HELSERSCHE COURANT van Zaterdag 4 Januari <919 Tweede Blad. PLAATSEL JK EUWS Donderdag slaagden te Amster dam voor het Handelsdiploma Schoon schrijven de dames: J. M. Dito, A, Dolstra, M. O. Hartman en de heer H. Vos, leerlingen der.Handelsavcnd school. De heer G. Schuuring, ryksklerk 2e kl. der dir. bel. enz. te Amster dam, is benoemd tot ontvanger der dir. bel. enz. te Anna Paulowna. De heer J. T. M. Sutherland, rijksklerk 2e kl. der dir. bel., tegelijk ontv. der dir. bel. te Hallum, is benoemd tot ontvanger te Texel. Aanvulling-agenda Gameentaroad. Verschenen is een aanvullings agenda voor de vergadering van den Gemeenteraad van Dinsdag 7 Jan. en volgende avonden. Op deze agenda komen voor o.a.: Voorstel tot toekenning van bod bedrag,van f25.- voor vergoeding van meerder gebruik van gas in de leeszaal. Id. tot wijziging der salarisveror dening 1918 ln verband met de ver hooging van de minimum aahvangs- jaarwedden der klerken. Varhooglny jaarwedden klerken. Big adres van 6 December hebben de gezamenlijke klerken in gemeente dienst zich tot den Raad gewend met verzoek de regeling hunner jaarwedden te verbeteren. Naar aanleiding, hiervan herinneren B. en W. eraan, dat de Salarlacorn- missie haar voorstel om het aan vangssalaris der klerken te stellen op 1 6u0 muiii.ecde met een beroep op tiet feu, da,t onder de bestaande omstandigheden zelfs bij het bieden eeher alleszins behoorliike bezoldiging geen zekerheid bestaat, dat apderen dan beginnelingen in dienst moeten worden genomen. Deze o ver weging, heeft ongetwijfeld haar waarde, maar de praktijk leert, dat het correctief- tegen de uit het aangenomen stelsel voortvloeiende bezwaren, n.1. het open stellen dei gelegenheid tot benoeming boven het minimum, niet voldoende is om te verzekeren, dat zij, die van hun wedde moeten leven en wierarbeids- verrichtingen van dien aard zijn dat hunne wedde hen ook daartoe in Btaat moet stellen, inderdaad een voldoende bezoldiging ontvangen. Met het oog hierop achten B, en W. verhooging van de aanvangswedden der klerken tot f900 gewenscht. Om tegemoet te komen aan het be zwaar, waarop de Salariscommissie doelde, zouden zy dan de benoeming willen mogelijk maken van „leerling klerken" voor wie de -salu-risgreiizen, waren vast te stellen op f 400 -f800.' Varhoojlng aftrek noodzakelijk levensonderhoud, In de beantwoording van het alge meen verslag nopens het onderzoek der begrooting voor 1919 in de af- .deelingen van den Raad zegden B. en W. een voorstel toe tot verhoo ging van den aftrek voor noodzake lijk levensonderhoud. Intusschen komt een verhooging tot f600 hen voldoende voor. Waar de tegenwoordige aftrek f500 bedraagt, beteekent dit reeds een aanmerkelijk verschil. De om standigheid, dat de voor het geheele ryk uniforme aftrek der rijksin kom stenbelasting f ö^p bedraagt, schijnt B. en W. geen voldoende motief om nog verder te gaan. Het komt het College tevens ge wenscht voor van deze gelegenheid gebruik te maken om uit artikel. I der desbetreffende verordening de vermelding van een maximum, dat jaarlijks aan plaatselijke inkomsten belasting geheven mag worden, te laten vervallen. Nu de Regeering-het standpunt heeft aanvaard, dat de .Gemeentewet het noemen van een dergelijk maximum nieteischt, schijnt ben het behoud der bedoelde bepaling ongewenscht. Als een rera tegen noodelooze belastingverhoogingen is zij in een gemeente als de onze zeker niet nooiighaar behoud voeit tot tusschentljdsche wijzigingen der verordening, die geen enkel nut hebben; integendeel in bepaalde jaren tot vertraging in de vaststelling der aanslagen kunnen leiden. B. en W. stellen voor in dien' goest te besluiten. A. 8 0. Nu de griep-epidemie tot het ver leden behoort, gelukkigheeft het bestuur der A. G. O. de zoo ontijdig afgebroken serie lezingen weder op gevat. Uit de advertentie in dit nummer blijkt dat Vrijdag 10 Januari de heer Portielje uit Amsterdam met een •lezing komt over het dierenleven io Artls". Deze zelfde lezing wordt Zaterdagmiddag gehouden voor kin deren. Beide lezingen hebben plaats in Tivoli. 