Het witte Schort, Groote Uitverkoop A. CQLIOF, BliENHAVEN. CINEMA PALACE, BINNENHAVEN 2. voortzetting van de Hefder's Mannenkoor. Scheur plicht. Advertentiên. KERKNIEUWS. Bssd van Burgers in Militairen VOLKS CONCERT Staffliuziekkorps der Kon. Marine, op Dinsdag 7 Januari 1919 CONCERT LEZINGEN F. A. PORTI&LJE, op Vrijdagavond 10 Jan. 1913 p Zaterdagmiddag li jan. 1919 Openbare Verkooping Kamer van^ Arbeid, Veilighswet. prima ÊASELO'lUCHT-KQÜSJf.S, Reparatleledev*. Schoenendistributie verkoop der militaire schoenen Potasch Ammonia h. w. zegel, „DE FIJNPROEVER" „OI LI AD". Hedenavond 5 uur Alle goederen bijna halve prijzen. Haarnetten. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalweg 63. Til. 279. VISSCHERfJBKRICHTER Aiageb/rtcht t« Nloowsdiep. S J»n Door botrluchers: S70 K 8. bok. j.er K Q. f LOS f 106 Ooor l tdijo.nv ischer1 mudje sttdgarn, per BiBDdje f 3 76 f 0.-. 8 Jan Door botvlstchcis: 860 K O. bot, per K.Q. t 0.86 a I 0 979 4 Jan v/m. 8 oor. Niets binnen. Wlarlngan. De rechtzaak van Burgemeester contra notaris Van der Speek Obreen, zal Vrijdag 17 Januari 1919 wederom te Alkmaar dienen. Van de zijde van tien beer Officier van Justitie is ge dagvaard Notaris v. d. Speek Obreen, en van de zijde van Notaris Obreen worden gedagvaard de heeren Peereboom, burgem. en A. Admiraal, Rijksveldwachter. Ned. Herv. Gemeente, Zondag 5 Januari: HUISDUINEN 5 uur n.m. JUClANADORP 10 v.m. Ds. A. E. v. GRIETHUYSEN, Den 17den Jan. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders K. A. KLOOSTER en A. K0EQELBER8, hunne 30-jailge Echtvsreenigfng te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen bly ven is de wensch van hunne Kinderen. J. VISSER. K. A. VISSER—Klooster en Kinderen. Schoorldam, 3 Jan. 1919. Ondertrouwd B. POSTMA en J. VERSTEEG, Offic v. 6ez. Je kl. K U PnfxlIelWBK 8». Zuld.t'aat 8., Den Helder, 81 December 1918. Eenige en algemeene kennisgeving. Inplaats van kaarten. ONDERTROUWD r ARIE v. d. GRAAFF en MSRIE BOTTER. Helder, 4 Jan. 1919. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht, U kennis te geven, dat na een langdurig en smartelijk lyden is overleden, onze geliefde Vrouw en Moeder, Mejuffrouw TRIJNTJE VIHK- LAST0RA8ER, in den ouderdom van 52 jaar. Helder, 2 Januari 1919. Namens.de Familie, C. VINK. i Plaatselijke kennisgeving. In plaats van kaarten. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, ARMANTJE GOLEN Weduwe ven d.n Heer C MEIJEBS, in den ouderdom van 82 jaren. Helder, 3 Jan. 1919. Weatatwat 77. Namens de Familie, J. TH. MEIJERS. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Woensdag a. s., namiddags 1 uur. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Hiermede betuigen wij onzen lur- telljkcn dank aan Familie, Vrienden en Bekenden voor de belangstelling b$ ons huwelijk ondervonden. F. FELKIRS, H. FEL KERS-Veldman. Inplaats van kaarten. Hiermede betuig is mijn fiaifelijksn dank voor de vele blijken van belang stelling bij het plotseling overlijden van mijn liefhebbende Vrouw. L. J. MSEUfiS. Mevrouw van HORSSEN SCHROEVEKS is tot haar spijt door afwazlghoid aan- staando Woensdag vorhi'd.