laatste berichten. Da «redesondsrhandelingan. De vredesbesprekingen zouden, volgens een bericht uit Parijs, Zon dag j.1. beginnen. Voorloepig zonder de vertegen'woerdigers van den vijand, omdater eerst vrede moet zyn bij de geallieerden onderling. Er zullen verschillende vraagstukken opgelost moeten worden voor en aleer de geallieerden met een gemeenscbappe- lyk programma voor den dag kunnen J:omen, en een van de punten waar fwel het meest over te doen zal zyn, is ongetwijfeld de Volkerenbend, die bijv. lang niet de volle sympathie van Olemenceau heeft. Teekenend was ook het feit dat president Wilson tijdens zijn bezoek aan Rome Biaso- I lati, den afgetreden minister, bij j zich heeft outvangen en zich ever de quaestie, die tot het aftreden ge leid had, de, velgens Bissolati, te imperialistische en met de beginselen van Wilson in strijd zijnde politiek der overige ministers, had laten in lichten. Op gevaar af het by Orlando en Sonnino te verkerven. Eer men dus aan de eigenlijke vredesbesprekingen toe zal zijn, zal er nog heel wat zijn te „beredeneeren." Voorloopig is men begonnen met besprekingen betreffende de volgorde der te behandelen kwesties en de convocaties die aan den vijand moeten worden gezonden. Men onderstelt dat men, na in beginsel den volkerenbond te hebben goedgekeurd en verwezen naai- een bijzondere commissie, zal beginnen met de quae3ties van de westelijke Duitsehe grens. Vervolgens het be ginsel voor de grensbepalingen der andere staten in Europa. De Russi sche quaestie en die van de natio naliteiten in de raadsgebieden zullen in hun geheel behandeld worden. Daarna eerst komen de Europeesche territoriale aangelegenheden aan de beurt,alsook de economische quaesties. Men is van meening, dat de inter- geallieerde conferentie haar arbeid niet zal kunnen voleinden vóór het einde van Maart. Be eenvocatie der vijandelijke gedelegeerden zal dus waarschijnlijk eerst tegen April vol gen, ten einde mededeeling te doen van de besluiten die door de gealli eerden zfjn genomen. Kort na den aanvang van de zittiüg op gisteren deed Poch voorlezing van zijn rapport over de uitvoering van den wapenstilstand, hetwelk inlichtingen van het hoogste belang bevatte en aantoonde dat, al heeft Duitschland bijkans geheel aan bepalingen betreffende het oorlogs materiaal voldaan, zulks niet het geval is noch wat betreft het rollend materiaal, noch de locomotieven. Be uitlevering der laatste is vólkernen onvoldoende. Eveneens is het aantal gevangenen, die naar Frankrijk zijn teruggezonden bevredigend, terwijl daarentegen de toestand, waarin de feevangenen aankomen, dit geenszins is. De Duitschers, die schuldig zijn aan de slechte behandeling der ge vangenen zijn nimmer gestraft. Onder deze omstandigheden moe ten, opdat de geallieerden er in zul len toestemmen den wapenstilstand te verlengen, by welks uitvoering Duitschland van kwaden wil heeft getuigd, nieuwe voorwaarden worden gesteld. Tegenover de nieuwe eischen, welke ten opzichte van Duitschland zullen worden geformuleerd, staat, dat do lerensmiddelenroerziening, waarom het heeft verzocht, in over weging zal worden genomen. Sommige nieuwe bepalingen ver dienen de aandacht. Op militair ge bied werd besloten, dat deskundigen "3 legers der geallieerden een 1 «nkomst zouden houden onder rzitterschap van Poch en dat de ering alle bizonderheden aan- - "Ie de vernieuwing van den wa- Istand zou regelen, nadat zij het I1? militaire commissie voorge- apport zou hebben gehoerd, aanstonds naar Trier ver- im den Duitschers de ge- x jsluiten te verwittigen, 'jje "tegenwoordigheid van Leygues, minister van marine, bij de beraad- slagingen van gisteren, doet gelooven, dat men zich bezig houdt met de kwestie om de Duitsehe vloot aan een te groote werkloosheid te ont trekken. De uitlevering der koop vaardijvloot moet worden bespoedigd. Voor dit doel zouden verscheiden havens zijn bezet. Parijs, 13 Jan. De opperste inter- geallieerde raad heeft heden een lang durige en belangrijke zitting gehou den, welke van 2 uur dB tot 6 uur 45 heeft geduurd. Be raad heeft de orde van werkzaamheden vastgesteld en het rapport van maarschalk Poch gehoord over de uitvoering van den wapenstilstand, om morgen de voor waarden voor het hernieuwen ervan te bepalen, na afloop van het technisch onderzoek, hetwelk aan opperofficie ren der geallieerden is toevertrouwd. Parijs, 13 Jan. Bij de beraadslaging van den eppersten raad over de kwestie betreffende hetaaztal gedele geerden, dat elke