17 Januari d.a.v. komt de bekende heer Van de Volkeire in Casino zijne leziDg over vloeibare lucht houden, terwyl, weder in Tivoli, 87 Januari prof. Boeke nogmaals eene voordracht zal houden. Nadere bizonderheden pmtrent een en ander zullen worden bekendge maakt. Als steeds is de kaarten ver koop bij den boekhandel en de wed. Jordans. Zilveren JubiUumf«astaa dar afö. Hft'dar *8h da* Ned R. K. Volksbond. Op Zondag 5 Januari 's middags 8.80 uur zal vanaf het gebouw van den Ned. R. K. Volksbond door de gemeente eon opcochi worden ge houden door alle onderafdeelingen en leden vau de afd. Helddï-, vooraf gegaan door „Winnubat", het eigen fanfare corps. Da te nemen route zal zijn: Molen gracht, Loodsgracnt, Koningstraat, Spoorstraat, Keizerstraat, Weststraat, Molengracbt, eindpunt eigen gebouw. Blijken» de in dit blad voorkomende advertentie zullen de te houden Reclame-, Huisvlijt-, en 'Poppenten- toonstelling op Zondag 5 Januari 's middags 5,30, in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, plechtig worden geopend door den loco-Bur gemeester O. de Ven de zaalopening voor het publiek is 6.30 uur. kan. m Hit alyvmaen rapport onur«nt het onderzoek der GemeenUbeyrootinB 1919 is verschenen. Wy ontleenen hieraan het volgende: Een woord van waardeering werd in U« eerste plaats uitgesproken voor de goede samenstelling der begrooting, ondank» de bezwa reu daaraan verdunden als gevolg van de benarde tijdsomstandigheden. De meer dan ellendig kwestie der gasrantsoe- neering werd eveneens aangehaald. Het geheele jaar door ia er ouder de gemeentenaren groote onrust, ontstemming en beroering geweest, alleen door de halsstarrige wijze, waarop het College van B. en W. meenden aan een nu eenmaal "be staand stelsel te moeten vasthouden eu in een tijd, dat die burgerij onder groote zoi gen gebukt ging, een boete stelsel toe te passen, waarvan later da onmogeiyküeid .bleek. T>e wijze waarop in deze gemeente de Rijks rantsoeneering is vorkregen bewyst volgens die leden precies, boe het moet. Het is deze leden dan ook een raadsel geblevén waarom het College van B. en W. tegen het advies van do Brandstoffencommissie en. het Hoofd van het betrokken be drijf in, zoolang aan het Gemeente lijke stelsel hebben vastgehouden. Thans is toch wel gebleken, hoe onze gemeente door haar eigen stelsel altijd te kort is gekomen, waardoor er op do burgerij onuoodige lasten zijn gelegd. Ook hier was in dé uit- voeringdeixantsoeneeringsbepalingen steeds stagnatie en gevraagd mag worden, of in bet afgeloopcn jaar de zaken niet al te zeer hebben geloopen over één uian, den Societuns, waar door natuurlijk een dergelijke .toe stand moest ontstaan, omdat hoe bekwaam iemand ook is één man zeker in dezen tijd niet alles Aan het. antwoord van B. en ontleenen wij het volgende Bu/gemeesler en Wethouders achten het niet gewenscht in de debatten omtrent het vraagstuk dei gasrantsoeueeriug terug te treden. Slechts moeten zij opmerken niette kunnen inzien, waarom men hun verwijt, dat zij tegenover de adviezei der Biandstoffencommissle en den Directeur van het bedrijf hun eigen inzichten handhaafden. Het betrof hier een vraagstuk van niet tech- nischen aard, ten aanzien waarvan, hoewel op haar adviezen werd prijs gesteld, ook de Brandstoffeucouimissit niet als het bij uitstek deskundige orgaan is te beschouwen. Dat bij do invoering der rautsoeneeringsvoor schriften stagnatie is voorgekomen, is een der groote oorzaken der moeilijk heden, welke hebben bestaan. Burge meester en Wethouderskuunen echter niet inzien, hoe deze opmerking in verband gebracht kan worden met de bewering, waarvan' zij overigens de'juistheid betwisten, dat de zaken teveel over één man, den Secretaris, zouden hebben geloopen. De zaak der gasrautéoeneering heeft voor het overgroote deel gelegen buiten de bemoeiingen van den Secretaris. Dezttlfdo klacht over de werk zaamheden der Wethouders, in het bijzouder die van onderwijs, als verleden jaar, werd ook nu weer geuit en vrijwel algemeen had de voorgestelde verhooging met 100° der wethoudersaalarissen verwonde ring en ontstemming verwekt. Voors hands ziet men in deze gemeente geen wethoude/s,die dermate beschik baar zoudep zijn, om een dergelijk salaris te kunnen rechtvaardigen. Van d^ meeste beloften, in ant woord op de vragen in 't verslag der begrooting van 't vorig jaar gedaan, is zeer weinig terecht gekomen. De onderwijs hervormingen schijnen niet te worden doorgezet met die voort varendheid, als hier wel noodig is. Als voorbeeld wees men op het 7e leerjaar, uniform-leerplan, bouw der school te iCoegras en het steeds toe nemend gebrek .aan schoolruimte. De instelling van een woniDgdienst, de ziekenhuiskwestie, de reedsjaren gewenschte verbetei ingen in de rioloe- ring eu plantsoeneering, men merkt er niets van. Ook een voorstel tot afschaffing van den bakkers-nacht- arbeid bleef achterwege. Er is gebrek aan initiatief bij het College van B. en W. zelf en daardoor wordt teveel op Burgemees ter en Seöretaris geschoven. Antwoord van B. en W. De voorgestelde verhooging der wedden vau de Wethouders achten B. en W. met de opmerking in de memorie van toelichting voldoende verdedigd. Zy-zijuvan oordeel, dat