-rd te Ontvangen. Lult. t/z. HAANEBRI.VK, Statlanstrast 8, verzaakt spoedige inzending vsn Rekeningen. Majoor JANNETTE WALEN, verzoakt Inzending van Rekeningen. Da Haar en Mevrouw VAN OER PERK- VAN BALEN. VERLOREN »on gunatv-ijonj-t- tenbo' kj». Den vinder wojdt beleefd verzocht het terug te bezorgen aan den heer Stationchef alhier, daar het voor den vinder toch waardeloos is. VERLOREN eun goudao BROCHE, (3 staafJ-a) gedachtenis. Tegen be looning terug te bezorgen L. v. B§rkstraat 15. Verloren •en groene ROZENKRANS. Tegen beloening terug te bezorgen Binnnenhaven 9a. Degene die Woensdagavond in de Tavenu Bioscoop, een Ta*chje naet zilveren Knip en Ketting heeft opgeraapt, wordt in zijn eigen belang verzocht dit zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Adres: Westgracht 87. Zondag 5 Januari Nieuwe Kerk. Morgendierut. halt elf uur De. C. J. WARNERS. Westerkerk. Morgendiensthalf elf uur Da. W. Br. ONNEKKS. Herat. Ev. Luthe scho Kerk. Morgendienst, 10 uur: Liturgie. Ds. C. C. G. VISSER. Doopsgezinde Gemeente. Geen djt>net. Vergadering «oor don to Helder, op Maerdng 6 Januari, de*avonds 8.45, in haf Militair Tehult», Ka malwsg. Het Dag. Bestuur. Concertzaal „TIVOLi". 5de Ie geven door hot Directeur: A. L- HAZEBR0EK, Aanvang 8 uur procias. Entréekaarten a 25 cent, zondor verhooging,vanaf lied ri vatkdjy- öaer in het Sigarenmagazijn v. d. Haar A. K. Kokelaar, Kanaalw g. Vroegtijdig kaarten naman aanbevalen I i.DIr.: C. W. RUSTING;. op Wosnsdsü 8 Januari 1919, In „CASINO", 's avonds 8 uur, met medewerking van: Mej. CO NIHNHUi-5, te Delft (Sopraan de» Heer N. BOUCHIER, alhier iTsnor), den Heer J. A. v. d. VLIET, alhior tPiano'. De Secretaris, C. HEIJBLOK, ^Ijkstr. IS. Donateurs betten f 2.50 per jaar, begunstigers f 1 50, z|j hebben daarvoor toegang tot de Concerten: Donateurs met 2 en Begunstigers met l dame. A. G. O. van dan Haar loep setoor van Artis, Iti „TIVOLI", veor volwassenen. ndsiwerpMooie en merk waardige dieren in Artis, (met schitterende lichtbeelde*.) Aanvang 8 uur precies, en •tzeifda onderwerp voor kinderee. Aanvatg 2 uur precieo. Bewijzen van toegang *ert»f Dins dag 7 Januari verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de Wed. JORDANS, Dljkstraat. Premiën-verhooging Ziekenfondsen. De Ziekenfondsen te Den Helder zien zich in verband mot de groote stijging in de prijzen der genees middelen enz., genoodzaakt hunne premlën te Vtrrhosger-. Vanaf 6 Jsnusti 18f9 worden deze gesteld als Yelgt: li. nor iidirin utztkBrdi IS ml, 2i. foor di kinderen bisedin IE jaat ui rerzakeiden ieder 4 cent, met dien verstande, dat in ieder gezin slechts maximaal drie kinderen worden ingeschreven. Rottordsmech Ziekenfonds. Ziokanfonds „Helder". Distributie Callantsoog. In de week van 6—12 Januari wordt bij de winkeliers verkrijgbaar gesteld, tegen afgifte van bon no. 2841 ons jam 285: 1 ons rijst; 286: j ons kindermeel; 287 21/, ons suiker nó. 7 van de peulvruchtenkaart 2 ons groene erwten bon no. 6van de daartoe strekkende kaart 1 ons kaas 40 plus; no.20derkuaskaart: 1 ons uagelkaas; ne. 5 van het Kindersuikerboekje 2ll, ons Suiker, no. 6 van het Kindersuikerboekje 1 stuk toiletzeep a 40 ct. per stuk bon no. 17 van hetbrardstoffenboekje: J dubbel stuk Deltazeep of J stuk zeep 60 °0. Aardappelen uitgifte op Maandag Januari v.m. 9-12 uur. De Directeur van hot Lcvdrsmid- deltnbvdrljf brengt ter kennis, dat in de week van Maandap 6 Januari a.s. tot en met Zaterdag tl J«nu*>i 1919, nog MOLTON D KENS kunnen worden afgehaald in het Magazijn De Zon", Keizerstraat, alhier, door degenen, die omstreeks 16 Ko«emasr 1918 een desbetreffend formulier heb ben toegezonden gekregen. Na dien tijd zullen ten opzichte van de eventueel overgebleven dekens, andere maatregelen worden getroffen. