Voortzetting van dn grooten Uitverkoop j bil OUDKERKA VAN PRAAG J bi] OUDKERKA VAN PRAAG V'edesaanbiedingen. Fa.S.A.Kannewasser&Zonen Flora-ensemble. Bij Coltof, 141 lanaalweg 142, grooten Liquidatie-Uitverkoop! OUDKERK VAN PRJAQ, Spoorgracht - den Helder - Spoorstraat. 80ERENHIIFSTEIE o.a.: „Pietje als acteur". r- Hoesten Kanaalweg 169. Maandagmorgen 9ur voortzetting van den PF" Ziet Zdag de étalages! Dus spoedt U ellen naar de Manufacturen-, Dames- en Heen-Confectie-, Bedden-, Dekens- en Tapijtmagazijnen van Caliantsoofl. D8NDE8DAGEN 23IANUARI1919 30 JANUARI d.a.v. Een Kapitale WEI-en BOUWLAND, PUINBROEK, PIANO'S - ORGELS A.s. Maandgmorgen 9 uur: Voortzetting der Ziet ondag onze nieuwe ultmtallingen I Dames- en Kinderconfecti met 30 korting. Uitsluitend a contant. Geen zichtzendingen. Kanaalveg 148-149. Zuidstraat RECLAME WANDTASCH, Casino, fl Pietje ISIDORE ZWAAF. Da kwaal van velgn. li. HUIGEN, IIIMLVEGIff. Het adres HAARWERK, Haarnetten, FIOM* VAN PELT. I. DE JONGH, Weststraat 13. Prima Transparant Flesschen speenen Om in deze bijzondere tijden onze omzet steeds grooter te zen, zuilen wij In onzen grooten uitverkoop de prijzen zoo ontzettend mogelijk goedkoop aanbieden, dat iedereen hiervan kan piteeren. WIJ traohten, bulten dé gewone artikelen om, lfl hoofd zaak de hneest noodlge dagell jksche bioetten voor zoo laag mogelijke prijzen te foroeeren. ii Krijs Iiwelli KiMroikju. S SC van fl.16 voor 30 ceat. J IfiBHRr flliaitMa MflioievlimeLizz S 2 '■■lil sBWDlBl ■BISjOSDlOBIJBS, Tan f 1.80 vo«r 40 e^z t i s firiola rotli Imi-ZikdoBkiD. |S ^n 65 cent voor 20 Mat SI Print nwtldi Intkn, jjg 3 lssfttyg 17 tot 20 jaar, j-j van f4.— vssr f2.20. Z Groot* Mint-Soiririnii, -WMoieeht, »»n 14.- xoor 11.88. Plint gefcfenrdo Leidtcht lijet, greote knotten, van f2.50 voor fl.20. Zuiver wslitn mailt Manskoostn, nu voer f 3.20. Ztim wallen Jaojtr Ratrenkausan, nu voor 12.74. Zuiver willen Dtmaskousen, van f4.- voor f2.40. Geruitl Dsmssslof, dubbel breed, van f2.25 voor fl.18. Hieronder laten wij ee der honderden koopjes volgen Prima Slof, 2 el breed, voor mantels en mantelccne, van f4.75 voor :4. Print blauwe Cheviot, 2 «a, van f4.50 voorO. Dtntsslil Cotalat, 2 el bree van fS.50 voorO. Badhanddoeken van f 1.25 voor Out. Bukskin Minsbroektn, van f7.- voor M. Zijden Lint, 4 cent per el. Iiaitjis ijzersterk Handgaren, 2 Relorm Damestchorten. Zware prima Poolbont, van f 4.75 voor f 2.78, van f 3.50 v. f 1.08 latuur latgtr Damaspantalons, van f 4 50 voor f 2.10. Matuur iaiger Danislijljes, x»n f3.76 xoor f 1.39. Dimes-Plooischorties, van f2.— voor 11.00. Dames Fantasie Schortjes, aaet strook en sntredeux, v. 70 ct. Cheviot Jongensbroeken, >u v.i 1.40. Grol Zeildoek en Oliekatoen,v.62ct. 2 persaons Leidsche wollen Dekens, van f 16.50 voor 10.94. 