de eischen, welke in dezen tijd aaD de wethouders mede blijkens dit verslag dóór den Raad wordtin gesteld, de voorgestelde verhoogiDg alleszins rechtvaardigen. Principieel meen en zij dus het door hen inge nomen standpunt te moeten hand haven. Mocht echter de Raad, ook met het oog op de te wachten ge heele vernieuwing der gemeenteraden, de voorgestelde verhooging op een later tijdstip dan 1 Januari 1919 willen doen ingaan, dan zou het College, ofn den schijn te vermijden alsof naar persoonlijke bevoordeeling zou worden gestreefd, zich hierbij kunnen neerleggen. De algemeen gestelde klacht om trent de werkzaamheid der wetbou-. ders kunnen B, en W. niet als juist erkennen. In het bijzonder op onder wijsgebied zyn vele zaken in voor bereiding. De bestaande groote moei lijkheden om in de behoefte van meer schoolruimte te voorzien houden ech ter de invoering van de meeste dier hervormingen tegen. Bekend mag heeten, hoeveel moeite het gekost heeft den bouw der U. L. O. school door te zetten. Verdere bouw was in 1917 niet mogelijk. Niet vergeten mag worden, dat men er niet komt door een enkel lokaal bij te bouwen, maar dat het vraagstuk der noodige school ruimte in zjju geheel en stelselmatig tot oplossing moet worden gebracht. Hieraan kon in 1917 niet gedacht worden. De voorbereiding Yan het Algemeen Loerplan is vergevorderd invoering van een dergelijk leer plan zal echter eerst mogèlyk zyn, wanneer de kosten der leermid delen niet zoo exorbitant hoog zullen zijn als thans. Invoering van dezelfde methoden in alle scholen brengt .groote uitgaven wegens aanschaffing van boeken met zich. In overeenstemming met'het een stemmig advies der Oommissie vaa bijstand in het beheer van het Grond bedrijf, hebben B. en W. besloten de instelling van een woningdienst nader te overwegen, wanneer het nieuwe uitbreidingsplan gereed zal zijn. De riekenbuiskwestie kan in dezen tijd door nieuwbouw onmogelijk opgelost worden. Het is den raad bekend, dat een belangrijke verbetering mogelijk wordt, zoodxa de gemeente-apotheek naar de aangekochte perceelen aan de Prins Hendriklaan verplaatst kan worden. Wat de plantsoenen betreft, valt, vóór het nieuwe uitbreidingsplan- in uitvoering is, binnen de kom der gemeente weinig te doen. Intusschen mag op de verbetering van den toe stand van het Algemeen Weeshuis worden gewezen. Tot het voortzetten der verbetering van de beplantingen langs de grach ten hebben B. en W. gemeend geen voorstel te moeten doen, gezien de groote oppositie het vorig jaar gevoerd tegen de door de meeste deskundigen aanbevolen vernieuwingen.Zy blijven iutussohen van oordeel, dat voort gang in deze richting gewenscht is. De door geen enkel bewijs ge staafde bewering, dat teveel aan Burgemeester en Secretaris wordt overgelaten kan het College niet als juist erkennen. Een der leden vroeg de meening j van het College over de b e d r ij f s- politiek, vooral in de toekomst, Hij wraakte het, dat de gekweekte reserve is gebruikt tot dekking van het tekort en wéés op 't verschijnsel, dat de bedrijven, trots d,e groote vlucht die zij in de laatste jaren namen, steeds minder rendabel zijn. Deze opmerkingen bleven echter niet onweersproken. Gewezen werd op de tarieven, die gemiddeld steed» beneden den kostprijs zijn, waardoor over het eerste half jaar 1918 reeds weer f 18000, - verlies op het bedrijf der Gasfabriek is ontstaan. En juist tegen het opdrijven der tarieven waarmede alleen in die „jaren de rentabiliteit der bedrijven kon zijn verhoogd, is uit den Raad steeds tegenstand gekomen. Zelfs in het geval, dat de tarieven hooa genoeg zouden zijn, had toeslag voor de kleine inkomens uit de gemeente- ka» het gevolg moeten zijn. In hun gevolgen zijn beide middelen dus gelijk. Voorts kan alleen door betere arbeidsmethoden en technische her zieningen, zooals nu de nieuwe stookinrichting, grootere rentabiliteit worden verkregen. Antwoord van Bv en W. Over de bedrijfspolitiek in de toe- komst kan b[j de bestaande onzeker heid weinig worden gezegd, Burge meester en Wethouders blijven van oordeel, dat het thans gevolgde stelsel van afschrijvingen behouden moet blijven en dat daarvan een veel beteren invloed op den financieelen toestand der bedrljveD zal uitgaan, dan van het behoud der onbeteeke- nende reserve, welke buiten elk verband met de bedrijfsïnkomsten was gevormd, en die niet eens in de boeken der bedrijven voorkwam, Dat de rentabiliteit der bedrijven de laatste jaren niet veel ernstiger werd geschokt dan het geval was, is, vooral voor w^t het waterleiding bedrijf betreft, aan het abnormaal groote gebijpik van Oorlogen Marine te danken.Voor het