PISUIBSE „CASINO". een pak Sodex Hen 2 Vuren. De Parijsche Straatzangers i 1.50, f 0.15, f 0.50, ZurMühlen&Co. „HU!" H0UDMIIUL1 'k ons Bleekpoeder. Firma L. BUTER, HEEREKKLEEBING Hoeren- en Kinder- P. VAN DIK BRUL, Nutsspaarbank PBINSES MELHIIOFF V MORGEN en zijn gezelschap: HEMSING, PAUL COLLIN, WILLY CORSARI, LES COMBES, JENNY ELBERS, PISUISSE ARMAND BÉAL. Anna Paulowna. ep VRIJDAGEN 11 bk 24JANUARI1919, HUISMANSWONING HUISMANSWONING FRAENKEL ëüTo, Tandarts, „ONIX", Voor allen SANGUINOSE ECONOMISCHE POSITIE VAN HELDER, Passage-Agenten F. MULDER, HOOFDGRACHT 63a. Breiwatsrstraat Vijzelstraat. Confectie, W. BIERENBROODSPOT, Kapokmatrassen, C. 1. IUIFF - Spoarstraat 74. RECLAME WANDTASCH, DE DISTRIBUTIE. Depöthouders. Oisour da genre. Int. Cabaretliedjes. Suooes-blljspel. La Danss en Chantant. Chanteuse légèro. HUISTRIO Sntróe: plus rechten. PLAATSBESPREKINB bij dan Heer KOKELAAR, Kanaalwtg. voormiddag» II uur, in het Café „Do Vlas- en Koren beurs", te Anna Paulawna, van: a. de kapitale „GEERE5TEI&" (gebouwd in 1915), met groote vee- stalling, paardenstal, dorschvleer, wagenhuis, bakkeet, schuren, boom gaard, tuin, erf en diverse perceelen uitmuntend Bouwland. Alle perceelen zijn geploegd, waar van reeds pl.m. S H.A. beiaaid met koolzaad en pl.m. 4 H.A. met tarwe, allea staande en gelegen aan den Boermanaweg, hoek Middenvliet en Middenweg, aan groet vaarwater, na bij de H. IJ. 9. M., te Anna Paulowna, ter groette van 17.71.83 H.A., en met veeatalling, schuur en verdere getimmerten, erf en diverse perceelei W«i< en Bouwland. De perceelen bouwland zijn ge ploegd, waarvan reeds pl.m. 2 H.A. beplant met groene keolstullen, alles staande en gelegen aan den Boemana- weg [nabf sub AJ, te Anna Paulowna, ter grootte" van 11.T8.00 H.A. Aanvaarding: de landerijen bij de betaling der kooppenningen, en de gebouwen op 1 Mei 1919. Lasten vanaf 1 Januari 1910. Yeilingboekjes met kaarten, be nevens inlichtingen, verstrekt: Notaris 8. VRIJSURQ te Zijpa. Belangrijk bericht. uit AMSTERDAM, houden iederen Woansdae van 12-4 oor, Spreekuur in DEN HELDER, 6 KROONSTRAAT 6, tegen onderstaand tarief: Pijnloos trokken wi tand ol kies II, Kunstiebitten vanii 125 porheelgebit. Vullingen etcranai i I. Militairen verminderd terlef. Alle tendhaelksndige oparatlSn geheel pljoiooe door bekwaai taadarta. TUINZADEN. 't Agentschap van de Fa. TURKENBURG la gevestigd: Sluisdijkstraat 143. Vraagt Prijscourant. Aanbevelend, W. A. HEBBINK. Bekendmaking. Kostwinnersvergoeding en steun van anderen aard. Van der Meulen's afkomstig van de CHEMISCH MEDISCHE MAATSCHAPPIJ „Aurora" te Watergraafs meer, Is het mlddal dat ngebruik van 3 buisjes lader lijder aan QAL-«n NIERSTEEN volkoman geneest. Beslist onschadelijk en zonder pijn Prijs p*r buisje f 2.50. Verkrijgbaar te Den Helder, bijG. M. Gelijsteen, Drogisterij „De Adelaar", Spoorstraat 29. die zich zwak en lusteloos ge- voele* die gedarig vermoeid lijn, zoodat hun alles te véél isdie na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen kernendie te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsvermo gen hebben verloren, ia een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen vèr achter zich laat; dat Büel en afdoende Ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiterP ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd. SANGUINOSE kost per flacon f2.25, 6 fl. f 12.50, 12 fl. f24.00. Bij alle Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4, den Haag. Te Helder bij A. ten Klooster, Keizerstraat 93; te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros. VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT: