oortzetting van onzen grooten Uitverkoop. OUDKERK VAN PRAAG Z Opruiming. J. TISSING, COLBERT-COSTUUMS lenige COUPONS «oor Heeren-CoÉns, GROOTE INVENTARIS- UITVERKOOP GROOTE UITVERKOOP Keizerstr. 33. EEK ACTIEF PERSOON. FIRMA I. GRUNWALD ULSTERS van f 50 voor f 45, ULSTERS van f 40 voor f 35, ULSTERS van f 25 voor f 20. Klnder-Jekkers, Rln1<.„•.VS:;e™a,• KINOER-MANTILS, Zwart en blauw CHEVIOT, Een partijtje JONGENSPAKJES wvij 'raden een ieder aan nog van onze honderden koopjes te profiteeren.Ziet onze Etalages. Spotprijzen. SPOORSTRAAT SPOORGRACHT Advertentiin. Uitreiking Boter-en Vetkaarten „CASINO" Marine-Cantine. Bijverdienste. joh. dTheer, Leger des Heils. CONFECTIE-AFDEELING KANAALWEG 74 VERKOOP UITSLUITEND A CONTANT „DE FIJNPROEVER", P. GOIS, MANUFACTUREN-AFDEELING I.GRUN WALD - KEIZERSTRAAT 108A ZIET DE UITSTALLINGEN EN DE PRIJZEN P. SELDERBEEK, Noordzeebotter, L. KAIWP, Kanaalweg 168. 20% KORTING HET DE ETALAGEMOLEHGRACUT DOEI BIERSTRAAT. H. SPRUIT. een punt van beteekenis RATINÉ, van f 8.50 voor f 7.00 per el. 140 cM. breed, f 5.50 per el. ruimen wij op voor f 10 per stuk. VBSSCHERtJBERICHTEN Aangebracht te Nleuwedlep. 11 Jan. Door !8 4orders110 middaltoogsn, per stufe f 2.- a l a25; 12 klstea letiobol. parkiet f 40 a 1 46 - 40 kabeljanertn, per stuk li.— a f 6 80 kUt«* kleine ecbol, per klet f 10.— S0 kisten scharren, per klat f12.— a II,—10 roggen, rer atnk f r.,75. Boor botvlsichera00 KB. bot, per K.0. tl— At 1.20. Door 33 garnaleneleechera1FB KG. ge kookt» gamv«M ei KS.(0.ia»f OW; HC0 KG. ongekookte gemalen, ptr KG. f 0.(8 a l 0.12 20li KG bot. per KG f UB a f 1.20. 13 Jan. Door 10 kordera21 kisten kleine schol, per klat t 10.—10 kiatan scharren, per kist f 14 - a f 11-. Door botvlsachars250 KG bot, eer KG. f 1S0 a 131. Door garnalenvlaachera350 KG. gekookte garrnlen, per KG t 0 20 a f 0 26. 11 Jan. v/m 3 uur Door 19 kerderB40 kiaten kleine schol, per klatt II.- iu kitten scharren, per kist 13 - a f 14,—. öetreuwd P. DE LAMBE Jr. en A. E, SCHELLINIER, die, mede nameni wederzydsche familie', hartelijk dank zeggen roor de zeer vele Wijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 14 Januari 1010. Door 'a Heeren goedheid werden wij verblijd door de geboorte van een welgeschapen zoon C0RKELIS 6IJSBERTUS. J. A. DEKKER. A. DEKKER—v. Zwbdbn. Helder, 12 Januari 1919. GeborenAFINA ADRIANA, Dochter van C. L. A. v. Heyningin Klinkbrt en A. "W. G. v. Hevnikgsk Klinkbrt— Bitgbling. Helder, 13 Januari 1919. De Heer en Mevr. MONTANUS- van Rijn geven kennis van de ge boorte van een Zoen. Helder, 14 Januari 1010. GeborenPETBUS PAULUS, Zoon van J. SINNICtE en C. SINNIGE - Nuijbni. Helder, 12 Januari 1910. Senige en algemeenkennisgeving. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, mede te deelen, dat OBze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbreeder en Oom, de Meer PIETER C0RNEUS HAGENAAR, in leven Gezagvoerder van het a.s. „Energie", op 50-jarigen leef tijd In het begin va* November 1918 op de Neordzee veronge lukt is. Uit aller naam, Wed. T. HAGENAAR- Dijkbb. Helder, Januari 1019. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het everl|4en va» onzen geliefden lehtgenoot, en zorgzamen Vader, den Heer H. KRIBEE, in desi euderdom van 52 jaar. Namens zijn diepbedroefde Echtgemoote ei Kinderen, Wed. G. KRIGEE - v. d. Hak. D. KRIGEE. C. KRIGEE. J. KRIGEE. Helder, 12 Januari 1010. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Woensdag 15 Januari, des n.m, 1 uur, van uit het sterf huis J. in 't Veldstraat 8. Hiermede vervullea w(j den treurigen plicht, bennis te geven van het overlijden van onzen innig geliefden Zeen, Broeder en Verloofde, JAN KAAN, in den ouderdom vaa 24 jsar. Namens zjjn diepbedroefde Ouders, Broeder en Verloofde, L. KAAN. M. KAAN-BDINKBR. P. KAAN. A. VLAS. Oudescbild, Texel, 9 Jan. 1919. Heden overleed te IJmuiden, zacht en kalm, na een kortston dige zieke, onze lieve Grootvader, den Heer J. K. B. MULLER, Oud Hoofd dar School ta f udetchlld, in den ouderdom van ruim 84 jaar. Bat hjj ruste in vrede is de wensch van zijn liefhebbende kleinkinderen. ISABELLA, JOHAN, JOHANNA en PIET MöLLBR. Helder, 13 Januari 1B19. Kostalooze inenting en herinentlng. Burgemeester en "Wethouders van Helder brengen ter algemeens kennis, dat door den Heer W. J. BAKKER, Arts, alhier, tot kostelooze inenting zitting zal worden gehouden op Woensdag 22 Januari a.s., des namiddags 2uur precies, in het gebouw aan de Kerkgracht naast het Weeshuis. De ouders worden uitgenoodigd hun trouwboekjes of de geboortib«wljzen van de kinderen, waarvoor inenting wordt verlangd, mede te breDgen. Helder, 13 Januari 1919. Do Directeur van hot Leveni* middelenbedrljf maakt bekend, dat op bon no. 10 der Kaaraonkaart verkrijgbaar la: Mn pok Kaarsen. De Directeur voornoemd. A. G. A. VERSTEGEN. Be Directeur van het Levensmlddcles- bedrljf naakt bekend, dat de uitrolklng van de beter- en vatkaartan voor het 3e tijdvak zal plaats hebben i volgt op VRIJDAG 17 JANUARI voor de letters A tot en met F op ZATERDAG 18 JANUARI voer de letters G tot en met H j op MAANDAG 20 JANUARI voor de letters I tot en met M op DINSDAG 21 JANUARI voor de letters N tot en met U op WOENSDAG 22 JANUARI voor de letters V tot en met Z Be uitreiking der kaarten zal plaats vinden aan de bureaux van politie Zuldstrsat en Molen plein en aan het bureau van het LavBnsmlddelenbedrijf aan de Kerkgracht. De bewoners van K0E8RAS kunnen hunne kaarten, voor zoover zij er veor in aanmerking komen, afhalen bij den Agent van Politie te Jullana dorp. De kaarten zullen werden uitge reikt uitsluitend ep vertoon van het volledig ingevulde en geteekende gezinsboekje, tegen inname van kon 255. Onmiddellijk bij ontvangst van de kaarten dlsnt min zich te overtuigen van het juiste aantal en da Julsto soorten. Gp reclames, welke later worden ingebracht, kan geen acht worden geslagen. Derhalve zullen aan kinderen be neden 12 jaar geen kaarten worden afgegeven. Men wsrdf beleefd verzocht, tan einde •n»«odig wachten te voorkomen, de kaarten op bovengenoemde data ts doen afhalen. Helder, 14 Januari 1919. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. DONDERDAG Zaterdag 18 Januari a.s. voor Onderofficieren en hunne genoodigden. Aanvang 9 uur. Verkoop Militaire schoenen. Vanaf heden wordt da belasting- grena uitgebreid tot f 1500.— bwlastbaar. Namens da Commissie C. ADRtAANSE. C. J. WARNERS. A. PRINS, Havenplein 16, verzoekt onmiddellijks inzending van reke ningen. Zondag, Verloren, door een meisje, op de Kanaalweg, een gouden Broohe, rond met ssn portretje srln hangende. Gedachtenis. Tegen belooning terug te bezorgen: Bassingraeht bo. 59. 25 gulden belooning die een gehuwd Onderofficier z. k. aan oen Huis helpt. Huurprijs_f 3.f3.50 >er week niet te boven gaande Br. Jo. 829, aan het Bureau van dit blad. Net Meisje vraagt Naaiwerk aan huis of biedt zich aan voor Naal- hulzen. Brieven No. 328, Bureau van dit blad. In een klein gezin wordt gevraagd een flinke Dienstbode. Wasch buitenshuis. Loom f 3.25 per week. Adres: Nieuwstraat 2boven. Gevraagd een MEISJE voor de morgenuren. Zich aam te melden 's avonds na 7 uur, Weststraat 57a. WERKSTER gevraagd, voor Zaterdagsmorgen. AdresWest straat 107. Gloed bekende, groete Levensverzekering Maat schappij zoek ter uitbreiding harer zaken, voor Helder e.o. om als Agent op te treden. Brieven onder No. 330, Bureau van dit blad. Stads-Evangellsatle Helder. uit Zeist, komt sprekan en zingen In da Lufhersche Kerk, Wsezenstr., op Woensdag en Donderdag 16 en 16 Januari a.s. Aanvang 's av. 8 uur (opanlng hsifacht). Zie over 't onderwerp zijner lezingen „Het Volk van Israël", aanplak- en strooibiljetten. Toogang»kaartan 10 cent, voor belde avonden 15 cent. Afscheidsgroet aan Vrienden en Bekenden. F. SELDERBEEK, s.s. „Gareet". Verloren ©en wit Kindarmefje omtrek Schagenstraat. Tegen hoogs beloon in g terug te bezorgen Tuiastr1 Gevraagd «en DAG-DIENSTBODE. Adres: Weststraat 72. Flinke Dagmvid gevraagd. Aanbieding tusschen 5 en 7 uur. Adres: Mevr. ROOS, Laan 10. Mevr. DE BRUYN, Vischmarkt 1, vraagt een net M»is|e, voor de morgenuren, niet beneden 10 jaar. Aanmelden Dinsdag tusschen 5 en 7 u. Gevraagd flink Moiajs voor halve dagen, Zaterdag den heelen dag. Adres: Hoofdgracht 31. Gevraagd in eeu klein gezin, oen net Meisje, voer de huishouding. Adres: H. KRAGT, Breewaterstr. 31. Gevraagd «prn MelSJE, voor halve dagen. AdresBureau van dit blad. Zondag 19 Januari a.s. Brigadier P, H. SCHUURMAN en KADETTEN. Een FLINKE DAGMEI0 gevraagd. Te bevragen aan het Bureau wan dit blad. Zoo spoedig mogelijk een zindelijk Dianstmeisie gevraagd, tegen hoog loon. Van goede getuigen voorzien, Adres: Bureau van dit blad. f20»— bsloonlng voor die mij aan een Woning helpt! Huurprijs f 2.— f 3.