waterleiding bedrijf zal dus zeer. waarschijnlijk 1919 veel moeilijker zijn dan de vorige jaren .en een rationeele her ziening dor tarieven zal niet kunnen uitblijven. De algemeens vraag \Verd gesteld, of B. en W. in dezen tfid, nu de levensstandaard ».en de loonen veel hooger zijn dan voorheen, daarin geen aanleiding vinden eigener be weging met voorstellen te komen om het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud te verhoogen, eveneens den aftrek voor eigen inwonende kinderen. Door .andere leden werd daaraan toegevoegd de vraag of B. en W. dan tevens geneigd waren wederom de Plaatselijke directe belasting naar het inkomen progressief te heffen. Antwoord Yan B. en W. Een voorstel om den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te ver hoogen zal den Raad spoedig bereiken. Burgemeester en Wethouders zijn van oordeel, dat de mindere opbrengst, welke hiervan het gevolg zou kunnen zijn, door dé algemeene verhooging van loonen.en salarissen zal worden goedgemaakt. Een voorstel tot in voering eener andere regeling der progressie meent het College niette moeten :dQen, omdat het verschil met de bestaande regeling practisch zeer gering zou zijn en niet van beteekenis tegenover den meerderen omslag daaraan verbonden. Men vroeg, of B. en W. genegen waren, nu een Staatscommissie tot herziening der gemeentewet is be noemd, zich zelistandig Of door mid del der Vereenigiog van Nederland- sche Gemeenten, met die Commissie in overleg te treden nopens een wijziging in de artikeleö 23 e n 2 4, zoodat voorzien kan worden in gevallen als juist in deze ge meente zich hebben voorgedaan, n.1. met de aanstelling van een raadslid tot bezoldigd uitvoerder vau een gemeentewerk en het verkoopen van onroerend goed aan de gemeente onder omstandigheden, dat de Raad zelf daarover in eene motie uitsprak, dat h(j dit lid moest nopen, zinlid- maatschap op te zeggen. Een lid wenschte hierbij tevens aan te drin gen op wijziging van de Gemeente wet, met betrekking tot de belas tingen. Antwoord van B. en W. Burgemeester en Wethouders zijn van oordeel, dat de publieke contróle het middel moet zijn waardoor minder gewenschte daden en verhoudingen van raadsleden wordt geweerd. Van uitbreiding der voorschriften van de De Heltie Meubeltransport- eiepondememing Grouto tin «n lage prijs. AdresC.v.d.HAAGEN, (STRAAT 8. art. 23 t der Gemeentewet ver wachten geen heil. Binnen de grenzen hetgeen iit algemeen moet wc toegelaten zijn steeds verhoudi denkbaar, die met be- trekkingeen bepaalden persoon in een lalde gemeente onge- wenschtieten heeten. Burge meester Vethouders zullen dus voor ziolven niet op wijziging der artt en 24 Gem.wet dringen, gebied der plaatselijke belastings aan den werkkring benoemchatscommissie onttrok ken. Een dden vroeg, nu de 8-urige vrerkdagra zal worden ingevoerd, of B. en in overweging willen nemen, ,ij van gemeentewege, hetzij in:leg met particulieren, cunsen te geven, nuttige htingen te stichten met «en opvcd karakter. In ditband werd er op ge wezen, doote steden reeds Yolks- univeraik hebben gesticht. Antwovan B. en W. Burgetter- eu Wethouders zien gaarne nadere uiteenzetting tegemoet hetgeen met deze op- uaerkiDgdt bedoeldzij zullen dan erri' overwegen, of in die richting gedaan kan worden. Hoe dm, zoo vroegen enkele leden, Ei W. de middelen te vinden tt dekig der kosten, die de ie jongste Raadszitting aaogenonhervormingen met zich zullen brto? De leden, hier aan het woorechtten in dit verband, aan de rooting, zooals zij is ingediendhnig waarde. Antwocvan B. en W. De gelfce gevolgen der her- vormingewaartoe in de jongste raadsvergiing werd besloten, zul len in dvate plaats drukken op het gasbif. Zeodra de prijsver- houdingender de noodige vastheid j zullen heb verkregen, zullen zij afgezien de vraag, in hoeverre zjj door are werkmethoden enz. kunnen wsn geneutraliseerd derhalve dde opbrengst vau en nevenpucten moeten worden goed gema De overige koston (b.v. die van dteiniging) zullen, voor zooverre b^ijk zijne bijdragen de gemeentiet in voldoends mats verhoogt 'c nevens het feitelijk bestaande trt ook het accres der «uitgaven té ken, gevoud^n moeten worden, hei door verhooging der directe belaigen, hetzij door de bedryfspoliti in die richting te leiden, dat wrora een matige winst 'wordt gemaahetzy door combinati van deze be. maatregelen. Het kan i worden toegegeven, dat de begring, zooals zij werd ingediend, ibeduidende mate aan waarde heefbrJoren. In de -le3e. sectie werd vrij' algemeen, teg eene vorhoang* van 10% der wateeidingtarier tusschentijdazwaar gemaakt. Men wilde de votellen tot algeheele herziening tarieven liever af wachten. B. en W. ienen het voorstel te moeten handven; het legt slechts geringen drinp de verbruikers. In alle afdingen achtte men het bedrag van d aftrek vir noodzakelij leve jonder houd in de verordjng op de Inkomsten belasting veae laag. Van een zijde werd voergelld die op f600.