mogendheid naar de vredesconferentie zal zenden, ondervond het Pransche voorstel ten gunste van het benoemen van vijf, drie, twee of één vertegenwoordiger voor elke mogendheid, naar gelang van het aandeel, hetwelk zy in den oorlog heeft genomen, eenigen tegen stand. De raad ging uiteen zender eem vredïgend voorstel te hebben aan genomen. Da ondarhandelaarx an hun gevolg te Parijs. Het oorspronkelijk plan om de vredesbesprekingen te Versailles te houden, heeft men op moeten geven. Al blijft wellicht de plaats, waar ten slotte de ohderteekening van het vrederverdrag zal plaats hebben, be paald op de beroemde Spiegelzaal te Versailles (waar in 1871 het Duitsehe Keizerrijk werd uitgeroepen), de vre desonderhandelingen moeten te Parijs ■woerd worden, omdat het ten eenen- onmogelijk was al de personen, krby betrokken zullen zijn, te Resten. Volgens de Parljache briefschrijver van het „Hbld." schat men het getzl jasten, dat op een of andere wijze >y de onderhandelingen betrokken zal zijn, op tivintigduieend.... waaablj dan alles medegerekend isklerken, stenografen, machineschrijfsters, koe riers en dergelijke technische helpers, zoowel als de hooger geplaatste amb tenaren, die met hun chefs mee komen. De officieele delegaties met hun onmiddellijke medewerkers vormen trouwens op zichzelf al een respec tabel aantal. Er komen er voor En- jeland en zijn „Domiment" 350, voor [talil 300, voor België 200, voor Griekenland 150, voor Japan 100, voor Servië en de Joego-Slaven te zamen 80, voor de Tsjeschen en Slovakken eveneens 80, voor Portu gal, China on Siam elk 50. En dat zijn dan nog alleen maar de Gealli eerden 1 De eigenlijke werkzittingen zullen wel alle gehouden worden in het ministerie van buitenlandsche 'za ken aan den Qual d'Orsay. In de groote Salie 1'Horloge met de daaraan grenzende eetzaal kunnen aan een hoefijzervormige tafel een honderd zeventig gedelegeerden plaats vinden, on men hoept, dat dit genoeg zijn zal. Zelfs in een stad als Parijs was het echter moeilijk voor al die gasten logies te vinde*. Men heeft de op lossing gevonden door de grootste ca eerste hotels te requisitionneeren. Ook voor de journalisten is gezorgd. Een logies kon men al de vreemde collega's niet aanbieden alleen uit Amerika zijn er tweehonderd vijftig met president Wilson mee gekomen! maar voor een behoor lijke club wordt het nooiige geiaan. Onnoodig te zeggen dat logies en voeding van al deze gasten onge hoorde sommen verslinden zal. Een enkel voorbeeldGroot-Brittannië betaalt alléén in Majestic 16.000 fres. per dag, terwijl Japan voor zyn honderd gedelegeerden in Bristo! 5000 francs per dag zal hebben te betalen. Bij dit alleé is nog geen rekeaing gehouden met de „vijanden", de Duitschers, Oostenrijkers, Hongaren, Bulgaren en Turken. Daarmee is men dan ook minder gehaast; ver wacht wordt dat de tegenstanders de zittingen zeker niet zullep kunnen bijwonen voor eind Februari. Men verwacht dat de onderhande lingen in haar geheel ongeveer acht maanden in beslag zullen nemen, zoodat het algemeen# slot-tractaat in September te voorzien zou zijn. Maai- de materie die te behandelen ▼alt is zóó enorm omvangrijk, dat men er zich niet over zal behoeven te verbazen als het nog een beetje later wordt. BUITENLAND. Duitschland. D« tontaid t> Barllju. Het gebouw van de Vorwarts zwaar beschadigd. De gevel if deer lijk gehavend en ter breedte van een kamer, twee verdiepingen hoeg, ge heel weggeslagen. Dat heeft juist de vertrekken getroffen, van waaruit machinegeweren de straat beheersch- ten. In het voor- en achtergebouw, waar mijnen en granaten zijn ingeslagen, is een ontzettende matorieele ver woesting aangericht. Ramen hangen half naar buiten, muren vertoonen gaten, zolderingen zijn doorgeslagen en zakken diep door. Een vertrek met zetmachines is op deze wijze getroffen, maar andere zetmachines weor zijn nog ongerept, en ook rotatiepersen zijn gered. Het gebouw van Mosse had niet door beschieting geleden. In dit, hondorden kamers tellende, gebouw hadden de Spartaciërs evenwel letter lijk alles overhoop gehaald. Alle laden en kasten werden opengebroke*. De machinegeweren werden beschermd door borstweringen van boeken. Do brandkasten waren opengebroken en loeggehaald. De val van de Vorwarts maakto echter zoo'n geweldigen indruk op de verdedigers der overige gebouwen in de krantenwijk, dat zij deze in alle stilte ontruimden. Een der laatste steunpunten dor Spartaciërs, het Silesische station is, ovenoens door de regoeringstroepen