het geval dat de Bolsje wistische elementen in Duitschland de overhand (zouden krijgen, de ge allieerden alle enderhandelingen zou den afbreken en den veerloopigen vrede als geëindigd zouden beschouwen. Iu diplomatieke kringen te Londen hecht men weinig geloof aan dit bericht, doch men bevestigt dat de geallieerden een definitieve gedrags lijn zullen vaststellen. Hoovsr an da Oultseha Isvsat- mlddoian-onderhandalaar. Hoover, de Amerikaansche voedsel- regelaar, die den relief-arbeid regelt in de door den oorlog geteisterde gebieden, heeft geweigerd om den Duitschen levensmiddelentoestand te Dt ultvo.r na 1.319 .aar Amtrika. De belemmeringen opgeheven. W^tevreden, 24 Dec. Volgens een door 'len Amerikaanschen consul ontvangen telegram zijn alle invoer- belemmeringen van Nederlandsch- Indische artikelen, behalve van tin, keffie en suiker, opgeheven'. (N. I. P. A.) Oa zaak-SrosNsadael. Het lid van de Tweede Kamer, de heer ar. dr. H. van Groenendael is 'in den loop der vorige week doer den rechtercommissaris bij de arron dissementsrechtbank te Maastricht, ten paleize van justitie in verhoor genomen, naar aanleiding van zfin bekende uitlatingen. [Tel.] Oa malkvoorzlanlng ta Amsterdam. Het „Handelsblad" bepleit centrale melkvoorziening in plaats van de huidige regeling, die aanleiding geeft tot groote willekeur. De tijd heugt ons niet, schrijft het blad, dat er geen abbattoir bestond en ieder slager vrij zijn ree kon slachten. Wij vinden het niet meer da* natuurlijk, dat de vleeschvoorziening van Amsterdam centraal is geregeld en dat zoodoende ieder gevaar van tevoren onmogelijk is gemaakt. Te* opzichte van de melklevering echter bestaat fraude van allerlei soort, door de sehaarschto nog flink toegenomen. Het blad ver meldt zelfs, dat in sommige buiten wijken der stad de boeren uit den omtrek de molkloveren tegen 36 cents per liter. Nu is door de gemeente op verzoek van den Minister een centralisatie ontworpen, die echter door haar bureaucratieche omslachtigheid den boeren een wapen in de hand heeft gegeven. De melk moet door de veehouders zelf du* niet door tusschenpersonen op verschillende „centrale punten" in #n buiten dè stad worde* afge leverd. Dit zijn groote inrichtingen, die do molk zullen pasteuriseeren en vervolgens aan de slijters zullen afleveren voor het hun toekomende quantum. Inplaats nu deze centrale punten zoo dicht mogelijk in de nabijheid aan te wijzen, heeft men den boeren gedwongen hun melk op verre af standen te verveeren, hetgeen wegens de heoge kosten en het gebrek aan materiaal, groote moeilijkheden medebrengt. De boeren weigeren dan ook deze regeling uit te voere*, Men zal goed doen, aldus het blad, de regeling alsnog wat meer soepel te Tnaken, door uitbreiding van het aantal centrale puntenis dit om de een of andere reden niet mogelijk, da* lijkt een regeling als de velgende ons niet onpractisch: men zou den boeren tegemoet kunnen komen, door hun de keus van hun afnemers te laten, maar deze voor zoover het niet de groote inrichtingen maar slijters zy'n, te dwingen, om al hun melk bijvoorbeeld naar één goedgekozen centraal punt te brengen en daar te laten pasteuriseeren, wanneer zy voor den toeBlagin aanmerking willen komen. Zij zouden daarop hun quan tum weer kunnen halen en aan hu* klanten distribueeren. Inmiddels is deor de boeren, in een Dinsdagavond gehouden vergadering, besloten Amsterdam „droog te leg