— Brieven onder No. 835, aan het Bureau van dit blad. Iemand zoekt aan rustig studeer kamertje te betrekken nadiensturen. Prijsopgave onder Ne. 331, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd deor net perseon [Korpl. der Marine] een nette Slaapkamer. Brie vei met prijsopgaaf onder No. 336, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd gemeubileerd» of on- gemeubileerds Kamer met gebruik van keuken. Brieven onder No. 332, aan het Bureau van dit blad. Te huur een ongam. KAMER op drukken stand, liefst v. een dame. Br. fr. lett. E aan DUINKER's Adv. bureau, Spoorstraat. Te huur aangeboden fris*che ongam. KAMER, voor mensehan bsslfst zond6r Kindaren. Adres: Bureau van dit blad. Ter overname Café Blllard (Verlof), cp drukksn stand. Billijken prijs. Brieven onder No. 334, Bureau van dit blad. VEEHOUDERS van Den Helder worden uitgenoodigd tot bijwoning der vergade ring van het Heldersche Vsefonds op Vrijdagavond 7 uur in Café „De Pool". Doel is: uitbreiding van het voorlooplg bestuur. Versohe SCHELVISCH en KABELJAUW. Nieuwe ZOUTEVISCH, 11.— sn f 0.75 p»r pond. Uitgesneden MAKREEL. Gezuurde SARDIEN, por pot 28 cent, pot gratis. KEIZERSTRAAT 18, naast Firma NIJENHUIS ZANGZAAD. Gravenstraat 81, Meubelmaker en Stoffeerder, beveelt zich san voor alle voorkomend» werkzaamheden. R«paratlAw*rk aan BEDDEN, MATRASSEN, MEUBELEN, enr. Spoedig en goedkoop. C.J. GRAAFF, Spoorstraat 74. TEGEN BELANGRIJK VERMINDEEDE PBIJZEN, A CONTANT WEGENS VERPLAATSING VAN VERSCHILLENDE AFDEE- LINGEN NAAR HET EERSTDAAGS "TE OPENEN, HERBOUWDE MAGAZIJN, KANAALWEG, NAAST HET POSTKANTOOR KEIZERSTRAAT 108A - MANUFACTUREN-AFDEELING ZEEOFFICIERS-UITRUSTING. UNIFORMEN en UITRUSTINGSTUKKEN van Luitenant t/zee der 24 klasse, alles In uitstekends staat verkeerende, wegens ontslag uit den zeedienst, ter overname aangeboden. Brieven letter E, Boekhandel MAAS, Kanaalweg, Helder. INSPZCTSUR. Baveitigda SPAARKAS vraagt voor do provincies Noord- en Zuid-Hollaad geroutineerd INSPECTEUR, zich bewegende in goede kringen. Yast salaris, vergoeding van onkosten en provisie ook uit de zaken der agenten. Brieven J. H. 149, 4dv. Bureau A. DE LA MAR Azn, Amsterdam. Een net burger Meisje, leeftijd i jaar, wenscht langs dezen weg in kennis te komen met nnt Persoon af Weduwnaar 1 of 2 Kinderen ge* n b?zwa»r. Liefst Marine. Brieven onder No. 333, Bureau van dit blad. Een Kloerrnakarsjongon gevraagd, die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres: H. J. SEEBOLDT, Weezenstraat 49. Voor direct gevraagd e*n gediplo meerde BOEKHOUDSTER. Adj-es: OUDKERK VAN PRAAG, Spoorgracht 46. Te koop een tiskenhesten Kist, zeer geschikt voor kleeren- of timmermanB- kist. Lang 1 M., breed 45 cM., hoog 60 cM. Adres: Bureau van dit blad. Te koop eon ELECTRISEER-MAGH.NE ysteem Dr. Allimonde]. Prijs f 40. AdresBureau van dit blad. Te koop voor f 20.— driekwart Viool mr-t Stok sn Kist. Adres: v. Hogendorpstraat 25. Ter overname aangeboden een Jongen» jas, leeftijd 14 k 15 jaar. Prys f 10.