BEKNOPTE SCHETS VAN DE v MEDE IN VERBAND MET HET PLAN TOT AFSLUITING EN DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE, BENEVENS EEN AANHANGSEL OVER DE BEMEENTEFINANSIËN EN EEN KAARTJE, DOOR J. M. L. SAUNDERS, LSERAAR IN DE STAATSWETENSCHAPPEN EN HET HANDELS RECHT AAN DE HOOÖERÏ BURGERSCHOOL I. A. S. TB KAMPEN. MET EEN VOORWOORD VAN W. HOUWING, OUD-KAPITEIN TER ZEE IN BURGSMBBBTER VAN HELDER. Prys by inteekening I 2.60; na de verschijning f 2.76. Bestellingen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren te Helder en by den Uitgever C. DE BOBR Jb. te Helder. De Burgemeester yan Helder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat aan de tydens de tegenwoordige buitengewone tijdsomstandigheden met onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts ge zonden dienstplichtigen van de land macht, aan wie nog niet de beschik king is gegeven voor particulier gebruik over een paar schoenen en een stel onderkleeding van de mili taire uitrusting, de vrijheid gegeven wordt, deze goederen te dragen of voor eigen gebruik te benutteu. De officieren en onderofficieren van het ver lof'spersoneel der land macht, de officieren, onderofficieren en manschappen van ie Koninklijke Marine-Reserve en de tengevolge van de mobilisatie in activiteit gestelde verplichte reservisten der zeemacht, die op of na 1 Augustus 1918 met onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts zijn of worden gezonden, hebben over de eerste maand na de huiswaartszending aanspraak op het volle traktement ef de veile jaarwedde, over de tweeds maand op tweederde en over de derde maand op de helft van het trak tement of de jaarwedde. Ten aanzien van het personeel der Koninklijke Marine-Reserve wordt onder trakte ment verstaan activiteitstractement of activiteitssoldij. Ieder dienstplichtige, die ep of na 1 Augustus 1918 met onbepaald (klein) verlof o£ in verband met ontslag huiswaarts is of wordt ge zonden, heeft aanspraak op f 40 voor aanschaffing van kleeding, ge reedschappen en verhuiskosten. De verwanten van den dienst plichtigen kostwinner, die op of na 1 Augustus 1918 tijdens zljnverblyf onder de wapenen overleed of komt te overlijden, hebben over een tijdvak van ten hoogste 120 dagen, volgende op den dag van overlijden, aanspraak op een bedrag van ten hoogste f 3. per dag- De reeds getroffen maatregel nopens de uitkeering van kostwinnersver goeding over 60 dagen na ingang van onbepaald (klein) verlof is ook van toepassing ten aanzien van de verwatnen der dienstplichtigen, die op of na 14 November 1918 huis waarts zijn of worden gezonden in verhand met ontslag. Zy, die volgens den vroeger ge troffen maatregel of volgens voren staande recht hebben op voortzetting van kostwinnersvergoeding over dagen huiswaartszending, hebben na afloop van bedoelde 60 dagen aan spraak op doorbetaling van die ver goeding over een nieuw tijdvak van ten hoogste 60 dagen. De kostwinnersvergoeding wordt over de eerste 60 dagen na huis waartszending verhoogd met een bijslag van f 0.75 per dag ten behoeve van eigen levensonderhoud van den dienstplichtige, die op of na 14 Nov, 1918 huiswaarts is gezonden. Deze verhooging kan over tijdvak van ten hoogste c" na het verstrijken van den daar bedoelden termyn worden voortgezet. De dienstplichtige, die op of na 14 November 1918 met onbepaald [klein] verlof of in verband met ontslag huiswaarts is gezonden en wiens verwanten geen kostwinners vergoeding genieten, heeft aanspraak op fl.50 per dag over de eerste 120 dagen na zyn huiswaartszending. De verwanten van den dienst plichtigen kostwinner, die tusschen 1 Augustus 1918 en 14 