bezot. Ook het Wolff-buroau werd heroverd. Blijkens latere berichten, uitte de menigte die zich by de gevechten om hot gebouw van de Vorwarts had verzameld, zich in vreeselijke verwenschingon tegen de gevangenen, die «chuw on verschrikt om zich heen keken. Steeds luider werd het gemor van de menigte en ten'slotte werd de afzetting verbroken en sloeg men verbitterd op de Spartacisten in. De jagers hebben alle moeite om de ge vangenen voor het ergste te behoeden. Pas door het optreden der soldaten gelukte het, de opgewonden menigte op een afstand te houden. Ongeveer 300 gevangenen werden door de jagers weggevoerd. Een zoon van mevrouw Liebknecbt meet volgens de „Freiheit", in het gebouw van de „Vorwarts" gearres teerd zijn. Zaterdagmorgen drongen Sparta- ciirs een postkantoor bij het Silezische station binnen en legden beslag op de kas ten bedrage van M. 120.000. De drie mannen, die het geld op streken, zijn spoorloos verdwenen. Beide partijen verwijten elkander het doodschieten van gevangenen. Een oücieel bericht va* regeerings- zijde spreekt evenwel het doodschieten van Spartacistische gevangenen tegen. Wel werden plunderaars neergelegd. Daarentegen werd bevestigd dat a. 10 matrozen, die de regeering trouw gebleven waren, zonder eenige aanleiding door Spartaciërs werden gedood. D« toestand builen BarlQe. De regeering;) tu tig art heeft een telegram aan Ebert gezonden, waarin deze met zyn succes op de Spartaciërs wotdt gelukgewenscht. „Wij hebben hier, zoo luidt het in het telegram, de aanvallen van de Spartacische troepen in de kiem ver stikt. De leiders van de Spartaciërs, Brueck,Muenzenberg, Bartel, Hoemie en Janus hebben wy achter slot en grendel gesloten. Wij hebben alle onderhandelingen geweigerd. Duitschland en de blokkade. Naar dr. Dillon uit Parijs aan de „Daily Telegraph" seint, zijn de Amerikaansche vredesgedelegeerden ervan overtuigd, dat de blokkade de Centrale mogendheden dient te worden opgeheven, omdat een on voldoende, oplossing van het levens- middelenvraagstuk gevaarlijke gevol gen zou kunnen hebben. Dillon is van meening dat de moeilijkheden waarin Duitschland verkeert, en die zijn pqlitieke eenheid, en zijn bevoegd heid om de vredesvoorwaarden te ratificeeren, zullen aantasten, den overwinnaars niet onverschillig mo gen zijn. Luxemburg. Zaterdag is te Luxemburg de republiek uitgeroepen. De Kamer hield een rumoerige vergadering, in den loop waarvan de rechterzijde de zaal verliet. Er werd een comité van openbaar welzijn benoemd, dat echter reeds den volgenden dag weder werd ont bonden. Alle openbare gebouwen werden door de Franschen bezet. Oo Internationale socialistische conferentie uitgesteld. Stockholm, 11 Jan. Naar Brayting in „Socialdemocraten" mededeelt, zal de Internationale Socialistische Confe rentie in Zwitserland eenige weken worden uitgesteld. Volgens een tele gram van de bendskanselarlj is de regeering bereid aan de leden der conferentie passen te verstrekken, doch zij wenscht niet, dat de confe rentie in een plaats van West-Zwit serland zal worden gehouden. Boven dien maakt hij uit aan hem gezonden telegrammen op, dat men van plan is de vergadering van het Internatior naai Socialistisch Bureau op 21 Jan, te houden. Misschien zal de Inter nationale Socialistische Conferentie nog langor worden uitgesteld, Do moord op Jaurös. De „Temps" meldt, dat Villain de moordenaar van Jaurès, in Maart voor de jury van de Seine terecht zal staan. Men herinnert zich, dat de moord op Jaurès 81 Juli 1914 gepleegd werd, zoodat Villain onge veer 4'/j jaar in voorloopige hechte nis gezeten heeft. De Bsgdad-sp?or#6g. Be Bagdad Spoor zal, naar „The Time»" weet mede te deelen, binnen twee jaar tot de Perzische Golf zijn aangelegd. Sr moeten nog 200.mijlen sptorlijn worden aangelegd tusschen Bagdad en Alexandrette, het eindpunt aan de Middellandsche Zee van dezen thans onder Engelsche contröle staan- den spoorweg. Spoorwegongeluk. Volgens een bericht uit Buffal# d.d. 12 Jan., heeff 'a ochtends in de vroegte op de route New York— Buffalo een spoorwegongeluk plaats gevonden. Reeds zijn twaalf lijken gevonden. Men vreest dat er nog veel meer dooden zullen zijn. Do reizigers lagen te slapen toen de trein tegen den achtersten wagen van een voór- trein aanliep. BINNENLAND Da Ned missla naar Brussel. Officieel. Na den terugkeer van de regeering en de koninklijke familie te Brussel, heeft H.M. de Koningin het verlangen te kennen gegeven, haar gelukwenschen met deze blijde gebeurtenis en met de