—. Adres: Bureau van dit blad. Te koop 4 500 stuks Dakpannen, oen Mestkrulwagen en een stel Wielen mat As en Voeren en een Hort, Adres: J. Blankman, Langestraat 19. Terstond gevraagd een Kostgangar, bij J. VAN KLA VEREN, Schagenstraat 87. Gevraagd eenlge nette COMMENSAALS. Adres Lunchroom Keizerstraat 91. Te koop gevraagd Oc- of Sextant, met een certificaat van 't K. M. I. Brieven met prijs aan W. VINK, Zuiddü'k 50, Zaandam. Te koop BURQERW00NHUIZEN en BOUWTERREIN. Beid voor hypotheek beschikbaar. AdresP. DE BEURS, Heldersche Polder 2. Te keop een Burgerwoonhuis mat stenen boat en 1/J H.A. tuingrond omzet met boomen en kippengaas van 180 c.M. hoog, met een stuit M«st. NaMj de halte Breezand. N.H. Te bevragen bijJ. HOLLANDER, aldaar. IN0IË. Te koop aangeboden 12 witte Pakkan (Singapore-modal), als nieuw, voor persoon 1.71 M. borst 94, taile 84. Brieven onder no. 320, aan het Bureua van dit blad. jSOBPsto Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het repareeran van alle soorten Schoenwerk. Reparatiën worden spoedig en netjes afgewerkt. WESTQRACHT N«. 2. Sehlllanophahr» Breng je schillen bij J. KUNST, Breawcterstrnst hosk Callfornlastrjiet, 2 ct. p. K.G., tusschen 12 en 1 uur. Te koop aangeboden een in goeden staat zijnde mark Y. M 473, met complete inventaris. Ligplaats Oosferhavan Enkhuizeit. Te koop «»n flink BUAGEft- WOONHUIS. leeg te aanvaarden. Ts bevragen Janzenstraat 70. Te koop sen mshonlahoulsn <\AST tsvens Saoretalre, f40. Te bevragen Bureau van ditrblad. Te koop b»st LEOtRTUiQ voor hit of klein paard, bfjJ. GRAAFF, Spoerstraat 80. Te koop Boord-r IJ mat btfhuldng en Schuur. Groot 15 H.A. Uitmuntend Bouwland, gedeeltelyk bezaaid, wordt geheel voor rekening van verkooper bezaaid. Koopsom f 38.000, Te bevagen bijS. VLAMING, Oosterend, Texel. Te koop oan Kt No ER «VAütN Te bevragen: Bureau van dit blad. Te koop 1 vierkant® Vulkachel, zoo goed als nieuw, voor f 25.— j 1 paar eterka Damesrijgschoenen (box-kalf1, No. 88, ook zoo goed als nieuw, f 15. en pa«r lag*. Klnderschoentlês, statk, voor jongetje van 8jaar, f3.-, Ne. 25 k 26. Na 7 uur niets te bezichtigen. Oude Helder, Langestraat 94. Te koop een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN. Te bevragen Bur. v. d. blad. ff Het beste ZOLEN-BESCHERMMIDDEL der wereld Maakt da sahosnan IJzersterk, waterdicht; verhindert h»t «cheefloopun dar hakken en waarborgt bi] regenachtig weder droge, warme «oetea. Met één flacon kan man circa 10 paar zelen »n hakken, zoowel ge bruikte alt nieuwe, bestrijken, welke een minstens 3 maai langnrt levensduur verkrijgen. Neemt proef en overtuigt U I Alleen verkrijgbaar d f 0.75 per flacon bij op onze witgoederen enz. Vela andara spotkoopjes. Geëtaleerd - nieuw ontvangen Voiles - Crêpes do Cklne, enz. Nieuwe voordeelige prezen. Ziet de étalage* Keizerstraat 58. Distributieleder h«d«n verkrijgbaar. F. L. HELDER, Janzenstraat 43, van 9 tot 7 uur. VOOR ELKEN TUIN BEZITTER ISi 1 KIEM KRACHTIG BETROUWBAAR ZAAD. MET Z08G MOET DUS EEI IEDER ZIJN LEVERANCIER UITZOEKEN. INDIEN GIJ NOG GEEN VASTE AFNEMER ZIJT, PROBEERT HET DAN EENS BU ONDERSTAAND ADAES. PRIJSCOURANTEN GRATIS EN FIAACO VAN Croentan Zadan, Sla, Blo«mko*t es Po.tulaa-plantan. ZAADHANOEL ZAADTEELT Bloemisterij „Rozenlust", v. Galanstraat 72-74. in den prijs van f 25, f 30, f 35, f 45, f 50, f 65, f80, mei lO korting. van f 25 voor f 20, van f 20 voor f 17.50. in blauw en grijs. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3