2 pwrsoons Leidschs wollen Dekens, geheel gebloemd, van f22 50 voor f 13.78. I persoone pitcb-piai Ledikanten, g n* voor f 8.94. S 6 els rood met zweit larpattii, Z nu voor f 8.40. £5 9 als rood nat mart larpittin, g n nu veer f 6.48. Yitrspas, enkel bratd, g nu voor 20 esnt. 7=1 Vitrages, dubbel braad, 11 nu voer 68 e#nt. SE S - - 1 ö.-u twi vau 1 voor R. vau 10.10 vuoi 11.«». 1 Bezichtigt ons* apeolal* Dekena- en Badden-Etalagea (spotprl)ron). A.s. ZONDAG zullen enze zaken tol Maandagmorgen 9 uur GESLOTEN zijn' I Ond*rgeteeksnds beveelt zich belMfd voor alle voorkomend* MetSBlWBrkun, F. KWAST, da Ruijterstraat 21. Openbare De Notariasen C. L. VAN DKN BERGï te Schagen en C. I. J. HEINSIÜS te Haarlemmermeer, zullen op bij INZIT OQ bij TOESLAG, telkens dae voormiddage 11 uur, in bet Neordhollandecli Ksfishzls te Schagen, ten verzoek* va» des Heer J. VAN ARKKL te Haarlem- publlek verkHimi! onder de gemeente CALLANTIOOO, bestaande uit Huismanewoning met Arbeiderswoningen, Koe boet, Ier kelder, Watermolen en diverse per- ceelön uitmuntend ter grootte van ruim 48 ILA, Aanvaarding: de lanierijei ter stond bij de betaling der ksop- penningen op 13 Maart 1910 es de gebouwen met hunne erven op 1 Mei 1919. Lasten vanaf 1 Januari 1919. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen, alwaar tijdig notitiên met kaart verkrijg baar zijn. Belangrijk bericht. FRAENKEL en Co, Tandarts, ■tt AMSTERDAM, hoiéae ieieren tfoinsdai wan 12-4 ie:. Spraakuur in DEN HELDER, 6 KROONSTRAAT 6, tegen onderstaand tarief: Pqnleis trekken ven tand of kies f 1.-, liBstnebitlin winiii 25 perheelgebit, VilliniiB etc. wanaf I!.-. Militairen verminderd tarief. Alle tandheelkundige e p e r s 11 n Qnheel pijnloos door bekwaam TE KOOP diverse Woonhuizen, Bergplaatsen, Bouw terreinen, enz. hst MUIS a/d Laan 31, M HUIS, Middenstraat 64, •i MUIS, 1ste Vreonatraat 34. Qetd voor Eerste Hypotheek basehlkbear. Makelaar en Taxateur. Keizerstraat 39. HEES Co. (Delft). OOK GEBRUIKT EN ON TERMUNBETALINR. Vartegenw.0. MOLENAAR jr. MOLENSTRAAT 198 (REEFT LES), D. BAKKEI. Keizerstr. 18. Magazijn van Uurwerken, Goud on Zilverwerk, laadkoop. - Solide. ALLES ONDER BARANTIE. Gekleurde Wol om dassen te breien per knotia ct. Prima Zwanendons-Keper per el69 et. 10Graslinnen veer Lakens per el f 1.49 Prima katoenen Dameskousen r paar f 1.09 ware Jeager-Flanel p el79 et. OAMESSCHORTEN pna Sa tin dril, nu f 3.69 Fijne Dames-Pantalons met breed borduursel f 1 Zware gefestonneerde Uigaren JEANS DAMESROKKEN Ftp Festeesehulpje met solent, aeer wijd f 2.99 Bnde Tutte Kant Halfwollen gestreepte Blouseflanel per elS9 et, Broote sorteering Gebloemde Flanellette per el92 ct. Een kleine partij Servetten 49 el. Prima wit Katoen 80 e.HI. breed, per el 59 ct. Extra