November d.a.v. met onbepaald [klein] verlof of in verband met ontslag huiswaarts is gezonden, ontvangen alsnog ver goeding over 60 dagen na huiswaarts zending tot het op dat tijdstip genoten bedrag zonder vorhooging van f 0.75 Jen behoeve van het levensonderhoud van den dienst plichtige zelf. Gelijke vergoeding, als hiervoren bedoeld, wordt ook genoten door de verwanten van den dienstplichtigen kostwinner, die op of na 14 Nov. 1918 onbepaald [klein] verlof of ontslag verkrijgt of heeft gekregen en op den dag van ingang van dat verlof of dat ontslag bijzonder verlof genoot. Een en ander voor zoover daaraan behoefte bestaat. Voor nadere byzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende publicatie ten Raadhuize. der Stoomvaart-Maatschappij en der VERTEGENWOORDIGER Correspondenten over passags- aangelegenheden wordoa door boven staands Maatschappijen alleen ge voerd met de Passage-Agentes. Anders Agenten voor bovengenoemde Maatschappijen zijn er niet te Helder. Voor negen stuivers an aan naar maat, van de Firma AMSTERDAM, ledera DONDERDAG Is ean der COUPEURS aanwezig bij den Heer Spoorstraat 87. BoddiN, Dik.nt n Stroamitrmin zeer billijk. Polderweg. GEOPEND: alleen voor pensioenen iederen Woensdag, n.m. van 7 tol 81/, uur, en lederen Zaterdag, n.m. van 7 tot 9 uur, voor het Inbrengen en afhalen van gelden. Na ontvaDgst van vyftien cent zend ik U een mooie geschikt voor brieven, broodkaarten of andere bonnen. Adres: JAC0BA MARIA W0RTELB0ER, Oude-Pekela. UIT OEN OMTREK. Texel, IS Jan. In de verloopen week werd door een onzer veefokkers een ergelyk feit ontdekt. Hij vond n.1. in de weide de huid en ingewanden-van een '«nachts geslacht schaap. Terstond werd de politie met 't feit in kennis gesteld. Ondanks ee* zorgvuldig onder- zoek, is van dader of daders tot dusver geen spoor ontdekt. Door de garnalenvloot werden in de verleopen week voor den afslag aangebracht, 10050 K.G. gekookte garnalen, ©e laagste prys was 18, de hoogste 44 ct. per K.G. Oek een blazerschuit vAn Wieringen moest Vr§dag hier ten spoedigste op de scheepshelling worden gezet, om dat zij door een acder vaartuig van Wieringen, bij een aanvaring, schade hap beloopen. Naar wij vernemen, rijn, in de verloopen week, niet minder dan 20 my'nen op enze kust aangespoeld. FEUILLETON. door LOUIS TRACY. 39). Na dezen merkwaardigen brief gelezen te hebben, aan welks her komst niet te twyfelen was, keek Ermyntrude naar den Prins. Hy stond nog aan het venster, met de armen naar achteren geslagen, uit ziende naar de vlakte. Nogmaals las zij den brief. Telkens stuitte zy op gedeelten die haar verwonderden. Blijkbaar had haar vader haar' niet willen beangstigen met een uitwei ding over de gevolgen, wanneer zy den Prins afwees. Maar tegen het huwelijk was hy niet. Hij was er de laatste maanden aan gewend, het als een vaststaand feit te beschouwen. Het eenige bezwaar dat hij ertegen had, was dat zijne dochter permanent in Rusland zou blyven. Het was vreemd dat haar broer niet had mogen schrijven. Maar misschien hadden de voorstanders van den Prins gedacht dat de woorden van een vader meer invloed zouden hebben. Maar allerminst begreep zy, hoe Armstrong kon genoemd worden als getuige tegen de Gircassische, zoo al niet de wettige vrouw, dan toch zyn verloofde, en dat haar broer van die verloving had geweten maar er haar nooit over gesproken had. Weer keek zij naar den; Prins. On- beweeglyk stond hij nog op dezelfde plaats. Hy had geen voet verzet. Wat haar vader over hem schreef, en den langen brief ziende, moest zij, ondanks den ernst van den toe stand lachen bij de gedachte, hoe haar vader zoo'n