gen". Ook voor de ziekenhuizen zal niet meer worden geleverd. Op een telegrafisch Yerzo9k door wetheader Wibaut aan den' Minister gericht, werd door den Minister niet ingegaan. De melkceotralisatie komt hierop neer, dat de boeren hunne melk niet meer kunnen afleveren a*n hunne gewone afnemers, doch die moeten bezorgen aan veertien inrichtingen. Volgens het bestuur van den Melk- veeheudersbend ls de indeeling voor de melkleverantie zoe gemaakt, dat de boeren uit Nieuwer Amstel b.v. nu hunne melk moeten brengen naai de melkfabriek van de V.A.M.I. te Mijdrecht, anderen, zeer dicht bij Amsterdam wonende en in gewone tijden binnen één, hoogstens twee uren van de molkleverantie uit en thuis, moeten thans aan „Amsta' t© Abcoude leveren of, uit de Haar lemmermeer, aan de melkfabriek te Leimuiden. Dat kost velen thans den geheelen dag. Zij zijn daardoor ge noodzaakt in hunne plaats een arbei der aan te nemen, enkelen zelfs nog een extra paard Dit hebben zij er niet voor over. Zij redeneeren aldus: Ons vee is drachtig, het veevoer slecht. Werden de beesten dus enkele maanden vroeger„droog gezet", d.w.z. niet gemolken, dan komt dit het vee ten goede. Wanneer, aldus de melkvee houders, niet binnen enkele dagen het geschil wordt bijgelegd, zal aan de melkvoorziening van Amsterdam voor deze maanden niet op te halen schade zyn toegebracht. Tot Donderdagmiddag half een waren sleehts 60,000 liters rtgeerings- melk aangekomener waren 180,000 L. aangevraagd, doch deze hoeveel heid is nog geen enkelen dag aange bracht. Door het melkdistributie- bureau wordt in Den Haag aan ge drongen op vergrooting van het geleverde quantum. Notaris VAN HOUWENINGE bericht, dat de tegen Dinsdagen 7 en 14 J&nuarl vastgestelde veiling v.d. bouwplaats de „HEFBOOM" Zondag v.m. half 11 In do Nieuwe Kerk De. C. J. WARNERS. Av. zee uur ia gsbsuw Palmstraat: A. VAN OS, Zendel. onder Israël te'Amsterdam. Dinsdagavond 8 uur: Bijbellezing Da. I. KLOOSTERMAN. Tandart* hervat Maandag 1 uur de praktijk. te Halder brengt ter kennis, dat vanaf MAANDAG 6 JANUARI tet en met ZATERDAG 11 JANUARI a.s., bij den gewonen handelaar per persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: 1 ons Rijst (van de voorraden by de winkeliers). Half pond Suiker tegen de geldend* maximumprijzen. 1 ons grauwe Erwten 1 ons Capucijners. Op bon No. 78 1 ons grauwe Erwten .i 1 ons Capucijners. Op bon No. 79 1 ons Kaas tegen de geldende maximumprijzen. 1 stukje Kleizeep 20 Op bon No. 81 1 ons Huishoudjam van de voorraden bij de grossiers en winkeliers. Kindorkaart Op bon No. 50 half pond Suiker. Op bon No 51 half pond Kindermeel, Op bon No. 52: 1 stukje Huishoudzeep 60'°/, Sp tl Bnnjikiiil nti Mirini-Schipelingso Bon No. 10: I ons Kaas, IIhalf pond Suiker 12: 1 stukj? Kleizeep 20 7, 12: 1 ons Huish. Jam kan worden verkregen vai bon 66 tot 72, tot de gewone hoeveelheden. Helder, 4 Januari 1919. De Directeur veornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. COIFFEUR, WQQFRAAT 13, wensaht zijn frachJiëntèls een gelukkig Nhrjaar. 28"° Jaaeest van het HeldeJte Korps op 6 Janu a.s. Bijzondere Sarftc-maten in de prachtig versie Legerzaal SpoorgracJ8 Zondag a.s. lOur.m. en half acht 's avonds. Maandagavond ur: de groote JA ARFEIM EETING. Woensdag 8 uur:egening van Heilssoldaten. Mevrouw HUBERAN BLIJEN- BÜRGH, Havenpleinvraagt tegen 4 Februari een KEINMëlSJE. Loon f 160.