- brengen. Vaindere zijde werd, overeenstem lig met de Rijks- infeomstenbeljing f 650.noodig geacht, terw, deze leden tevens vroegen, wodi de oude progressieve schaal in te vren. Misschien ware een Commisi uit den Raaff te benoemen, tobet ontwerpen van eene nieu-we Reling. Burgeineesli en Wethouders mee- nen te mog^ verwijzen naar het bij de algenene besshouwingen gegeven antv?|rd. ziekte verhinderd. De voorzitter zeide, dat de bijeenkomst ten.doel had uit drukking te geven aan het groote voornemen om voor goed een einde aan den oorlog' te maken. Uit den wereldstrijd was een groote helden figuur opgerezen, die van Wilson. [Toejuichingen.] Hij had de quaestie binnen het kader der practische poli tiek gebracht. Het was echter helaas duidelijk, dat tegen Wilson een groote dwingende macht zich had bijeenge schaard, niet alleen bestaande uit menschen die zich staatslieden noem den, maar ook uit oorlogswinstmakers en allen vyanden van de arbeiders klasse die zij sinds jaren bestreden hadden. De arbeidersklasse vormt een groot lichaam, dat Wilson kan bij staan. Henderson sprak, alvorens resolutie voor te Btellen, over de jong ste algemeens verkiezingen. Sprekende over den volkerenbond, zeide Henderson, dat alleen zulk een bond een duurzamen vrede kon te weegbrengen. Hij was het niet met Clemenceau eens ten aanzien van bet machtsevenwicht. Dit bestond reeds, doch slaagde er niet in de vijandelijk heden te voorkomen. Ware er een volkerenbond -geweest in plaats van het machtsevenwicht, dan aou deze be treurenswaardige wereldoorlog nooit zijn uitgebroken. Hij stelde voor, dat deze vergade ring zich zou aansluiten bij het adres van welkom aan Wilson.aangeboden door het congres der vak vereenigin gen. Het „parliamentary committee' en het bestuur der arbeiderspartij wenscht hem en alle anderen, die voor. het denkbeeld gewerkt hebben, geluk met de schier algemeene aan vaarding van den volkerenbond als eenig middel om toekomstige oorlogen te voorkomen en doet een beroep op de officieele Britsche delegatie ter vredesconferentie, om als een der voornaamste bepalingen van het ver drag te doén opnemen de defiaitieve invoering van den volkerenbond. De resolutie van Henderson werd aangenomen. den lost j a a r we d dn. wethouders (f 6000.-) as vrfj algemeei bezwaar en Bn gaf B. en W. ernstige oversging haar weer op de helft teruge brengen. Indien een volgend jaar et de eventueele nieu we samenstel)g van het College, verhooging ndig is, dan kan dit zouder bezwat voor 1920 worden voorgesteld. Burgemeesri en Wethouders mee- nen te mogen trwijzen naar hetgeen door hen by (J algemeene beschou wingen werd ogemerkt. Afgescheider van de bij de alge meene besehocingeri- gedane vraag achtten alle leen in de leafdeeling Verhoogiig der klerken- sa 1, r i s s e n tot f 900.- hnirnum bij de ver schillende dienten hard noodig. Antwoord va B. en W. Een voorstelj waardoor in de kier- kensalarisBsen Brbeteringzal worden gebracht, kan wi den tegemoet gezien. (Wordt vervolgd.) ftüllENlAND. De Lucie Woermann is Vrijdag met vluchtelingen en soldaten vertrokken. EageUoho gsvsngsnaii ifl Turklja. Een Britsch officier, die in Turkije gevangen heeftgezeten, geeft een gruwelijk relaas van de mishande- ingen, waaraan de Turken die man nen onderwierpen. Ruwweg geschat, is 75 tot 85 procent van de Britsche manschappen in Turkije bezweken. Da gsalilssrds vlag. Toulön, 2 Jan. De schepen van de vroegere Oostenrij ^-Hongaarsche ma rine, opgevorderd door de Fransche marine, izullen varen .met de. gealli eerde vlag op:den voorBteven en Fransche vlag in den mast. De ge allieerde vlag zal drie horizontale strepen van gelijke afmeting bevat ten, een blauwe streep tusschen twee witte strepen. Pras'dent Wilton In Italti. Rome, 3 Jan. President Wilson is hedenochtend om 10 uur 25, vergezeld door den prins van Udine, te Rome aangekomen. Hy werd aan het station door den koning, de koningin, de ministers en de autoriteiten opge- waeht. Een ontzaglijke menigte juichte hem geestdriftig toé. Do rolt vsn president Wtlson, De „Daily Mail" zegt dat Wilson vermoedelijk begin Februari in ge zelschap van Lord Reading (die ge noemd wordt voor den post van directeur-generaal voorde voorziening van neutrale en vijandelijke landen) naar de Vereenigde Staten terug zal keeren. Voor zijn vertrek zal Baker, de Amerikaansche