langen brief had kunnen by elkaar halen, maar wat hij over den Prins schreef, moest dienen tot verontschuldiging, niet tot waarschuwing tegen den man die haar toch zoo zeer bemind had. Haar hart begon iets voor hem te gevoelen, ofschoon haar gezond ver stand daartegen sprak, zy besloot hem op de proef te stellen, zoo scherp mogeiyk. „Prins Melnikoff!" rièp zij. Hy wendde zich terstond om, en kwam naar haar toe, angstig en hopend tot haar opziende. „Wel, bebt ge my iets te vragen „Ja. Gy hebt gezegd, dat gij wel kondt raden wat myn vader schreef!" „Dat heb ik gezegd, maar raden is niet zeker zyn. Mag [ik den brief lezen?" „Als ik u zeg, wat er in staat, is dat niet genoeg Alsof hij een zweepslag gekregen had, bleef hy sprakeloos staan. „Vergeef mij dat antwoord," zeide zij. „U had het niet ver diend. Het spijt me." Hij nam buigend den hem toege- reikten brief aan en las dien met groote opmerkzaamheid. „Ja," zeide hij den fijn ge schreven brief terug gevende. „Het is, zooals het er staat." „En als ik niet inga op do gestelde voorwaarde Wat dan 1" Als een moedelooze boog hij het hoofd en de hoopvolle spanning zijner houding ontzonk hem zichtbaar. „Dat is de eenige vraag, waarop ik geen antwoord kan geven," zeide hij halfluid sprekende, als in ergernis dat er een macht bestond boven de zijne. „Wat dan ge beuren zal, hebben anderen te zeggen. Daar kan ik niets aan doen." „Maar myn hart spreekt niet voor u," zeide z{j, koel en koud. „Helaas I Ik begrijp het." „Gij hebt mij als 't ware geleerd u te haten." „Dat ging niet van my uit. Ik ben het slachtoffer van anderer doen. Waart ge in de macht van uw vader en veilig in Londen, ik zou die ellen delingen vernietigen Geen enkel meisje kon in zulk een moeilyken toestand zich bevinden. Er was echter iets, wat haar het toegeven niet onmogelijk maakte. Had haar har 1 voor een ander ge klopt, dan zou haar toestand ver- schrikkeiyk geweest zijn. Evenmin kon zij trachten, den Prins te smeeken haar vader en broer niet te laten boeten voor eene weigering harerzijds. Hij vermocht in deze niets, en zij waren in de macht van onhandelbare, vastbesloten en onmeedoogende crea turen, die niets zouden ontzien om iemand tot toegeven te dwingen. De angst bekroop haar, als zag zij voor hare geliefden en voor haar zelve den marteldood naderen. Wat stond daar eigenlijk tegenover? Waartoe zou zij uitstel en uitstel trachten te krijgen verlenging van ellende I „Wanneer kan dat echya-huwelyk gebeuren?" vroeg zy plotseling. Die verrassing was te groot dan dat de .Prins niet met een schok zich zou opgericht hebben. Het bloed vloog hem naar het hoofd. Hij deed een stap naar haar toe. „Ik moet iemand naar Dukdof sturen, om den Overste van het klooster te ontbieden," zeide hy, byna haperend. „Van avond kan het zyn." „Dat hij kome. Ik zal gereed zijn*" Zijn oogen fonkelden. „Meent ge dat werkeiyk gilde hy byna. Zoodanig overmande hem zyn hartstocht. „Hebt ge mij goed begrepen?" - vroeg zij, dood-bedaard. „Ik zal letterlijk de voorwaarden vervullen, zooals ze in den brief van mijn vader geschreven staan. Laat de Prior komen, maar in geen geval zal ik uw vrouw zijn, en kan het ook niet wezen, zoolang Ölga Sassulitch nog leeft." Een mengeling van overwinnaars vreugde en van teleurstelling teekende zich af op zijn sprekend gelaat. jGlj zljt onbarmhartig," zeide hij op heeschen toon. „Maar ik be loof u dat het zal zijn, zooals gy hebt gezegd." ,Op uw woord van eer?" ,Op mijn woord van eerl" Brie er van werden, na gedemonteerd te z|jn, naar elders vervoerd. Zaterdag j.1. vergaderd# „Dorpsbe lang" te Oosterend in „het Wapen van Amsterdam". Bij