De Bank van Wisselin TEKTBBKSTELLIM6EN Nationale Bankvereeniging. A. KLOPPER EN ZIEN den Helder, LOODSGRACHT Wormpoeders RATIQNALE BAIKVEIEENIKG, BRASLAkD SCHEUREN. "Japonnen CHEF ICREIIGER Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM toorn belast zich kosteloos met het bezorgen van inschrijvinp op de nieuwe 5 Staatsleenini Koers van uitgifte 99 BEZOEKT vooral SLAAPKAMER MEUB1EN. Prijsverlaging B.A.M.ARAK Union- Anker- van 5 tot en met 12 JANUARI in het gebouw der afd. Helder van den Ned. R.-K. Volksbond, MOLENGRACHT No. 9. Wij herinneren aan de ver plichte deelname in de nieuwe Nederlandsohe Staatslening mar het vermogen en naar het in komen in geval van gedwongen leening; deze 31/2% gedwongen lee ning zal er komen, wanneer de vrijwillige niet slaagt; laatste dag van inschrijving 6 Januari 1919. Nadere inlichtingen worden gaarne door Kantoor den Helder. LOODSGRACHT 69. WOLLEN EN GESTIKTE DEIOIS GROOTE SORTEERING, Drie Druppels PIANO'S en ORGELS „BAM-VIC" geeft 47.7a PANDBRIEVEN 5% PANDBRIEVEN Heeft eelden beschikbaar onder eerste hypathecair verband, den Heer I. KORVER, Weststraat, Helder. h l i KANNEWASSER S ZH (18AALWEG148-9. - ZUIOSTHAAT 82. Horloge Aankondiging. Blijkens akte den 28 November 1918 voor den ondergeteekende .Notam verleden, is tusschen de heeren 1 Julius Bernhard Ffl edrloHM.H" koopman, wonend? te Melder es Hermann August Willl Meijer, koopman, wonende te Zaandam, aangegaan eene vennootschap onder du firma Gebroeders Meijer", gevestigd te Helder, ten doel heb bende den handel in manufacturen en 'confectie en het fabriceeren van confectie in den meest uitgebreiden zin en aanverwante artikelep. Deze vennootschap heeft éen aan vang genome^ 1 Augustus 1918 en is aangegaan voor onbspaaldsn tijd. Ieder der rennooten is bevoegd ten name der vennootschap te han delen, veor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden. Zy zijn bevoegd met den naam der firma te onderteekenen. De toestemming van heide ven- neeten es onderteekening met hunne particulier# handteekeDing wordt echter gevorderd tot het opnemen van geldes, het aangaan van verbin tenissen van borgtocht, het accep teeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander han delspapier, het huren, verhuren es vervreemden van onroerende goede ren, het verleenen vas zakelijke rech ten, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle-handelingen die niet tet den gewonen werkkrisgder vennootschap behooren. Zij mogen hun beheer siet aan derdes overdragen. Namens de vennooten C. J. BAAS, Notaris te HeUar. Fotografisch-Atol lor KONINGSTRAAT88. OndiiiclieiiiinginiuMii, Billl, iitliinti, lonta, 'i-Eiinnhigg. [pul ui Zn. Ataliir glopend nn O ld 3 uur. Sestoomd wordt ledaren workdag BEDDEN, DEKENS en KARPETTEN 2 meel per week. BORDUREN alle dagen. Zwart wordt ledaren dag geverfd mat afd, Stoomwasscherij. Dep&ft*: te Nelder, Soeorvtreot 38: OE KORVER. te Teial, dan SurfWed. JA( te Wlerlngen C. SLIKKER, te Anne Pa'ulewnaWad. P. Strandvonderij verkooping Donderdag 9 Januari 1919 ''i namiddags 1 uur, aan hebWESTPLEIN te HELDER van: 7 vaten wijn, diverse houtwaren, soheapslnventaris, 1 slorp, 1 jol, stasldiaed. 