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Beider, 3 Januari 1919. (wegens liquidatie) op Vrijdag 17 Januari 1919 's namiddags 2 uur, precies, in hotel „Nommsr Een" te liJ,muidon, ten overstaan van Notaris W. A. DOLLEMAN, te IJmuiden, van No. 1. D«n 5<onmdr ftor ,,Oc« oansit®r 1" Y.M 232, gebouwd in 1915, bruto 120.26 ton, lang 25.69 M vert. trip. exp. mach.opp. cond. ketel 91 M2. verw. óppervl. No. 2. Den Stoomtrawler „Vml- He" Y.M. 342, gebouwd in 1918, bruto 209.97 ton, lang 37.58 M., trip. exp. mach.; ©pp. cond., ketel 109.F Ms. veiw. eppervl.; beide vaartuigen met staand en loopend want, compl; inventaris en uitrusting voor de trawlvisscherij. No. 3. Het r^cht van erfpacht tot 31 Maart 1946 op 451 M*. grond, met gebouw, waarin pakhuis en kantoren, Middenhavenstraat C 36, IJmuiden. No. 4. Een complete Haring vleet en dive.-ae V Is ach e rij gonderen. AJles behoorende tot de Expl. Mij, „de Oceaanster", in liq. te IJmuiden. No. 5. D*n Stoomtrawler „Wlai cnrotha" Y.ttfl- 23, geelast. Lloyds 100 A I, 139.54 ton bruto, laug 100,i voet, trip. exp. mach.; kete 75 M*. verw. oppervl., met staand en loopend wani en aan boord aanw. inventaris. Eigendom van de O.O.M. te IJmui den en in huur bjj de Eng. Regeering. Nol 6. Don &t.aomfil0*ptrawl* Eonn*." Y.M. 281. bruto 33.84 ton. lang 18.68 M., met staand en loopend want, compl. inventaris en uitrusting voor de trawlvisscherij. No. 7. D*n ataUn logger „Wil- heimins" Y.M. 609, met compl. rondhout, stoomketel, spil, zeilen en invent. goederen. No.8. Denstal«nlocg*r„Noard Holland"Y.M. 300, ladende 35 last kantjes, met compl. rondhout stoom ketel, spil, zeilen en invent. goederen. No. 9. D»n houten kotter.,Ma rie" Y.M 218 met compl. rondhout, ketel, spil, zeilen en inventaris goe deren". No. 10. 300 haringnetten tHoll.) en 2r««|# m t breala en 18 vaten ceoui-chouc en 2 ton,t«»r. No. 11. D»n motoi-kotter YJWL 348, lang 53 voet, met Dan-motor ~1 P.K. No. 12. Hst bollfttje Y.M. 279 lang 33 voet, beide vaartuigen met compl. uitrusting voor de kust- visscherü. No. 13. Een petroloum«noter, P.K. j No. 14. De Ijzer sn Staveri<sche Jol Y.M 12, met compl. uitrusting voor de kustvisschery. Alle schepen, behalve de „Msrga- retha", gelegen te IJmuiden. Notities, waarin condities der veiling, volledige omschryving en opgave kijkdagea, van 10 Jan. 1919 af verkrygbaar bij Notaris W. A. Dolleman, voornoemd. Opmaking 0»r Clozerslijsian. Burgemeester en Wethouders van Helder Gelezen de Wet op de Kamers van Arbeid van 2 Mei 1897 (S. No. 141), alsmede het Kon. besluit van Januari 1898 (S, No. 20), houdende vaststelling van een Kiesreglement voor evougenosmde Kamers; Overwegende, dat moeten «worden astgesteld twee kiezerslysten, ééne voor dv patroons en ééne voor de werklieden, voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven alhier, waarin vertegenwoordigd zijn de navolgende bedry veu het bewerken van hout, steen of metalen b. het schildersbedryf c. het ontwerpen van en het hou den van toezicht by het uitroeren van bouwplannen Maken bekend L dat; do hoofden of bestuurders dier bediyven vatpiicht zijn om vóór 15 Januari a s. aan Burgemeester en Wethouders in te zenden een lyst, bevattend# namen en voornamen der maoneiyke en vrouwelyke per sonen, dio in hun bedryf binnen het gebied der Kamer (alzoo te