de opening sprak de Voorzitter zyn genoegen uit over de goede op komst, die vanbelangstellinggetuigde, wenschte, dat 1919 in waarheid een vredesjaar mocht z^n zoowel in eigen omgeving, als daar ginds, en dat er van „Dorpsbelang" kracht ten goede zou mogen uitgaan. Medegedeeld werd, dat het eerste jaar van de Vereeniging 14 maanden heeft geduurd, doch dat vervolgens in Januari de jaarvergadering gehou den zal worden. Na voorlezing dor notulen deed de penningmeester rekening en verant woording; de kas sloot met een klein batig saldo. De rekening werd goed gekeurd met dank aan den penning meester voor zijn gehouden beheer. Vervolgens kwam de boekhouder der melkbeweging aan het woord. Deze gaf een overzicht van alles in het eerste jaar. Hieruit bleek, verhandeld was 60856 liter melk. Be uitgaven beliepen f8484.866, met inbegrip van alle loonen, de inkomsten f8719.89s, zoodat er in kas bleef f 235.03. Medegedeeld werd, dat de leden ongeveer een voordeel van f1000.— hebben gehad. Ook deze rekening werd goedge keurd, waarna de veorzitter zijn volle waardeering uitsprak over den arbeid van den boekhouder, den heer 3. Keyzor. Het Bestuur stelde voor den heer Keljzer als blyk van waardeering, niet als belooning, éen gratificatie toe te kennen. Op voorstel van een der leden werd deze bepaald op f35. De heer Keljzer bleek bereid te zyn, hoewel hij uit het bestuur zou moeten treden, ook voor 1919 de functie van boekhouder te blyven vervullen. Vervolgens werden tot van het bestuur gekozen de heeren J. Trap Sr., P. A. v. d. Vis en K. C. Geus, in plaats van afgetreden heeren A. A. Ellen, J. d. Vis en 9. Keljzer, die niet dade lijk herkiesbaar waren. De benoemden namen aan, de af tredenden ontvingen den dank van den voorzitter voor al het gepresteerde. Medegedeeld werd, dat de. adressen in zake bestrating te Oosterend en aanleg weg te Oost in orde waren gekomen. Vervolgens hadden be sprekingen plaats over rioleering, mestholcken en in het algemeen over reinigsdienst.- Veel zal in deze ver beterd kunnen worden. Opdracht werd gegeven aan het bestuur om hieromtrent te doen wat tot verbe tering kan leiden, en later werd een commissie van drie personen aange wezen, éie een onderhoud met den burgemeester hierover zullen ver zoeken. Nog volgde rondvraag, die niets opleverde, waarna de voorzitter de vergadering sloot met dank voor de belangstelling en met de beste wen- schen voor „Dorpsbelang" in het loopende jaar. Hierna koos het bestuur uit zijn midden tot penningmeester den heer A. Koopman en tot vice-voorzitter den heer M. Timmer Cz., die aannamen, terwyi de voorzitter met de heeren J. Trap en P. C. Koning aangewezen werden voor een onder houd mot den burgemeester. BuFgerlIJke Stand van Taxal. Van 4 tot en met 10 Januari 1919. GEBOREN: Jannetje, d. v. Jan Hemelrijk en Aaltje Bas. Maehiel, z. v. Adrianns Guiljam en - Jamtje Stoffelina van Strien. Theodoor, z. v. Pieter Lap en Sara Everdina Tho massen. Reinier Pieter, z. v. Arie Eelman en Neeltje den Brave. GEHUWDJan Cornelis Plaatsman, 33 j., beurtschipper en Margaretha Boekei, beiden alhier. OYBRLEDEN: Cornelisje Schagen, 78 J., wed. van Teunis de Boer. Jan Kaan, 24 j., z^v. Willem Kaan en Martje Duinker. INGEZONDEN. BulUn t*r*ntwoord»It)kh«ld du Ridactl*. (Van nltt giplo&tsta »tukfe«n wordt do copy nlot toraggogavon.) Utrecht, Jan. 1919. Mijnheer de Redacteur! Verzoeke beleefd doch dringend plaatsing van bygaand stukje in uw veelgelezen blad, waarvoor by voor baat onzen dank. Aa* alle landweer- en mllltleplichtlgan. Door den minister van oorlog is, biykens officieele bekendmaking, be paald geworden, dat aan hen, die op of na 1 Aug. 1918 met klein verlof naar huis zijn gezonden, vergoeding zal worden gegeven. Deze vergoeding zal bestaan in een bedrag van f40.