bevrijding van het Belgisch grondgebied door een bijzondere missie aan den Koning der Belgen te deen toekomen. Nadat de Koning met bijzondere waar deering van dit verlangen had kennis genomen, heeft de Belgische gezant thans medegedeeld, dat het Z. M. aangenaam zal zijn, de bijzondere missie Woensdag 15 Januari a.». te ontvangen. Als hoofd dier missie zal optreden jhr. mr. D. L. M. H. Ruysch de Beerenbrouck, staatsraad in buiten- gewonen dienst, aan wien worden toegevoegd mr. G. I. Ph. «raaf Sohimmelpenninck, kamerheer buitengewonen dienst, oud-officier van justitie, en de majoor J. P. de Josselin de Jong, adjudant der Koningin. Do gewtzen keizer. Het onderzeek naar het doel van het geheimzinnige bezoek van Zondag 5 dezer aan het kasteel Amerongen, duurt nóg voort. De gedachte aan kwaadwilligheid is nog niet wegge nomen, althans de waakzaamheid is aanmerkelijk verscherpt. Do wacht- losten zijn ainds verdubbeld en ep iet kasteel heerscht een allesbehalve geruste stemming. Vooral het ex- keizerpaar, dat op alles is voorbereid geworden, wat wel een bewijs vam kwaad vermoeden is, toont zich zeer onder den indruk Yan het gebeurde. De ex-keizer loopt heen en weder, de ex-keizerin^ kan niet eten en is oek zeer ontroerd. Zy verblijft voort durend in de onmiddellijke nabijheid ▼an haar echtgenoet. Men vreest een herhaliag van het gebeurde. Ook do* grafelijke familie en het personeel is rusteloos. Zaterdagmorgen heeft een onken bare vliegmachine, zeer hoog vlie gende, ruim een half uur boven het kasteel gecirkeld, waarop de kasteel bewoners niet rustiger zijn geworden. Men veronderstelt, dat dit bezoek weder in verband staat met komende gebeurtenissen. De Parysche correspondent van de „National News" zegt, dat de Pransche generale «taf op de vredes conferentie zal eischen, dat de keizer, de kroonprins en alle mannelijke leden van de Duitsehe keizerlijke familie voor hun geheele leven naar Algiers zullen worden verbannen. Nederland an China. De nieuwbenoemde Nederlandsche gezant te Peking, de heer Oudendijk, vertrekt a.s. Zaterdag van Rotterdam >er stoomschip „Insulinde", van den totterdamsch'en Lloyd, naar zyn post. S.s, „Noordein". Het stoomschip „Noordam", van Ned.-Indifl naar Rotterdam bestemd, 4 Jan. n.m. Perim gepasseerd. Onza graasvoorzSenlng. De Nederlandsche stoomschepen Noord wijk" en „Westerdijk", samen bruto 6360 ton, vertrokken Zaterdag j.1. van Baltimore met graan naar Rotterdam. Steenkool. Be kolenpositie wordt iets gun stiger: Maandag is het eerste schip met Amerikaansche kolen (7500 ton), de „Amsteldiik", binnengekomen. Bovendien wordt dagelijks 1400 ton uit Duitschland aangeveerd. Tenslotte is er alle reden -te ver wachten, dat dezer dagen een be slissing vallen zal wat aangaat den aanvoer van steenkool uit België, waartegenover, zoo deze plaats heeft, uitvoer van vee zal staan. Het be treft hier een vrij aanzienlijk quan- tum, dat echter niet van zeer geedo qualiteit is. Aanvaar van patrolaum Het Nederlandsche stoomschip „American" is 3 Januari van New- York vertrokken naar Rotterdam met ongeveer 4000 ten petroleum. Onderweg zijn nog de „Rotterdam" met 6000 tons en de „Mina Brea" met 4000 tons, totaal dus 14.000 tons, terwijl het stoomschip New-York, dat ongeveer 8000 ton kan laden, zich ®p weg naar Amerika bevindt. [„Msb."] Da vatposite. In verband met minder gunstige geruchten omtrent de vetvoorziening is het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag in staat gesteld het volgende mede te deelen Ter gelegenheid van de interpel latie-Schaper sprak de minister van landbouw op 15 October j.1. de ver wachting uit, dat de beschikbare vetvoorraden het mogelijk zouden maken het toen geldende rantsoen van 25 gram per dag te verstrek ken tot 1 Maart a.s. Sinds dien kon door het vrijkomen van militaire voorraden de duur der vetkaart van 10 op 9 dagen worden gebracht, zoodat h£E rantsoen eenigermate werd vergroot. Het blijkt nu, dat de verwachting van den minister op 15 October juist was. Met de in ons land aan wezige voorraden toch mag het thans geldende rantsoen verzekerd worden geacht tot 27 Februari. In dien tusschentyd echter wordt de aanvoer verwacht van vet uit Noord-Amerika en Oost-Indië. De „Hollandia", die 7 Januari uit New- York vertrok en omstreeks 21 Jan, te Rotterdam wordt verwacht, heeft 3000 vaten geraffineerde katoen- zaadolie in, die aanstonds tot mar garine kan worden verwerkt. De „Noordam" is 20 December uit Indië vertrokken en zal tegen Februari met vermoedelijk 3300 ton kokosolie aankomen. Tegen zelfden datum verwacht men de „Nieuw Amsterdam" uit Noerd- Amerika met 1500 ton geraffineerde katoenzaadolie, en de „Bengkalis", die 25 December Indië verliet, zal in de eerste dagen van Februari 7300 ton kokosolie aanvoeren. GEMENGD NIEUWS. Verduistering. Aan de gemeentelijke electrieiteits- werken te Zaandam is men tot de ontdekking gekomen van verduiste ring van een belangrijke partij ma teriaal, in hoofdzaak koper. "Vermist worden een partij staafkoper ter waarde van f 10.000.