fijne Dames Nachthemden met Zwltsersebe streokan 1 3.Q9 Tricot-Boederen roer Dames, Hoeren en Kinderen tot spotprijzen Prima Cheviot 1(0 c.M. brandf 3.99 Na ontvangst van vijftien cent zend ik U een mooie geschikt voor brieven, broodkaarten of andere bonnen. Adres: JACOBA MARIA WORTELBOER, Oude-Pskela. Niemand vorzulme dit buitengewone programma te zien!! De beroemds Flora-komiek. Schitterend programma. BAL NA. (Ca.ino-ork.st). Wegens da zeer groote kosten dezer voorstelling zijn de prijzen ditmaal Iets verhoogd. Ie Rang 11.00, 2e Rang f 0.75, 3e Rang f 0.50, plus rechten. Keept Intijds uw kaarten bij don Hoer KOKELAAR. De kwaal vn honderden in onze dagen isilaedarmoede en zenuwzaktee: dit is niets geen wonder. Het lvsn is moeilijk de stryd om bi; bestaan zwaar; veel menschs leven op hun zenuwen. Zoo ontstaat onver mijdelijk vrosgr of later dekwaal arm bloed en;wakke zenuwen. Gij moet dar goed opletten; want dat kanü een lang lijden •n een moeillt leven bezorgen. Gij kunt daarsgen waken door intijds gebrut te maken van de SANGUINOSE, het beste en Aftbende middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. Tweemaal pe: dag een eetlepel is voldoende. Sanguinose kost per flesch f2.25, 6 fl. f 12.50, 12 tl. f24.00. VAN O AM Co., De Riemerstnat 2c/4, den Haag. Te verkrijgen bij alle Apothe kers en Drogisten. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93; te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros. Ontvangen: (LADY'S FRIEND), ps> stuk f 6.00. Aanbevelend, Dames 1 Hisrwerk Is een zaak van vertrouwen, Wendt U dan san onderstaand adresi daar worden allo soorten Haar- werken gemaakt op «taal, en van uitgevallen haar. G. WldTSMA, Sadlpl. Oameskepper, SPOOK STRAAT 99. luliit hl mihnil 11 tiiliniiil lim en verkoudheid I AN Q A-bonbons. Doos 50 on 90 ct. Vastzittende hoest, slijm op de borst, Bronchitis en Kinkhoest, AN 8 A-siroop p. flacon f 1.50. Fabr. A. MIJNHARDT, ZEIST Bij Apoth. en Orogleten. Te Helder, bij: G. Haaobn, Kanaalweg 147. Te Texel, den Burg: Gez. de Roos; Cockedorp: Wed. G. v. d. Kooy'j; (Justerend: D. Wuis; 8. Dro»; Oudeschild; P. Vos; Ooat»rlhi»d; K. StadigHippolytushaefJ. Dek ker Anna Paulowna: Govers Kelnemarbrug: C." de Graaf; Hre«- zandD. de Graaf.. En gros en detailG. Haagen, Kanaalweg 147, Heldor. voor het vervaarden «an alle soorten ook van UITGEVALLEN Haar, Is: Tel. 206. Haarwatsohsn en drogen 86 cent. Kappen60 oent. ONTVANGEN In alle kleuren. Ook Badmutmmodet. Spaolaal adraa aaor hat raparaaran Kap- en slultspalden Aanbevelend, •afvangt U voor knap gedragen Heeren- en Dameakleeding, alsmede Huisraad sa Inboedels Laat zleh aan hula Hontblrdsn. Ontvangen IJzersterk. G. HAAGEN Per stuk I 0.60 Kanaalweg 147 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3