— voor aan- affing van kleeding, en verder gewone vergoeding voer het gezin plus f 0.75 per dag voor eigen onder houd gedurende 60 dagen en indien noodig nogmaals voor 60 dagen. Ook niet-kostwinners ontvangen vergoeding van fl.50 per dag met dezelfde bepalingen. Deze maatregel kan niet anders dan gewaardeerd werden. Een groote onbillijkheid wordt hier mede echter begaan tegenover hen die militair zijn geweest beneden den rang van officier en behoord hebben tot de landweer- of militie- plichtigen 1907—1916 a. b. e. en die voor 1 Aug. 1918 naar huis zyn ge zonden Het doel van dit schrijven nu is, dat overal in den lande belangheb benden zich aaneensluiten en com missies vormen en daarvan kennis geven aan onderstaand adres. Zoo spoedig mogelijk zal dan te Utrecht een vergadering gehouden worden, waarop een bestuur of comité zal worden benoemd en de actie worden vastgesteld,'teneinde bij den minister aan te dringen ook hen van deze gunstige bepalingen te laten profiteeren. Voor het voorloopig Comité, Jos. Cassie, Voorzitter. C. Bchürink-, Secretaris, Vosstraat 16bla- Utrecht. Gouda k.g., f 0.7 Gouda 3' per k.g., Gouda 2C per pond, Edamme ----- f0.72 per k.g., \||n Edammer 40 pCt. (beleg Vflovoaderartfkelen. Be Min. v. Landb. maakt bekend, dat veevoederartikelen, welke in Jan. 1919 worden toegewezen, tegen de volgende prijzen deor de Regeering zullen worden afgeleverd: Kracht- voeder I. 1. Inl. lijnkoeken f37.50, 2. Voerbeonen f29, 8. Voererwten f 29. Krachtv. II. 4. Beonenpiksel f 29, 5. Kanariezaad f 28, 6. Amerik. lynkoeken f37.50. Krachtv. Hl. 7. Mosterdzaadkoeken f 35, 8. Raap koeken f35, Haver. 9. Haver f23, Gerst. 10. Gerst f 23. Voeder I. 11. Regeeringsvoermeel f 22, Voeder II. 12. Grint, Gries, Zemelen f 18, 18. Gerstafval f 18. Voeder III. 14. Erwten- piksel f 29, alles per 100 K,G. „Dan geef ik ook mijn woord, dat ik met u zal trouwen." Bevend boog hij over haar heen, en fluisterde „Geef mij dan ten minste één kus, Ermyntrude I" Maar zij trok zich terug, vreezende dat zy bij haar vast besluit niet zou blyven. Zij verzamelde al hare kracht en sprong op. „Dat staat niet in de voorwaarden I" kreet zy en vluchtte de kamer uit, jammerlijk schreiende HOOFDSTUK XIV. De wonder-doende Prior. Geheel de godsdienstigheid van massa's Russen berust,zooals bij massa's anderen, op een samenraapsel van bygeloovigheid en mysteries Yan bang-makerij. In geen ander land vindt men zooveel uiteriyke en zicht bare teekenen van zoogenaamde ge- loovigheid, maar tevens ook zoo weinig moraliteit. Alle uiterlijke vertooning gaat bij hen de innerlijke gezindheid verre te boven. Zoo zal, byvoorbeeld een struikroover een reiziger vermoorden en diens goederen buit maken, maar geen stukje vleesch, in den wagen van den vermoorde gevonden, zal hij opeten als het een vastendag is. Een andere bandiet wist in te breken in een kerk met een Madonna-beeld, dat rijk versierd was met juweelen. De moeielijkheid ondervindende om de edele steenen uit to breken, beloofde hij den Heiligen De levsnamlddilinboi#. Vanaf Maandag 18 Januari tot en met Zaterdag 18 Januari a.s.,zalbij den gewonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 82: 1 ons Ryst a 14 cent per pond, (3 cent per ons). Op bon No. 83: 1 ons Kaas tegen de geldende maximumprijzen. Op bon No. 844 pond Suiker tegen de geldende maximumprijzen. Op bon No. 851 ons Capucljners a 27 cent per pond. Op bon No. 862 ons groene Erwten a 11 cent per pond* Op bon No. 871 ons Kalizeep a 8 cent per stukje van 1 ons. Kindarkaart: Op bon No. 1: 2 ons Boekweitmeel a 38 cent per pond. Op bon No. 2: half pond Kinder meel. Op bon No. 3: half pond Suiker. Op de Oranjoksart v. Marlna-Schepellngsn Op bon No. 14: 1 ons Kaas. „15: half pond Suiker. 