— a f 13.000.— en een kleinere partij koper ter waarde van ongeveer f900.-. Een nisuwa truc. Een juwelier te 's-Gravenhagc is het slachtoffer geworden van een nieuwe dieventruc. Eenige heeren komen bij hem in den winkel en vragen eenige gouden ringen te mogen zien. Zij kunnen echter geen keuze doen en vertrekken zonder iets gekocht te hebben. Wanneer daarop de winkelier zijn ringen nog eens goed naziet blijkt hem, dat de heeren éen tweetal gouden ringen hebben medegenomen, terwijl er twee doublé-ringen voor zijn achtergelaten. Men zij dus weer gewaarschuwd, Een zonderlings badplaats. Toen Zondag te Zaandam eenige jeugdige Z.V.V.'ers zich by een voet balwedstrijd in de rust vermaakten met het spelen op een hoop zand, die naast het veld was opgeworpen, stieten zij op een eenigszins hard voorwerp, dat bij opgraving een Goudsche kaas bleek te zijn. Het verdere enderzoek leverde op, dat de zandberg zoo goed als geheel mét kaas gevuld was. Het door de politie ingesti onderzoek bracht aan het licht, dat de dader van de eenige dagen ge leden gepleegde inbraak bij de firma C. Keg, waarbij 150 Goudsche ka ontvreemd werden, zijn buit in den zandberg verborgen had. Salpeter. Het stoomschip „Uranus", van de Kon. Ned. Stoomboot-My., is Zaterdag van Amsterdam naar Liverpool ver trokken om een lading salpeter te halen. Qpheffiag Engaltche uitvoerverboden. Reuter aeint uit Londen dd. 11 Jan Een order in council kondigt nieuwe opheffingen aan van uitvoerverboden van verschillende artikelen, o.m. alu minium, antimonium, uranium, yze- ren hoepels, scheepswand, flttings, vlas,, linnen en manilla. Da ontploffing aan boord van de G14, Omtrent het ongeluk op de G 14 wordt nog gemeld, dat de ontploffing plaat» had in een der voorste ketels. Het voorschip werd daardoor het ergste beschadigd. De voorsteven werd naar boven omgebogen. Gewoad werden de torpedist-maj. Mak en de stokers le kl. Terpstra, Schut, Mulder en Brui*. Nadat de G 14 in het droogdok was opgenomen en het water was uitgepompt werden de lijken der vermiste stokers W. H. Njllen en L. Blaas tusschen de verwrong#* deelen der boot gevonden, Een hun- aer had op drie plaatsen het been gebroken. De tweede moet waar schijnlijk door verdrinking het leven hebben verloren. De toestand der gewonden, die zijn opgenomen in het verpleeghuis te Middelburg, is naar omstandigheden redelijk. Dl krljgagivaagmen. De vorige week arriveerden te Olden- zaal twee extra-treinen met circa 32*0 Fransche, Engelsche en Belgi sche krijgsgevangenen. Te voet of ;>er gewonen treia kwamen nog circa 100 dezer mannen aan, benevens een 30-tal Serven en eenige Italianen. En in den nacht van Vrydag op Zater dag arriveerde te Oldenzaal een extra- trein met 1670 Italiaansehe krijgs gevangenen en een 7-tal officieren. Br waren 23 zieken onder hen, die per brancard naar het ziekenhuis werden overgebracht. Een hunner is reeds overleden. De overige manschap pen werden gehuisvest in gebouwen der firma H. P. Gelderman en Zone* en der Kon. Oldenzaalsche Stoom weverij. Haveloozer troep hebben we gedurende den oorlóg hier nog niet gezien. De meeste mannen waren gestoken in totaal versleten plunje, waarmee ze het volgens hun verkla ring, den geheelen oorlog hadden moeten stellen. Per extra-trein zy* ze Zondagnamiddag met uitzonde ring der zieken - naar Enschede overgebracht, om gereinigd te worden, hetgeen wel ten zeerste noodig bleek. ■bondag is te 'sGravenhage over leden de oudste inwoner van de re sidentie, de oud-marinier de heer A. P. Stade, die 6 September jl. zijn lOlsten verjaardag vierde. Een Boiijewlk pearrestcard. Men meldt uit Oldenzaal: Hier is gearresteerd een Russische Pool uit Kalisj, die in het bezit was van allerhande papieren in onder scheiden talen voor Nederlandsche, Fransche, Engelsche, Amerikaansche en andere revolutionairen, ook voor den heer Wijnkoop en enkele geest verwanten. Ongeveer 6000 mark Duitsch en Russisch papier waren in zyn kleeren verborgen. Terugkomst van