—, wa$ld f 30. zonder 'goede getuiginnoodig sich aan te melden. Waibuitenshuis. Agenten van Politie. Te SNEEK kunnen ten spoedigste worden geplaatst aanlga Agentsn van Politie. Weekloon f21.- tot f25.- te ber. met 4 2-jaarl. verh. ad. f 1.- p. w. Vrije unöormkleeding en gedeeltelijk schoeisel. Gemidd. diensttijd per et maal 10 uur. Wekl. rustdag. Extra bet. voor overuren. Pensioenstorting 2%. Eischen: minstens 1.75 M., flink voorkomen, voldoende ontwik keld, hetgeen uit examen moet blijken. Aanst. voprloopig voor een proef jaar. Sollicitanten kunnen zich schrifte lijk of persoonlijk voorzien van ver zoekschrift aanmelden bij den Comm. van Pol. aldaar. Voor persoonlijk be zoek vooraf schrijven. Zij, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zyn aan, of goederen onder hun berusting hebben toebe- hoorende aan de Ontwikkeling** cursussen, worden verzocht hier van betaling, opgave of teruggave te doen vóór 13 Januari a.s»., aan Bureau O C. Dijksfraat 8, den Helder. Te koop «en HUIS, Loodsgracht No. 29, met daarachter gelegen perceel aan de Oostslootstraat. Te bevragen: Loodsgracht 29. Te koop een zoo goed als nieuw Huls met groote Tuin, staande Artilleriestr. 2b, direct te betrekken. Te bevragen bfi N. P. KRUL, Langestraat 65. Te koop gevraagd "•en goed onderhouden KINDER* STOEL. Adres: Bureau van dit hlad. Te koep gevraagd •an 2-parsoons Houten Ledikant. Brieven, met prijsopgaaf, onder Ne. 301, Bureau van dit blad. Te keep BAADJESPak, nieuw. Achterbinnenhaven 80. Te koop san gegoten Fornuis en soa Klnduiwagsn. Adres: Brakkeveldweg No. 1. In geval van: Waterzucht, dik of opgeblazen van het water, moeilyk urineeren, gepaard gaande met pijnen, galziekte, blaas- en jichtlijden enz., gebruike men van de van Ja.coba Mama Wortelboer van Oude-Pekela (Groningen). Toezeading geschiedt franco na ontvangst van postwissel groot f 1.75. Nieuwe en 2de hand* MEUBELEN. Ruilt en koopt geheele en gedeeltelijke INBOEDELS. Firma W. KUIPKR. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB Maandag 6 «Januari, 9 uur Jlllpdu zullen mr hispatttlijk lage prijzen worden apgernimd. rsj De Directsur van hst Levensmiddelen- batfrljf brengt ter kennis, dat het wenscheiyk is uitdrukkelijk te doen epmerken, dat Kleizeep in geen enkel opzicht kan worden vergeleke* met het tet dusverre vrij in den handel gebrachte zeepsürrogaat. Kleizeep bevat 20 vetzuren en ie zeer goed voor het wasschea van hande* en lichaam, èohtar niet voer de waech. Voer de wasch zal dus gebruik moeten worden gemaakt van de twee ons fcalizeep, welke per hoofd en per vier weken beschikbaar wordt gesteld in plaats van zachte zeep. De kleizeep is een speciaal fabri kaat en eerst na vele proefnemingen iB het gelukt een goede kleizeep van 20 vetzuurgehalte te makea, waar- deor de bevelking een goed stuk zeep bekomt veor weinig geld, terwijl tevens eene besparing van vetzuren wordt verkregen. Voor zoover de kleizeep in stukken van veelvouden van 100 gram wordt geleverd ishetwenschelyk de stukken niet af te breken, maar met een mes deor te snijden. Op het oogenblik worden andere zeepen niet gemaakt en men zal dus de eerste maanden met deze soort zeep moeten volstaan. Degenen, die thans deze zeep zouden weigeren, zouden ongetwijfeld voor groote moeilijkheden komen, daar op die wijze weder een zeepschaarschte zou ontstaan. Kalizeep is tot ;heden niet ontvan gen, doch zal ditect by ontvangst worden gedistribueerd. Be Directeur voornoemd, A. A. VERSTEGEN. Helder, 3 Januari 1919. olton Manshemden, 700 au 489 ct. olton Mansbroeken, san 600 au 317 ct. JAEGER-Molton, ma karallt.lt, uaa 140 nu 110, >an 120 nu 95 ut. 