16: 1 ons Kalizeep. Tnzal. Van 13 Jan. tot en met 19 Jan. a.s., is bij de winkeliers te Texel verkrijgbaar: op elke gele bon ,no. 4een half pond peulvruchten. Maximumprijzen van' peulvruchten groene erwten en bruine boonen 22 ct. per k.g., 11 ct. per pond. capucljners 54 ct per k.g., 27 ct. per pond. - op elke blauwe bon 4: ons harde zeep, kleizeep of zeeppoeder (indien voorradig ook zachte zeep.) Zachte zeep 14 ct. per k.g., 3 ct. per onsharde zeep 60 °/0 33 ct. per dubb. stuk van 250 gr., 13£ ct. p. ons, harde zeep 16£ ct. per enkel stuk van 125 gr.; harde zeep 25 pCt. 16 ct. per dubbel stuk van 2 ons, 8 ct. per enkel stuk van 1 ons. Kleizeep 10 ct. per ons. Zeeppoeder 20 ct. per pakje half pond. op groene bon no. 14 gemerkt GL 1£ ons goedkoope,'duurdere of nagel kaas. op groene bon no. 14 niet gemerkt GL 1£ ons goedkoope, duurdere oi" Maximumprijzen van kaas: volvette Gouda met Rijksmerkf 1.59 per K.G., f 0,80 per k.g., f 0,16 p. ons. volvette Gouda (belegen) met Rijks- merk f 1.72 per k.g., f 0.86 per k.g. f0,17£ per ons. Gouda (jong) 40 pet. f 1.41 pér k.g. fO.72 per pond, f0.14£ per ons. lelegen) f 1.57 per k.g., *f0.78£*per k.g., f 0.16 per ons. Nagelkaas (belegen) f 0.80 per K.G., f0.40 per pond en f 0.08 per ons. op flke witte bon gemerkt S 2G: een half pond suiker, k 30 ct. p. pond. Gedurende het tijdvak van 6 Jan. tot en met 19 Jan. is verkrijgbaar: op elke groene bon no. 12(met en zonder GL) 1 ons gort óf indien voor radig 1 ons havermout; Gort 13 ct. p. pond, 2£ ct. p. ons. Havermout 16 3£ Gedurende het tijdvak van 13 Jan. tot en met 9 Febr. op elke groene bon no. 15, (met en zonder G.L.) een half ons sago of pakmeel. Sago 30 ct. per pakje van 1 pond. Pakmeel 13 ct. per pakje van pond. Van 16 tot en met 31 Jan. is ver krijgbaar op elke bon 45 der thee enkoffie- kaart 0.05 K.G. koffie. Prijs f 1.40 per pond. Boterbon 13 (2e tydvak) is geldig van 14 tot en met 22 Jan. Bovenstaande goederen mogen niet anders dan tegen afgiftê van bons worden verkocht. Callaatsoog. In de week van 12—18 Januari wordt bij de winkeliers verkrijgbaar gesteld, tegen afgifte van: bon no. 2892 ons jam 290 1 ons rijst 2911 ons gort 2921 chocoladereep 293: 2Vi ons suiker; no. 8 van de peulvruchtenkaart 1 ons bruine boonen; no. 9 van de peulvruchtenkaart: 1 ons groene erwten no. 6 van het Kindersuikerboekje 2»/i ons Suiker; no. 1 der kaaskaart1 ons kaas 20 plus. Kaarten voor 20 plus zyn ter Secre tarie verkïygbaar voor hen, die niet in 't bezit zijn van kaarten voor 30 plus en 40 plus. Zoutevisch is doorloopend verkryg- baar bij den heer R. Hollander, Groote Keeten k 20 ct. per pond. Degenen die hun vergunningsbewys voor het behouden van graan ter verandering van den naam van den molenaar hebben ingeleverd, kunnen dit ter Secretarie terug bekomen. Aaaa Paulowna. In de komende weken van 5 tot en met 19 Januari 1919 zijn by den gewonen winkelier verkrijgbaar: op bon no. 96: 1 stuk van 200 gram witte stangenzeep of 1 pakje zeeppoeder per gezin. ons havermout zoolang de voor raad strekt. 