Helder), hetzij als patroons, hetzij als werk lieden, gedurende zeven maanden van het jaar 1918, zyn werkzaam geweest, onder opmerking: dat voor Risten en aangiften iljn vastgesteld formulieren, welke ter Gemeente-Secretarie' op de gewone kantooruren kosteloos verkrygbaar zyn. Voor verdere by zonderheden zie men de desbetreffende publicatie op het Raadhuis. Helder, den 28 December 1918. Mevrouw ZEEMAN, Dijkje la, vraagt wegens huwelijk der tegen woordige, DI«n»tbo<lf7, r.g g.v. Zich te vervbegen 's avonds na 7 uur. Wegens ziekte" netta CMe- Dienstbod» gevraagd. AdresJ. N. HOOGENBOSOH, Westgracht 24. M*ln|e gevraagd voor de huis houding of flink aankom. M Injw, voor halve dagen. AdresJAN VEEN, Spoorstraat 98. Dagtnoltij-» gevraagd. Zondags vry. AdresA. GOVERS, Kanaalweg [benedenhuis.) Gevraagd e»t*n fllna«* WAaCH- VROUW voor Maandags. Adres'; Polderweg la. Wegens vertrek te koop een zeer solide Vulköchsl, prijs f25.—. Adres: Bureau van dit blad. Te koop oen M«-|kwagentje en enn mooie Heeronfiot?. AdresOnrust 4. De Burgame>st« Helder brengt, onder d# aandaan belangheb; benden, <£it vin j«rl 1919 af dé veiligheidswet oifabriekea en werkplaatsen ver; 1°. alle zoower als besloten ruimten, waar ivoor eenig be drijf pleegt gewte worden aan het vervaardigenanderen, her stellen,' versierenrerken of op andere wijze tot -op of gebruik geschikt maken 'oorwerpen of stoffen, of waar ivoor eenig be dryf voorwerpen )ffen een daar toe strekkende bting plegen te ondergaaneen eer voor zoover aldaar een kraclktuig of een oven wordt gebeaf vijf of meer peisonen plegen tblijven. Daar, waar de taamheden ten behoeve van eenzbedryf worden verricht in afzonde, doch met elkander in genchap staande ruimten, worden afzonderlijke ruimten geacht «nafgescheiden geheel uit te mah 2°. besloten ric, waar in of voor eenig bedrlifl pleegt te wor den gebraakt of gngeld; 3". electiische raalstations en electrische ondersis, voor zoover aldaar in of voorg bedryf elec trische energie wopgewekt, ge transformeerd of ard; 4°. bemalingsiitingen. Blentun^nvaig i v da wet mot 1 J«nu&ri 1919 Gok v*passina op ëe 'Olgandu Inrichtioge a. fabrieken eirkplaatsen, als bovenondei 1°. bedzonder kracht werktuig of oven,irin vijf toten met negen perso plegen te ver blijven b. bemalingsinrhgen. D* wet is eonter. niat va'i toa- petslng co da budd vi<n lanrtuuuw, tuinbau'*-, bo»chbeui vsehoudedj, op et «chlpters- of vk»rsbadr|jf. Deze uitzondering geldtsschen in geen feval veor fabriekwaarin voort brengselen van de y ven van land bouw, tuinbouw, hbouw en vee houderij worden werkt, zooals fabrieken van zuiroëucten, aard appelmeel-, stroecn-, beetwortel suiker-, cichorei- bnserveqfabrie- ken, graan maler Jjtraan- en zaad- schoonderljen en •teryen. Os uitbrefdi.ig ld* warfcingsfaar dn wat heefl tot ge, datalta hoofden of btistuurd^is van ^bastasnd', oeist «an 1 J?nusri 19if ondar ds w«t valland* Inrlehtlngoór 1 Fsbruail 19)9 orn rpgeve, als itikel 14 btdenld, bKhno"ii In ta zei. Nauwkeurige naleving van dd art. 14 voort vloeiende verpliag, zoowel ten opzichte van de «genoemde, reeds bestaande lnricheu, als ten op zichte van de nieipgerichte fabrie ken en werkplaat en inrichtingen,^ die reeds bestonc maar door uit breiding van persei, door plaatsing van een krachtktuig of andere omstandigheden .er de wet komen te vallen, acht dinister van Lamd- bouw,•Nijverheid Handel van net meeste