hat 21» Regiment, Hedenmiddag, met een extra trein, die te ongeveer 1.22 alhier arri veerde, zijn de manschappen van het 21e Regiment Infanterie na eene afwezigheid van ruim 4 jaren in hun garnizoen teruggekeerd. De gar- nizoenscommandaat en het Dage- iijksch Bestuur van den Raad van Butgers en Militairen waren ter begroeting op- het station aanwezig. Ook had zich daar opgesteld het staf muziekcorps der Ken. Marinekapel. In tegenstelling met ons oorspron kelijk bericht, was Yan de zijde van het gemeentebestuur niemand ter begroeting aanwezig. In den loop van den morgen was deor de burgerij op ruime schaal gevolg gegeven aan het verzeek tot vlaggen, zoodat in de voornaamste straten, en in 't bijzonder die, waar de atoot passeerde, het dundoek wapperde. Een groote meaigte publiek had zich voorliet station geposteerd. In de wachtkamer le klasse be vonden zich vele militaire en burger lijke autoriteiten in afwachting va* de komst va* den trein. Te 1.22 precies arriveerde de lange trein, begroet door de tonen van het volkslied, door de Stafmuziek aan geheven. Na aankomst stelde de muziek zich op het Stationsplein op, waar de officieele ontvaugat zou plaats hebben. Zooals wij zeiden, was een groote menschenmenigte aldaar op gesteld. De muziektent in het plant soen was een dankbare tribune voor velen, die vandaar het geheel konden overzien. Enkele jongens hadden zich in de boomen geposteerd. Toen de eerste mannetjes aantra den, voorafgegaan door tamboers, ging een luid gejuich uit het publiek*-op. De manschappen schaarden zich in gesloten colonnes op het stations plein. Te 2 uur arriveerden de paarden der hoogere officieren en spoedig daarna reed de staf het stationsplein op waarby de troepen het geweer presenteerden. Tamboers en pijpers van de mari niers leidden de muziek, en het Stafmuziekkorps zette de eerste ma- fen ln van het Wilhelmus. De kolonel, garnizoenscommandant alhier, gevolgd door zijn adjudant en het Dagelljksch Bestuur van den Raad van Bargers en Militairen, hield inspectie langs de troepen onder de vroolijke tone* der muziek voor het Stationsplein sprak nu aller eerst de kolonel van het regiment Yesting-Artillerie de volgende rede O verstel Als garnizoens-commandant heet ik u met uw regiment namens het garnizoen harteiyk welkom bij uw terugkomst alhier. Wanneer ik mij hier, om met den garnizoensdienst te spreken, bevind aan de uiterste barrière, dan is dat om uiting te geven aan mijn gevoel van dankbaarheid, dat my het voor recht ten ^fleel valt, u het eerste welkomstwoord, op de plaats van aankomst zelve, toe te roepen. Na een afwezigheid van meer dan jaren moet het voor u en voor uw regiment een heucheiyke gebeur tenis zyn: de terugkomst in het vrede s-garnizoen. Alleen het woord vrede, een vrede waarnaar wij allen zoo lang gesmacht hebben, moet een heldere klank voortbrengen; een klank, die stemt tot vreugde en dankbaarheid. Maar vooral veor u en voor uw regiment heeft dit woord vrede een bijzondere beteefeenis, waar gij nf uw tallooze omzwervingen aan de grenzen en elders waar dg dienst u riep, uw plicht voor het Vader land hebt gedaan. Laat ons hopen dat geen tweede mobilisatie noch andere moeiiykhe- den, deze pas verkregen rust moge komen verstoren, en houdt u wel overtuigd, dat de diensten door uw regiment bewezen in de moeilijke jaren, die achter ons liggen door elk rechtgeaard Nederlander ep hoogen prijs zullen worden gesteld. Hartelyk en welgemeend is myn wolkom. Overste aanvaardt met uw regiment, myn beate wenachen by uw behouden terugkomst in uw vredesstandplaats. Namens den Raad van Burgers en Militairen sprak luit.-kol. Groen van het corps Mariniers, om te wyzen op de plicht, betrachting door de manschappen tijdens de mobilisatie betoond. Onder groote belangstelling van het publiek werd vervolgens, voor afgegaan doer het Stafmuziekcorps der Kon. Marine, door de stad ge marcheerd naar fort Erfprins, alwaar, zooals w(j eveneens reeds vermeldden, aan het regiment eene oorkonde aangeboden wordt. Aldaar worden zy, namens den Raad van Burgers en Militairen, door den heer J. H. Staalman, toege sproken. De manschappen werden daarna op eenige versnaperingen onthaald. Omtrent de terugkomst van het regiment meldt men ens van andere zijde Vier lange jaren hebben de mannen van dit regiment gewaakt yoor de handhaving der neutraliteit van ens dierbaar vaderland; hebben zy tot dat doel heel Noord-Brabant en Lim burg doorkruist, nu eens hier, dan weer daar gelegerd, gekazerneerd, gekampeerd