minister van oor log, voor de vredesconferentie Ie Parijs aankomen. Ean politieks sposrwegvsrklading, Parijs, 2 Januari. De Temps deelt mede" dat er binnenkort een sneltrein zal worden ingesteld, die Parijs en Londen in rechtstreeksche verbindiDg met Athene brengt, via Milaan, Yenetifl, Triest, Agram, Belgrado, Ni»j, Uskub en Larissa. Cuitsshland Onsfhaakslllkfii an Spartsciaten, Berlijn, 2 Jan. Ledebour, Daumig en Ricbard Müller, links-Onafhanke- Hjkeh, die geweigerd hebben met Haase op een candidatenlyst voor de Constituante te komen, hebben buiten medeweten van hunne partij den Spartacusbond voorgesteld hen met Liebknecht en Rosa Luxemburg te candideeren. De Spartacuslieden heb ben echter besloten geen deel te nemen aan de verkiezingen, zoodat het plan van Ledebour mislukt is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de links Onafhankelijken de party zullen verlaten en een nieuwe partij vormen, wijl de Spartacuslieden hen niet- willen opnemen. Daarmede is dan de volkomen verbrokkeling der On afhankelijke soc. partij begonnen. Spartaous In Bruaswf|k. Berlijn, 3 Jan. In Brunswijk thans Spartacus tot heerschappij gekomen. De „Vorw&rts" meldt daar over: In Brunswijk bestaat, naar bekend is, een regeering; welke slechts uit onafhankeijken en Spartaciörs samengesteld. Gisteren hebben inde ledenvergadering der onafhankelijke sociaaldemocratie voor de stad Bruns wijk levendigs woordenwisselingen tusschen de aanhangers der beide lichtingen plaats gehad. De onaf hankelijke regeeringsleden werden heftig aangevallen, zoodat zij vér- klaarden hun ambt neer te leggen, Slechts een volkscommissaris, die dicht bij den Spartacusbond staat, behoudt zijn ambt, evenals de presi dent der republiek Merges. Op bet oogenblik is de toestand nog ondui delijk, doch er is voor morgen een conferentie van de landarbeiders en soldatenraden bijeengeroepen, die tot de oplossing der regeeriugscrisis zal leiden. Ds istsrasering dar Engslsehas in Nederland. Het antwoord van de Koningin op het gisteren in de bladen gepubli ceerde telegram van den Koning van Engeland, betreffende de waardeering door Z. M. van de vriendelijkheid en sympathie, welke Britsche officieren en manschappen gedurende hun inter- neering in Nederland mochten onder vinden, luidt als volgt: 2 Januari 1919. Zijne Majesteit de Koning van Engeland. Ik dank Uwe Majesteit voor Uw vriendelijk telegram. Het iseen groote voldoening voor mij te vernemen, dat de sympathie, welke officieren en manschappen van het Britsche inmijn land hebben ondervonden, in staat was bij te dragen tot het geluk en comfort van hen, die geleden hebben door ontberingen en ellende, ondervonden in den oorlogstijd. Nederlaud «n president Wd»on Biykens uit Parijs aan het departe ment van binnenlandsche zaken ontvangen bericht, is jhr. dr. J. Loudon, oud-minister van buiten- landsche zaken en voormalig gezant te Washington, die van bijzondere opdracht bij den President der Ver eenigde Staten is voorzien, door den heer Wilson Woensdag j.1. in gehoor ontvangen* Ds 5 Staatelsinltg. Op de Staatsleening werd den eersten dag voor slechts ca. f 134 millioen ingeschreven. njelnnd. E»m betoging voor den Voikireabond. Londen, 2 Jai. Hedenavond werd in Albert Hall sen betooging gehou den, bfjgewoond door duizenden, tot ondersteuning wn Wilson's voorstel voor een volkenbond. Voorzitter was de heer G. H. Stuart Bunning, met wien aan ds bestuurstafel had den plaats genomen Artur Hender son, Ramsar Macdonald, Sir Leo Chiozza-Monty en Bernard Sbaw de heer J. H. Thomas was door Er worden straatgevechten geleverd. Elschaadsr Wönchsnich» bolsjawi Mtinchen, 8 Jan. In een commu nistische vergadering te München werd onder stormaehtigen bijval ver langd, dat het proletariaat gewapend; de aartsbisschop van München het klokketouw opgehangen en de minister Auer aan de revolu tionaire rechtbank overgeleverd worden. Ter vergadering werd be weerd, dat slechts met geweld te bereiken viel. Os boUJstfiki t« Riga. Berlijn, 3 Jan. De Lokal Auzeiger ontvangt het volgende telegram aan boord van het s.s. Lucie Woer mann, 8 Januari. Te Riga is bolsjewistisch oproer uitgebroken. Duitsche schouwburg staat in brand. BMMENLANa. Ds huisbrand. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ^het minimum-rantsoen voor. huisbrand niet ten volle zal geleverd kunnen worden. De eléctriciteitsbezuiniging te Am- sterdai# treedt Maandag reeds in werking. Het tramverkeer te Amsterdam wordt met ingang van Maandag aanzienlijk beperkt. Steenkool. Het Handelsblad meldt: Ons bericht betreffende kolenleve- ring door Duitschland was voorbarig. Er is wel sprake van een invoer van 40.000 ton in Januari, doch de eerste treinen zullen vermoedelijk eerst Dinsdag a.s. loopen. Inmiddels -wor den yde onderhandelingen over kolen- levering door Belgiö voortgezet. Men zal inmiddels ;goed doen, zich geen optimistiche voorstelling te ma ken over deze vastelandsche aan voe ren. Aan den goeden wil oip te leve ren mag men niet twijfelen, maar de mogelijkheid van import hangt ook nog van andere factoren af. Graas sn roesl. Uit Amerika zijn te Rotterdam aan gekomen op Nieuwjaarsdag het Engel- sche stoomschip Melville met 1200 ton meel en 43 ten tarwe, en Vrijdag het stoomschip Boime, met 6000 ton graan en 600 ton meel, alles bestemd voor de Nederlandsche regeering. a.s. Msaslasd. Het s.s. „Maasland" van den Kon, Hollandschen Lloyd is te IJmuiden aangekomen met 5700 ton meel. Da diafsta! ta Msarn. Het „U. D." meldt, dat van de gestolen f22.000 van de familie •Beaufort te Maarn thans f 18.000 terug gevonden. Op aanwijzing van een verdachte, die was aangehouden, is in een volks tuintje te Amsterdam een halven meter onder den grond, een metalen bus gevonden, gewikkeld in een doek en courantenpapier. Bij opening (ze bleek met cement te zijn dicht maakt) kwam een kapitaal van ruim f15.000 voor den dag, allemaal bank biljetten. Voorts waren f.3000, gere serveerd voor advocaten-salarieeriug, som al in beslag was genomen. De 4 mille, die nog ontbreken, .zijn opgegaan aan fuifpartijen en nieuwe kleeding, die enkele beeren en dames zich hadden aangeschaft. Olsfstal van militaire gslcUn, Door verbreking van de geldkist zijn in de barakken aan de Meersteeg te Naarden alle gelden der militaire administratie gestolen.Bij afwezigheid van den luit.-kwartiermeesler kon het bedrag der vermiste gelden niet worden opgegeven. VarduUtarlng? Door de directie van een Bankin stelling te Amsterdam is ter kennis van de politie gebrachtdatzij meent over zeker tijdsverloop voor een zeer belangrijk bedrag te zijn benadeeld. In verband daarmee is een onderzoek begonnen. Het Handelsblad verneemt nader, dat de bankinstelling [Wiegman' Bank] door het misbruik van ver trouwen van een harer beambten een schade lijdt van ongeveer f 90,000. Bij de afsluiting op 31 December 1.1. word do fraude ontdekt. Het is do politie vau bureau Siugel, die de zaak instrüeert en een kas- sierslooper in voorloopige bewarng heeft gesteld. afdeeling toe. Door de mooie over winning op V.S.V. en het winnen van het protest tegen Bloemendaal, ook H.F.C. een prachtkans gekregen. Ze zijn nu evenveel punten kwijt als de leiders, n.1. 4, terwijl Neerlandia 5 punté'n verspeeld heeft. Tusschen deze 8 clubs zal do b.jyd om het kampioenschap wel gaan, hoewel ook H.B.C. nog een flauwe kans heèf't; deze club noteert 6 ver lies punten. Wil H.F.C. baar kam- pioens-aspfraties behouden, dan dient ook verder ferm aangepakt te worden. Denk aap 2 jaar terug, "roodwitten, toen ge het kampioenschap op het allerlaatste moment moest prijsgeven, door te verliezen van Purmersteijn Z.F.C. daardoor kampioen en klassor werd. H.F.C. moet nog 6 wedstrijden spelen„thuis" tegen H.S.V. en H.B.C.; uit tegen H.B.C., H.B en Z.V.S., Kinheim en Neerlandia. De wedstrijd togen Neerlandia schijnt ons voor de roodwitten nog de zwaarste kamp to# [ook V.S.V. moet nog naar Am- «ternam hoewel togen de andere clubs ook dient opgepast te worden; een ongeluk ligt op een klein plaatsje, nooit een tegenstander onderschat ten, door te spelen met de over tuiging: „We winnen toch -wel!" Dat heeft menige club al parten gespeeld. Zoo ook morgen, als tegen H.S.V. gespeeld moet worden, een dei- zwakkere broeders, volgens do rang lijst. Deze Haarlemsche club heeft tot heden één wedstrijd gewonnen en wel tegen onze andere plaatselijke club, met 1-0, de andere 6 wed strijden werden verloren, terwijl 3 goals gemaakt werden. H.F.C. heeft nochtans geen gewonnen spelonder schat de Haarlemmers-niet en toont door uw spel, dat ge een club zljt, die haar plaats waard is op een der bovenste sporten van de competitie ladder I Nsa.lsndia—H 8. en Z.V.S. Morgen gaat H.B. en Z.V.S naar Amsterdam im het sterke Neerlan dia te bekampen. Neerlandia schijnt ook dit jaar een der ernstigste can- didaton te zijn voor het kampioen schap. Zij staan momenteel No. 3 maar hebben nog slechts 2 zware wedstrijden te spelen en wel tegen V.S.V. en Helder. Hoe het de groen zwarten in Amsterdam zal gaan. Z(j zullen wel weer het onderspit delven. Wij zijn er al aan gewend geraakt dat de groenzwarten niets andera doen dan verliezen. Pech, pech en nog eens pech heeft m in het afgeloopen jaar stetda achtervolgd. Zou 1919 hen nu eens wat geluk aanbrengen Zou het hen gelukken Neerlandia 1 of misschien 2 kostbare puntjes te ontfutselen? wij z|jn «r* bang voor, maar daaren tegen is het niet onmogelijk. Aan H.B. ©n Z.V.S. nu te toonen dat ze de schade in willen halea.' :AJle krachten dus ingespannen om te zorgen niet als hekkensluiter te eindigen. Het kan nu nog. SPORT. Voetbal. Programma voor morgen. N.V.B. 8e klaete F. H.F.C.