belang. Voor het doen opgave ingevolge art. 14 is een niv formulier vast gesteld. Deze ojve moet aan den burgemeester vlen ingezonden. F«rniuils(Êa zijn r balsnjncGbmden kosteloos ter geiriUsEcrstBrls ver- IJ 9 baar. Helder, 30 Deobêr 1918. De Burgemcer voornoemd, G. VEN, loco-Burg. Mevr. v. TROENBURG vraagt voor terstond ««DIENSTBODE, voor dag en nac Zich aan te man vanrf Maandag 's avonds na 7 u Pb Hendriklaan 2. Gevraagd «>«»'1aGMEISJE en «li WASCHVIUW Adres i Mevr. LINDE. Ankerpark 13. Mevrouw VANEERSUM, Hoofd gracht 66, vraagegen 1 Febr. «wt MEISJE, >r dag en nacht* Zich aan te meides avonds Da 7 uur. Mevrouw MELJIS, Dljkstraat JOa, vraagt *»en neëElëJfi, voor de morgenuren. Volledig* KPCU SUS voor a 3 M- lajaef 0.30 per uur. f C SO per 2 ut Brieven onderJo. 302, aan het Bureau van dit ld. Biedt ph aan jong* Warkat- ot No odhulp. Adres: Bureauan dit blad. GEWIJZIGD PROGRAMMA. Inplaats als HoofdnummerBroeder en Zuster, geven wij: de wereldvermaarde Filmai-llsle M"* GRANDAIS In de Hoofdrol. UITBUNDIG SUCCES. DE DIRECTIE. SI] J VfN LtlJE», Zuid ir«»t 66, bestaat weer galegunbvid tu lotjesren. I 25. - BELOONINS. die e-n klnln oezin aan san huis helpt. Adres: Keizerstraat 28. Te huur gevraagd «nn ong«m«u- hiioflrds KAMER of SLAAPKAMER, voor pas gehuwde liedenv Brieven, onder No. 299, Bureau van dit blad. Te huur met ingang van 15 Januari' »t Hwerenhula Sluisdijkstrast 137. Te bevragen aldaar. Te huur 7.71 H.a. W llfnd, om ta Weid-n of lo Sch?uren aan de Doggersvaart. Adres: Oostsloo.straat 40. "Wie wenscht van WONING t« ruilen in den Helder met Woning te Amsterdam. Adres: Langestraat 74. SLAAPKAMER gezocht, doer Manne-OnderofBcier. Brieven, onder No. 303, Bureau van dit blad. Marine-Officier vraagt ZIT. en S LA A PK A M ER. Grootendeels in het bezit van eigen meubels voor Zitkimsr. Brieven, onder No. 300, Burêau van dit blad. Studeerend Sergeant vraagt KAMER, voor de avonduren. Brieven met opgaaf van prijs onder No 297, Bureau van dit blad. Te koop aan bulten g»brulk gsstald oud Ijzeren VEEWPONTJE, voor den meest biedende. Adres: Bureau Gemeentewerken. Te kotfp het WOON- en PAKHUIS, sdn de WaMxehstrsat 32-34. Adres: Walvischstraat 56. Te koop een paar Gummi-Waterlaarzen en een Hrerm-Costuum. Te bevragen: Bureau van dit blad. Te koop een wad Lekmach® Japon, voor oude Juffr. en een Buitenmodel Pak [Landmacht], mot Bnonk>ppon. A.dresB reau van dit blad. Radiplumeeitf bhoHdar, eenige avonden disponibbebbende, zag zich gaarne belast melet bijhouden eener administratie. Brven onder no. 298, aan het Bureau n dit blad. c»-n nr-tte JOG€W gevraagd. Middenstraat 17 .nmelden, na 6 uur avonds. Gevraagd voorle avonduren ««n *t P'-rnoon, »or het byhpuden van boeken. Brieven lett. D.Ldvertentie-bureau MAAS, Kanaalw». N«t DA* MS JE gevlagd, Adres: Weatstiat 7*2. Tegen 1 Febiari te huur ven rulmo en eet grtf^uhlle«ld« ZIT- «n SLAAPKAMER op eersten stand. Brieven onderNo. 804, aan het Bureau van dit lad. Zwat Manttpek te koop voer ipotkoopje. Adres: Bureauvan dit blad. Te koop een so.de Kamwrkochel en een beste grote Ram. Adres J. VENNK, 2e Vreonstr. 