ef gebivakkeerd, al naar gelang der omstandigheden. Geluk kig bleef het regiment veor de ver schrikkingen van den oorlog en van de dreigende revolutie gespaard en zijn allen beheuden in enze gemeente teruggekeerd; en hoewel de terug keer niet geschiedde met doorschoten en met roem overladen vaandel, zij ia ons er des te liever om. Sommigen beschouwden het ver trek uit de* Helder als een uitstapje eene welkome afwisseling op het soms saaie oefeningsprogramma in den Helder met zijne voor infanterie- oefeningen weinig geschikte terrei nen, uitgezonderd de duinen. Immers, luidde niet steêrast bij velddienst oefeningen de veronderstelling, dat de denkbeeldige vy'andeiyke troepen waren geland te Callantsoog en dat vijandeiyke patrouille's waren gezien by het kustlieht Falga? Doch niemand had ook maar durven denken, dat de afwezigheid ran zoo langen duur zou zijn. Maar, zooals gezegd, allen zyn behouden terug en de oefeningen in de duinen en haar auivering van vijanden, zullen met nieuwen lust door de jonge*s van het 21e regiment infanterie worden aangevangen; daar omtrent kan de brave kustwaehter ▼an Falga weör gerust zijn. Wij besluiten met alle officieren, onderofficieren, korporaals en solda ten van het 21e regiment infanterie een hartelijk welkom tee te roepen bij hun terugkeer in den Helder. INBEZOHDEK. BulUö v«ra»twooresltikh»M 4«r ftcücli*. ,Vo; g«plan»u «takken word» de «on altï terBgKegoven)- Geachte Redactie I Wanneer de heeren Raadsleden, die het noodig oordeelden, in Open bare Raadszitting de houding van het personeel van het Levensmiddelen- bedrijf tegenover het publiek te be- critiseeren,de bedoeling hadden gehad, den toestand van dit personeel totaal onhoudbaar te maken, hadden ze niet anders kunnen handelen. Op oegenblik schijnt een groot deel van het publiek in deze weerden een vrijbrief te vinden, het personeel nog laatdunkerder en ergerlijker te be jegenen dan tot dusver het geval aj wasl En om dit gevolg van het in den Raad gesprokene overwint schrij ver dezes zijn tegenzin in ingezonden stukken en vraagt U eenige plaats ruimte voor deze regelen. Ik meen zeker te spreken namens het personeel, als ik zeg, dat, waar in den Raad niet het minste kon worden ingebracht tegen het beheer van het Levensmiddelenbedryf en tegen het te dezer stede gevolgde systeem van rantsoeneering, dat hier du» wel in afwyking van vele andere gemeenten zeer goed ge regeld schijntdus op den arbeid op zich zelf van het personeel geen kritiek kon worden geoefend, derge lijke uitingen ook zeer goed achter wege hadden kun* en blyven. En nu in openbare raadszitting deze woorden dan toch gesproken zyn, en hierdoor een blaam geworpe* is ep een on getwijfeld hard werkend personeel met een uiterst meeilyke taak, wil ik, ook in het openbaar, zeggen als meening (en niet de mijne alleen I', dat eerder van de raadsleden had mogen worden verwacht, dat ze aanmerking hadden gemaakt op: de schandelijk lage loonen van het personeel het onmatige overwerkdageiyks, weken achterèen; het veel te weinige personeel de onvoldoende inrichting van het kantoor, waardoor het door de loketten doorgaans zóó tocht, dat alles weg waait en de dienstdoende ambtenaar by'na geen pen kan vasthouden; het niettegenstaande alle verzoeken anderhalfjaar lang ongewijzigd laten van de hooge loketten, waardoor al dien tijd de ambtenaren, ook de vrouwelijke, den geheelen dag hun werk staande moeien verrichten, waardoor ze oververmoeid werden; Dit zyn (en waren) misstanden,waar onder het personeel zeer gebukt gaat, en die de stemming van dat perso neel vaak minder aangenaam doen z(jn. En al kan het bestaan van deze misstanden niet worden aangevoerd ter verontschuldiging van het in den Raad besprokene, be- grijpeiyk wordt du toch veel. )aar komt neg bij, dat het personeel van het Levensmiddelenbedryf een taak heeft te verrichten, welke het publiek in het algemeen niet anders voelt dan als een beknotting van hun allereerste rechten, zoodat de onaangename stemming van het publiek jegens de distributie in de allereerste plaats zich richt op de loketambtenaren van het levensmid delenbedryf. Het onontwikkelde en onnadenkende publiek (het grootste deel!) laadt op hen de schuld van maatregelen, getroffen door regeering en stadsbestuur. Laat men dit toch eerst bedenken, alvorens het levens middelenbedryf met aDdere openbare Bureaux te vergelyken 1 Als gevolg van deze geesteshouding van het publiek, is de bejegening van de'ambtenaren door het publiek over 