-H.S.V. Neerlandia—H.B. en Z.V.S. V.S.V.-Kinheim H.B.C.Bloemendaal H.F.C. H.S.V. Aanvang 2. uur De spanning voor de bezetting voor de le plaats neemt in deze ffiiARin£BER«CHTKI«. BU Koü. besluit v*n 80 December 19i8 110. 41 is d-> boo.MoOli'.ier v.-D gesoudbela der Va tl. J. D Biy-<. met ing»ng v..n l JeuuAtl bavordeid tut bO fdufll:i®.' vaa geaoodbeiil d«r le kl. eu tijj Soa besluit vaa 47 December ifllS nb 28 de Aa;itolu luii eoant tsr zee M Wij-, met ltu»Dg van dunzel.'doa «uturn bevoidend tot kavMtolo tüJ zoo. Met den 7den Jaouerl wordt de Haltenat.! ter ze» der 2e kl. W- O. B«el» ove>£«pln»tii& v«n VtlelAud oucr Hr. OSs. Koningin Bmiua. Bij Kon besluit l«m«t Jngsog v*n IJaouaiJ: lu. Mtn den Kapitein te- z«» jhr. C Hooft Qr*.flanel, wegenn laDgdurlgeo dienst eervol outaiag uit den zaodUnst verleend,:met erken ning vi.ii hut recht on pen>io»ni genoemde hou dofflciar eurv 1 ontkeven do betr. vau Hr. Adjudant la gewonen di«Dut et bonoemd tot Br. Ms. edjudr.nt in buiteogewoni-n diemt: »o. bevorderd: tot il plteia-lnltenAnt ter zee, de luitenant ter zee der le kl P. X van J3«e«, eu tot tulienAnt ter zee der ie KJ., de lcüteaant ter zee der kl B. Ferweid*. Bij Son. be lult ls met inzaag va* 1 Januari a,-.n den hoofdofficier v«n gezondheid le kl bij de zaom&chB L. van Alb»d., op verzoek, w gene langdurigtn dienst eervol ontslag ver- lebud, ouder loeuoosing ven penei-,en deoffloiec ven gezor.dheld lekl.P J,V«et«uou evordoid tot hoofdofficier van-gezoodueia 2e ;l eo z(ja bevorderd rot kapitein ter zee de k*. item-luitenant ter zdb C J. J. dn Neve. eu tot kapttsln luitemnts tor zu» do luitenants ir zee le Kl. jhr, fi. X. B. Rondorp en O. J, J. B«ynon Ue officier v-u gezondheid le kl. H C. A. Doim-r Ib te Vilasir gen go;la*tit, aan boord vaft Hr. Mi. p&QUetücnip Heemskerck. L-iltunvat ter zee «e kl. O. S A, Netach-r la in ae directie dor marine te Willemsoord ge- nl stut nm koord van Hr. Ma. lus ruct «schip atj .h. De eDctrotechaltche Ingenieur de; marine P. H. a. vin LI» ib vao dm Beider ovoigepleatHt bij uot departement van matiae te'rs Qr».vor.h»ge. Bij Kou. beilu-t van 28 Oecombir 1918 le, mot ingang van i Januari -910, bea iemd toteiectro- tecbn sch ingenieur der marine, de tijdelijk electrottcbnisób ingenieur der uwloe A D. •deultz, mer plaathlUg bjj 'aKijka weit U Wil- lernxoord. Luitenant ter zee 2e kl. S. van Bitabornt ia te Willemsoord gerlaatut aan boord ven Br. Mo- Instructloaohlp Van Speijk Opg»ve vanoveigeplratsteottdero'ftcieiee der zeem cht. Op 21 December: serge» tterpediat J B k':erv»n W.icht«ch p Seilovoeceluia na»r Marinekazerne Acuaierd-m. Op 4 Janou'l (919: schipper B. Ha-iog* v«o Wachtrchl;WMernK o v#g-r Ilergeanttoiped-et T. P. J Goo-aen v«n Mijnenvege- Ina«r Konkogin O ui JacUKii: oppeikonuabei -f. Ooit- n Sciort-ioen n»ai Wacht.cklp Willems oord: e» g0ii:tfc0T>ai»hel J. G. de M- io* van Schorpioen naar Hwineiaxe/ne Amsterdam Op vorsoek e»rvo< ostelAgen delnlteu-n1* ter se« 2e K'. f SneibHgv, B ven E.ghan; J. W. L«ug»lor; deo flcleien machinist 2e tl C P. Goitü, W. D. M«oi. de o fleior van gezondheid le kl G. van Ue>-.k; de luneusnt ter s-e ze kl. U. Hubenett de idem ie kl. J G vau de> L««u, de idem reki.J. L Cbaillet,«eo flctei-michinlBt He kl C Donsei. iln luitenant ter zie 2e al. J, H Coo hans, idem. weg»n> JlctMaur-rgeoreken, lu o t 'leoAloen, de o 11 ie: nuculniat 8i kl. ln Oo»i-Indt6 J. van der Ploeg. BU Kon. bval-it la bepavld dat de kapitein ter see J v Bijlaad en o- kanUoln-lurUnant ter z»» H W. A Biaae la ve-bin-j met hun benoeming toi lid t«e het Boog'Militair Go r»cln«hof in NederUndsch IndlU zalleD worden gevoeid bov»n d« voor hun r»ng vabigestoiae iu züri bovordurd tot luiten <nc ter z«e V. Burgerlijke Stand v. Kolder, van 2 en 3 Jan. 1919. GETROUWD: F. Felkers en H. Veldman. K. Willemse en T. Vries. BEVALLEN: K. Ligth&rt - Wie- ring. z. OVERLEDEN: A. A. Brons, 4 w. T. Vink—Laatdrager, 52 j. STQQJtfVAARTBEKlCHTEN. Kon. Koll. Lloyd. Rottentamschs Lloyd. DjomktK arrlv. 28 Doo v*n Batavia leBoMbzy. TabeptD, thuiar., vei tr 22 Dec. van Padai g. Java Pscific-lijn. Bembmndt aiilvuurde 22 Dec. van San Pzsnclsoo teB&tavi*. Kawi. v. Sm Franclsco naar B-itavU, arrlTMtde Dec te Tokotuunz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5