2 ons jam, pond rijst, 2 ons gort, op bon no. 971 pond groene erwten (alleen op witte boekjes), op bon no. 98: 1 pond suiker en op de lichamen der aanv.wittebrood- kaartjes der 81e week voor kinderen beneden 1 jaar 1 pond suiker. op bon no..4 der kindermeolkaart kindermeel of maizena, op bon no. 6 der kinderzeepkaart 1 stuk toiletzeep. De omslagen der boekjes en de levensmiddelenkaarten moeten wor den ingeleverd bij den winkelier, nadat deze van duidelijk adres zyn voorzien. De winkeliers worden uit- genoodigd deze stukken met hun lijsten in te leveren vóór 12 Januari a.s. ZQp«. In het tydvak van 13 Jan. tot en met 18 Jan. 1918, is verkrijgbaar op bon no. 168: 1 reep chocolade. 169: 2 ons kaas. 170: 1 stukje kleizeep. 171 en op bon no. 30 der Kindersuikerkaartons zachte zeep of pakje zeeppoeder of 1 enkel stukje harde of toiletzeep, bon no. 172: 2£ ons suiker. Kindersuikerb. no. 312£ ons suiker. Aardappelbon no. 12: 4 Kg. aardapp. Erwtenbon no. 112 ons gr. erwten. Boonenkaart no. 72 ons witte boonen. Nicolaas een paar mooie kandelaars op zyn altaar-te zullen zetten, indien deze hem dat uitbreken gemakkeiyk zou maken. Die verhalen zijn niet verzonnen, maar overgenomen uit de notulen der rechtbank, waarvoor die boeven terechtstondenen men moet die Russische bijgeloorigheïd kennen, wil men begrijpen wat er dien avond voorviel in de oude kapel van Bannofka. Die kapel behoorde tot het oude kasteel dat op een hoogvlakte achter het paleis stond. De architect van het paleis had het bouwvallige kasteel gelaten zooals de tand des tijds het gemaakt had en allerminst de kapel gerestaueerd, die thans op invallen stond. Om het staande te houden waren de wankele muren met planken bedekt, die van buiten geteerd waren en van binnen verborgen achter eene groen-zijden draperie. De kapel was een uitbeuw van het kasteel, ofschoon de voorgevel dichtby den breeden muur stond, die tot de fortificatie behoorde, en waarop in vroegere tijden kanonnen stonden. Er was een bijzondere reden voor deze structuur. In den voor gevel was een klein rond raam, van waaruit men, over den muur heen, een uitzicht had op de Wolga, en waardoor de opgaande zon hare stralen in de kapel verlichtend deed werken. In de richting dier stralen stond een wonder-doende Prior, om streeks anderhalven meter groot, die een afbeelding van St. Stanislaus moest voorstellen, maar wiens hoofd In de navolgende 13 Depóts is ons blad geregeld verkrygbaar: Wed. H. v. d. WAL—Smidt, West gracht 89. BOMHOFF, Koningdwarsstraat 16. J. BROUWER, SchagenBtraat 9. J. DE WIT, Vy'zelstraat 28. J. DE GOEIJ, Jonkerstraat" 43. R. JONGKEES, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34. BRES—Otto, Spoorgracht 36. Wed. C. RAN, Basstraat 38. LA FONTIJNE, Oostslootstraat 20. IJ. STOLL, Molenstraat 172. MINNEBO, Vischstraat 35. TUSSEN, Polderweg 86. By de Boekhandelaren: N.V. Boekhandel v/h. A. J. MAAS, Kanaalweg. P. SPRUIT, Molenplein. J. C. DUINKER, Spoorstraat H. J. P. EGNER, Keizerstraat. en handen van beschilderd hout waren, terwyi zijn figuur en kleedy gevormd waren uit een plaque van gedreven metaal door een kun stenaars-hand gevormd en versierd. De achtergrond was van mat goud, en in de oogen waren twee diamanten of brillant8n gestoken. Daar het oude kasteel aan dien kant ken bestormd worden, luidde de traditie, dat wanneer een vijand te dichtby kwam, de oogèn van het beeld vonken schoten, de gelaats trekken de diepste verontwaardiging te kennen gaven, wat een be trouwbaar voorteeken was dat de vijand met groot verlies zou vluchten. Iedereen kende die traditie, en niemand geloofde er aan. Nochtans was er niet één Rus van de hon derden, die in het lager liggende Paleis byeen waren, die niet met eenige beving en bijgeloovige vrees naar de kapel of het beeld opzag. Zooals gebruikelijk ïs, stond ook het hoog vereerde beeld in een nis tegenover het ronde raam, waardoor de zonnestralen schenen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4