8 zware maeille-trassen (zoo goed als nieuw) 100 M., banken, tafels, kettingen, touw werk enz. Vóór don verkoop aan het Westpteln te bezichtigen. Deurw. W. BIERSTEKER. de te houden a. De Reolam*~Tent*on*t*lllng op het gebied van UaiMlet, MReerbeld en Induetrie In de benedenzaal; entree 10 cents. b. De Hulsvlijt-Tenteonstelllng In de militaire bovenzaalentrée 10 aents. c. De Poppen-Tentoonstelling in de achter zaal; entrée 5 eents extra. Gecombineerde toegangsbewljzan 20 cents. Abonnementen 1.00 gld. Zondagmiddag 5.30 uur placktiga opening dar Tantaanatallingen. Hr* 6.30 uur namiddag openstelling voor 't publiek. Zondag 7.30 *ur< PROMENADE-MUZIEK te geven door de Kleine Kapel der K. M. Maandagavond PROMENADE-CONCERT te geven door het ensemble-Polak. genaamd ,mitan" van JACOBA. MARIA WORTELBOER werken beter dairmkoekjes, torentjes, bonbons, tabletten, enz., daar deze middelen die kracht bezitten, dia ar van verwacht wordt. De TFormpoedars genaamd „FERMITAN" werken alt zaker en voeren de wormen, zooals spoel-, made-, maag- en aringewands- wormen, langs den natuurlijken weg uit het lichaam. De is zeventig cant per doosje. Verkrijgbaar ta Helder bijA. ten Klooster, C. Wesan, H. W. Zegel, G. Haagen, W. Contfn Firma E. 0. Bais, Lter, G. M. Gelysteen en O. de Leeuw, Burg (Texel): T. Buis; Cock: C. Alder- liesteEierlandK. Balenberg; Oosterend: Wed. J. C. VfOudeschild: W. J. Veen; Koog: R. J. Daalder; Wieringen: D. Bokki Anna Pau- lownaWed. P. NeuvelSchagen G. Burger, J. Rotg D. Wit en Centraal' Drogisterij. Vérder bij vele Apothekers, alle Iten ea vele andere Winkeliers verkrijgbaar. KANTOOR DEN HELDESI (P. GROEN ZOON.) KAPITAAL en RESERVEN 1 7,2000.- COUPONS, EFFECTEN, VREEMD (D, DEPOSITO'», H ANDELSCR EDI ET, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDIETBRIEVEN, IN EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND. SAFE-DEPOSIT, - GIRO. - VERKRIJGBAAR BIJ ALLE SOLIC HORLOGEMAKERS EN GOUDSMIE N. Vloeibaar Metaal-Poitoer, I poetsen het' vuilste betaal spiegelblank. Overal verkrijgbaar Kaol-MaatschapilJ, leanweg 4 - Amstcdam. Man wichto zich voor nanaak. I Met to.nênud succes leveren wij steeds nieuwe ei gebruikte Ruim* keuze. - Moderne stijl. Elke koutsoort. Levering franoo. Uitgebreide catalogus. A. VAN DER VLIET, Plantsoenstraat 13, Helder. Agent van R. VAN DEN BURG's Piano- en Orgelhandel b Amersfoort. wegens daling der grondstofprijzen Allo fijne soorten Banketkoekjes van 32 voor 28 ct. per ons. CAKES van f 1,- voor 90 ct. per stuk. verschillende soorten Vanille-Pralines, Rumboonen, Advocaat-Pralines en Crêmefiikjes van 30 voor 28 ct. per ons. Chocolade- en Crêmetabletten van 25 voor 20 ct. per stuk. Neemt steeds ale bijvoeding C. Jamin's MfilkbrOOdjcS 10 ct. per stuk, het VOEDZAAMST gebak. Alleen zoo goedkoop verkrijgbaar in de 112 Filialen van C.JAMIN, Keizerstraat hoek Verlengde Spoorstraat, Oen Helder. DE FIJNSTE EN MEEST VERWARMENDE DRANK IS EEN VAN (ZEER OUDE BATAVIA-ARAK) (B.A.M.ARAK met VICTORIA-WATER) De Drank der betere Standen! DE B.A.M.ARAK IS ALOM VERKRIJGBAAR TflT EEN KOERS VAN 98 TOT EEN KOERS VAN 101 Verkrijgbaar bij I De DERICTEUR van het Preductiekantoor voor Noord-Holland, maakt bekend, dat, on danks den gunstigeren politieken toestand, het scheuren van een gedeelte der oude gras landen toch mqet geschieden. Hij geeft belanghebbenden met aandrang den raad zoo spoedig mogelijk te beginnen met de noodige werkzaamheden en reeds nu betrouwbaar zaai- en pootgoed aan te koopen. De gewassen, welke vrij verbouwd mogen worden, zijn a. late aardappelen; koolzaad of raapzaad veor olie winning geteeld; tarwe, rogge, gerst, haver; erwten, bruine- en witte stamboonen (voor den rijpen korrel als voedsel geteeld) b. voedergewassen voor eigen vee, voor zoover niet genoemd onder x. Da bebouwing der gescheurde gronden