'Itte halfwol Flanel, 71 et. fma kwaliteit Flanel, van 105 na 79 ct. ira kwaliteit, 2 els breed Baai, van 750 au 379 ct. Jruin Engelschleer voor zware werkbroeken, van 225 au 145 ct. Vollen Gordijnstof, al broed, (rood), va* 350 su 179 ct. ir groote, prima kvalltslt wollen Dekens, i.60 x 2.10; van 2800 na 1975 ct. Vare wollen Dekens, 1.60 X 2.10, au 976 ct. In de komende weken van 6 tot m?met 19 Januari 1919 zijn by den gewonen winkelier verkrijgbaar: op bon no. 96: 1 stuk van 200 %ram witte stangen zeep of 1 pakje zeeppoeder per gezin. 1 oub havermout zoolang de voor raad strekt. 2 ons jam, pond rfist, 2 ons gort, op bon no. 971 poad groene erwten (alleen op witte boekjes), op bon no. 981 pond suiker en op de lichamen der aanv.wittebrood- kaartjes der 81e week voor kinderen beneden 1 jaar 1 pond suiker. op bon no. 4 der kindermeelkaart kindermeel of maizena, op bon no. 6 der kinderzeepkaart 1 stuk toiletzeep. Ds omslagen der boekjes en de levensmiddelenkaarten moeten wor den ingeleverd bij den winkelier, nadat dsze van duidelijk adres zijn voorzien. De winkeliers worden uit genoodigd deze stukken methunlijsten in te leveren vóór 12 Jannari a.s.1 luins wollen Dekens, van 1200 nu 800 ct. lollen Kinderdekens 3*0 - 391 cl. Gekleurde Sajet, 119 ot., groote knotten. hnen Handdoeken, roodo rand en blok,, van 165 du 68 ct. Grauwe Doeken, 54 ct. Srvetten, groot en zwaar, van 85 nu 58 nt. loode Zakdoeken, van 60 nu 36 ct. Witte Zakdoeken, 31 ot. Giots Omslagdoeken, van 600 nu 688 ct Dames Pantalons, zwara jsams, van 375 nu 207 ct. Dames Pantalons, mat taston tusaohenzatsal, van 400 nu 237 ct. Dames Pantalons, madapolam, 239 ct Graslinnen Lakens, van 600 nu 400 ct. Graslinnen Lakens, mat kant, vsn,600 au 400 et. Geelkatoen Lakens, van 400 nu 317 ct. Klslna maat Dames Onderrokken, van 300 nu 224 et. Gestikte Dekens, 2-psrsoana, vat 1450 nd 1121 ct. Molton Dekens, voor kiadone, zasr zwaar, 69 at. Molton Dekens, 2-parsoons, zear groot, 169 et. Molton Dekens, groot aa zwaar, van 600 nu 375 ot, van 525 au 279 ct. Elastiek voor kousenband, van 100 nu 68 ct. Winter Mansjekkers, zaar geida kwalltalt, van 1200 au 750 ot. Winter Autojekkers, van 2700 nu 1900 ot Vaal batar dan van da Rsgsoring. Vrouwen Mutsen, gobrald, van 140 au 48 ct. Dames Overhemden, Spbrtflaaai, van 450 nu 248 ct. Geribde Stof, 2 ai broed, van 175 nu 112 et. Geribde grijze Stof, gahaal wal, van 225 nu 143 ot. Witte Sanella prima kwaliteit, v»n 200 nu 131 ct. Wit Katoen, 6 braad, van 77 nu 51 ot. Wit Katoen, van 90 nu 58 ct. Graslinnen, >7. >>r.,d. zaar zwaar, ven 225 nu 126 ct. por el. Luiergoed, van 85 nu 61 et. Luiergoed, («m. van 80 au 66 ct. Blauw stip voar Schorten, van 95 nu 68 ct. Stokersboezeroen, van 425 nn 831 ct. Sporthemden, 425 310 ct. Dril Heerenboezeroen van 376 nn 225 ot. Maat 6. Heeren Sokken, van 225 nu 169 et. Heeren Sokken, half.wel. 123 ot. Dames Sporthemden, van kaparflaaal, van 600 nu 321 et. Gestipte Schorten mat 10 prowent korting. Pakjat Naaldan Knoopjes, per dozijn Kaartjaa Wel Prima Vatara Keperband Llnnaaband Elastiekjes Haakgaran 4 ot. 6 ct. 8 et. 6 ct. 20 ct. 26 ot. 17, «t. 29 ct. CD CD "P I s - o psj CD ST Illr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2