60. Gevraagd eennetoKOSTGANGER rr.bt huiselijk «siber en vrijt Slasp. kaner. Te be vragen- Bireau van dit blad. KOOPJE KOOPJE voer hang- «n staandlicht, 36 oent 0«r atuk. CALIFOftNluST :»'AAT 10. Te koop een BONTSTEL (Sneeuwbont), voor jong Meisje. AdresBureau van dit blad. Door omstandigheden te koop e«n EIKEN SALONPIANlNO. Zoo goed als nieuw met volle ;arantie. Adres: Bureau van dit blad. TE KOOP een sterk zeewaardig staallizeren TJALKSCHEEPJE, volledig inge richt voor de Mosselen visschery. Aanvaarding direct. Betaling le helft by de aanvaarding, restant nader overeen te komen. Brieven onder no. 3, Boekhandel firma A. BINNERT OVERDIEP, te Heeren veen. Bons voor reparalieleder /oor de eerste drie maanden van dit ]aaf zullen uitgereikt worden in de week van 6 tot en met 11 JANUARI, in het bekende gebouw DIJKSTRAAT 41, voor alle inkomens tot aan f400belastbaar. Men boude zich stipt aan doze grens. De oate- goriën zuilen nl*t door elkaar geholpen worden. Voor elk gezinslid zal gegeven worde*. Vooral de gele nummerkaarten, bonboekjes, be lastingbiljet en de te repareererTNsehoenen mee brengen. Namens de Commlesle s C. ADRIAANSE, Voorzitter. C. J WARNERS, Secretaris. Voortzetting van «en In de week van 6 tot en met 11 JANUARI, eiken avond van 6 8, In de bovenzaal van de soeiteit „EENSGEZINDHEID", Dljkstraat 41, voor alle cate- gorl6n tot aan 11000.belastbaar inkomen. Voor elk gezin worden Iwee paren of sen tweede» paar beschikbaar gesteld. De prijs Is,18.- contant. Het uitgekozen paar kan, bij onmogelijkheid van batalen, 14 dagen In depot blijven. Bonboek]es en belastingbiljet meebrengen. Namens de Commissie C. ADRIAANSE, Voorzitter. C. J WARNERS, Secretaris. per ons 35 ct. per liter ff 1.00. Drogisterij, Kanaalweg 63. Tel. 279. all«en heeft een e»o-mo voorraad Gerookte Scharren, j Sardien in Wijn-szijn, per pot 28 cent. Versche Schelvisch, i 38 eent. Kabeljauw aan mooten, 45 cent. „DE FIJNPROEVER" naast Firma NIJENHUIS, KEIZERSTRAAT 85. Zangzaad. De Bameentelljke Landbouwcommlstle ta HELDER maakt bekend, dat de definitieve lijst van In dn Remeentn gelegen gronden, welke voor scheuring zijn eangewezen, gedurende 7 dagen (van den 6 Januari tot en met den 13 Januari 1919) van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 6 uur tsr Inzage is gelegd ten kantore vee den Seeretaris: gevestigd Kanaalweg 79. Allen, die bij Jen opgelegden scheurplicbt belaag hebben, kunnen tagen de oplegging in beroep komen bij de Commissie van Beroep (adres Produktiekantoor voor Naord-Holland, Keizersgracht 732 Amsterdam), leder, die tot een beroep Is bevoegd, mag de behartiging zijner belangen opdragen aan een schriftelijk gemachtigde. Het beroep meet beknopt en volledig alle bezwaren bevatten, welke de belanghebbende tegen dan opgelegden scheurplicbt meent te kunnen aanvoeren. Het meet tevens duidelijk aantoomn het belang dat bil, die In beroep komt, bij den opgelegden scbeurpHcht heeft. Het beroep, dat schriftelijk moet zijn, dient Inge diend te worden vóór den 16 Januari 1919. Namens de Landbouwcommlssle, Voorzitter, W. HOU WIND. Secretarie, C. ADRIAANSE. VAN DER MEULEN's Blosflsulvorsnd mlddsl, unc&t d» ooft»; k »»n B.wijï.ij voorhuiden van TUBERCULOSE «n MAAGLIJDERS dis d<>or bst pscruik vut- lomtn gscszine voodsn. AJls «w»ltn d's b»*f uo.zsiz i» bal t>i' ad viodsu wotdsn m.tgioot •cccse si duor bv-usdsn. Prijt pst fl«rcb f 1.86, AfkomeMg T»n d» Chemisch Medische Maatschappij „AURORA", lo WATEKQRAAFSMFER, Yerkrygbaar te Den Helder by G. M. Gelijsteen, Drogisterij „De Ade laar", Spoorstraat 29. Ie kw- Haron-Mutsnetteri, 45 ct p. stuk. Extra groote rechte netten 35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6