met de sub b. genoemde gewassen wordt slechts toegestaan, indien da aanvrager een ten minste tweemaal zoo groote oppervlakte der door hem gescheurde landerijen met goed houdbare aardappelen, groene erwten of bruine boonen bebouwt. De noodzaak om uitsluitend voor Binnon- landsche voedselvoorziening te teelen, heeft den Minister bij nadere overweging .doen be sluiten de teelt van vroege aardappelen op gescheurd grasland niet toe te staan. Voor de bestelling van zaai- en pootgoed wende men zich tot de erkende zaaizaad- en pootgoedhandelaren, waarvan de adressen te verkregen zijn by de Secretarissen der Land- bouwcommissiön. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Directeur van het Productiekantoor voor Noord-Holland en bij de gemeentelijke Land- bouwcommissien. De Directeur van het Productie kantoor voor Noord-Holland, S. W. DE CLERCQ. Verpleegsters-Japonnen Ir alle maten voorradig. volkomen en snelle, door verschillende geneesmidde len, uit planten bestaande, van ziekten der nieren (suiker, eiwitstof), blaas (pljnaandrang,bed wateren), alle water organen (ontsteking, vernauwing, pro- statitus, zaadverlieB, opmacht etc.), bij zondere organen des onderbuiks bij de ▼rovw,huidfexzema,jeuking, beraten), lever, speen, hardlijvigheid, bloedar moede, hoest, asthma, zinking,zenuw pijn, jicht. Vraagt met opg. voor welke ziekte, een der grat. broch. van Or. DAMMAN, No. 17 met bewyzen, aan SNABILIE, Broote Markt 7, Rotterdam. Het betrouwbaar, solide, «oordeelig. Verkrijgbaar bij t A. WIERINGA, SPOORSTRAAT 120. Bij do Jaarowlssellng. Regelmatig voorwanth jjland, Spoedt d« tjjd met vatte schieêa. Ook bjj 't wiMolen der jaitn, Snelt hjj zonder rusten heen. Voor kam la bat „rngt aen weinig", Xlat meer dan aan IJdel wooid Want bi' toe t gaan eek-je male, Maar gaat regelmatig voort. Doch de menieh raat wal aen weiaig Op den laatiten dag van 't jser, Bn dan toaft kt) In gedachte Na eene hier en dan eans paar. Vreugd en amait moest hjj doorleven In den kuise.'Ijken kring, En a|jn wel en wee treedt voor hem Krachtig In herinnering Maar niet alechte In het verleden, Ook vooruit echo.wt hjj meteen. Niemand toch weet bjj den aanvang, Wat haai baidt ep zijne ichrcdn. Daarom wenaeht en hoopt en bidt hjj Om het boete dael op aard. Om gezondheid, voorspoed, vrede Bn geluk aan zOuen kaard. Ia diea geeat oek nn begonnao I In dien gaeat maar steeds gaatreafd Kist slechts 't eigen ik voor oogen, Kpar voor aod'rtn ook geleefd I Niet om aegen slechte gebeden, llaar eek aegen aan elkaar Steeds bereidaa, z| voer allen t Wachtwoord, ook In 't nieuwe jearl W. M. Ta. NIEUWE UITGAVEN. Wij ontvingen ter aankondiging een tweetal brochures„De Bewust wording van Vlaanderen" door L. Simons, overdruk van een Gids-arti- kel van Sept. 1918, en „De Provoost- straf' een pleideoi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tuchtrecht door A. W. Michels. Men kent het standpunt van den heer Simons gedurende den oorlog: hij bleef een der activisten, ijverend tegen de achterstelling van Vlaan deren, ook toen het Belgische vader - 'and één groot slachtveld was en Vlaamsche en Waalsch^ jongens tegelijk voor zijne bevrijding vochten. En de sympathieke pleidooien van den heer Michels voor een humanere berechting der militairen zullen ook aan velen bekend zjjn. Beide brochures zullen,, elk in hun eigen kring, dan ook wel lezers vinden, en wjj kunnen met deze enkele aankendiging ge voeglijk volstaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4