't algemeen beneden peil. Ze worden zelfs nagescholden op straat 1 Zeker, de ambten zouden met het publiek de b maatjes ?yn, wanneer ze iedtijn zin maar gavenMaar ze :n er toch ter uitvoering hunnjnstructies, en deze brengen zee,ak mee weige ring aan het put, wat gevoeld wordt als onrechts.t dan ook niet onder stoelen ofnken gestoken wordt. Het zou dirste keer niet zyn, dat den amhvren wordt ver weten „zelf wel geg te hebben, daar zorgen julliejl voorHoe werkt dit op rmhen, die hun plicht doen En inplaats dde raadsleden, alvorens zulke dinjto gaan zeggen, eens komer zienhet gaat op drukke dagen, hocor lang wach ten, veroorzaakt c het tekort aan personeel, het pek geprikkeld wordt tegen de door dezelfde oorzaak, met werkerladen ambte naar, die veel telg wordt bezol digd en die in zingespannen en zenuwachtig weriordt gehinderd doer koude en tocmet avondwerk achter den rug «in het vooruit zicht, inplaats dat raadsleden dat bedenke*, maken net den betrok kenen nog moeillj door hun uitin gen. Waartegen dirotest 1 Laat het publiebt bovenstaande eens goed overiken 1 Wellicht wordt dan de hiing van velen jegens de bedoeldenbtenaren wel willender e* daarc alleen kan een betere verhoudingsschen publiek' en ambtenaren onaan. Want nie mand gedraagt :h „onheusch" zonder reden! Aan de redactinyn dank voor hare welwillendhe Zw. H. 13/1 '19. De optnist. „Wie is in dei tft'd optimist „Iemand, die toekomst niet duister inziet, oo wanneer hy de aanzegging krljgtlat. hij voortaan van gastoevoer vdt afgesneden", CORRESPGOENTIE. Onderstaande abné's zonden het achter hun naamermeldo bedrag te weinig voor huibonnement. Wij verzoeken hen 6 het nog toe te zénden. H. de B. Haaim, M. A. v. K. Ylissingen, J. A. -Helvoet, H. Uit geest, Y. den Hag L. W. Willem stad, J. S. Rottere!, J. in'fcV. den Haag, Y. Sneek,C. Hellevoetsluis, D. K. den Haag, mr.R. Amsterdam, M. Velseroord, S.l. Domburg, allen f 0.10. A. D.' Rotterda en L. J. H. T. Eemnes f 0.05, 1 H. Wormerveer f 0.15, J. J. M. SSantpoort. f 0.20. Wegens plaatsibrek moesten een ingezonden stuk in. den heer A. R. en een van de K<k voogd ij der Ned. Herv. Gem. tot h; volgend nummer blijven liggen. EaAftiNEBIteCMir.M. Dé „Zeven Pr/incifin" is 18 Jan. van Honolulu verokkea. Lultemnt t«r zee 2«j. W.T.C Zitntc«'m»n wordt 16 J naijl ln ddirecte der mjMa» t« Willemsoord gepUatskan bood van H'. Me. Mediaa. LnltooanL ter zee Idcl- W. J Smit U in de dir«etle der nniine t,Wl'l»meoord gaplaituc ■an boord vaa Hr. Ma jntsordefeechtp Zeeland Orgive van overgcplitete onderofficieren der zeemvebt. 0> 17 Jam»!: noigeani-eb-ijver J. Labrnyèrevan Hr. Me "Uchtnehlp Wlllemaoo'd naar Hr. M«. Scborrlot. Oo 16 Jan.:serge*n ech-Uver W, Hofhnd an Hr. Ma Zeelnnd oaar UarlDêkazerne Atn-tMemIdem 8. HoefeRt'a v*n W.I.tatlon Wlfem'-ooid naar Hr. M'. Zeeland. STOOWVAAHTBERICHTEi. Stoomvaartmaatshappij Nederland. Bsnka vertr. i J:n Rangoon naar Colombo. Jav*. r. AmeWrdiin i Noord Amuillra. bevond zich op 8 Jan. oo i gr. NB. «n eo ar wl KraKa'au, v«rtr. 8 J*nv C looua naar Bombay. Kacgoan arrlv Ï7 Doovan Slogapore te Balnvl*. Kurimata «rrlv.6 JnD.ran Batavia te New-York. Karlmoan arrlv. 1 Jan van Co ouibo te Rsmtooa. Rlouw vertrok Uin. «n N»gas»kl ca»r Batavia. Radja arrlv. 81 Dec. va Niv York te Batavia. Kon. loll. Lloyd. Kememorland vertok 18 Jan van Amtterdam naar Ban y Rotterdimsche Lloyd. Tabanan tho1«rel8,iana. 4 Jan. Perlm Mudan, van Rotiercam naar Batavia, vertrok tl Jan. van Ho 11. Djibros, van Iforfbl! Rotterdrm, vertrok 11 Ju. van Falmoitb, Hall. Amerika lijn. Noordam. t. Brtavh naar Rrtte'dam, passeerde 4Jao.Perlm. AmetetdQk arrlv. 11 Jan. van Nor'olk te R'dam. Stoomvasrtflias schappij Ocsatn. DirdanuB Tam Amaie-d>m naar Java.arrlveorde 6 Jan. te Colombo. Ja»a Pacific-lljn. Vondel, verlrok 81 Dec. van 8 n Franciico naar Batavis. Soeraksrta, v»n Batavia naar 8 tn Frsncisco, ver trok 81 Dec. van Soirabajv Java Bengalen-IIJn. Bande vertrok 81 De:, van Calcntta naar Java. Calcutta vertr. 6 Jan. van Bombay naar Pad-ng. MARKTBERICHTEN. Alkmaar, 18 Jaa. 1019 VBE. Aaagavoard 6 koelen f MO a f 750, 8 f 80,4 mrgererchapon Burgerlijke Stand v. Helder, van 11 tot en met 13 Jan. 1919. BEVALLENT. Augustin—Zogers, H, Roeland-Ruifrok, d.J. A. Koole—Hidma, z.P. Zon-Schoerl, i.M. Wit—Molenaar, d A. C. Gauw -Houtzager, z.A. W. G. van Helj ningen Klinkert-Bougeling, d.A. Dekker—v. Zweden, z. OVERLEDEN R. Smit, 79 j.J. de Kriek—Verschoor, 37 j.H. Krigee, 52 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2